Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uszkodzenia łożysk tocznych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper presents mechanical fault detection in squirrel cage induction motors (SCIMs) by means of two recent techniques. More precisely, we have analyzed the rolling element bearing (REB) faults in SCIM. Rolling element bearing faults constitute a major problem among different faults which cause catastrophic damage to rotating machinery. Thus early detection of REB faults in SCIMs is of crucial importance. Vibration analysis is among the key concepts for mechanical vibrations of rotating electrical machines. Today, there is massive competition between researchers in the diagnosis field. They all have as their aim to replace the vibration analysis technique. Among them, stator current analysis has become one of the most important subjects in the fault detection field. Motor current signature analysis (MCSA) has become popular for detection and localization of numerous faults. It is generally based on fast Fourier transform (FFT) of the stator current signal. We have detailed the analysis by means of MCSA-FFT, which is based on the stator current spectrum. Another goal in this work is the use of the discrete wavelet transform (DWT) technique in order to detect REB faults. In addition, a new indicator based on the MCSA-DWT technique has been developed in this study. This new indicator has the advantage of expressing itself in the quantity and quality form. The acquisition data are presented and a comparative study is carried out between these recent techniques in order to ensure a final decision. The proposed subject is examined experimentally using a 3 kW squirrel cage induction motor test bed.
PL
Łożyska toczne wykorzystywane w budowie turbinowych silników lotniczych są jednym z krytycznych elementów w ich konstrukcji, przez co uszkodzenie łożysk może w najgorszym przypadku może doprowadzić do katastrofy lotniczej. Dlatego ważne jest, aby wyjaśniać oraz eliminować przyczyny ich awarii. W niniejszym opracowaniu omówiono wybrane materiałowe badania dwóch uszkodzonych w latach 2016 i 2017 łożysk tocznych z silników turbinowych jednego typu lekkiego śmigłowca. Przedstawiono wyniki badań makroskopowych, mikrostruktury, twardości oraz składu chemicznego. Uzyskane wyniki porównano z badaniami z lat wcześniejszych.
EN
Rolling bearings are crucial component of aviation turbine engines. Bearing failure may, in worst case, lead to an engine failure and aircraft disaster. Therefore, investigation of their causes and subsequent risk factors elimination are of utmost importance. In the present study, selected materials testing issues of two rolling bearings from light rotorcraft turbine enignes failures (in accidents of 2016 & 2017) are discussed. Results of macroscopic, hardness tests, microstructure and chemical assay are presented. The obtained data are compared with results of previous studies on the subject.
3
Content available remote Zastosowanie analizy falkowej do wykrywania uszkodzeń łożysk tocznych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych napędu z zamodelowanym uszkodzeniem bieżni wewnętrznej łożyska tocznego. Zarejestrowane sygnały drgań mechanicznych zostały poddane analizie przy wykorzystaniu transformacji falkowej. Na podstawie przedstawionych wyników dokonano oceny przydatności analizy falkowej do wykrywania uszkodzeń łożysk tocznych. Analiza sygnałów diagnostycznych przeprowadzona została w opracowanym w środowisku LabVIEW autorskim, wirtualnym przyrządzie umożliwiającym wykrywanie uszkodzeń łożysk tocznych.
EN
Results of an experimental research of a drive with the rolling bearing inner race fault are presented in this paper. Measured mechanical vibration signals are analyzed using the wavelet transform. Based on the presented results, the assessment of the suitability of the wavelet analysis for the detection of the bearings faults is made. Analysis of the diagnostic signals is made in application designed in LabVIEW allowing the detection of the bearings faults.
PL
W artykule przedstawiono możliwość zastosowania detektorów neuronowych do wykrywania oraz identyfikowania uszkodzeń poszczególnych elementów konstrukcyjnych łożysk tocznych silnika indukcyjnego zasilanego z przemiennika częstotliwości. Do trenowania i testowania sieci neuronowej wykorzystano dane uzyskane z badań eksperymentalnych zrealizowanych na zestawie specjalnie przygotowanych łożysk z zamodelowanymi uszkodzeniami. Do uczenia i testowania zastosowano amplitudy charakterystycznych częstotliwości uzyskanych z analizy widmowej drgań mechanicznych oraz z analizy obwiedni.
EN
In the paper possibility of neural networks application for the detection of bearing faults (such as: balls, outer and inner races damages) in the induction motor supplied from the frequency converter is presented. The training and testing data of neural networks were obtained from the experiments carried out with a set of specially prepared bearings (with different damages). Magnitudes of the characteristic harmonics obtained from the spectral analysis of the mechanical vibrations and the envelope analysis were used for training and testing of the developed neural detectors.
5
Content available remote Neuronowy detektor uszkodzeń łożysk tocznych
EN
Early detection of rolling bearing faults in induction motors is very important task in the exploitation of electrical motors due to the consequences of the their damage. In the article the possibility of the neural networks application for the detection of bearing faults (such as: balls, outer and inner races) in induction motors is presented. The training and test of the neural network used data obtained from the experiments carried out on a set of specially made bearing damage. To the test used amplitudes of the characteristics frequency obtained from the spectral analysis of the mechanical vibrations and the envelope analysis.
6
Content available remote Napięcia i prądy wałowe w silnikach indukcyjnych dużej mocy
PL
W artykule przedstawiono metodę pomiarową oraz wyniki pomiarów napięć i prądów wałowych w silnikach górniczych z drążonym wałem wirnika. Badania przeprowadzono dla silnika indukcyjnego o mocy 300 kW i napięciu znamionowym 1000 V podczas rozruchu bezpośredniego i w stanie ustalonym. Pomiary wykonano przy zmianach napięcia zasilającego oraz dla różnych asymetrii tego napięcia. Ponadto przedstawiono charakterystyki określające wpływ średniej temperatury łożysk silnika i wartości napięć wałowych na wartość prądów łożyskowych oraz określono wpływ ilości rozruchów silnika na wartość tych prądów.
EN
In the paper is presented a method for measurements and results of shaft voltages and currents measurements in the mining motors with hollowed rotor shaft. Investigations were performed for an induction motor of rated power 300 kW and rated voltage 1000 V. In the section [2] is described applied measurement method (fig. 2b) and are presented investigations results (fig. 1). Moreover was determined the influence of a supply voltage value (tab. 1) and different asymmetries of this voltage (tab. 2) on the bearing currents value. The equivalent diagram of the baring current path was also presented (fig. 2a). In the section [3] are presented and described characteristics determining the influence of motor bearings average temperature (fig. 3a) and shaft voltage values (fig. 3b) on the bearing current value. In the section [4] is presented the influence of motor start-ups amount on a bearing currents value (fig. 4) and a bearing resistance (tab. 3). In the section [5] are presented conclusions pointing on threats for bearing nodes of the motor.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienie lokalizacji złożonych przypadków uszkodzeń przekładni zębatych, na podstawie badań stanowiskowych. W eksperymencie czynnym symulowano równocześnie lokalne uszkodzenie koła zębatego oraz uszkodzenia łożysk tocznych. Analizy sygnałów wykonano stosując metody wykorzystywane dotychczas w wykrywaniu uszkodzeń przekładni zębatych oraz proponowaną metodę, która wykorzystuje filtrację grzebieniową.
EN
In the paper there is presents a method localizing complex cases of gear transmission damage on the base of research work. In the active experiment, both a local damage of tooth gear and a rolling bearing damage were simulated at the same time. The signal was analysed by using actual methods of signal processing and a proposed method of comb filtration.
PL
W pracy przedstawiono metodę diagnozowania sygnału drganiowego emitowanego przez przekładnię zębatą, w której podczas eksperymentu czynnego symulowano równoczesne uszkodzenie koła zębatego oraz łożysk tocznych. W badaniach wykorzystano technikę laserowego pomiaru prędkości drgań wału. Zmierzone sygnały analizowano wykorzystując filtrację grzebieniową widma oraz transformatę Wignera-Ville'a, poszukując symptomów uszkodzeń przekładni.
EN
In the paper presents a method of detecting the vibro-acoustic signal emitted by a tooth gear, in which during the active experiment a local damage of tooth gear in the presence of rolling bearing damages were simulated.The experiments took advantage of technique of laser measurement of vibration of transmission gear shaft. The received vibration signal was analysed by means of comb filtration and Wigner-Ville's analysis, and was searched a local damage of tooth gear.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.