Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 118

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ceramic materials
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Przesył energii elektrycznej do odbiorców wiąże się z dużymi stratami ekonomicznymi wynikającymi z zastosowania na przewodniki miedzi i aluminium. Materiały te ulegają utlenianiu i zużyciu spowodowanym przegrzaniem i wibracjami, a swoją dużą masą szczególnie w zagęszczonych instalacjach i sieciach elektroenergetycznych decydują o gabarytach niektórych rozwiązań technicznych, także w lotnictwie i aeronautyce (stanowią ok. 33% wagi satelity). Lepszym rozwiązaniem są przewody i kable wykonane z materiałów nadprzewodnikowych i nanorurek węglowych.
EN
The transmission of electricity to consumers is associated with large economic losses resulting from the use of copper and aluminum as conductors. These materials are subject to oxidation and wear caused by overheating and vibrations, and their large mass determines the dimensions of many technical solutions. This is of great importance in dense installations and power grids, aviation and aeronautics (about 33% of the weight of the satellite) and many other applications. A better solution are wires and cables made of superconducting materials.
PL
W pracy przedstawiono metody biomimetyczne otrzymywania materiałów. Przedstawiono dwa przykłady otrzymania materiałów o potencjalnym zastosowaniu w implantologii z wykorzystaniem metod hydrotermalnych oraz pirolizy i infiltracji. Jako prekursory zastosowano muszle mięczaków oraz różne gatunki drzew. Wykonano badania dyfraktometryczne oraz analizy mikroskopowe. Stwierdzono, że możliwe jest uzyskanie materiałów ceramicznych o oczekiwanej strukturze metodami biomimetycznymi.
EN
This paper presents the biomimetic methods of the obtaining materials. Two examples of the obtaining materials with the use of hydrothermal and pyrolysis and infiltration methods, with possibility to implants application, was showed. As a precursor the shells of shellfish and different type of wood was used. The X-ray and microscopic analysis were carried out. It was found that is possible to obtain the ceramic material with required structure by biomimetic methods.
3
Content available remote Materiały ceramiczne stosowane w ogniwach paliwowych
4
Content available remote Współczesne materiały ceramiczne - tradycja i innowacyjność
PL
Ceramika jest jednym z najstarszych rodzajów tworzyw stosowanych zarówno do użytku domowego jak i w przemyśle. Nazwa tych wyrobów wywodzi się z greckiego określenia κεραμικός (keramikos), które pochodzi z kolei od słowa κέραμος (keramos - ziemia, glina).
EN
The paper presents results of research on steel castings GX120Mn13 (L120G13 by PN-89/H-83160), zone-reinforced by elektrocorundum particles (Al2O3), with a grain size from 2 to 3.5 mm. Studies revealed continuity at interface between composite components and formation of a diffusion zone in the surface layer of electrocorundum grains. In the area of this zone, simple manganese segregation and reverse iron and chromium segregation were found. The transfer of these elements from cast steel to electrocorundum grains resulted superficial depletion in aluminum and oxygen in this area. No porosity was observed at the interface between two components of the composite. We found it very beneficial from an exploitation point of view, as confirmed by the study of resistance to abrasive wear.
9
Content available remote Modyfikowane materiały WC-Co wytwarzane metodą Spark Plasma Sintering
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań ceramicznych materiałów o osnowie węglika wolframu, wytwarzanych metodą spiekania prądem impulsowym – Spark Plasma Sintering. Przedmiotem badań była ceramika o osnowie WC-Co przeznaczona na narzędzia skrawające lub matryce. Celem badań było opracowanie składów materiałów oraz zastosowanie metody SPS w małoseryjnym procesie produkcyjnym elementów maszyn. Badano właściwości spieków otrzymywanych zarówno z komercyjnych mieszanek WC-Co, jak również z nowoopracowanych mieszanek kompozytowych na bazie komercyjnych, modyfikowanych dodatkami faz metalicznych (stop kowar Fe/Ni/Co, Co), ceramicznych (wiskery SiC, włókna Al2O3, TiB2, B4C, Ti3SiC2), supertwardych (cBN) i grafenu. Dla każdego materiału zoptymalizowano parametry spiekania pozwalające na otrzymanie wymaganych właściwości fizycznych i mechanicznych (w tym gęstości pozornej, modułu Younga, twardości, odporności na pękanie i odporności na zużycie ścierne). Najlepszymi właściwościami odznaczał się materiał węglikowy G35N z dodatkiem 4% mas. włókien Al2O3. Taki dodatek włókien Al2O3 spowodował zwiększenie twardości węglika G35N z 1190 HV30 do 1510 HV30 przy zachowaniu jego odporności na pękanie na poziomie 16-17 MPa•m1/2. Natomiast zastosowanie fazy metalicznej Fe-Ni-Co jako modyfikatora węglika H10 spowodowało zwiększenie odporności na pękanie KIC z 9,7 MPa•m1/2 do 16,4 MPa•m1/2.
EN
The paper presents the results of research on ceramic materials with a tungsten carbide matrix produced by the method of sintering with pulse current – Spark Plasma Sintering. The subject of the research was ceramics with a WC matrix designed for cutting tools or dies. The aim of the research was to develop material compositions and to use SPS method in the production process of a small batch of machine parts. The properties of the sinters obtained from commercial WC-Co and from newly-designed composite materials based on commercial mixtures modified with the addition of metallic (Fe/Ni/Co, Co), ceramic (SiC whiskers, Al2O3 fibres, TiB2, B4C, Ti3SiC2), and super-hard (cBN) phases, and graphene were investigated. For each material, the sintering parameters were optimized to obtain the required physical and mechanical properties (including apparent density, Young’s modulus, hardness, fracture toughness and abrasion resistance). The best properties were obtained for the G35N carbide material with the addition of Al2O3 fibres (4 wt%). Such an addition of Al2O3 fibres increased the hardness of G35N carbide from 1190 HV30 to 1510 HV30 while maintaining its fracture toughness at 16-17 MPa•m1/2. In the case of H10 carbide material, the use of the metallic phase Fe-Ni-Co as a modifier resulted in the increase in fracture toughness KIC from 9.7 MPa•m1/2 to 16.4 MPa•m1/2.
PL
Jednym z podstawowych wymagań stawianym budynkom jest bezpieczeństwo pożarowe. Oczywistym jest, że pożar nie jest zjawiskiem częstym, jednak wszyscy mają świadomość jak dramatyczne skutki może przynieść. Dlatego też aspekt ten jest bardzo rygorystycznie przestrzegany na etapie projektowania, wykonawstwa i odbioru budynków. Zatem już na samym początku procesu budowlanego warto przeanalizować dostępne na rynku rozwiązania i wybrać te, które zapewnią największe bezpieczeństwo.
EN
Ceramic materials have been increasingly used in bearing systems for over a dozen years. This is due to the specific properties of ceramic materials, such as high hardness, corrosion resistance, the possibility of use in aggressive chemical environments, as well as due to the lower specific weight as compared to steel materials. However, the use of ceramic materials imposes many limitations. The main disadvantages include surface cracks and a low fracture toughness value. The paper presents a numerical analysis of crack propagation in silicon nitride balls. The directions of propagation were analysed for the cracks that are most commonly found on the surface of the commercially available ceramic balls. The directions were analysed along the crack front and considering the location of the crack in relation to the contact point of the balls in the rolling contact. The numerical calculations are based on a three-dimensional model of the ring crack. Numerical calculations were carried out using the boundary element method. Numerical solutions were compared with the results of experimental research.
PL
Materiały ceramiczne od kilkunastu lat znajdują coraz większe zastosowanie w układach łożyskowych. Wynika to z charakterystycznych właściwości materiałów ceramicznych takich jak: duża twardość, odporność na korozję, możliwość stosowania w środowiskach agresywnie chemicznych, a także z uwagi na mniejszy ciężar właściwy w porównaniu z materiałami stalowymi. Stosowanie materiałów ceramicznych wiąże się jednak z wieloma ograniczeniami. Głównymi ich wadami są pęknięcia powierzchniowe oraz niska odporność na kruche pękanie. W pracy przedstawiono analizę numeryczną propagacji pęknięć w kulkach ceramicznych wykonanych z azotku krzemu. Analizowano kierunki propagacji dla pęknięć kolistych, które najczęściej spotykane są na powierzchni handlowych kulek ceramicznych. Kierunki pęknięć analizowano wzdłuż czoła pęknięcia oraz względem położenia pęknięcia w stosunku do punktu styku współpracujących kulek w styku tocznym. Obliczenia numeryczne oparte zostały na trójwymiarowym modelu pęknięcia kolistego. Obliczenia numeryczne analizowano metodą elementów brzegowych. Rozwiązania numeryczne porównano z wynikami badań eksperymentalnych.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości fizycznych i mechanicznych materiałów ceramicznych, metalicznych i kompozytowych wytwarzanych metodą SPS. Materiały wytwarzane tą metodą znalazły zastosowanie między innymi jako narzędzia skrawające oraz elementy zawierające ziarna diamentu do szlifowania i wygładzania. Zaprezentowano krzywe spiekania materiałów o osnowie Al2O3 wytwarzanych metodą SPS. Określono wpływ nagrzewania prądem impulsowym na czas trwania procesu spiekania materiałów tlenkowych i kompozytowych o osnowie Ab03 w porównaniu do spiekania swobodnego i mikrofalowego. Przedstawiono krzywe spiekania oraz wybrane właściwości materiałów o osnowie Al2O3 z dodatkiem stałych faz smarujących (WS2) oraz z dodatkiem dwuborku tytanu. W przypadku zastosowania spiekania SPS możliwe jest otrzymywanie materiałów przy niższych parametrach (temperatura i czas wygrzewania) odznaczających się dobrymi właściwościami fizycznymi i mechanicznymi. Wprowadzenie faz WS2 oraz TiB2 do osnowy materiałów kompozytowych AbOrTi(C,N) umożliwiło znaczące obniżenie współczynnika tarcia. W pracy przed­ stawiono również właściwości materiałów o osnowie azotku krzemu. Materiały o osnowie Si3N4 z dodatkiem faz o dobrej przewodności elektrycznej (np. TiN, TiB 2) spiekane metodą SPS odznaczały się wysoką twardością, modułem Younga oraz niską opornością elektryczną. Poprawa przewodności elektrycznej tworzyw ceramicznych o osnowie Si,N4 umożliwiła zastosowanie obróbki elektroerozyjnej do formowania gotowych wyrobów. Zaprezentowano materiały ceramiczne (TaB2) wytwarzane w wyniku reakcji syntezy tantalu i boru podczas nagrzewania. Porównano właściwości fizyczne i wytrzymałościowe materiałów borkowych wytwarzanych metodą spiekania reakcyjnego SPS oraz materiałów barkowych spiekanych z komercyjnych proszków TaB2. Przedstawiono także właściwości materiałów supertwardych o osnowie metalicznej konsolidowanych przy zastosowaniu techniki spiekania reakcyjnego FAST/SPS. Egzotermiczna reakcja syntezy proszków w trakcie procesu spiekania SPS umożliwia zwiększenie kinetyki nagrzewania i konsolidacji kompozytowych materiałów z dodatkiem proszków diamentowych w zakresie niższych temperatur bez grafityzacji fazy supertwardej.
EN
The paper presents the results of physical and mechanical properties of ceramic, metallic and composite materials obtained using the SPS method. Materials sintered by this method have been used, among others, as cutting tools and grinding and polishing elements containing diamond grains. The sintering curves of Al203 matrix materials produced by SPS are presented. The influence of pulse current heating on the duration of the sintering process of oxide and composite materials with the Al203 matrix was determined. The properties of SPS sintering materials were compared with the properties of materials after conventional and microwave sintering processes. The sintering curves and selected properties of Al203 based materials with the addition of solid lubricating phases (WS2) and the addition of titanium diboride are presented. In the case of using SPS sintering it is possible to obtain materials characterized by high physical and mechanical properties at lower parameters (temperature and duration).The additive ofWS2 and TiB2 phases to the matrix of AI203-Ti(C,N) composite materials made it possible to significantly reduce the friction coefficient. The paper also presents the properties of materials based on silicon nitride sintered by SPS method. Si.ifV1 based materials with the addition of phases with good electrical conductivity (eg TiN, TiB2) sintered with SPS method were characterized by high hardness, Young's modulus and low electrical resistance. The improvement of electrical conductivity of Si3N4 ceramic materials enabled the use of electro discharge machining process to form finished products. The ceramic materials (TaB2) produced as a result of the synthesis reaction of tantalum and boron during heating were presented. The physical and mechanical properties of boride materials produced by the reaction sintering SPS and boride materials sintered of commercial TaB2 powders were compared. It also presents the properties of super-hard materials with a metallic matrix consolidated using the FAST/SPS reaction sintering technique. The exothermic reaction of powder synthesis during the SPS sintering process allows to increase the kinetics of heating and consolidation of composite materials with the addition of diamond powders in the range of lower temperatures without graphitization of the super-hard phase.
EN
The amount of waste from washing dolomite aggregates increases continuously. Aggregates are washed to remove clayey pollutants. They consist of a large amount of clay minerals and carbonates. Their properties and amount depends on the type of raw material and type of washing technology. Utilization of waste from washing aggregates is common problem and has not been sought out yet. Their usage as the raw material in ceramics might be environmentally friendly way to utilize them. This paper presents technological properties, phase composition and microstructure analysis of materials made of waste sludge from washing dolomite aggregates. Research was divided into three parts: technological properties analysis, phase composition analysis and microstructure analysis. Samples made of waste dolomite sludge were formed in laboratory clay brick vacuum extruder and fired at 900, 1000 and 1100°C. For final materials, apparent density, open porosity, water absorption, compressive strength and durability were examined. Results of technological research suggest the possibility of the application of the waste sludge from washing aggregates in building ceramics technology as bricks materials. Waste sludge from washing dolomite aggregates can be used as the main raw material of building ceramics masses. Without any additional technological operations (e.g. drying or grinding), the material with satisfactory properties was obtained. According to durability results all obtained materials can be used for masonry protected against water penetration and without contact with soil and ground water and also for masonry subjected to passive exposure (F0 – according to the standard EN 771-1).
PL
Ilość odpadów z płukania kruszyw dolomitowych stale wzrasta. Kruszywa płucze się w celu usunięcia zanieczyszczeń ilastych. Odpady z płukania charakteryzują się wysoką zawartością minerałów ilastych oraz węglanów. Ich właściwości zależą od charakterystyki płukanego surowca oraz zastosowanej technologii płukania. Problem utylizacji szlamów z płukania kruszyw wapiennych nie został rozwiązany do dzisiaj. Ich zagospodarowanie w ceramice budowlanej może przynieść korzyści ekologiczne i ekonomiczne. W pracy przedstawiono właściwości technologiczne, skład fazowy i analizę mikrostruktury materiałów wykonanych z odpadu z płukania kruszywa dolomitowego. Badania podzielono na trzy części: analizę właściwości technologicznych, analizę składu fazowego i analizę mikrostruktury. Próbki wykonane z odpadowego szlamu dolomitowego formowano w laboratoryjnej próżniowej prasie ślimakowej i wypalono w 900, 1000 i 1100°C. Dla otrzymanych tworzyw wyznaczono: gęstość pozorną, porowatość otwartą, absorpcję wody, wytrzymałość na ściskanie oraz trwałość. Wyniki badań technologicznych sugerują możliwość zastosowania odpadu z płukania kruszywa dolomitowego jako surowca mas w technologii wytwarzania ceramiki budowlanej. Bez zastosowania dodatkowych operacji technologicznych w przygotowaniu surowca uzyskano materiał o zadowalających właściwościach. Stwierdzono, że otrzymane tworzywa mogą być stosowane w murach zabezpieczonych przed przenikaniem wody, nie mających kontaktu z glebą i wodą gruntową, a także w warunkach obojętnych (wyrobach kategorii F0 zgodnie z normą EN 771-1).
17
Content available remote Obróbka EDM ceramiki spiekanej metodą SPS
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości fizycznych i mechanicznych ceramiki o osnowie z Al2O3, Si3N4 z dodatkami faz o dobrej przewodności elektrycznej oraz ceramiki o osnowie z TiB2. Określono gęstość, moduł Younga, twardość HV1 oraz przewodność elektryczną poszczególnych materiałów. Ceramiczne materiały kompozytowe z udziałem faz przewodzących zostały wytworzone z zastosowaniem urządzenia do spiekania metodą SPS (spark plasma sintering). Materiały odznaczające się dobrą przewodnością elektryczną kształtowano w procesie obróbki elektroerozyjnej EDM (electro discharge machining).
EN
Presented are the analysis of physical and mechanical properties of the Al2O3, SiC and Si3N4 matrix ceramics with additives of good electrical conductivity phases and TiB2 matrix ceramics. The density, Young’s modulus, hardness HV1 and electrical conductivity of each material were investigated. Ceramic composite materials with the participation of the conductive phases have been produced using SPS (spark plasma sintering) method. Materials characterized by good electrical conductivity were shaped using EDM (electro discharge machining) method.
PL
Cegła to materiał prawdziwie autentyczny. Nie udaje innych materiałów i rozwiązań. Jest po prostu sobą. Pasuje do rozwiązań tradycyjnych i nowoczesnych a odpowiednio zastosowany przez architekta i dobrze wykonany przez budowniczego nadaje niezwykłego charakteru wielu obiektom.
PL
Część 2. Akcesoria dodatkowe na przykładzie rozwiązań z oferty firmy NOVA Sp. z o.o. Cegła to materiał prawdziwie autentyczny. Nie udaje innych materiałów i rozwiązań. Jest po prostu sobą. Pasuje do rozwiązań tradycyjnych i nowoczesnych a odpowiednio zastosowany przez architekta i dobrze wykonany przez budowniczego nadaje niezwykłego charakteru wielu obiektom.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.