Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule zamieszczono ocenę trzech czynników fizycznych środowiska pracy, tj. hałasu, oświetlenia i mikroklimatu w wybranych pomieszczeniach szpitala. Pomieszczenia do badań zostały wytypowane we współpracy z pracownikami służby bhp. Pomiary wielkości charakteryzujących hałas, oświetlenie i mikroklimat przeprowadzono w sali operacyjnej oraz pomieszczeniach sterylizacji i patomorfologii W tym celu zastosowano metody pomiarowe określone w normach. Na podstawie wyników badań pilotażowych stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu w zakresie uciążliwości oraz konieczność poprawy natężenia oświetlenia w sali operacyjnej, pomieszczeniu sterylizacji oraz pracowni histologicznej. W odniesieniu do mikroklimatu w sali operacyjnej oraz pomieszczeniach sterylizacji spełnione są wymagania komfortu termicznego przy założeniu małej aktywności fizycznej pracowników, natomiast w pomieszczeniu patomorfologii istnieje konieczność zmian w zakresie tego czynnika.
EN
The article presents an assessment of three physical factors of the work environment, i.e. noise, illumination and microclimate in selected rooms of a hospital. The rooms were selected in cooperation with occupational safety and health services. Quantities characterizing noise, illumination and microclimate were measured in the operating room and in the sterilization and pathomorphology rooms. For this purpose, the measurement methods included in the standards were applied. The pilot study showed that noise limits were exceeded in terms of annoyance and that there is a need to improve illumination in the operating room, in the sterilization room and in the histological laboratory. In the operating and in the sterilization rooms, the requirement of thermal comfort was met with the assumption of low physical activity of employees, while in the pathomorphology room, changes are necessary.
PL
Hałas jest jednym z czynników szkodliwych i uciążliwych, wywierających niekorzystny wpływ na zdrowie pracowników. Wynikiem oddziaływania na człowieka w środowisku pracy jest m.in. trwałe przesunięcie progu słyszenia lub czasowy ubytek słuchu. W artykule podano wielkości charakteryzujące hałas w środowisku pracy w odniesieniu do obowiązujących norm i przepisów. Przedstawiono pilotażowe wyniki pomiarów i oceny narażenia na hałas (infra-dźwiękowy i słyszalny) na stanowiskach pracy w zakładzie produkcji tektury falistej i opakowań tekturowych.
EN
Noise is one of the harmful and annoyance factors that have a detrimental effect on workers’ health. The results of impact on humans in the work environment are, among others, permanent shift hearing threshold or temporary hearing loss. The article presents noise parameters in the working environment in relation to the applicable standards and regulations. Pilot measurements and evaluation of noise exposure (infrasonic noise and audible noise) at workstations in the plant of corrugated board and packaging are presented.
PL
W artykule przedstawiono kryteria badawcze i ocenę kandydatów do tych badań oraz wyniki doboru uczestników na podstawie przyjętych kryteriów. Kryterium doboru kandydatów do badań stanowiły: dobry stan zdrowia, brak ubytków słuchu w zakresie niskich i wysokich częstotliwości oraz średni poziom reaktywności (rozumianej jako cecha temperamentu). Ubytki słuchu kandydatów wyznaczono na podstawie badań audiometrycznych wg metody Hughson-Westlake. Poziom reaktywności kandydatów określano na podstawie wyników jednej ze skal kwestionariusza temperamentu STI-R (Strelau Temperament lnventory-Revised), a mianowicie: siły procesu pobudzenia (SPP). Spośród ocenianych kandydatów do dalszych badań wpływu hałasu wysokoczęstotliwościowego na człowieka wybrano grupę 21 osób spełniających jednocześnie wszystkie kryteria kwalifikacji.
EN
Choice criterions of candidates for testing are: good human health, good hearing level in the low and high frequencies and medium level reactivity (as temperament characteristics). Hearing loss candidates determined on the base Hughson-Westlake method during audiometric test. Level reactivity of subjects was assessed on the results of physiological arousal force (one of scale temperament inventory-revised). For the next testing the influence of high frequency noise on the human body it was selected (chosen) 21 subjects which meeting requirements (all selection criteria was at the same time).
4
EN
Dynamic development of wind power should take into account requirements resulting from environmental protection and human health. However in the case of occupational exposure to noise emitted by wind turbines (workplaces of wind turbine operation personnel, including persons performing maintenance) there are no documented data in literature in this regard. An example of pilot assessments of noise and infrasonic noise at workplaces in a wind farm is presented in the paper. The results of measurements and assessments of noise emitted by the wind turbines Vestas V80-2.0 MW show that noise does not constitute health hazard for wind farm workers. Furthermore infrasonic noise emitted by the wind turbines Vestas V80-2.0 MW is not an annoyance agent for wind farm workers.
PL
W artykule przedstawiono wyniki narażenia na hałas o częstotliwości 10 ÷ 40 kHz na wybranych stanowiskach pracy zgrzewarek ultradźwiękowych. W przypadku dwóch stanowisk pracy zamieszczono przykłady ograniczenia emisji hałasu ultradźwiękowego przez zastosowanie rozwiązań technicznych. Zastosowanie obudowy w jednej zgrzewarce oraz uszczelnienie istniejącej obudowy w drugiej zgrzewarce ograniczyło emisję hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach obsługi, a tym samym zmniejszyło narażenie pracowników na ten czynnik szkodliwy.
EN
This article shows results of exposure to noise in the frequency range 10 ÷ 40 kHz at chosen workstations with ultrasonic welding machines. This paper presents limitation examples of ultrasonic noise emission through the use of technical ways in the cases of two workstations. Ultrasonic noise emission at workstations was reduced with casing of one welding machine and sealing case of the other welding machine. Exposure of workers to ultrasonic noise at welding workstations decreased at the same time.
PL
Informacje podstawowe. Hałas w zależności od natężenia i czasu ekspozycji może powodować skutki szkodliwe (czasowe lub trwałe przesunięcie progu słyszenia) lub uciążliwe (stany nadmiernego zmęczenia, dyskomfortu, senności). W przypadku stanowiska pracy kierowcy może mieć wpływ na obniżenie sprawności psychofizycznej kierowców i może zwiększać ryzyko wypadku przy pracy. Wskazanie metod. W artykule przedstawiono wyniki badań hałasu na stanowiskach pracy kierowcy w różnych rodzajach pojazdów drogowych. Badania te przeprowadzono za pomocą metody dozymetrycznej, wg czynności oraz ankietowej. Wyniki i wnioski. Na podstawie badań hałasu na stanowiskach pracy kierowców przeprowadzonych w autobusach miejskich różnymi metodami: dozymetryczną i wg czynności uzyskano porównywalne wartości równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego. Jak wynika z pomiarów hałasu w zakresie częstotliwości infradźwiękowych stwierdzono znaczny udział składowych o poziomach określających uciążliwość hałasu w tym zakresie częstotliwości. Wyniki badań ankietowych, które przeprowadzono na grupie ok. 250 osób, potwierdziły uciążliwość hałasu na stanowiskach pracy kierowców autobusów miejskich. W ocenie hałasu na stanowiskach pracy kierowców transportu drogowego konieczne jest uwzględnienie hałasu infradźwiękowego oraz oceny warunków akustycznych nie tylko pod względem zachowania zdrowia kierujących pojazdami ale również komfortu wykonywania zadań.
EN
Basic information. The noise depending on the intensity and exposure time may cause harmful effects (temporary or permanent hearing threshold shift) or bothersome (excessive fatigue, discomfort, lethargy). In the case of the driver's work the noise can have an impact on reducing the psychophysical efficiency and may increase the risk of an accident at work. An indication of the methods. The article presents results of a study of noise in the workplace in different types of drivers of road vehicles. These studies were carried out using the dosimetric method, task-based measurement and the questionnaire survey. Results and conclusions. Comparable values of equivalent sound pressure levels at the urban bus drivers’ workplaces were obtained by using different methods: dosimetric and task based measurements. Results of noise measurements in the infrasonic frequency range showed a significant share of the components determining the levels of noise nuisance in this frequency range. Results of the questionnaire surveys, which were carried out on the group. up to 250 people, confirmed the nuisance of noise in the workplace bus drivers. In the assessment of the noise in the workplaces of the road transport drivers it is necessary to take into account both the infrasonic noise and the evaluation of acoustic conditions not only in terms of maintaining healthy but also the comfort of job execution.
PL
Szerokopasmowy hałas zawierający wysokie częstotliwości słyszalne i niskie ultradźwiękowe definiowany jest jako hałas ultradźwiękowy (od 10 kHz do 40 kHz). Na podstawie dotychczasowych badań oddziaływania hałasu przemysłowego w środowisku pracy stwierdzono, że ten rodzaj hałasu działa szkodliwie na narząd słuchu. W przemyśle można rozróżnić dwa typy źródeł hałasu ultradźwiękowego: technologiczne (maszyny i urządzenia generujące drgania ultradźwiękowe w celu realizacji określonych procesów technologicznych) oraz nietechnologiczne (maszyny i urządzenia, które generują hałas ultradźwiękowy w sposób niezamierzony). W niniejszym artykule przedstawiono wyniki pomiarów i oceny narażenia na hałas ultradźwiękowy na wybranych stanowiskach pracy w hucie stali.
EN
Ultrasonic noise is defined as broadband noise containing high audible and low ultrasonic frequencies (from 10 kHz to 40 kHz). According to the most advanced knowledge, the influence of industrial noise on human body in the work environment confirmed that this type of noise exerts adverse effects on the hearing organ. Two typed of ultrasonic noise sources have been distinguished: the machines and other devices, so-called technological sources and the sources in which ultrasonic noise exists as unintentional result of work of many devices, so-called non-technological sources of ultrasonic noise. This paper consist results and assessment of ultrasonic noise on selected workplaces in the steel mill.
PL
W artykule zamieszczono wyniki badań współczynnika pochłaniania wybranych materiałów Opisano ponadto metodę badań tego współczynnika w zakresie hałasu ultradźwiękowego, opartą na pomiarze czasu pogłosu na stanowisku badawczym zawierającym sześcienną komorę badawczą. Sformułowano wymagania w zakresie stosowania materiałów w ochronach zbiorowych przed hałasem ultradźwiękowym.
EN
This article presents results of research on the sound absorption coefficient for selected materials It presents a method for testing this coefficient in the range of ultrasonic noise which consists in measuring reverberation time on a test stand with a cubic test chamber This article also discusses the requirements for using materials in collective protections against ultrasonic noise.
EN
Industrial noise in the working environment has adverse effects on human hearing; literature and private studies confirm that. It has been determined that significant changes in the hearing threshold level occur in the high frequency audiometry, i.e., in the 8-20 kHz frequency range. Therefore, it is important to determine the effect of ultrasonic noise (10-40 kHz) on the human body in the working environment. This review describes hearing and nonhearing effects (thermal effects, subjective symptoms and functional changes ) of the exposure to noise emitted by ultrasound devices. Many countries have standard health exposure limits to prevent effects of the exposure to ultrasonic noise in the working environment.
10
Content available Ultrasonic Noise Sources in a Work Environment
EN
The use of ultrasonic energy has created versatile possibilities of their applications in many areas of life, especially in hydro location and underwater telecommunications, industry and medicine. The consequence of a widespread use of high intensity ultrasonics in technology is the increased number of people who are exposed to such ultrasonic noise. Therefore it is important to determine the types of machines and other devices that are responsible for the emission of ultrasonic noise (10-40 kHz of central frequencies of one-third octave bands) as harmful and annoying hazard in the work environment. This paper presents ultrasonic noise sources frequently used in industry and preventive measures reducing the exposure to ultrasonic noise. Two types of ultrasonic noise sources have been distinguished: machines and other devices used to carry out or improve production processes, the so-called technological sources and sources in which ultrasonic noise exists as a non-intentional result of operation of many machines and systems, the so-called non-technological sources of ultrasonic noise. The emission of SPL has been determined for each groups of devices based on own measurement results.
EN
The paper consists of study results of exposure to high frequency noise at metalworking workplaces. The study was carried out using objective methods (measurements of parameters characterizing the noise) and subjective studies (questionnaire survey). Metalworking workplaces were located in a steel structure (e.g. deck gratings) of the manufacturing plant. The results are equivalent sound pressure levels in the 1/3 octave frequency bands with center frequencies from 10 kHz to 40 kHz in reference to an 8-hour workday equal to approximately 81-105 dB at most of the tested workplaces and exceed permissible values. The questionnaire survey of annoyance high frequency noise (i.e. in the audible frequency and low ultrasound range) was conducted among 52 operators of machines. Most of the workers describe the noise as: buzzing, insistent, whistling and high-pitched squeaky. Respondents specify the noise levels occurring at workplaces as: loud, impeding communication, highly strenuous and tiring.
EN
Ultrasonic noise at workstations in Poland is defined as the broadband noise containing high audible and Iow ultrasonic frequency components. The assessment ofultrasonic noise exposure is based on (equivalent and maximum) sound pressure level in the 113 octave bands (the central freąuencies arę 10, 12,5, 16, 20, 25, 31,5 and 40 kHz). The main sources ofultrasonic noise in the working environment arę the so-catted Iow freąuency ultrasonic technological devices, including washers welders, ultrasonic drills, soldering tools and galvanizingpots. In addition to those technological devices ultrasonic noise is also generated by pneumatic tools and high-speed machinery such asplaners, millers, grinders, circularsaws and some textile machinery. This article presents a method of assessing ultrasonic noise at workplaces and the results ofassessing occupational exposure to ultrasonic noise at selected workplaces in the textile factory.
PL
Zagadnieniu szkodliwego działania hałasu ultradźwiękowego na człowieka poświęcono niewiele uwagi zarówno w literaturze polskiej, jak i zagranicznej. W artykule omówiono, na podstawie nielicznych danych literaturowych: oddziaływanie na człowieka hałasu ultradźwiękowego, cechy fizyczne tego hałasu oraz jego wpływ na pracownika w warunkach ekspozycji w środowisku pracy. Stwierdzono, że czynnik ten może wywoływać u człowieka zarówno skutki słuchowe, powodując ubytki słuchu, jak i może wpływać ujemnie na układ przedsionkowy, co objawia się: bólami i zawrotami głowy, zaburzeniami równowagi i nudnościami. W artykule omówiono także działania podejmowane w celu ochrony pracowników przed skutkami oddziaływania hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy. Wśród nich przedstawiono metodę oceny ryzyka zawodowego wynikającego z narażenia na hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy oraz metody: techniczne, organizacyjne i medyczne ograniczenia narażenia na ten rodzaj hałasu.
EN
This article discusses physical traits of ultrasonic noise, their influence on the human body during exposure in the work environment. However, the literature on this subject is limited. The article presents prevention activities for workers protection against the effects of exposure to ultrasonic noise in the work environment. It describes a method of assessing occupational risk resulting from exposure to ultrasonic noise at workstations as well as general technical, organizational and medical methods of reducing occupational exposure.
PL
W artykule przedstawiono ocenę narażenia na hałas na wybranych stanowiskach pracy konsultantów telefonicznych, korzystających ze słuchawek nagłownych na jednym uchu. Do badań zastosowano metodę pomiarów stanowiskowych wg PN-EN ISO 9612 oraz technikę MIRE wg. PN-EN ISO 11904-1. Ocenę przeprowadzono wg wytycznych zawartych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 listopada 2002r (ze względu na możliwość uszkodzenia narządu słuchu) oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-N-01307 (ze względu na możliwość realizacji przez pracownika jego podstawowych zadań w procesie pracy) .
EN
This article presents the assessing noise exposure at telephone consultants workplaces using headpset. The study is based on a method compliant with PN-EN ISO 9612 and PN-EN IS011904-1 standards.The evaluation of exposure was conducted in accordance with the regulation of the minister of labor and social policy dated November 29,2002 regarding the highest permissible concentrations and intensities of health damaging factors in the work environment (due to the hearing protection) and the PN-N-01307 standard (the ability to perform basic tasks in the work process).
PL
W artykule przedstawiono metodę i wyniki badań wpływu hałasu ultradźwiękowego na funkcje poznawcze i sprawność psychomotoryczną człowieka w warunkach laboratoryjnych. Podstawą metody była zmiana sprawności człowieka eksponowanego na hałas ultradźwiękowy w zakresie takich funkcji, jak refleks, spostrzegawczość, uwaga i wydajność pracy umysłowej oraz zmiana subiektywnych odczuć osób badanych. Funkcje te oceniano wskaźnikami testów psychologicznych oraz na podstawie ankiet. Sformułowano propozycję wstępnego kryterium uciążliwości hałasu ultradźwiękowego (dla pasma częstotliwości 31,5 kHz).
EN
This paper presents the method and results of laboratory tests conducted to determine the influence of ultrasonic noise on cognitive skills and the psychomotor capability of the human body. The method was based on the change in mental capacity of subjects exposed to ultrasonic noise in such function as reflexes, observation skills, attention and work output, subjective estimation of mood and tiredness of the subjects.Those functions were assessed with indicators from psychological tests and the basis of questionnaires. A preliminary criterion of annoyance of ultrasonic noise was developed (in the third band 31.5 kHz).
PL
W artykule przedstawiono pomiary i ocenę hałasu ultradźwiękowego przeprowadzone na stanowiskach obsługi: pras wulkanizacyjnych, zrywarki uszczelek, obcinarki uszczelek, suszenia masek sitodruku, czyszczenia płytek drukowanych oraz kuwet. Ponadto podano zalecenia ograniczenia hałasu w pobliżu źródeł aerodynamicznych, jakie mogą stanowić stanowiska pracy maszyn i urządzeń ze sprężonym powietrzem. Wyniki badań dotyczące narażenia na hałas ultradźwiękowy pracowników obsługujących wymienione stanowiska wykazały, że największe przekroczenia wartości NDN hałasu ultradźwiękowego występują w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych 10 kHz, 12,5 kHz i 16 kHz.
EN
This article presents measurements and assessment of noise at workstations with vulcanization presses, machines used for cutting and tearing off gaskets, screen printing mask dryers and workstations where printed circuit boards and cuvettes are cleaned. It also makes recommendations for noise reduction near aerodynamic sources, such as workstations where machinery and devices with air compression are located. The results of measurements and assessment of occupational exposure to ultrasonic noise at selected workstations have shown that the highest values of MAI (maximum admissible intensities) occur in the 1/3 octave band with the central frequency of 10 kHz, 12 kHz and 16 kHz.
PL
W ostatnich latach wzrasta liczba nowych stanowisk pracy, m.in. obsługi infolinii - miejsc pracy, na których występują poważne, szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy, m.in. hałas. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów i oceny hałasu na stanowiskach pracy pracowników infolinii oraz podano zalecenia do jego ograniczenia. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się, że hałas na stanowiskach obsługi infolinii (podczas stosowania przez operatorów telefonicznych słuchawek nagłownych) może stanowić czynnik szkodliwy (powodujących ryzyko uszkodzenia słuchu) i czynnik uciążliwy utrudniający wykonywanie pracy i powodujący pozasłuchowe niekorzystne zmiany zdrowotne.
EN
Lately the nurnber of new workplace type i.e. call center. lt's defined as workstations where the base tasks of worker are realizing by phone and computer. Noise is among the harmful and bothersome hazards of call center workplaces. The article consist: results and assessment of noise on the workplaces in cali center and recommendation for noise reduce. The measurement resuIts show that noise on the workplaces in call center (duringuse by operators handset receiver phone) can be harmful hazards (to bring risk hearing loss) and bothersome to make of work and to bring about extra auditory disadvantageous changes of heath.
18
Content available Noise at Workplaces in the Call Center
EN
In the last years the number of new forms of workplaces, such as call centers, increases. It is defined as a workstation where the basic tasks of a worker are carried out with the use of a phone and a computer. According to statistics, about 1.3–4% of workers are employed in call centers in the European countries. The noise is one of the harmful and annoying hazards of call center workstations. The paper presents the noise sources in call center rooms, assessment criteria of noise and results of noise measurements in call center workstations. The results of measurements show that the noise at call center workstations (during the use of handset receiver phone by operators) can be harmful (causing the risk of hearing loss) and annoying, as it makes it difficult to carry out the basic work activities and causes additionally auditory disadvantageous changes in health.
PL
Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy w Polsce jest określony jako hałas, w którego widmie występują składowe o wysokich częstotliwościach słyszalnych i niskich ultradźwiękowych. Ocenę narażenia na hałas ultradźwiękowy wykonuje się na podstawie (równoważnego i maksymalnego) poziomu ciśnienia akustycznego w tercjowych pasmach częstotliwości. Jego głównymi źródłami w procesie pracy są technologiczne urządzenia ultradźwiękowe operujące na niskich częstotliwościach. Jednym z rodzajów takich urządzeń są drążarki ultradźwiękowe. W artykule przedstawiono metodę pomiaru i kryteria oceny ekspozycji na hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy oraz wyniki pomiarów i ocenę ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na ten hałas na wybranych stanowiskach obsługi drążarek ultradźwiękowych.
EN
In Poland, ultrasonic noise at workstations is defined as broadband noise with high audible frequencies and low ultrasonic frequencies. Assessment of exposure to ultrasonic noise is based on (equivalent and maximum) sound pressure level in the 1/3 octave band. The main sources of ultrasonic noise in the working environment are for example ultrasonic drills. This article presents a measurement method and criteria for assessing exposure to ultrasonic noise at workstations. The results of measuring ultrasonic noise and risk assessment related to occupational exposure to ultrasonic noise are presented in reference to selected workstations where ultrasonic drills are used.
PL
Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy w Polsce jest określony jako hałas, w którego widmie występują składowe o wysokich częstotliwościach słyszalnych i niskich ultradźwiękowych. W Polsce ocenę narażenia na hałas ultradźwiękowy wykonuje się na podstawie (równoważnego i maksymalnego) poziomu ciśnienia akustycznego w tercjowych pasmach częstotliwości (o częstotliwościach środkowych z przedziału od 10 kHz do 40 kHz). W artykule przedstawiono: metodę pomiaru hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy, wartości dopuszczalne hałasu ultradźwiękowego oraz metodę oceny ryzyka zawodowego wynikającego z ekspozycji na hałas ultradźwiękowy. Zamieszczono również przykładowe wyniki pomiarów i oceny hałasu ultradźwiękowego na przykładowym stanowisku pracy.
EN
Ultrasonic noise at workstations in Poland is defined as broadband noise containing high audible and low ultrasonic frequencies. In Poland, the assessment of ultrasonic noise exposure is based on equivalent and maximum sound pressure level in the 1/3 octave band (the central frequencies are from 10 kHz to 40 kHz). This article presents a method of measuring ultrasonic noise at workstations, limit values of ultrasonic noise and a method of assessing occupational risk which is connected with exposure to ultrasonic noise. In this article, sample results of an assessment of occupational exposure to ultrasonic noise at a workstation are presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.