Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 307

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
PL
Czy małe statki mogą być zasilane ekologicznym paliwem gazowym? W szczecińskiej stoczni powstaje pionierska jednostka, w której jako źródło napędu zastosowano skroplony gaz (LNG). Statek Magda I jest świetnym przykładem dla armatorów małych jednostek, iż można pokusić się o zmianę oleju napędowego na paliwo gazowe. Ma to ogromne znaczenie dla ochrony środowiska.
EN
The article discusses the innovative concept of the over-expanded thermodynamic cycle, the author of which is the Polish engineer-designer Mirosław Szymkowiak. This cycle is realized on the basis of a new and innovative, previously unknown design, of a piston-crankshaft linkage mechanism with the aid of an additional element known as a rocker arm. Additionally, the proposed mechanism allows for a smooth change of the compression/expansion ratio of the engine during its operation. In the beginning, the earlier conceptions of the rocker engine developed by Szymkowiak were presented, and then the main construction assumptions and kinematic calculations were described. It was confirmed, that the developed linkage has big potential in improving the engine's thermal efficiency by approximately 12% relative. Additionally, it significantly reduces the exhaust gas pressure, when the exhaust valve is opened, therefore, contributes to the reduction of the noise emitted by the engine.
PL
W artykule przedstawiono analizę przyczyn uszkodzeń silników średniej mocy i SN, służących do napędu pom p ujęcia wody dla miasta. Użytkownik pompowni w celu regulacji wydatku pom p zastosował przemiennik częstotliwości niskiego napięcia, których został zasilony przez transformator 6/0,4 kV. Napięcie za przemiennikiem było podnoszone poprzez transformator 0,4/6 kV i zasilało poprzez linie kablowe silniki pomp. W ciągu 2. lat od wdrożenia regulacji częstotliwościowej, w 3. silnikach wystąpiły uszkodzenie izolacji. Powodem tego zjawiska były chwilowe napięcie aż 2. krotnie większe od wartości dopuszczalnej.
EN
The article presents a measurement study of the causes of damage to medium-power and medium-voltage motors used to drive water intake pumps for the city. The user o f the pumping station used a low-voltage frequency converter to regulate the pump output, which was powered by a 6/0.4 kV transformer. The voltage behind the converter was increased via a 0.4/6 kV transformer and powered the pump motors via cable lines. Within 2 years from the implementation of converter the insulation of the winding front connections have been damaged in 3 motors. It appears that the permissible instantaneous voltoge was almost twice exceeded.
4
EN
The innovative system, which was developed for analysis and correction of motor management, is determined for the solution of practical problems concerning the operation of the piston combustion engines. Programming of the ignition curves and fuel maps without relevant feedback, namely, without information obtained from the engine operation, increases the risk of detonation combustion, which can destroy the combustion engine. However, the main application area of this system is the development of an algorithm, which is specified for control of the combustion process based on the HCCI technology (Homogenous Charge Compression Ignition). Nowadays, the functional principle of the HCCI engine is one of the most effective possibilities on how to reach higher operational efficiency of the gasoline engine, that is, closer to the efficiency level of the diesel driving units.
EN
This article considers the main materials used to make aircraft, both fuselage and engines. First, the problems that force developers to introduce new materials in aircraft production are identified. We then present features of the introduction of heat-resistant titanium alloys, ways of improving the mechanical properties of parts made of titanium alloys, and methods of manufacturing complex details. Other promising materials for the aviation industry, such as high-entropy alloys, quasicrystals, carbon-carbon materials, and nickel foam, are also considered.
PL
W artykule rozważono główne materiały stosowane w budowie samolotów, zarówno w kadłubach jak w silnikach. Najpierw uwagę zwrócono na problemy, które skłaniają konstruktorów do wprowadzania nowych materiałów do produkcji samolotów. Następnie przedstawiono charakterystykę wprowadzania żaroodpornych stopów tytanu, sposoby poprawy własności mechanicznych części wykonanych ze stopów tytanu oraz metody wytwarzania złożonych detali. Rozważono również inne materiały perspektywiczne dla przemysłu lotniczego, takie jak stopy o wysokiej entropii, kwazikryształy, materiały typu węgiel/węgiel oraz pianki niklowe.
6
Content available remote Axial flux synchronous motors test stand
EN
The paper summarizes the design and development of the Axial Flux Synchronous Motors Test Stand constructed in the Łukasiewicz Research Network - Institute of Aviation in Warsaw. The test stand is fully automated and capable of measuring a wide variety of motor parameters thanks to high sampling rate of the data acquisition system and sophisticated LabView software tools. The safety of the entire installation is being monitored by an integrated safety system responsible for emergency shutdown of actuating devices when unsafe situation has been detected. The main goal of the presented test stand is to provide the efficiency map of the electrical machine being tested as a result of automatic two-dimensional speed-torque sweep with user defined resolution on both speed and torque axis.
PL
Artykuł ten podsumowuje projekt i budowę Hamowni Synchronicznych Silników Elektrycznych o Strumieniu Osiowym, która powstała w Instytucie Lotnictwa w Warszawie będącym częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz. Opisywane stanowisko badawcze jest w pełni zautomatyzowany i ma możliwość mierzenia szerokiego zakresu parametrów silnika dzięki zastosowaniu systemu akwizycji danych o wysokiej prędkości próbkowania oraz dzięki opracowaniu zaawansowanych narzędzi programistycznych w środowisku LabView. Nad bezpieczeństwem całej instalacji czuwa zintegrowany ze stanowiskiem system bezpieczeństwa odpowiedzialny za zatrzymanie awaryjne urządzeń wykonawczych w przypadku wykrycia niebezpiecznej sytuacji. Głównym zadaniem prezentowanej hamowni jest opracowanie mapy sprawności badanego silnika jako rezultatu automatycznego przemiatania dwuwymiarowej przestrzeni prędkość-moment obrotowy o ustawianej przez użytkownika rozdzielczości osi prędkości i momentu obrotowego.
PL
Oszacowanie wyważenia zespołu pomp żerdziowych bez żurawia na podstawie wartości zużywanego prądu
EN
The article presents an engineering approach that allows us to collect engine operation characteristics using built-in telemetry mechanisms, filled with the passive recording system. As a result of the development of the solution, the characteristics of the engine operation were obtained under real conditions, and the universal registration tool was built with a wider application than simply the registration of the engine operating parameters. The development of the solution allowed measurements to be obtained in a passive mode using a distributed architecture for engine monitoring and engine operation characteristics, which would be difficult to obtain and archive without logger production, especially during flight tests.
PL
W artykule przedstawiono podejście polegające na dostosowaniu pasywnego systemu rejestracji pracy silnika do systemu telemetrycznego silnika w taki sposób, aby był dla niego niewykrywalny. Jest to podejście inżynierskie, które pozwoliło na zebranie charakterystyk pracy silnika w warunkach rzeczywistych. Zbudowano uniwersalne narzędzie rejestrujące o szerszym zastosowaniu niż rejestracja parametrów pracy silnika. Opracowanie rozwiązania umożliwiło uzyskiwanie pomiarów i monitorowanie silnika w trybie pasywnym z wykorzystaniem rozproszonej architektury, które bez produkcji rejestratora byłyby trudne do uzyskania i zarchiwizowania, zwłaszcza podczas prób w locie.
PL
Silniki stanowią ważny element systemu produkcyjnego, dlatego sposób podejścia do ich eksploatacji zwykle odbiega od tego, który jest stosowany dla pozostałych elementów systemu el-en. Uszkodzenie silnika może doprowadzać do ogromnych strat produkcyjnych, znacznie przewyższających koszty jego naprawy. Największe straty występują w przemyśle chemicznym i petrochemicznym. Dlatego w tych obszarach zauważa się bardzo duże zainteresowanie wykryciem anormalnego stanu, który zagraża przerwami w produkcji.
EN
This paper presents a comparison of two approval tests for a passenger car, both the current procedure and its predecessor. The car that was the subject of the study received a roadworthiness certificate based on the NEDC test, however, the emission results were compared with the new test procedure. The analysis showed the significance of the "start-stop" system in the conducted tests, however, assuming the original equipment of the car (active "start-stop" system), the WLTP test showed higher CO2 emissions, which did not exceed the permissible emission standard for this model specified in the relevant regulation.
PL
Niniejsza praca przedstawia porównanie dwóch testów homologacyjnych dla samochodu osobowego, zarówno aktualnie obowiązującą procedurę jak i jej poprzednika. Samochód, który był obiektem badań, świadectwo dopuszczenia do ruchu otrzymał na podstawie testu NEDC, jednakże porównano wyniki emisji z nową procedurą testową. Dokonana analiza wykazała istotność systemu „start-stop” w przeprowadzonych badaniach, zakładając jednak oryginalne wyposażenie auta (aktywny układ start-stop) test WLTP wykazał wyższą emisję CO2, jednakże nie przekroczyła ona dopuszczalnej dla tego modelu normy emisyjności określonej w stosownych przepisach.
EN
Users of fossil fuels are facing a range of challenges such aslong-term rising demand, climate concerns due to emission ofgreenhouse gases, ecological pollution, finite reserves and price fluctuations. Diesel fuel is similarly affected, though with its own subset of issues. Studies suggest that diesel fuel characteristics are affected by addition of nanoparticles. In this research, carbon nanotubes (CNTs) were blended with pure diesel as an additive at concentrations of 30, 60, and 90 ppm to assess the emission and performance characteristics of a single-cylinder compression combustion engine. The considered emission contents included CO, CO2, HC, and NO produced by an engine at 50% and 100% loads, at 1800, 2300, and 2800 rpm. Addition of CNTs to the diesel fuel considerably reduced the emission of CO, CO2, HC, and NO compared to additive-free diesel fuel. Furthermore, with the addition of carbon nanotubes, the Exhaust Gas Temperature (EGT) and the Brake Specific Fuel Consumption (BSFC) decreased, while the power and Brake Thermal Efficiency (BTE) increased at all loads and speeds of the engine.
PL
Brytyjska firma Johnston Sweepers wprowadziła nowe silniki Stage 5 JCB do swojej oferty zamiatarek montowanych na ciężarówkach VT Range. Nowe, bardziej przyjazne dla środowiska silniki zostały zaprojektowane w celu spełnienia przepisów Stage 5, oferując niższą emisję spalin w porównaniu z poprzednimi silnikami typu 3b.
EN
In this paper, the author presents a study of vibrations in a passenger vehicle and the possible influence on driver’s body in the process of natural operation. The author describes the dependence of engine size and additional equipment as the possible primary source of the vibration variations and their further propagation in the entire vehicle structure. The analysis was performed on the passenger cars with naturally aspirated and turbocharged gasoline engines. The aim of this study was to verify the level of vibrations in the vehicle structure with these particular engines, especially influence of downsized power unit, during various state of engine operation. The second goal was to examine the vibrations in the specified location related to driver’s body. The measuring method used piezoelectric accelerometers, which were attached to the designated locations in the vehicle and were able to detect variations of the acceleration. The signals were collected as characteristics in the time domain. In order to achieve frequency domain for spectral analyses, the author applied the Fast Fourier Transform (FFT).
EN
It is important to notice that aircraft turbine drive units are commonly used in the modern aviation. The piston engines are often reserved for small and/or sportive aircraft. The turbine drive units are also combustion engine. This paper presents the most popular combustors used in the aeronautical turbine engines. Firstly there are listed the requirements that a combustor has to achieve. Then are presented the combustor designs that permit to achieve the firstly presented requirements. In this work are presented the LPP, TAPS, RQL, graduated combustion zone, VGC, exhaust recirculation system combustors. For each combustor design is enlighten its principle of work, described the etymology of the given name to this design and shown a scheme. The work is closed by a briefly conclusion about the described combustor.
EN
The aim of the article is to present the environmental effects of changes in material composition in selected internal combustion engines used in passenger cars using LCA analysis. The levels of energy consumption and emissions of pollutants related to material inputs occurring at the stage of engine production have been determined. The simplified LCA model presented in the paper shows the energy consumption and total CO2 and SO2 emissions on the basis of the mass of materials from which the engine is made. The research results presented in the paper give a picture of a modern passenger car engine on the basis of wear and the degree of recovery of materials used for its construction.
EN
The article examines the level of perfection of the modern internal combustion engine design, their impact on the environment and population. A new engine concept has been developed. As a result a decrease in fuel consumption by 80% has been discovered as well as the effects of the new engine in the field of ecology such as a decrease in the number of diseases caused by poor environmental conditions, a lower risk of global warming, lower health care costs, an increase in life expectancy, etc. Also, for countries with fossil fuel deposits, can be anticipated dropping treasury income, factory closures, high unemployment, the likelihood of protests and uprisings.
PL
W pracy przedstawiono mechanizm przyczynowo-skutkowy wadliwie zamontowanej tulei cylindrowej silnika spalinowego pojazdu samochodowego. Pokazano szczegółowo powstałe uszkodzenia poszczególnych części tej jednostki napędowej. Omówiono kierunki działania sił na poszczególne uszkodzone części.
EN
This article is focused on the cause and effects of an incorrectly mounted cylinder sleeve of a car's internal combustion engine. Damage to the individual parts of the engine are shown in detail. The directions of the forces acting on the specific damaged parts are discussed.
EN
A complex mathematical model of dynamic processes in vibrational mounting device for assembly robot is given. Such mathematical model makes it possible to research the starting process of the mechanism, the steady-state regimes and spatial motions of any points of the assembling part. A rational model for the motor with unbalance at controlled starting is proposed, which lead to spatial oscillations of the grab and part. With the help of ideas of the sensitivity theory the algorithm for parameters synthesis of the device by using natural modes of oscillations is developed. The following results are presented: calculations and experiments of free oscillations; synthesis of device parameters; studies of dynamic processes at the mechanism starting and at steady-state regimes, spatial motions of the characteristic points for assembling part.
PL
Streszczenie. Podano złożony model matematyczny procesów dynamicznych w wibracyjnym urządzeniu dla robota montażowego. Taki model pozwala badać proces uruchomienia mechanizmu, tryby w stanie ustalonym i ruchy przestrzenne dowolnych punktów części złożonej. Zaproponowano model silnika z niewyważeniem przy kontrolowanym starcie, który prowadzi do przestrzennych oscylacji chwytaka i części. Za pomocą koncepcji teorii wrażliwości opracowano algorytm syntezy parametrów urządzenia za pomocą naturalnych trybów oscylacji.
EN
The piston with piston rings and bearing surface is a self-contained and highly complex tribological system. One of the most widespread global friction pairs traversed by reciprocating a pair of piston rings - cylinder internal combustion engine. Group PRC combustion engine is the solution generating considerable friction. Various researchers estimate the share of friction losses, per node piston rings - cylinder liner, at 19 to 60% of the total friction losses in the combustion engine. This paper describes part of a larger program to reduce wear the set working parts (piston, piston ring and bearing surface). The project is implemented through the development of new designs of piston rings with anti-wear coating that contains synthetic diamond in the form of loose embedded in a coating of chromium (PRC). The aim of the author was to present the methodology used to compute characterized by a particular procedure. In practical use FEM software is used and the FVM. Developed and implemented Piston Rings Calculation Module is compatible with the idea of numerical computational methods is to say: functionally consists in carrying out a calculation of the desire to achieve the exact solution (the nearest is real) by conducting and receiving intermediate solutions (the next).
PL
Tłok wraz z pierścieniami oraz powierzchnią cylindra jest bardzo złożonym zamkniętym systemem trybologicznym. Pierścienie tłoka – cylinder jest jedną z najbardziej globalnie rozpowszechnionych par tarcia silników spalinowych. Para tarcia TPC jest rozwiązaniem wytwarzającym znaczące tarcie w silnikach spalinowych. Różne źródła naukowe określają straty na jeden węzeł spowodowane tarciem pary pierścień-ściana cylindra jako 19 do 60% wartości wszystkich strat tarcia w silniku spalinowym. W tym artykule omówiono część większego programu badawczego mającego na celu zmniejszenie zużycia pracujących elementów (tłok, pierścienie tłoka, powierzchnia cylindra). Projekt ten jest wdrażany w ramach rozwoju nowych konstrukcji pierścieni tłokowych z powłoką zapobiegającą zużyciu, zawierającą syntetyczny diament luźno zatopiony w powłoce chromu (TPC). Celem Autorów było przedstawienie metodologii stosowanej do obliczeń charakteryzującej się określoną procedurą. W praktyce wykorzystuje się oprogramowanie MES oraz MOS. Opracowany i wdrożony moduł obliczeniowy pierścieni tłokowych jest zgodny z ideą numerycznych metod obliczeniowych, to znaczy: funkcjonalnie polega na przeprowadzeniu obliczenia zamiaru uzyskania dokładnego wyniku (najbardziej zbliżonego rzeczywistości) poprzez uzyskanie i wykorzystanie wartości pośrednich.
PL
W nowoczesnych, doładowanych silnikach z zapłonem iskrowym i bezpośrednim wtryskiem paliwa zwiększanie ciśnienia powietrza w układzie dolotowym jest sposobem na podwyższenie sprawności silnika i jego osiągów, ale także na optymalizację procesu spalania i zmniejszenie emisji CO2. Jednak wysokie doładowanie silników i zmniejszanie ich objętości skokowej powoduje pojawienie się problemów związanych z różnymi rodzajami nienormalnego spalania, wśród których wyróżnia się LSPI (low speed pre-ignition) – przedwczesny zapłon w zakresie małej prędkości obrotowej i dużych obciążeń silnika. Występowanie LSPI może prowadzić do poważnych uszkodzeń silnika, w tym między innymi do: pęknięcia tłoków, wygięcia korbowodów oraz innych zniszczeń elementów wewnętrznych silnika. W artykule opisano różnice pomiędzy przedwczesnym zapłonem LSPI oraz zjawiskami typowego spalania stukowego oraz tzw. superstuku. Wyjaśniono, że spalanie stukowe oraz LSPI są odrębnymi zjawiskami, różniącymi się mechanizmami powstawania. Opisano skomplikowany mechanizm powstawania LSPI. Wyjaśniono, dlaczego w przeciwieństwie do konwencjonalnego spalania stukowego występowanie LSPI jest zjawiskiem nieprzewidywalnym i nie można mu zapobiegać poprzez regulację kąta wyprzedzenia zapłonu i zwiększenie liczby oktanowej benzyny. Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań dowodzą, że prawdopodobnie główną przyczyną występowania LSPI jest samozapłon kropelek silnikowego oleju smarowego w komorach spalania silnika. Jednak wskazują też na wiele czynników, które mogą powodować LSPI w tym: konstrukcję silnika, warunki jego pracy, a także kompozycję silnikowego oleju smarowego i paliwa. W przypadku silnikowego oleju smarowego największy wpływ na LSPI ma skład chemiczny dodatków detergentowych. W mniejszym stopniu także inne dodatki uszlachetniające i skład silnikowego oleju smarowego mogą wpływać na LSPI. Baza olejowa ma też wpływ, chociaż mniejszy, na LSPI. Ma tu znaczenie zarówno jakość bazy olejowej, jak i jej lepkość. Przedyskutowane w artykule wyniki sugerują, że opracowanie odpowiedniej formulacji smarowego oleju silnikowego może przyczynić się do ograniczenia występowania zjawiska LSPI. Jednak sama optymalizacja składu silnikowego oleju smarowego nie doprowadzi do całkowitego wyeliminowania zjawiska LSPI.
EN
: In modern DISI (Direct Injected Spark Ignited) and supercharged engines, increasing the intake pressure is a way to achieve better performance, better fuel economy and, consequently, lower CO2 emission. However, boosted DISI and downsized engines are suffering from a series of abnormal combustion problems of which the LSPI (Low Speed Pre-Ignition) is an important part. LSPI can lead to potential serious damage of the engine (e.g. broken pistons, bent connecting rods or severe engine failure). The article describes the difference between pre-ignition, LSPI, knocking and super-knocking. Knocking and LSPI are two distinct events, caused by two different phenomena. The complex mechanism occurring in LSPI has been outlined. It explains why, unlike conventional knocking, an LSPI event cannot be predicted and corrected by adjusting spark timing or increasing the octane number. More current research suggest that the auto-ignition of oil droplets is probably the major cause of LSPI. However, many factors can cause LSPI, including: engine design, engine operating conditions as well lubricant and fuel composition. With regard to engine lubricating oil, the most noticeable impact has been from detergent chemistry. Aside from the detergent system, there are many other additive and lubricant compositions that can affect LSPI. Furthermore, base oils also affect LSPI events. Both the quality of the base stock and the viscosity can have secondary effects on LSPI. The discussed results suggest that appropriate engine lubricating oil formulations may enable the mitigation of LSPI. However, the complete elimination of LSPI will hardly be achieved by modifying only the oil properties.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.