Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 205

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocena zgodności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono obecny stan wiedzy na temat pomiaru przyczepności cementowych zapraw klejących do płytek ceramicznych [Ceramic Tile Adhesives - CTAs] z wykorzystaniem techniki pull-off. Wśród omówionych wyników systematycznego przeglądu literatury dla słów kluczowych niniejszego artykułu szczególną uwagę poświęcono badaniom międzylaboratoryjnym [Interlaboratory Comparisons - ILCs]. Wyniki pomiarów przyczepności cementowych CTAs, a w szczególności wyniki uzyskane w ILCs, stały się podstawą analizy relacji między uczestnikami procesu oceny zgodności wyrobu budowlanego. W analizie uwzględniono powiązania między nauką i przemysłem, a także ich otoczenie wynikające z uwarunkowań formalno-prawnych związanych z oceną wyrobów budowlanych. Na podstawie przeprowadzonej analizy zaproponowano mapę myśli pokazującą relacje pomiędzy potencjalnymi uczestnikami procesu oceny zgodności CTAs, ze szczególnym uwzględnieniem ILCs. Wskazano, iż stosowanie różnych kryteriów oceny wyników pomiaru przyczepności cementowych CTAs przez naukę i przemysł nie sprzyja rozwojowi wzajemnych relacji obu światów.
EN
The article presents the current state of knowledge on the measurement of the adhesion of cementitious ceramic tile adhesives [CTAs] using the pull-off technique. The author discusses the results of the systematic literature review for the keywords of this article with particular attention to the interlaboratory comparisons [ILCs]. The cementitious CTAs adhesion measurements, particularly the results obtained in the ILCs, became the basis for analyzing the relationship between the participants of the conformity assessment of construction products. The analysis considers the links between science and industry and their environment resulting from formal and legal conditions related to the evaluation of construction products. Based on the study, the author proposes a mind map showing the relationships between potential participants in the CTAs compliance assessment process, with particular emphasis on ILCs. It indicates that using different criteria for evaluating the results of cementitious CTAs adhesion measurement by science and industry is not conducive to developing mutual relations between the two worlds.
PL
W artykule przedstawiono działalność Biura Badawczego ds. Jakości (BBJ) – agendy gospodarczej Stowarzyszenia Elektryków Polskich. SEP-BBJ to najstarsza i największa w Polsce, w pełni niezależna instytucja zajmująca się oceną zgodności wyrobów elektrycznych. Prowadzi certyfikację według własnych programów certyfikacji, jak również światowych (IECEE) i europejskich (ETICS). W artykule omówiono typy programów certyfikacyjnych oraz korzyści z nich wynikających.
EN
The article presents the activities of the SEP-BBJ – the economic agenda of the Association of Polish Electrical Engineers. SEP-BBJ is the oldest and the largest in Poland, a fully independent institution dealing with conformity assessment of electrical products. It carries out certification according to its own certification programs, as well as global (IECEE) and European (ETICS). The article discusses the types of certification programs and their benefits.
EN
Aim: The aim of the article was to present voice alarm systems and discuss the legitimacy of their use in fire alarm systems. The article presents the principles of introducing the elements of voice alarm systems to the market and their functional and operational properties. The article was written on the basis of a master’s thesis entitled “The analysis of the functional and operational properties of voice alarm systems” submitted at the Faculty of Safety and Civil Protection Engineering of the Main School of Fire Service. Introduction: Voice alarm system is one of the methods of warning the users of facilities about a threat, but there are many methods of alerting, e.g. sounders or optic signalling devices. Each of the above-mentioned systems has its advantages and disadvantages, so the application of the appropriate system, regardless of whether the regulations impose this obligation on the investor or it will be done on investor's own require deep consideration. Methods: There are several legal acts in force in Poland that define various aspects of voice alarm systems. Facilities in which the use of voice alarm systems (VAS) is mandatory are listed in the Regulation of the Minister of Interior and Administration of 7 June 2010 on fire protection of buildings, other construction facilities and areas. In turn, the specification of the documents required for individual VAS elements is specified in the Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 establishing harmonized conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC and additionally in Poland in the annex to the regulation of the Minister of Interior and Administration of 20 June 2007 on the list of products used to ensure public safety or protection of health and life and property, as well as the rules for issuing admittance for use of these products. Results: It has been found that many elements of voice alarm systems require careful analysis. Starting with the conformity assessment of the system components through its parameters, such as speech intelligibility, coverage angles or the appropriate sound pressure level. It is also important to select the system for the intended functional use of the rooms and to verify the correct operation of the system after changing the arrangement. Conclusions: Voice alarm systems are a very good, but relatively expensive system. They allow for a very diverse operation and facilitate appropriate evacuation. However, despite the high costs, it is worth considering their installation due to the invaluable action in terms of ensuring the safety of the users of the facility and the protection of their lives.
PL
Cel: Celem artykułu było zaprezentowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych oraz omówienie zasadności ich stosowania w systemach sygnalizacji pożarowej. W artykule przedstawiono zasady wprowadzania do obrotu elementów dźwiękowych systemów ostrzegawczych oraz ich właściwości funkcjonalne i eksploatacyjne. Artykuł został napisany na podstawie pracy magisterskiej pt. „Analiza właściwości funkcjonalnych i eksploatacyjnych dźwiękowych systemów ostrzegawczych” złożonej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności. Wprowadzenie: Dźwiękowy system ostrzegawczy jest jedną z metod ostrzegania użytkowników obiektów o zagrożeniu, jednak metod alarmowania jest wiele, np. sygnalizatory akustyczne czy sygnalizatory optyczne. Każdy z przytoczonych systemów ma swoje wady i zalety, dlatego należy dobrze przemyśleć zastosowanie odpowiedniego systemu niezależnie od tego, czy przepisy nakładają na inwestora ten obowiązek, czy zrobi to we własnym zakresie. Metody: W Polsce obowiązuje kilka aktów prawnych określających różne aspekty dotyczące dźwiękowych systemów ostrzegawczych. Obiekty, w których obligatoryjne jest stosowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Z kolei określenie dokumentów wymaganych dla poszczególnych elementów DSO precyzuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG oraz dodatkowo na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. Wyniki: Stwierdzono, że wiele elementów dźwiękowych systemów ostrzegawczych wymaga dokładnej analizy. Poczynając od oceny zgodności części składowych systemu przez jego parametry, takie jak zrozumiałość mowy, kąty pokrycia czy odpowiedni poziom ciśnienia akustycznego. Ważny jest również dobór systemu do zamierzonego wykorzystania funkcjonalnego pomieszczeń oraz weryfikacja poprawności działania systemu po zmianie aranżacji. Wnioski: Dźwiękowe systemy ostrzegawcze są bardzo dobrym, jednak stosunkowo drogim systemem. Pozwalają one na bardzo zróżnicowane działanie oraz ułatwiają odpowiednie prowadzenie ewakuacji. Mimo wysokich kosztów warto jednak rozważyć ich instalację z uwagi na nieocenione działanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników obiektu oraz ochrony ich życia.
PL
Ostatnie trzy lata to dla systemu akredytacji laboratoriów okres dużych zmian. Nowelizacje wymagań norm ISO/IEC 17025 i ISO/IEC 17011 stworzyły specyficzne uwarunkowania dla funkcjonowania akredytacji w tym obszarze oceny zgodności. Nałożenie się okresów przejściowych dla wdrożenia postanowień obu norm oraz istotne i stosunkowo szybkie zmiany przepisów prawa, mające zastosowanie w działalności laboratoryjnej, wpłynęły w sposób znaczący na działalność akredytacyjną i funkcjonowanie akredytowanych laboratoriów.
EN
The article describes trackside part of the ERTMS / ETCS system installed on Railway Research Institute Test Track Centre in Żmigród where functional tests of „trackside Control-Command and Signalling" interoperability constituent prototypes i.e. eurobalises were conducted based on the elaborated test schedule and the conditions contained in the specifications of Susbset 040 and Subset 036. Moreover structure of an exemplary telegram sent from the eurobalise to the traction vehicle through the air gap i.e. interface A1 was shown. Selected requirements for timing and distance parameters that eurobalises have to meet during designing the trackside part of the ERTMS / ETCS system were also presented. In addition, the methodology adopted during tests was characterized and the list of functional tests carried out at the selected test site was specified. The paper summary describes the conclusions of the tests and the main features of Railway Research Institute Test Track Centre.
PL
W artykule scharakteryzowano część przytorową systemu ERTMS/ETCS zainstalowaną na Okręgu Doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie, na której przeprowadzono testy funkcjonalne prototypów składników interoperacyjności podsystemu "Sterowanie-urządzenia przytorowe" tzw. eurobalis w oparciu o autorski harmonogram sprawdzeń oraz warunki zawarte w specyfikacjach Subset 040 oraz Subset 036. Ponadto przedstawiono strukturę przykładowego telegramu wysyłanego z eurobalisy do pojazdu trakcyjnego za pośrednictwem szczeliny powietrznej tzw. Intefejsu A1 oraz wybrane wymagania dla parametrów czasowych i odległościowych stawiane eurobalisom podczas projektowania części przytorowej systemu ERTMS/ETCS. Dodatkowo scharakteryzowano metodykę przyjętą podczas badań oraz wyszczególniono wykaz testów funkcjonalnych przeprowadzonych na wybranym poligonie badawczym. W podsumowaniu opisano wnioski z przeprowadzonych testów oraz główne cechy infrastruktury badawczej Instytutu Kolejnictwa.
PL
Rozdzielnice i sterownice powinny nie tylko spełniać wymagania zasadnicze, zawarte w technicznych dyrektywach UE, ale również uwzględniać wymagania minimalne, zawarte w społecznych dyrektywach UE. Krajowe akty prawne mogą stawiać żądania bardziej restrykcyjne od wymagań minimalnych. Należy rozróżniać wyłączne i wskazujące powoływania się na normy techniczne w przepisach.
EN
Switchgear & controlgear assemblies shall not only meet the essential requirements contained in EU technical directives, but also take into account the minimum requirements contained in EU social directives. National legal acts may set out more restrictive demands than the minimum requirements. One must distinguish between exclusive and indicative reference to technical standards in regulations.
PL
Silniki spalinowe w wykonaniu przeciwwybuchowym są stosowane w polskim górnictwie od wielu lat. Są urządzeniami uniwersalnymi, stosowanymi w wielu maszynach. Wykonanie przeciwwybuchowe nakłada obowiązki zarówno na producenta (ocena zgodności), jak i na użytkownika. Właściwa eksploatacja urządzenia powinna zapewnić utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa. W przeciwieństwie do urządzeń elektrycznych, nie zostały wypracowane uniwersalne metody (techniki) naprawiania. Przyjęte w normie IEC 60079-19 zasady naprawiania (remontowania) elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych nie mają zastosowania do przeciwwybuchowych napędów spalinowych. Tymczasem użytkownicy takich maszyn wymagają od dostawców usług remontowych spełnienia wymagań normy IEC 60079-19, co może skutkować błędnym przeświadczeniem o prawidłowości przeprowadzonego remontu. W prezentowanej publikacji podjęto próbę oceny stosowanych praktyk remontowych oraz ich ewentualnego wpływu na poziom zabezpieczenia przed wybuchem przeciwwybuchowych napędów spalinowych.
EN
Explosion protected reciprocating engines have been used in the Polish mining industry for many years. They are universal devices that can be used in many machines. The explosion protected design imposes obligations on both the manufacturer (conformity assessment) and the user. Proper operation of the device should ensure the maintenance of a sufficiently high level of safety. Unlike electrical devices, no universal repair methods (techniques) have been developed. The principles of repairing (overhauling) explosion protected electrical equipment adopted in the IEC 60079-19 standard do not apply to explosion protected reciprocating engines drives. Meanwhile, users of such machines require repair service providers to meet the requirements of the IEC 60079-19 standard, which may result in a false belief that the repair is correct. This publication attempts to evaluate the repair practices used and their possible impact on the level of explosion protection of explosion-proof internal combustion drives.
PL
W artykule scharakteryzowano procedury, parametry podstawowe i wymagania w zakresie kontroli, które należy sprawdzić w celu weryfikacji WE podsystemu „Sterowanie – urządzenia pokładowe”. Przedstawiono analizę zagadnień związanych z oceną podsystemu pokładowego w ujęciu niezbędnych sprawdzeń, które musi wykonać jednostka notyfikowana oraz problematykę testów współpracy pokładowego systemu ERTMS z infrastrukturą przytorową.
PL
Automatyzacja procesów produkcyjnych powoduje, że coraz więcej linii technologicznych nie wymaga stałej interwencji operatorów. Obszary takie są wygradzane przy pomocy konstrukcji ochronnych, jakimi są ogrodzenia – najczęściej w postaci paneli z wypełnieniem ażurowym (siatki). Jednocześnie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, tego rodzaju konstrukcje są elementami bezpieczeństwa w rozumieniu wymagań zasadniczych dotyczących maszyn. Powoduje to konieczność przeprowadzenia procedury oceny zgodności, wystawienia deklaracji zgodności WE oraz oznakowania znakiem CE – analogicznie jak w przypadku maszyn. Obowiązek prawny w tym zakresie nie zawsze ma zastosowanie. W artykule zostanie przedstawiona interpretacja przepisów bazująca na wytycznych Komisji Europejskiej.
EN
The automation of production processes means that more and more technological lines do not require constant operator intervention anymore. Such areas are guarded by protective structures such as fences, usually in the form of net fences. At the same time, in accordance with applicable regulations, such fences are safety elements in the meaning of the essential requirements for machinery. Therefore, it is necessary for such safety elements to be subjected to the conformity assessment procedure followed by issuing the EC declaration of conformity and CE marking – similarly to machines. However, the legal obligation in this respect is not always applicable. The article presents the interpretation of provisions based on European Commission guidelines.
EN
One of the areas of activity of the KOMAG Institute of Mining Technology is related to broadly understood ensuring of technical safety. This activity is carried out by the Division of Attestation Tests, Certifying Body, which by carrying out numerous processes of certification, conformity assessments, issuing opinions and expert opinions, contributes to maintaining and increasing the level of technical safety associated with the use of products, mainly machinery and equipment. This article reviews the activities of the Certifying Body, its competences and authorizations and presents how such activities influence technical safety.
PL
Jednym z obszarów działalności Instytutu Techniki Górniczej KOMAG jest działalność związana z szeroko rozumianym zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego. Działalność tę w Instytucie realizuje Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca, który prowadząc liczne procesy certyfikacji, oceny zgodności, wydawania opinii i ekspertyz przyczynia się do utrzymania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa technicznego związanego ze stosowaniem wyrobów, głównie maszyn i urządzeń. W niniejszym artykule dokonano przeglądu działalności jednostki certyfikującej, posiadanych kompetencji i uprawnień oraz omówiono w jaki sposób taka działalność kształtuje bezpieczeństwo techniczne. (Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń w aspekcie działań Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca KOMAG)
PL
W artykule przypomniano formalnoprawne obowiązki ciążące na producentach, lokujących swe wyroby – w szczególności rozdzielnice i sterownice – na unijnym rynku. Urządzenia powinny spełniać wymagania zasadnicze, zawarte w unijnych dyrektywach i rozporządzeniach. Zgodność urządzenia z normami zharmonizowanymi stwarza domniemanie zgodności z wymaganiami zasadniczymi, co jest pomocne w ocenie zgodności.
EN
Manufacturers have formal and legal obligations related to products – e.g. to switchgear and controlgear assemblies – placement on EU market. Equipments shall meet the essential requirements contained in EU directives and regulations. Equipments which are in conformity with harmonised standards shall be presumed to be in conformity with the essential requirements. It is helpful in the conformity assessment.
PL
Artykuł przedstawia podstawy prawne certyfikacji, różnice między certyfikacją a akredytacją oraz doświadczenie Instytutu Energetyki w certyfikacji wyrobów. Omówiono cele certyfikacji przedstawiając korzyści z niej wynikające.
EN
The article presents the formal basis for certification, the differences between certification and accreditation, and experience of Instytut Energetyki in product certification. The objectives of certification were discussed, presenting the benefits of it.
PL
Artykuł przedstawia modułowy system oceny zgodności materiałów wybuchowych określony unijną decyzją 768/2008/WE i dyrektywą 2014/28/UE. Opisuje genezę wdrożenia tego systemu, jego zasady i podstawy formalno-prawne. Określa procedury stosowane w modułach oceny zgodności dla materiałów wybuchowych. Zawiera informacje o doświadczeniach w tym zakresie Głównego Instytutu Górnictwa, jako jednostki notyfikowanej Unii Europejskiej.
EN
The article presents a modular system for assessing the conformity of explosivesspecified in the EU Decision 768/2008/EC and Directive 2014/28/EU. Describes the genesis of the implementation of this system, its principles and formal and legal basis. Specifiesthe procedures used in conformity assessment modules for explosives. It contains information about the experience in this area of the Central Mining Institute as a notified bodyof the European Union.
PL
W artykule opisano stosowane na obszarze Unii Europejskiej zasady oceny zgodności, będące podstawą wspólnego rynku. Przedstawiono także, sposób stosowania tych zasad w transporcie kolejowym, z uwzględnieniem wymagań europejskich i krajowych. Opisano wymagania europejskie, stosowane przed i po wejściu w życie IV pakietu kolejowego, a także różne wymagania komplementarne. Artykuł kończy się krótkim przeglądem możliwości badawczych i umocowań formalnych Instytutu Kolejnictwa.
PL
Tematem artykułu jest procedura oceny zgodności przyrządów do pomiaru długości, realizowana w Jednostce Notyfikowanej 1442 na nowym stanowisku utworzonym w Wydziale Zamiejscowym w Brodnicy Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy.
EN
The subject of the article is procedure of conformity assessment of length measuring instruments carried out in Notified Body 1442 at the new measurement stand in Local Branch in Brodnica of Regional Office of Measures in Bydgoszcz.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy zebranych doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemu zapewnienia jakości w resorcie obrony narodowej i oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa w odniesieniu do obszaru kompetencyjnego Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. Przeprowadzona analiza pozwoliła na sformułowanie wniosków i zaproponowanie rozwiązań doskonalących działanie omawianych systemów, co w konsekwencji powinno usprawnić pozyskiwanie i ocenę spełnienia wymagań dla sprzętu wojskowego, które to wymagania zostały zdefiniowane lub będą definiowane przez Siły Zbrojne RP.
EN
The article presents the results of the analysis of experience collected from the functioning of the quality assurance system in the national defence department as well as conformity assessment of products developed for defence and state security in relation to the competence area of the Military Centre for Standardization, Quality and Codification. The analysis allowed to formulate conclusions and propose solutions improving the operation of the discussed systems, which in consequence should improve the acquisition and assessment of meeting the requirements for military equipment, which requirements have been defined or will be defined by the Polish Armed Forces.
PL
Serwis komputerowy TeSaMa łączy kwestie zarządzania bezpieczeństwem maszyn na etapie ich projektowania i użytkowania w MŚP. Opracowane narzędzia prowadzą użytkownika przez proces oceny i redukcji ryzyka oraz dostarczają informacji w zrozumiały sposób. Pozwoli to firmom spełnić wymogi prawne i poprawić ogólną produktywność.
EN
Web-based tool TeSaMa aims to provide a holistic approach for SME, giving them the ability to conduct and obtain risk assessments that include safety measure recommendations for production phase work places and machine development processes. This will enable the companies to fulfil legal requirements and improve productivity and reliability.
PL
W artykule zaprezentowano zasady wprowadzenia maszyn i urządzeń górniczych do obrotu handlowego w ramach obowiązującego systemu oceny zgodności wyrobów oraz systemu dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych. Na podstawie doświadczeń jednostki certyfikującej wyroby w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG wskazano na kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa technicznego maszyn i urządzeń obszary, za które jest odpowiedzialny producent a następnie użytkownik. Wykazano, że prawidłowe postępowanie podczas projektowania, wprowadzania do obrotu handlowego i użytkowania wyrobów ma decydujący wpływ na osiągnięcie i utrzymaniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa.
EN
Regulations on principles of commercialization of mining machines and equipment regarding the assessment of product conformity system and the system for acceptation of products to be used in mining plants are presented. Basing on experience gained by the KOMAG Institute of Mining Technology Certifying Body, the areas, important for technical safety of mining machines and equipment for which manufacturer and then end user are responsible, are specified. It was indicated that correct designing, commercialization and using procedures decide about the required safety level.
20
Content available Ocena betonu wg znowelizowanej normy. Cz.3
EN
In April 2014 the new Polish version of the standard covering concrete PN-EN 206:2014-04 was approved. In December 2016 it was superseded by the standard PN-EN 206+A1:2016-12. They replaced the standard PN-EN 206-1:2003 which had been present for more than 10 years. A cursory reading of the standard may suggest that the changes are insignificant. However, a deeper analysis shows that the rules of evaluation of conformity and evaluation identity testing have been expanded and significantly modified. What is more, the standard introduces issues related to self-compacting concrete SCC and concrete for geotechnical applications. Thus there are no separate volumes covering special concretes (eg. PN-EN 206-9 for SCC concrete) but the new content has been included in one volume number 206.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.