Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  redevelopment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przebudowa szybu Paderewski jest projektem niecodziennym. Konstrukcja musiała zostać dostosowana do specyficznych warunków otoczenia. Typowe rozwiązania często nie miały zastosowania i konieczne było szukanie nowych rozwiązań oraz łączenie kompetencji branży górniczej i budowlanej.
EN
The reconstruction of the Paderewski shaft is an unusual project. The structure had to be adjusted to the specific conditions of the environment. Typical solutions were often not applicable and therefore it was necessary to seek new solutions and combine the competences of the mining and construction industries.
PL
W artykule przedstawiono rozwój działań naprawczych w zakresie działalności wydobywczej: od sozologii, poprzez rekultywację, aż do rewitalizacji. Pokazano jak na przestrzeni 100 lat Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, którego podstawowym zakresem działalności naukowo-badawczej i kształcenia było górnictwo, wzbogaca zakres o dyscypliny naukowe niezbędne dla uczynienia eksploatacji kopalin bardziej „przyjaznej” dla środowiska i społeczeństwa. Zwrócono uwagę na dominację pojęcia „rewitalizacja” zawierającego w swoim zakresie rekultywację, ale rozumianego jako ożywienie społeczno-gospodarcze terenów zdegradowanych. Z takiego rozumienia rewitalizacji wynika nie tylko potrzeba pracy w interdyscyplinarnym zespole fachowców, ale także zaangażowania różnych interesariuszy na etapie realizacji. W artykule przedstawiono zagadnienia, którymi zajmuje się WGiG w zakresie rewitalizacji, a także wybrane prace badawcze i projektowe z ostatnich 10 lat. Podkreślono ciągłe dążenie do rozwijania warsztatu badawczego poprzez szeroką współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz instytucjami krajowymi i międzynarodowymi.
EN
The article presents the development of restoration actions in the mining industry: from sozology, through reclamation to revitalization. It has been shown how over the last 100 years the Faculty of Mining and Geoengineering, whose basic scope of scientific and research activity and education was mining, enriches this scope with scientific disciplines necessary to make the exploitation of minerals more “friendly” for environment and society. Attention was paid to the dominance of the concept of “revitalization” containing within its scope reclamation, but understood as the socio-economic recovery of degraded areas. This understanding of revitalization not only implies the need to work in an interdisciplinary team of professionals, but also to involve various stakeholders at the implementation stage. The article presents issues that Faculty of Mining and Geoengineering deals with in the field of revitalization, as well as selected research and design works from the last 10 years. The constant desire to develop the research workshop through broad cooperation with the socio-economic environment as well as national and international institutions was emphasized
EN
The article discusses the issue of the redevelopment of Lyon’s waterfront areas and long-term development strategy following the process of redevelopment. Owing to the large scope of the operations in question and a radically different approach to the problem of the revitalisation of the areas where the city and water meet, it is possible to conduct comparative analyses by pointing out specific factors, which determine the success of the enterprise. That is why it is reasonable to consider the latest example of redevelopment, which is that of Confluence, a post-industrial district of Lyon. The degree of activation of this peninsula can be related to various factors, which create the linearity of the waterfront.
PL
Artykuł dotyczy problematyki rewitalizacji frontów wodnych Lyonu oraz związanemu z nią zagadnieniu liniowości nabrzeża. Dzięki dużemu zakresowi rozwiązań oraz diametralnie różnym podejściom do rewitalizacji styku miasta z wodą można przeprowadzić analizy porównawcze, wskazując konkretne czynniki decydujące o skuteczności inwestycji. W tym celu zasadne staje się odniesienie do najnowszego przykładu transformacji obszarów poprzemysłowych dzielnicy Lyonu, Confluence. Stopień aktywizacji tego półwyspu można stopniować względem czynników tworzących liniowości nabrzeża.
EN
The paper presents the strategy of redevelopment of the post-industrial King’s Cross area in London – one of the biggest European investments in the last years (the surface of approx. 67 acres), which could be considered the perfect case study for similar works. The author described in details the investment process, as well as the principles and effects of functional and spatial changes that have led to creation of the new system of open space, adaptation of selected post-industrial buildings for new functions (also the buildings proclaimed as a monument) and also fostering a new urban dimension to the wastelands. Detailed architectural issues are presented on the example of 3 squares: Granary Square, Pancras Square and King’s Cross Square. Field research was realized from 2011 to 2016.
EN
Degraded post-industrial areas have considerable potential for redevelopment. However, the unstabilized legal situation, lack of information on the area, its infrastructure and key features make investors prefer undeveloped land. The following paper is an attempt to perform a preliminary analysis of a selected post-industrial site, in order to facilitate the choice of how to re-use it.
PL
Zdegradowane tereny poprzemysłowe posiadają spory potencjał do ponownego zagospodarowania. Jednak nieustabilizowana sytuacja prawna, brak informacji o terenie, jego infrastrukturze i kluczowych cechach powodują, iż inwestorzy preferują tereny niezagospodarowane. Poniższe opracowanie jest próbą dokonania wstępnej analizy wybranego terenu pogórniczego, w celu ułatwienia wyboru sposobu jego powtórnego zagospodarowania.
PL
Obecnie, ze względu na rozwój branży turystycznej, coraz częściej adaptuje się budynki historyczne na hotele. Związane jest to z reguły z ich atrakcyjną lokalizacją w ścisłych centrach miast. Przebudowy te są jednak często bardzo skomplikowane pod względem konstrukcyjnym, gdyż wiążą się z wprowadzeniem dużej liczby nowych, ciężkich ścian działowych, wykonaniem wielu otworów na instalacje we wszystkich stropach, wprowadzeniem nowych pionów komunikacyjnych i trzonów windowych oraz ustawieniem na dachu znacznej liczby ciężkich urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych lub baterii słonecznych. Nowa funkcja związana jest też przeważnie z wymianą lub częściową przebudową stropów oraz ze wzmocnieniem lub przebudową dachu, fundamentów i ścian nośnych. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że większość budynków zabytkowych jest pod ochroną konserwatorską, co ogranicza zakres rozwiązań możliwych do zastosowania. W artykule przedstawiono, na przykładzie wybranych obiektów, problemy związane z przebudową budynków zabytkowych na cele hotelowe.
EN
Currently, due to the growing demand of the tourism industry, historic buildings are increasingly being adapted for hotel purposes. This is usually related to their attractive location in the very center of cities. These reconstructions, however, are often very complex in terms of construction, as they involve the introduction of large numbers of new heavy partition walls, execution of multiple openings in all floors for installations, introduction of new communication passages, lift shafts and placement of a large number of heavy air-conditioning machines or solar batteries. Therefore, the new function is intensively related to the replacement or partial rebuilding of floors and the reinforcement or reconstruction of roofs, foundations and supporting walls. An additional disadvantage is that most of these buildings are under conservation protection, which limits the range of possible structural and architectural changes. The paper, basing on several examples, presents problems connected with redevelopment of historical monuments into hotels.
PL
Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w istniejących obiektach budowlanych związana jest z koniecznością wykonania rzetelnej weryfikacji ich aktualnego stanu technicznego, użytych materiałów, wprowadzonych zmian oraz uszkodzeń powstałych w czasie eksploatacji. Pozyskane informacje są podstawą do podejmowania decyzji zarówno technicznych, jak i ekonomicznych związanych z planami inwestycyjnymi. Błędy popełnione przez inżynierów przyczyniły się do podjęcia niewłaściwych decyzji, które skutkowały problemami już przy pierwszych pracach budowlanych w obiekcie. Po ujawnieniu jego rzeczywistego stanu technicznego proces inwestycyjny został wstrzymany, a istniejąca substancja techniczna obiektu nie przedstawiała w odkrytym stanie żadnej wartości materialnej, którą warto byłoby ratować.
EN
The execution of investment enterprises due to existing building structures requires a reliable verification of structural technical conditions, the materials, implemented, updates, and any damage concerning prior operation. Appropriately acquired information makes it possible to make both technical and economic decisions concerning the investment perspectives. The errors made by engineers triggered wrong decisions resulting in improper execution of the initial building operations. Explicit image of technical structural conditions made the investment process stop, thus any technical facilities did not present a significant property, in order to recover.
EN
Economic transformations in Poland in the 1980s among others started the process of liquidation of many mining plants. Areas which until recently were subject to strong influences of mining economy, are now becoming post-mining areas. Degradation of an area, incomplete or scattered information on its legal conditions, its property structure, ecological condition, the existing logistic infrastructure and provision of utilities discourage potential investors from under-taking activities to re-use the area. This article presents an initial analysis of a selected post-mining area, which should make it easier to determine the directions of its future development.
PL
Przeobrażenia gospodarcze w Polsce w latach osiemdziesiątych zapoczątkowały między innymi proces likwidacji wielu zakładów wydobywczych. Tereny, które do niedawna podlegały silnym wpływom gospodarki wydobywczej, stają się terenami pogórniczymi. Zdegradowanie terenu, niepełne lub rozproszone informacje na temat uwarunkowań prawnych terenu, jego struktury własnościowej, stanu ekologicznego, istniejącej infrastruktury logistycznej, uzbrojenia w media, zniechęcają potencjalnych inwestorów do podjęcia działań zmierzających do ponownego wykorzystania terenu. W poniższym artykule przedstawiono wstępną analizę wybranego obszaru pogórniczego, mającą ułatwić formułowanie kierunków jego przyszłego zagospodarowania.
EN
The road that connects two towns Jelcz-Laskowice and Nowy Dwór, located in the Lower Silesia province, in Oława county, in Jelcz-Laskowice borough, with the number 1543D is a county road. It requires redevelopment due to the fact that at present it does not meet the norms in force, and it is a dirt (unpaved) road. According to maps of the Oława county, from the direction of Jelcz-Laskowice it crosses with the 1551D road, and from the direction of Nowy Dwór it connects to the 1546D road whose total length is 3,700 km.
PL
Jednym z najczęściej powtarzających się obecnie na skrzyżowaniach drogowych problemów związanych ze stale narastającym natężeniem ruchu jest niewystarczająca zdolność przepustowa wlotów podporządkowanych oraz brak zapewnienia użytkownikom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas przejazdu przez skrzyżowanie. Niejednokrotnie najkorzystniejszym rozwiązaniem takiej sytuacji jest przebudowa skrzyżowania. W artykule przedstawiono kilka koncepcji modernizacji trójwlotowego skrzyżowania ulic, zlokalizowanego w terenie zabudowanym, na którym ruch regulowany jest za pomocą oznakowania drogowego. Na skrzyżowaniu tym aktualnie panujące warunki ruchowo-drogowe nie zapewniają użytkownikom właściwego poziomu obsługi. Kierowcy pojazdów na wlocie podporządkowanym skrzyżowania w okresie szczytowych natężeń ruchu ponoszą duże straty czasu. W artykule zaproponowano zastosowanie nowej organizacji ruchu − zdaniem autorów − poprawiającej aktualne warunki ruchowe panujące na skrzyżowaniu. Szczegółowe obliczenia i analizy dotyczące przedstawionych koncepcji zawarte są w pracy [1].
EN
One of the most common problems currently occurred at road intersections connected with constantly increasing road traffic volumes is insufficient inlets capacity and lack of sufficient level of road traffic safety. Most favourable solution in this situation is reconstruction of the intersections. Some concepts of reconstruction intersection localized in Siemianowice Śląskie has been presented in this article. Actually, on this intersection traffic movement is regulated using road signs and marking. Occurring on intersection road – traffic conditions hasn’t provided its users appropriate level of service. The new traffic organization on this intersection has been presented in this article, which one –according to the authors of article – improves the current traffic conditions. The detailed calculations and analyze of the concepts presented in this article are included in the work [1].
PL
W niniejszym artykule przedstawiono uszkodzenia, jakie powstały w budynku mieszkalno-usługowym o konstrukcji tradycyjnej, zlokalizowanym w obrębie strefy zabytkowej w centrum miasteczka powiatowego na Lubelszczyźnie. Budynek pochodzi z lat 20. XIX wieku i do opisanych tu uszkodzeń doszło głównie podczas jego wieloletniej eksploatacji, w trakcie której wykonano m. in. dobudowę obiektu handlowego w 2005 r. oraz nielegalną dobudowę klatki schodowej w 2009 r., częściowo posadowioną na fundamentach istniejącego budynku. W artykule opisano też metody wzmocnień i naprawy uszkodzonych elementów konstrukcyjnych obiektu. W świetle niekończącej się dyskusji dotyczącej definicji awarii i katastrofy budowlanej przedstawione tu spektrum uszkodzeń budynku sugeruje pytanie: czy jest to dopiero stan przedawaryjny, czy już przedkatastrofalny?
EN
This article describes damage to a residential and service building of traditional structure, located in the historic centre of a medium-sized town in the Lublin region. The building dates from the 1820s, and the damage described here has arisen mainly during its many years of utilization, during which, among other things, an shop extension was built on in 2005, and a staircase was added illegally in 2009, supported partly by the foundations of the existing building. The article also describes the methods used to reinforce and repair the damaged structural elements of the building. In the light of the continuing discussion concerning the definitions of building malfunctions and disasters, the question arises in relation to the spectrum of damage described here: is this building in a state which merely threatens malfunction, or one that threatens disaster?
PL
Artykuł dotyczy problematyki kształtowania kompozycji urbanistycznej traktowanej jako planistyczna regulacja kierunków przestrzennego rozwoju miast. R olę elementów kompozycji urbanistycznej przedstawiono w kontekście trzech umownych skal działań kompozycyjnych: planistycznej, urbanistycznej i architektonicznej. W polskiej rzeczywistości planistycznej narzędziami odpowiadającymi przestrzennie wymienionym skalom są odpowiednio: ustalone kierunki zagospodarowania przestrzennego zawarte w Studium gminy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. N arzędzia te zostały omówione w kontekście ich wpływu na kompozycję urbanistyczną miast.
EN
The paper deals with the issue of shaping the urban arrangement as an urban planning regulation of directions in which towns and cities develop spatially. T he role of elements of an urban arrangement are presented in the context of three scales of arrangement activities: planning, urban design and architecture. T he Polish urban planning reality offers the following tools which, in spatial terms, correspond to the aforementioned scales: determined directions of zoning included in the Municipality Study, local zoning plans and zoning approvals. T hese tools are discussed in the context of their impact on the urban arrangement of towns and cities.
EN
The article presents the legal status of the reclamation and re-development (regeneration) of post-mining areas and its changes over the years, aimed at improving the rehabilitation process. The experience and more importantly the achievements of the Polish mining industry in both the theoretical and design spheres as well as in the field of the implementation of mine closure projects and the reclamation and revitalisation of areas after mining activity is shown. Examples of selected revitalisation projects are also presented.
PL
W artykule przedstawiono stan prawny w zakresie rekultywacji i zagospodarowania (rewitalizacji) obszarów pogórniczych i jego zmiany na przestrzeni lat zmierzające do usprawniania procesów rekultywacji. Omówiono dotychczasowe doświadczenia i ważniejsze osiągnięcia polskiego górnictwa zarówno w sferze teoretyczno-projektowej jak i w dziedzinie realizacji projektów likwidacji kopalń wraz z rekultywacją i rewitalizacją terenów pogórniczych. Przedstawiono przykłady wybranych projektów rewitalizacyjnych.
PL
W artykule przedstawiono klasyfikację kierunków rekultywacji i zagospodarowania opartą o wcześniejsze klasyfikacje, lecz uzupełnioną o nowe kierunki. Opisano i zobrazowano przykładami kierunki dotychczas nie klasyfikowane i rzadziej stosowane jak np. kierunek kulturowy, o funkcjach kontemplacyjnych wcześniej nie definiowany, ale realizowany na terenach pogórniczych związanych z martyrologią II wojny światowej. Do każdego kierunku ogólnego przypisano kierunki szczegółowe - funkcje jakie może pełnić zrekultywowany obiekt zwracając uwagę, że nie jest możliwe stworzenie zamkniętej klasyfikacji, gdyż te same funkcje można przypisać kilku kierunkom. Przedstawiono sposób wyboru optymalnego kierunku rekultywacji i zagospodarowania oparty o wcześniejszą charakterystykę i analizę czynników opisujących zarówno obszar wymagający działań naprawczych jak również jego otoczenie. Podkreślono, że powszechnie stosowane kierunki leśny i rolny niekiedy mogą być przekreśleniem innych możliwości wynikających ze specyfiki obiektów oraz potrzeb społecznych czy gospodarczych.
EN
The classification of the modes of reclamation and redevelopment based on the previous classifications, but supplemented by new modes are presented in this article. Previously unclassified and rare use modes of reclamation are described and illustrated by examples, e.g. cultural modes, with contemplation function carried out on the post-mining areas which are martyrdom places connected with World War II. Specific ones - functions, which can reclaimed areas can fulfill have been ascribed to each general mode. Attention is paid on the fact, that there is not possible to create a closed classification, since the same functions can be ascribed to some others modes of reclamation. The manner of choosing the optimal modes of reclamation and redevelopment based on a previous characteristic and analysis of the factors (environmental, spatial, technical, cultural, social, economic), which describe post-mining areas and its surroundings are presented. It has been emphasized that the commonly used forest and agricultural modes of reclamation can sometimes squander other possibilities resulting from the characteristic of the objects, which need to be reclaimed as well as social or economic needs.
18
Content available remote Site investigation and surveing as a key to brownfields redevelopment
EN
In Central and Eastern Europe countries degraded brownfields are very often located within big urban agglomerations, surrounded by areas inhabited by people. Due to their location they are usually attractive investment areas. However, redevel-opment of a degraded area is much more expensive and difficult than analogical investment in the area not utilised yet. Based on the experience gained during realisation of European programme regarding revitalisation of brownfields, the paper presents selected technical and environmental problems that occur in the process of degraded areas revitalisation. Particular attention was drawn to the problems of environment contamination, types of required tests and analyses identifying pollutions as well as characteristic of revitalisation process stakeholders including recognition of their needs.
PL
W państwach Europy Centralnej i Wschodniej zdegradowane tereny poprzemysłowe bardzo często znajdują się w obrębie dużych aglomeracji miejskich, w otoczeniu terenów zamieszkałych przez ludzi. Ze względu na swoją lokalizację są one zazwyczaj atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi. Jednakże ponowne zagospodarowanie terenu zdegradowanego jest znacznie bardziej kosztowniejsze i trudniejsze, niż analogiczna inwestycja w terenie dotychczas nie użytkowanym. Bazując na doświadczeniach uzyskanych w trakcie realizacji europejskiego programu dotyczącego rewitalizacji terenów poprzemysłowych, w artykule przedstawiono wybrane zagadnienia techniczne i środowiskowe występujące w procesie rewitalizacji terenów zdegradowanych. Szczególną uwagę poświęcono problemom skażenia środowiska, rodzajom niezbędnych badań i analiz identyfikujących zanieczyszczenia, a także charakterystyce uczestników procesu rewitalizacji wraz z rozpoznaniem ich potrzeb.
PL
Propozycja przebudowy gmachu Opery Wiedeńskiej dotyczy zmiany konstrukcji dachowej oraz wbudowania w istniejący budynek dodatkowego poziomu widowni. W pracy rozpatrzono wiele propozycji konstrukcyjnych, szczególną uwagę przywiązując do problemu prawidłowego oparcia nowych elementów nośnych oraz ich optymalizacji. Bazowano tutaj na niepełnych danych konstrukcyjnych, nie istnieje bowiem kompletny projekt budynku, a jedynie wyrywkowe rysunki inwentaryzacyjne. Bezpośrednią przyczyną planowanej rozbudowy była konieczność powiększenia powierzchni użytkowej obiektu.
EN
Proposal of Vienna's Opera reconstruction concerns on roof structure change and additional audience level built-in. The work considers several structural solutions and focuses on proper new structural elements shaping and optimalisation. New project was based on incomplete documentation, because a complete project of the building does not exist. Direct reason of planned extension is the necessity to increase usable area of the building.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.