Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 102

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budownictwo mostowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The bridge structure’s development causes a riverbed cross-sections contraction. This influences the flow regime, being visible during catastrophic floods. Then the flow velocity increases and water piles up upstream the bridge, where headwater afflux could be observed. These changes depend on the watercourse geometry and the bridge cross-section properties, especially on the degree of flow contraction under the bridge. Hydraulic conditions under the bridge depend on flow velocity, dimensions, and shape of abutments, the granulometric composition of bedload, which can be quantitatively characterized by hydraulic resistance coefficients. The research subject of headwater afflux is equated with the recognition of morphodynamic processes occurring along the passage route. The headwater afflux could be estimated by empirical formulas and by the energy method using Bernoulli’s law. Empirical methods are optimized by adopting various statistical criteria. This paper compares the headwater afflux values calculated using two existing empirical formulas, Rehbock and Yarnell, and compares them with the results of laboratory tests. Following the assumption that the free water surface is influenced by flow resistance, an attempt was made to include friction velocity in the empirical formulas. Based on the Authors’ database, the coefficients used were optimized using bootstrap resampling in Monte Carlo simulation. The analyses demonstrated that the formula best describing the phenomenon of headwater afflux upstream the bridge is an empirical formula built based on the historical Yarnell formula, which includes friction velocity value. The optimized equation provides an average relative error of 12.9% in relation to laboratory observations.
PL
Zabudowanie koryta rzeki filarami i przyczółkami mostu powoduje zwężenie jego przekroju. Wpływa to zmiany warunków przepływu, które widoczne są przede wszystkim podczas wezbrań katastrofalnych. Następuje wtedy zwiększenie prędkości przepływu oraz spiętrzenie wody przed mostem. Zmiany te zależą od geometrii koryta cieku oraz przekroju mostowego, a szczególnie stopnia zwężenia strumienia pod mostem. Warunki hydrauliczne pod mostem zależą od prędkości przepływu, wymiarów i kształtu podpór, składu granulometrycznego rumowiska, które scharakteryzować można ilościowo za pomocą współczynników oporów hydraulicznych. Tematyka badawcza spiętrzenia pod mostem stawiana jest na równi z rozpoznaniem procesów morfodynamicznych zachodzących na długości przeprawy. Spiętrzenie pod mostami określa się wzorami empirycznymi oraz metodą energetyczną wykorzystującą prawo Bernoulliego. Metody empiryczne optymalizuje się przyjmując różne kryteria statystyczne. W artykule porównano spiętrzenie pod mostem obliczone za pomocą dwóch znanych formuł empirycznych Rehbocka oraz Yarnella i porównano je z wynikami badań laboratoryjnych. Kierując się przesłanką, że na ukształtowanie swobodnego zwierciadła wody w rejonie mostu wpływają także opory przepływu, podjęto próbę włączenia prędkości dynamicznej do formuł empirycznych. Na podstawie własnej bazy danych współczynniki wykorzystanych formuł zoptymalizowano z użyciem metody bootstrap resampling w symulacji Monte Carlo. Przeprowadzone analizy wykazały, że formułą najlepiej opisującą zjawisko spiętrzenia pod mostem jest formuła empiryczna zbudowana na podstawie historycznej formuły Yarnella. Uwzględniając w niej prędkość dynamiczną i optymalizując uzyskano średni błąd względny 12.9%. Taka wartość średniego błędu względnego potwierdza słuszność przyjętego podziału pola prędkości na odpływie. Stwierdzono, że metoda bootstrap resampling w symulacji Monte Carlo stanowi użyteczne narzędzie inżynierskie przy optymalizacji formuł w badaniach hydraulicznych. Szczególnie cennym elementem artykułu jest wykorzystywanie próby danych historycznych.
PL
W artykule dokonano wyboru metod badawczych właściwości użytkowych w zakresie zastosowania taśm uszczelniających z plastyfikowanego polichlorku winylu w przerwach roboczych i dylatacyjnych elementów konstrukcji żelbetowej. Szczególną uwagę zwrócono na wybór odpowiednich metod badawczych, w kontekście charakterystycznej budowy i zastosowania taśm w budownictwie mostowym, względem wymagań, jakie należy spełnić, aby wyrób budowlany był wprowadzony na rynek materiałów budowlanych.
EN
The article presents a selection of research methods for functional properties in the field of the use of waterstop made of plasticized polyvinyl chloride in working and expansion joints of reinforced concrete structure elements. Particular attention was highlighted to the selection of appropriate test methods, in the context of waterstop characteristic structure and application in bridge construction, in relation to the requirements that must be met for the construction product to be introduced to the market of building materials.
PL
Budownictwo drogowo-mostowe zawsze dostarcza wielu skomplikowanych wyzwań do zrealizowania. Budowa nowych obiektów, ale też remonty i modernizacje już istniejących to okazja dla firm wykonawczych na dostarczenie kompleksowych usług. Potrzebny do zrealizowania zakres prac przedstawiany jest wykonawcy. Ten natomiast przygotowuje rozwiązanie techniczne w oparciu o swoje zasoby.
PL
W artykule zaprezentowano wnioski z projektu badawczego, na którego podstawie została przeprowadzona ocena przydatności kruszyw ze skał o różnym pochodzeniu litologicznym do zastosowań w konstrukcyjnych betonach mostowych. Przeanalizowano także zmieniające się przepisy i dokumenty techniczne dotyczące kruszyw do zastosowań w budownictwie mostowym. Na uzyskane wyniki badań kruszyw i betonów nałożono jako swoisty filtr wytyczne, jakie znalazły się w aktualizowanych i archiwalnych wzorcowych specyfikacjach technicznych (ST) oraz warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB).
PL
W kolejnych dniach XXIII Europejskiej Wyprawy Mostowej działy się rzeczy niezwykłe i niezapominane, jak np. ta, gdy na 62,5 km od Kowna i nieco ponad 150 km przed Kłajpedą doszło do ważnego wydarzenia – pożegnania ze szlakiem, na którym od dworku w Zaosiu po ul. Daugirdasa w Kownie towarzyszył nam duch poezji Adama Mickiewicza. Inicjatywa zrodziła się nad brzegami jeziora Świteź, trzeciego dnia wyprawy, a jej kształt nabierał blasku z każdym kolejnym dniem. Poniżej przeczytamy, jak przebiegało to pożegnanie, a także inne zdarzenia.
PL
Obszar od Połocka do Grodna na Białorusi pokonali uczestnicy XXIII Europejskiej Wyprawy Mostowej, wszędzie odnajdując materialne ślady polskości, niemych świadków wydarzeń historycznych o kluczowym dla Polski znaczeniu. Podziwiano mosty przerzucone przez meandrujący Niemen. Pierwsze kroki na Litwie prowadziły do Kowna
7
Content available Prefabrykaty w budownictwie
PL
Na rozwój prefabrykacji w Europie ma wpływ wdrażanie nowych technologii produkcji oraz nowych rozwiązań i zastosowań elementów prefabrykowanych. Ich wytwarzanie w warunkach przemysłowych umożliwia uzyskanie wysokiej wydajności przy jednoczesnym zapewnieniu powtarzalności właściwości użytkowych, zgodnych ze stawianymi im wymaganiami. Ponadto prefabrykaty z betonu mogą być z powodzeniem łączone z innymi materiałami. Nic dziwnego, że dzięki swoim zaletom spotykają się z coraz szerszym uznaniem.
PL
Celami artykułu są próba uporządkowania terminologii, wyjaśnienia kilku nieporozumień i zaproponowanie rozwiązań umożliwiających szersze, uzasadnione technicznie i ekonomicznie wykorzystanie palisad w budownictwie mostowym. Artykuł poświęcony jest palisadom stalowym i betonowym, które w praktyce są najczęściej wykonywane. Palisady wykonuje się również z drewna i kompozytów.
EN
The article attempts to clarify terminology, explain misunderstandings and propose solutions enabling broader as well as technically and economically justified use of pile walls in bridge engineering. It addresses steel and concrete pile walls that are constructed the most frequently. Pile walls are also made of wood and composites.
PL
W artykule przedstawiono sposób identyfikacji zbioru punktów odniesienia w geodezyjnej sieci pomiarowo-kontrolnej. Punkty zakwalifikowane do takiego zbioru powinny zachowywać wzajemną stałość w czasie trwania pomiarów. Zaproponowany w artykule sposób identyfikacji punktów wzajemnie stałych wykorzystuje sieć neuronową typu Hopfielda. Sieć stanowi układ dynamiczny, który ulega relaksacji do stanu stabilnego o minimalnej energii w punkcie zwanym atraktorem. W prezentowanej pracy liczba ewolucji czasowych wzorców (zmian różnic wysokości) w dążeniu do odpowiedniego atraktora z uwzględnieniem analizy wartości wykładników Lapunowa, wykorzystana została do oceny stabilności punktów odniesienia sieci pomiarowo-kontrolnej przeznaczonej do badań deformacji konstrukcji przęsła mostowego pod wpływem obciążenia.
EN
The article presents a method of identifying a set of reference points in a geodesic measurement and control network. The points approved for such set should remain reciprocally stable throughout the measurements. A procedure is proposed for identifying reciprocally fixed points, involving a Hopfield network, which is a type of neural network. It is a dynamical system approaching relaxation at a minimum energy point called an attractor. In the presented paper, the number of time evolutions of the patterns (altitude difference variations) approaching the relevant attractor, accounting for Lyapunov exponents, is used to determine the stability of the reference points within a measurement and control network used in testing bridge span structure deformation under a load.
PL
XXII Europejska Wyprawa Mostowa Północna Hiszpania – Pireneje 2016 została zorganizowana w dniach 9–23 lipca 2016 r. przez Stowarzyszenie Wyprawy Mostowe oraz Biuro Turystyczne Anitour z Czechowic-Dziedzic przy współpracy Katedry Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej. Patronat medialny nad wyjazdem objął magazyn Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne.
PL
7 i 8 czerwca 2016 r. w Rosnówku koło Poznania odbyło się XXVI seminarium Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów, zorganizowane przez Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej oraz Oddział Wielkopolski ZMRP. Tegoroczna edycja seminarium była połączona z obchodami 90. rocznicy urodzin prof. dr. hab. inż. Andrzeja Ryżyńskiego, pierwszego przewodniczącego ZMRP, twórcy mostownictwa na Politechnice Poznańskiej oraz byłego rektora tej uczelni.
12
Content available remote STRABAG zbudował most przez Nogat w Malborku
PL
Strabag Sp. z o.o. ukończył pierwszy etap budowy najważniejszej od wielu lat inwestycji infrastrukturalnej w Malborku. Nowa przeprawa mostowa przez rzekę Nogat w została oddana do ruchu 3 października 2016 r.
13
Content available Norweski sukces polskich inżynierów
PL
PORR Polska Infrastructure SA finalizuje jeden ze swoich czterech prestiżowych projektów w Norwegii. 24 października 2015 r. został oficjalnie otwarty 19-przęsłowy most Tresfjord nad Morzem Norweskim. Inwestycja była realizowana wspólnie ze spółką Implenia.
EN
PORR Polska Infrastructure SA is currently completing one of its three prestigious projects in Norway. On 24 October 2015, the 19-span Tresfjord bridge over the Norwegian Sea was officially opened. This project was developed together with Implenia.
14
Content available Most przez Wisłę w Kamieniu otwarty
PL
17 października 2015 r. został otwarty dla ruchu nowy most przez Wisłę w Kamieniu. Przeprawa połączyła Lubelszczyznę z Mazowszem. Kierowcy zyskali alternatywną trasę pomiędzy Lubinem i Radomiem.
EN
On 17 October 2015 r. the new bridge over Vistula in Kamień was opened to traffic. The crossing has joined the Lublin region with Mazovia. Drivers have gained an alternative route between Lublin and Radom. The bridge is built as a composite structure. the deck is made of steel box structure.
15
Content available Most kolejowy przez Nysę Łużycką
PL
W grudniu 2016 r. zostanie otwarta międzynarodowa przeprawa kolejowa między Polską a Niemcami przez Nysę Łużycką, na odcinku Bielawa Dolna – Horka. Nowy most, ze względu na dwa tory, zapewni przejazd większej liczby pociągów i o większym obciążeniu. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych SA jest warta 23 mln zł.
16
Content available Most im. Tadeusza Mazowieckiego w Rzeszowie gotowy
PL
Od 7 października 2015 r. kierowcy mogą korzystać z nowego mostu przez Wisłok w Rzeszowie. Ta kluczowa dla Podkarpacia inwestycja została zbudowana w rekordowym czasie 15 miesięcy. Most jest jednym z bardziej spektakularnych obiektów w Polsce. Inwestycję realizowała firma PORR Polska Infrastructure SA.
EN
From 7 October 2015 on, drivers can use the new bridge over Wisłok in Rzeszów. This key investment for the Podkarpacie region was built in a record-breaking time of 15 months. The bridge is one of the most spectacular structures in Poland. The project was accomplished PORR Polska Infrastructure SA.
PL
W przypadku konstrukcji mostowych wykonanych z elementów prefabrykowanych o trwałości w dużym stopniu decyduje ich ukształtowanie, a dodatkowo jakość prefabrykatów oraz technologia ich scalania.
PL
Konstrukcje mostowe charakteryzują się dużą złożonością, a ich budowa wymaga ścisłej współpracy przedstawicieli różnych branż i pokonywania problemów związanych z obiegiem informacji, dokładnością, a także krótkim czasem oddania do użytku. Przy budowlach tego typu niezbędna jest wydajna technologia, która pomoże przy realizacji inwestycji: Modelowanie Informacji o Budowli (BIM).
PL
W artykule przedstawiono największe mosty łukowe na świecie. Większość z nich to obiekty już wybudowane, ale część z nich w dalszym ciągu jest w trakcie budowy. W zestawieniu pojawiają się obiekty różnych typów i z różnych lat, jak np. historyczny już most w Sydney czy duża grupa współczesnych obiektów wybudowanych w Chinach na początku XXI w.
EN
The paper contains a short description of the largest arch bridges in the world. Most of them have already been built but some are still under construction. The overview includes different types of bridges, like the old and historical, famous Sydney Harbour Bridge or a big group of modern Chinese constructions that have been designed and built in the 21st century.
PL
Beton jako materiał konstrukcyjny jest chętnie wykorzystywany w budownictwie, także mostowym, ze względu na swoje liczne zalety, do których można zaliczyć m.in.: trwałość, elastyczność i estetykę. Nie jest jednakże pozbawiony wad, wśród których wymienia się pracochłonność wykonania gotowych elementów czy sezonowość prac. Rozwiązaniem tych problemów może być stosowanie prefabrykowanych elementów betonowych i montaż gotowych wyrobów na placu budowy.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.