Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 132

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
The purpose of this paper was to develop a methodology for diagnosing the causes of die-casting defects based on advanced modelling, to correctly diagnose and identify process parameters that have a significant impact on product defect generation, optimize the process parameters and rise the products’ quality, thereby improving the manufacturing process efficiency. The industrial data used for modelling came from foundry being a leading manufacturer of the high-pressure die-casting production process of aluminum cylinder blocks for the world's leading automotive brands. The paper presents some aspects related to data analytics in the era of Industry 4.0. and Smart Factory concepts. The methodology includes computation tools for advanced data analysis and modelling, such as ANOVA (analysis of variance), ANN (artificial neural networks) both applied on the Statistica platform, then gradient and evolutionary optimization methods applied in MS Excel program’s Solver add-in. The main features of the presented methodology are explained and presented in tables and illustrated with appropriate graphs. All opportunities and risks of implementing data-driven modelling systems in high-pressure die-casting processes have been considered.
EN
The paper presents some aspects of a development project related to Industry 4.0 that was executed at Nemak, a leading manufacturer of the aluminium castings for the automotive industry, in its high pressure die casting foundry in Poland. The developed data analytics system aims at predicting the casting quality basing on the production data. The objective is to use these data for optimizing process parameters to raise the products’ quality as well as to improve the productivity. Characterization of the production data including the recorded process parameters and the role of mechanical properties of the castings as the process outputs is presented. The system incorporates advanced data analytics and computation tools based on the analysis of variance (ANOVA) and applying an MS Excel platform. It enables the foundry engineers and operators finding the most efficient process variables to ensure high mechanical properties of the aluminium engine block castings. The main features of the system are explained and illustrated by appropriate graphs. Chances and threats connected with applications of the data-driven modelling in die casting are discussed.
3
Content available remote Próba Kommerella, a wytyczne SEP 1390:1996
PL
W artykule przedstawiono porównanie prób oceny spawalności według próby Kommerella oraz wytycznych SEP 1390. Celem podjętego tematu było porównanie przygotowania próbek, przebiegu badania, a także analizy wyników próby Kommerella oraz próby wg wytycznych SEP 1390 do oceny spawalności materiałów konstrukcyjnych.
EN
The article presents a comparison of weldability assessment samples according to the Kommerell sample and SEP 1390 guidelines. The aim of the topic was to compare sample preparation, test run and analysis of Kommerell test results and SEP 1390 sample to assess the weldability of construction materials.
4
Content available remote Powrót do podstaw – Specyfikacja konstrukcji stalowych wg EN 1090
PL
W referacie odniesiono się do konieczności opracowywania specyfikacji konstrukcji zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w normie EN 1090. Szczególną uwagę zwrócono na uwzględnianie w opracowywanych specyfikacjach wszystkich, niezbędnych do wytworzenia konstrukcji, informacji, bezwzględną konieczność spełnienia wymagań w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji oraz kwalifikacji i kompetencji personelu antykorozji. Referat odnosi się również do możliwości spełnienia tych wymagań na rynku polskim.
EN
The paper refers to the need of developing design specifications in accordance with the requirements set out in EN 1090. Special attention was paid to including in the elaborated specifications all necessary information for the construction of the structure an absolute necessity to meet the requirements for corrosion protection of the structure and the qualifications and competences of the anti-corrosion personnel. The paper also refers to the possibility of fulfilling these requirements on the polish market.
PL
Przedstawiono przykłady wymagań w różnych obszarach ochrony przed korozją w Polsce i Niemczech, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dla personelu. W wymaganiach dla rynku niemieckiego uwzględniono zapisy normy EN 1090 [1], przepisy ZTV-ING[2] oraz projekt wymagań VGB/BAW [3] dotyczący konstrukcji morskich turbin wiatrowych i komponentów farm wiatrowych. W wymaganiach dla rynku polskiego uwzględniono zapisy normy EN 1090 [1] oraz dostępne wymagania dla wybranych rodzajów konstrukcji. Wymagania dla personelu odniesiono do możliwości ich spełnienia, biorąc pod uwagę dostępne formy kształcenia, m.in. świadectwo KORSchein, certyfikat FROSIO, certyfikat inspektora IBDiM.
EN
Examples of requirements in different topics of corrosion protection in Poland and Germany are presented, especially under consideration of the requirements for the personnel. In the German market following standards are named: EN 1090, ZTV-ING and VBG/BAW, construction of offshore wind turbines and components of wind parks. In the Polish market there is an explanation of the standard EN 1090 and available requirements for selected types of constructions. The requirements for personnel are referred to the possibility of passing the training by certificates like KOR Schein, Frosio certificate and IBDiM inspector.
PL
W referacie wskazano na konieczność właściwego prowadzenia procesu antykorozji konstrukcji stalowych, ze względu na jego zasadniczy wpływ na ich trwałość. Odniesiono się również do wymagań normy EN 1090, zharmonizowanej z Rozporządzeniem 305/2011, w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych konstrukcji budowlanych. Proces zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji należy traktować jako proces specjalny. Powinien być zatem wykonywany przez kompetentny personel, a prawidłowe przeprowadzenie kolejnych jego etapów powinno być potwierdzane wynikami przewidzianych, w specyfikacji zabezpieczenia antykorozyjnego, badań. W referacie omówiono przykłady badań nieniszczących stosowanych na poszczególnych etapach procesu. Omówiono między innymi: • badania dotyczące przygotowania powierzchni przed nakładaniem powłok antykorozyjnych; • badania w zakresie wymaganych warunków środowiskowych; • badania prowadzone w trakcie nakładania powłok; • badania oceniające właściwe wykonanie powłok. Odniesiono się również do wymagań w zakresie kompetencji personelu nadzorującego wykonanie i prowadzącego badania w procesie zabezpieczenia antykorozyjnego.
EN
The paper indicates the need to properly execution of the corrosion process of steel structures, due to its fundamental impact on their durability. Reference is also made to the requirements of EN 1090, harmonized with Regulation 305/2011, in the scope of anti-corrosive protection of steel building structures. The process of corrosion protection of the structure should be treated as a special process. It should therefore be carried out by competent personnel, and the correct implementation of its subsequent stages should be confirmed by the results and tests provided for in the corrosion protection specification. The paper discusses examples of non-destructive tests used at particular stages of the process. Following is discussed: tests on surface preparation before application • of anti-corrosion coatings; • testing in terms of required environmental conditions; • tests carried out during application of coatings; • tests assessing the proper execution of coatings. Reference was also made to the competence requirements of personnel supervising the execution and conducting tests in the corrosion protection process.
PL
W artykule zwrócono uwagę na opłacalność przerobu odpadów ZSEE w Polsce. Przedstawiono obecny stan funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów ZSEE w Polsce. Przedstawiono wyniki badań przerobu wybranych odpadów ZSEE metodami mechanicznymi i termicznymi. Oszacowano koszty przerobu i zysk, bez uwzględnienia kosztu wsadu. Przedstawiono wyzwania stawiane przed krajowym systemem zagospodarowania odpadów ZSEE, zgodnie z nową dyrektywą UE. Omówiono kierunki działań dla poprawy obecnej sytuacji gospodarki zespolonymi odpadami elektrycznymi i elektronicznymi (ZSEE).
EN
The paper is focused on the profitability of WEEE scrap recycling in Poland. The present WEEE waste management system in Poland is presented as well as the results of the mechanical and thermal WEEE treatment processing tests. Also the processing costs, excluding the batch costs. The challenges of the WEEE recycling system in accordance with the new UE directive are described in the paper. The possibilities to improve current waste electrical and electronic eąuipment (WEEE) management are presented.
PL
Na świecie powstaje ok. 50 mln ton odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym w krajach Unii Europejskiej ok. 8 mln ton. W Polsce system zagospodarowania odpadów ZSEE istnieje od 2005 r., ale pewne rozwiązania, które sprawdzały się wiele lat temu, nie zawsze funkcjonują prawidłowo obecnie. Od ponad 10 lat, czyli od wprowadzenia systemu, dążymy do uporządkowania gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) w Polsce. Przez ten okres firmy prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zagospodarowania odpadów ZSEE zdobyły doświadczenia, poznały ten odpad, dopracowały metody postępowania z nim itp. Mając taką wiedzę, nie sposób nie uznać zasadności postulatów przedstawianych przez przedsiębiorstwa wprowadzające sprzęt, zbierające odpady, zakłady przetwarzania, recyklerów, czy organizacje odzysku, wskazujących, że obecnie opłacalność przetwarzania tego rodzaju odpadów znacznie się zmniejszyła, a wg niektórych działalność ta stała się nieopłacalna. Po latach doświadczeń wprowadzono w Polsce nową Ustawę z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r. Nowela ta stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2012/19/UE z 4 lipca 2012 r.
PL
W referacie przedstawiono przykłady wymagań rynku niemieckiego dla wytwarzania konstrukcji stalowych wg niemieckich przepisów ZTV-ING. Przedstawiono przykłady wymagań dla materiałów i wykonawstwa konstrukcji. Szczególną uwagę poświęcono wymaganiom dla zabezpieczenia antykorozyjnego zawartych w części 4 rozdział 3. Referat przedstawia również przykłady wymagań z zakresu antykorozji konstrukcji morskich wież wiatrowych oraz komponentów farm wiatrowych zawartych w projekcie dokumentu VGB/BAW. Szczególną uwagę zwrócono na bezwzględną konieczność spełnienia wymagań w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji oraz kwalifikacji i kompetencji personelu antykorozji. Referat odnosi się również do możliwości spełnienia tych wymagań na rynku polskim.
EN
This lecture discusses examples for requirements on the German market for production of steel constructions following ZTV-ING. There are examples for material selection and requirements for construction. A special role is taken for requirements regarding corrosion protection in part 4 chapter 3. This lecture also discusses examples for corrosion protection for offshore wind power towers and components according to VGB/BAW. There is a special regard for the muss of fulfilling the requirements for corrosion protection and the qualification and competence of the personnel for corrosion protection. This lecture also discusses the possibility for fulfilling this requirements on the Polish market.
10
Content available remote Rola nadzoru spawalniczego w pracach remontowych konstrukcji przemysłowych
PL
W artykule przedstawiono główne zadania i rolę nadzoru spawalniczego podczas prac remontowych konstrukcji przemysłowych. Ich zakres opisano w oparciu o doświadczenia autora w zakresie wykonywania nadzorów nad pracami związanymi z wymianą carg cementowego pieca obrotowego. Zwrócono również uwagę na specyficzne problemy występujące podczas prowadzenia prac naprawczych, dotyczące np. doboru spawaczy i weryfikacji ich uprawnień, zapewniania właściwych warunków środowiskowych do prowadzenia prac spawalniczych, weryfikacji poprawności przygotowania złączy do spawania oraz bieżącej kontroli jakości wykonywanych spoin.
EN
The article presents the main tasks and the role of welding supervision during the repair works of industrial constructions. The scope is described on the basis of the author’s experience in supervising the work of replacement the girdles of concrete rotate kiln. Furthermore, it shows the specific issues encountered during the repair works regarding: selection of welders and verification of their qualifications, the assurance of appropriate environmental conditions for welding work, verification of the preparation of welding joints and the ongoing quality control of welds.
PL
W artykule odniesiono się do roli personelu w procesie antykorozji. Szczególną uwagę poświęcono roli personelu nadzorującego i weryfikującego prace antykorozyjne. Przedstawiono zakres wiedzy, jaką personel powinien posiadać, jak również opisano drogę do uzyskania niezbędnych kwalifikacji na przykładzie wymagań uznawanej na całym świecie Norweskiej Rady Kształcenia i Certyfikacji Kontrolerów Obróbki Powierzchni - FROSIO.
PL
Przeprowadzono badania nad efektywnością działania wybranych alkaloidów i terpenoidów na ślimaka Arion vulgaris Moquin Tandon. W warunkach laboratoryjnych wykonano testy bez wyboru na krążkach liści rzepaku, które traktowano związkami w trzech stężeniach i eksponowano na żerowanie ślimaka. Porównano ilość skonsumowanego pokarmu, wyznaczono współczynniki aktywności działania zastosowanych związków oraz określono ich wpływ na żywotność i aktywność żerowania ślimaków. Na podstawie uzyskanych wyników oceniono potencjalną przydatność badanych naturalnych związków chemicznych, jako środków ochrony roślin.
EN
Aq. solns. of the some alkaloids and terpenoids (concns. 0.2%, 0.7% and 1.2%) were used to protect rape leafs against the Arion vulgaris Moquin Tandon slugs. The highest effectiveness in reducing the damage for all concns. was achieved for sparteine and thymol. Mortality of slugs after 48 hrs. of ingestion of the treated leaves with 1.2% thymol soln. was 66.7% whereas the treatment with sparteine solns. (0.7 and 1.2%) resulted in 66.7% and 83.3% of mortality, resp.
PL
W artykule wskazano na konieczność właściwego traktowania elementu trwałości konstrukcji spawanych, jakim jest zabezpieczenie antykorozyjne. Wskazano na dokumenty zawierające wymagania w zakresie ochrony antykorozyjnej konstrukcji. Zwrócono uwagę na konieczność przestrzegania tychże wymagań na wszystkich etapach wytwarzania konstrukcji począwszy od projektowania, a kończąc na nałożeniu zabezpieczenia antykorozyjnego. Omówiono procesy projektowania, przygotowania powierzchni, nakładania powłok antykorozyjnych oraz kontroli procesu na poszczególnych etapach jej wykonania. Artykuł w szczególności zwraca uwagę na bezwzględną konieczność spełnienia wymagań w zakresie kwalifikacji i kompetencji personelu antykorozji.
EN
In the paper present necessity of correct treat the welding construction with respect to durability given by corrosion protection. Its present the documents contain requirements in scope of corrosion protection of construction. Its note for necessity to follow mentioned rules in each stage of manufacture steel construction start from design to finish with application of corrosion protection. Description of design process, surface preparation, application and process control in particular stages is described. The paper especially pay attention for strictly request to fulfil the requirements in scope of qualification and competence corrosion protection personnel.
14
Content available remote Thick-Walled Materials Weldability Assessment Based on Test SEP 1390
EN
The article presents issues related to weldability assessment concerning thick-walled materials used in the making of steel welded structures. The article describes weldability assessment tests in accordance with the guidelines of test SEP 1390, recommended for thick-walled structural materials exposed to dynamic loads. The objective of the tests involved the assessment of the usefulness of test SEP 1390 when evaluating the weldability of thick-walled structural materials used for welded structures.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z oceną spawalności grubościennych materiałów stosowanych do wytwarzania spawanych konstrukcjach stalowych. Przedstawiono próbę oceny spawalności według wytycznych SEP 1390 zalecaną do stosowania dla grubościennych materiałów konstrukcyjnych pracujących pod obciążeniem dynamicznym. Celem podjętego tematu była ocena przydatności próby SEP 1390 do oceny spawalności grubościennych materiałów konstrukcyjnych przeznaczonych na konstrukcje spawane.
15
Content available remote Analysing the effect of changes in overlay weld geometry on test SEP 1390
PL
Przedstawiono zagadnienia związane z oceną spawalności grubościennych materiałów stosowanych do wytwarzania spawanych konstrukcji stalowych. Przedstawiono analizę wyników badań przeprowadzonych w oparciu o próbę technologiczną spawalności grubościennych materiałów konstrukcyjnych wg wytycznych SEP 1390. W badaniach uwzględniono wpływ zmiany geometrii napoiny na przebieg próby technologicznej, a w rezultacie także na wynik końcowy oceny spawalności.
EN
The article presents issues related to the assessment of the weldability of thick-walled materials used when making welded steel structures. The article also discusses the analysis of test results based on the technological test concerning the weldability of thick-walled structural materials according to the guidelines of SEP 1390. The tests took into consideration the effect of the change in overlay weld geometry on the technological test, and, as a result, the final result of weldability assessment.
EN
The paper undertakes an important topic of evaluation of effectiveness of SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) systems, used for monitoring and control of selected processing parameters of classic green sands used in foundry. Main focus was put on process studies of properties of so-called 1st generation molding sands in the respect of their preparation process. Possible methods of control of this processing are presented, with consideration of application of fresh raw materials, return sand (regenerate) and water. The studies conducted in one of European foundries were aimed at pointing out how much application of new, automated plant of sand processing incorporating the SCADA systems allows stabilizing results of measurement of selected sand parameters after its mixing. The studies concerned two comparative periods of time, before an implementation of the automated devices for green sands processing (ASMS - Automatic Sand Measurement System and MCM – Main Control Module) and after the implementation. Results of measurement of selected sand properties after implementation of the ASMS were also evaluated and compared with testing studies conducted periodically in laboratory.
17
Content available remote Technologie spawalnicze podczas remontu pieca obrotowego w cementowni
PL
W referacie przedstawiono przebieg procesu wymiany fragmentu pieca cementowego na podstawie doświadczeń ze zlecenia nadzoru nad pracami spawalniczymi prowadzonymi w zakresie ww. wymiany. Proces wymiany obejmuje dwa etapy. Pierwszy to przygotowanie dwóch zestawów carg w ramach prac przygotowawczych, ich montaż i spawanie. Drugi to wycięcie i usunięcie fragmentu pieca przeznaczonego do wymiany oraz zamontowanie i wspawanie nowych segmentów. Zwrócono również uwagę na trudności technologiczne oraz konieczność posiadania niezbędnego doświadczenia w prowadzeniu tego typu prac.
EN
The paper shows the process of exchanging part of cement kiln, which based on the experiences of supervision orders welding operations carried out in the range of the above exchange. The exchange process consists of two steps. The first is to prepare two sets of girdles during its preparatory work, their instalation and welding. The second is the cutting and removal part of the kiln to be replaced and the fitting and welding a new segment. Brought to the attention to technological difficulties and the need to have the necessary experience in conducting this type of work.
PL
W referacie przedstawiono wymagania PN-EN 1090 oraz norm przez nią przywołanych, w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych konstrukcji spawanych. W szczególności wymagania odniesiono do specyfikacji i projektu konstrukcji, wyposażenia produkcyjnego i kontrolnego oraz kwalifikacji personelu. Zwrócono uwagę na konieczność właściwego opracowania specyfikacji wyrobu przez projektujących konstrukcję jak również przeglądu wymagań dokonywanego przez wytwórców. Stopień spełnienia wymagań zobrazowano na podstawie doświadczeń autora z audytowania systemów ZKP wg EN 1090-1. Referat, zwraca również uwagę na bezwzględną konieczność spełnienia wymagań w zakresie kwalifikacji i kompetencji personelu antykorozji.
EN
The paper presents the requirements of EN 1090 and referred standards in scope of corrosion protection of welding steel constructions . In particular, the requirements referred to the technical specification and design of the structure, production equipment, quality control equipment and personnel qualifications. Attention was drawn to the need for proper development of technical specifications of the product by designer as well as the review of the requirements made by the manufacturers. The degree of compliance is illustrated based on the author’s experience with auditing systems according to EN 1090-1 FPC. The paper, also draws attention to the absolute necessity to meet the requirements for the qualifications and competence of corrosion protection personnel.
PL
Konsorcjum złożone z Instytutu Techniki Górniczej KOMAG (koordynator projektu), KOPEX Machinery S.A. oraz KOPEX Electric Systems S.A. zrealizowało, w ramach inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pod nazwą IniTech, projekt pt.: „Innowacyjne rozwiązania maszyn wydobywczych podnoszące bezpieczeństwo energetyczne kraju” (akronim INERG), w ramach którego opracowano kombajn ścianowy KSW-800NE. W artykule przedstawiono najważniejsze cechy i funkcje kombajnu oraz omówiono wyniki badań stanowiskowych i eksploatacyjnych.
EN
Consortium consisting of KOMAG Institute of mining Technology (Coordinator of the project), KOPEX Machinery S.A. and KOPEX Electric Systems S.A. has completed the project entitled "Innovative solutions of mining machines increasing the energy security" (acronym INERG), within IniTech initiatives of the National Centre for Research and Development. KSW-800NE longwall shearer was developed within this project. The most important features and functions of the longwall shearer are presented and the results of stand tests and operational tests are discussed.
EN
The problem of on-line identification of non-stationary delay systems is considered. The dynamics of supervised industrial processes are usually modeled by ordinary differential equations. Discrete-time mechanizations of continuous-time process models are implemented with the use of dedicated finite-horizon integrating filters. Least-squares and instrumental variable procedures mechanized in recursive forms are applied for simultaneous identification of input delay and spectral parameters of the system models. The performance of the proposed estimation algorithms is verified in an illustrative numerical simulation study.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.