Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system zarządzania energią
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Integracja automatyki budynkowej a efektywność energetyczna
PL
Przedmiotem artykułu jest wpływ integracji automatyki budynkowej na efektywność energetyczną. Autorzy omawiają integrację z systemami zarządzania energią w świetle Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, po czym analizują charakterystykę energetyczną według zużycia energii, zasady kontroli systemów energetycznych, weryfikację mocy i sprawności, wyniki kontroli efektywności energetycznej oraz integrację automatyki budynkowej ze szczególnym uwzględnieniem oświetlenia i zagadnień związanych z regulacją systemu HVAC. Poruszają również temat sprawności energetycznej budynku oraz systemu zarządzania energią.
EN
The subject of the article is the impact of building automation integration on energy efficiency. The authors discuss integration with energy management systems in the light of the Act on the Energy Performance of Buildings, and then analyse the energy performance according to energy consumption, principle of energy systems control, power and efficiency verification, energy efficiency control results and the integration of building automation, with particular emphasis on lighting and issues related to the HVAC system adjustment. They also address the subject of energy efficiency of the building and the energy management system.
PL
W artykule opisano: funkcje, strukturę i znaczenie budowania mikrosieci w systemie elektroenergetycznym z punktu widzenia stabilności, rosnącej podatności na awarie zasilania, ograniczenia poboru energii z dużym śladem CO2. Wprowadzenie do struktur sieciowych magazynów energii oraz technologii wodorowej stanowi ważny kierunek rozwoju i wzmacniania dystrybucyjnych sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia. Dodatkowo opisano przykład zastosowania mikrosieci dla zakładu komunikacji miejskiej, który wpisuje się w elementy transformacji energetycznej kraju w aspektach elektromobilności.
EN
The article describes the functions, structure and importance of building a microgrid in the power system from the point of view of stability, increasing susceptibility to power failures, limitation of energy consumption with a large CO2 footprint. The introduction of energy storage and hydrogen technology into the grid structures is an important direction for the development and strengthening of medium and low voltage distribution power networks. In addition, an example of the use of microgrids for a public bus depot plant was described, which fits into the elements of the country’s energy transformation in aspects of electromobility.
PL
Przedstawiono wyniki badań w zakresie możliwości integracji dwóch normatywnych systemów zarządzania obejmujących system środowiskowy oraz system zarządzania energią. Wykazano koherentność oraz tożsamość obydwu systemów z zaznaczeniem, że system środowiskowy ma bardziej holistyczny charakter. Wynika to z wymagań dotyczących aspektów środowiskowych, które w ogromnej większości odnoszą się także do kwestii energetycznych. Wskazano na korzyści, jakie niesie jeden spójny, zintegrowany system w porównaniu z systemami rozproszonymi.
EN
A systematic review of the literature and internal documentation was carried out using the content anal. method and self-observation to test the possibility of integrating two normative management systems including an environmental system and an energy management system. The research was carried out in a company from the chem. sector, producing fertilizers and chemicals. The consistency and identity of both systems was demonstrated, with the indication that the environmental system was more holistic. The advantages of one coherent, integrated system over distributed systems were indicated.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące wpływu rodzaju zasobnika energii elektrycznej na osiągi oraz ekonomię pojazdu. Do tego celu opracowano autorski system zarządzania energią obsługujący dwa zasobniki w pojeździe z napędem hybrydowym. Analizie poddano trzy typy zasobników, akumulatory Ni-MH, akumulatory Li-Ion oraz baterię superkondensatorów. Otrzymane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że odpowiedni dobór typów zasobników i prawidłowe zarządzanie energią w nich zmagazynowaną daje duże korzyści. Dzięki tym zabiegom udało się poprawić osiągi, obniżyć poziom zużycia paliwa, zmniejszyć emisję szkodliwych substancji oraz wydłużyć żywotność podstawowego zasobnika energii.
EN
This paper presents results of research on the impact of the type of energy storage on the performance and economy of a vehicle. For this purpose, a proprietary energy management system has been developed that uses two power sources in a hybrid vehicle. Three types of energy storages were analyzed: Ni-MH batteries, Li-Ion batteries and a supercapacitor battery. The results of the research show that the appropriate selection of these types of energy storages and the correct management of the energy stored in them bring great benefits. As a result, it was possible to improve performance, reduce level of fuel consumption, emission of harmful substances and extend the life of the primary energy storage.
PL
Systemy zarządzania energią możemy zdefiniować jako systemy zarządzania i regulacji przepływu energii w sieciach przesyłowych oraz dystrybucyjnych. Są one niezbędne do funkcjonowania każdego systemu energetycznego. Koncepcja energetyki rozporoszonej zakłada aktywny udział generacji i dystrybucji energii na każdym poziomie systemu, od energetyki zawodowej, przez gminy i miasta (gdzie powstaną lokalne smart sieci) aż po odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych. To spowoduje, że na tych wielu poziomach będą używane systemy do zarządzania przepływem energii, które powinny zapewnić ich komplementarne działanie. Na każdym poziomie takie systemy mają m.in. zapewnić gromadzenie i analizowanie danych. W takiej koncepcji energetyki rozproszonej przepływ energii może być dwukierunkowy: tradycyjny (od generacji energetycznej do odbiorców indywidulanych, od najwyższych napięć do najniższych) oraz w odwrotnym kierunku (od prosumentów do dystrybutorów). Artykuł ma na celu przybliżenie rodzajów i funkcjonalności systemów EMS w różnych miejscach systemu energetycznego
EN
Energy management systems can be defined as systems for the management and regulation of energy flow in the transmission and distribution networks. They are functioning of any energy system. The concept of Distributed Energy System assumes active participation in the energy system all participants, practically every level of the system, from professional energy, through the cities (where local smart grids will be created) to institutional and individual customers. This will cause that on these many levels systems will be used Energy Management Systems, which must ensure their complementary operation. At each level, such systems are to ensure the collection and analysis of data, the systems will have other specific features. In this concept of distributed energy, the flow of energy can be two-way: traditional (from energy generation to individual consumers, from the highest voltage to the lowest) and vice versa (from prosumers to distributors). This article describe same types and functionalities of EMS systems in different parts of level energy system.
EN
This article presents simulation tests showing the benefits of using an additional energy storage device in the form of a supercapacitor in a hybrid car. An original power flow control system was proposed. The main emphasis was placed on determining the driving characteristics, emissions of harmful substances, fuel consumption and increasing the service life of batteries by limiting rapid changes in the charging and discharging currents and the operating temperature of the cells.
PL
W artykule przeprowadzono badania symulacyjne pokazujące korzyści płynące z zastosowania dodatkowego zasobnika energii w postaci pakietu superkondensatorów w samochodzie z napędem hybrydowym. W tym celu zaproponowano oryginalny system zarządzania energią. Główny nacisk położono na określenie właściwości jezdnych, emisji szkodliwych substancji, zużycia paliwa oraz wydłużenie okresu użytkowania akumulatorów poprzez ograniczenie gwałtownych zmian prądów ładowania i rozładowania oraz temperatury pracy ogniw.
PL
Często jedną z podstawowych obaw organizacji przed wdrożeniem systemu zarządzania energią wg normy ISO 50001:2018 jest brak odpowiednich zasobów do monitorowania energii. Firmy mają słuszne założenia, że dostęp do mierzalnych danych energetycznych sprzyja podejmowaniu decyzji, nie jest jednak prawdą, że budowa systemowego podejścia do zarządzania mediami nie może rozpocząć się od jednego licznika zainstalowanego w obiekcie.
PL
System zarządzania energią według normy ISO 50001 jest przydatnym i skutecznym narzędziem wspierającym gospodarkę energetyczną w organizacji. Przynosi efekty energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe, a dzięki zgodności z powszechnie stosowanymi i znormalizowanymi narzędziami ułatwia wypełnianie obowiązujących wymagań prawnych. W artykule przedstawiono możliwości zastosowania normy ISO 50001 jako narzędzia służącego do doskonalenia procesów gospodarowania energią w zakładach przemysłowych. Na podstawie doświadczeń autorów wskazano kierunki wykorzystania systemu zarządzania energią do realizacji ustawowego obowiązku audytu energetycznego, ze wskazaniem nowych możliwości powstałych dla przedsiębiorstw posiadających certyfikowany system ekozarządzania i audytu EMAS.
EN
The energy management system according to ISO 50001 is a useful and effective tool supporting energy management in an organization. The system brings energy, economic and environmental effects, and thanks to compliance with the commonly used and standardized tools, it facilitates the fulfilment of the valid legal requirements. The paper presents possible options of implementation of ISO 50001 to improve energy management processes in industrial plants. Based on the authors’ experience, directions of the use of the energy management system to meet the statutory obligation to perform an energy audit are indicated, pointing out new possibilities for organizations which have the Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) certification.
PL
Systemy zarządzania energią możemy zdefiniować jako systemy zarządzania i regulacji przepływu energii w sieciach przesyłowych oraz dystrybucyjnych. Są one niezbędne do funkcjonowania każdego systemu energetycznego. Koncepcja energetyki rozproszonej zakłada aktywny udział generacji i dystrybucji energii na każdym poziomie systemu, od energetyki zawodowej, poprzez gminy i miasta (gdzie powstaną lokalne smart sieci), aż po odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych. To spowoduje, że na tych wielu poziomach będą używane systemy do zarządzania przepływem energii, które powinny zapewnić ich komplementarne działanie. Na każdym poziomie takie systemy mają między innymi zapewnić gromadzenie i analizowanie danych. W takiej koncepcji energetyki rozproszonej przepływ energii może być dwukierunkowy: tradycyjny (od generacji energetycznej do odbiorców indywidulanych, od najwyższych napięć do najniższych) oraz w odwrotnym kierunku (od prosumentów do dystrybutorów). Artykuł ma na celu przybliżenie rodzajów i funkcjonalności systemów EMS w różnych miejscach systemu energetycznego.
EN
Energy management systems can be defined as systems for the management and regulation of energy flow in the transmission and distribution networks. They are functioning of any energy system. The concept of Distributed Energy System assumes active participation in the energy system all participants, practically every level of the system, from professional energy, through the cities (where local smart grids will be created) to institutional and individual customers. This will cause that on these many levels systems will be used Energy Management Systems, which must ensure their complementary operation. At each level, such systems are to ensure the collection and analysis of data, the systems will have other specific features. In this concept of distributed energy, the flow of energy can be two-way: traditional (from energy generation to individual consumers, from the highest voltage to the lowest) and vice versa (from prosumers to distributors). This article describe same types and functionalities of EMS systems in different parts of level energy system.
PL
Systemy zarządzania energią możemy zdefiniować jako systemy zarządzania i regulacji przepływu energii w sieciach przesyłowych oraz dystrybucyjnych. Artykuł ma na celu przybliżenie rodzajów i funkcjonalności systemów EMS w różnych miejscach systemu energetycznego.
EN
Energy management systems can be defined as systems for the management and regulation of energy flow in the transmission and distribution networks. This article describe same types and functionalities of EMS systems in different parts of level energy system.
11
Content available remote Proposing an efficient wind forecasting agent using adaptive MFDFA
EN
High penetration by distributed energy sources (DERs) such as wind turbines (WT) and various types of consumer have triggered a need for new approach to coordination and control strategy to meet the stochastic wind speed of the environment. Here, a Multi Agent System is used to deliver strengthened, distributed, self-governing energy management of a multiple micro-grid to adapt to changes in the environment. Prediction of wind speed is crucial for various aspects, such as control and planning of wind turbine operation and guaranteeing stable performance of multiple micro-grids. The main purpose of the proposed system is to account for wind variability in the energy management of a multiple micro-grid based on a hierarchical multi-factor system. In this study, the prediction is based on adaptive multifractal detrended fluctuation analysis (Adaptive MFDFA). A genetic algorithm is used to solve the optimization problem. Eventually, the proposed strategy is applied to a typical MG which consists of micro turbine (MT), wind turbine (WT) and energy storage system (ESS). Evaluation of the results show that the proposed strategy works well and can adapt the level of confidence interval in various situations.
13
PL
W ramach prac badawczo-rozwojowych z firmą Nowa Energia Sp. z o.o. powstał System Zarządzania Energią, w postaci systemu informatycznego i sprzętowego koncentratora danych tzw. IED (ang. Inteligent Electronics Devices). Produkt ten został wdrożony w przemyśle do Zarządzania Energią w zakładach przemysłowych. System jest zainstalowany w stacji energetycznej 15kV/0,4kV, zaś główny serwer z oprogramowaniem znajduje się na Politechnice Gdańskiej. W artykule przedstawiono podstawowe funkcjonalności systemu. Szczegółowo opisano parametry koncentratora oraz zasady bezpiecznej agregacji danych. Artykuł zawiera opis protokołu OpenADR – Automatic Demand Response, który służy do komunikacji między koncentratorem danych przyłączonym do liczników i analizatorów jakości energii, a systemem IT zainstalowanym na serwerach Politechniki Gdańskiej. Opisano system bazodanowy oraz przedstawiono metody przetwarzania i wizualizacji danych w postaci raportów, alarmów i obsługi zdarzeń.
EN
This article presents the basic functions of the energy management system such as: alarm and event management, active and passive power guard, power, power and voltage monitoring, invoicing, tariff change, billing system, energy consumption forecasting. The work was carried out at the aerosol production plant in the Pomeranian Voivodship. This article describes the OpenADR - Automatic Deamand Respose protocol, which is used to communicate between a data concentrator attached to meters and energy quality analyzers, and an IT servers system installed at the Gdansk University of Technology.
14
PL
Oprogramowanie Systemu Zarządzania Energią (SZE) musi gromadzić różnego rodzaju dane: od wskaźników Efektywności Energetycznej, poprzez analizy energetyczne, krzywe trendu, listy komunikatów alarmowych, aż do skomplikowanych raportów graficznych. Zużycie energii może być analizowane nie tylko według ilości produkcji, ale również w połączeniu z danymi dotyczącymi cen i kosztów. System Zarządzania Energią (SZE) jest działaniem organizacyjnym (z elementami obszaru technicznego), którego skuteczne wdrożenie powinno pozwolić na poprawę wyniku energetycznego, a co za tym idzie, obniżenie kosztów energii oraz stopnia oddziaływania na środowisko.W artykule przedstawiono podstawowe funkcjonalności systemu takie jak: system alarmowy i obsługa zdarzeń, strażnik mocy czynnej i biernej, rejestracja mocy, energii, prądu i napięcia, fakturowanie, zmiana taryf, system bilingowy, rozliczenia i prognozowanie zużycia energii. Prace zostały przeprowadzone w zakładzie produkcji aerozoli w województwie pomorskim. Celem badań było stworzenie systemu umożliwiającego monitorowanie parametrów energetycznych i oddziaływanie na instalacje. W pracy przedstawiono ustawienia strażnika mocy oraz systemu alarmów i obsługi zdarzeń.
EN
The Energy Management Software must collect various types of data: from Energy Efficiency Indicators, through energy analyzes, trend curves, alarm message lists, to complex graphical reports. Energy consumption can be analyzed not only by production but also with price and cost data. The article presents the basic functionalities of the system such as: alarm and event management system, active and passive power guard, power electricity and voltage recording, invoicing, tariff change, billing system, billing and forecasting of energy consumption. The work was carried out at the aerosol production plant in the Pomeranian Voivodship.
15
PL
Celem publikacji była analiza normy PN-EN ISO 50001:2012 jako kompleksowego narzędzia systemu zarządzania energią w organizacjach. Standard ten dostarcza wskazówek celowości integracji efektywności energetycznej z dotychczasowymi praktykami zarządzania, wymogami środowiskowymi oraz prawnymi państw członkowskich. Ponadto wprowadza zasadę ciągłego doskonalenia procesu zarządzania energią na bazie cyklu PDCA. Zastosowana metoda badawcza to przegląd dostępnej literatury przedmiotu.
EN
The aim of this publication was the analyze of the standard PN-EN ISO 50001:2012 as a comprehensive energy management system tool for organizations. This standard provides guidance the advisability of integrating energy efficiency with existing management practices, environmental requirements and the law of the Member States. In addition, it introduces the principle of continuous improvement of energy management process based on PDCA cycle. The test method used is a review of the available literature on the subject.
16
Content available remote Load shedding analysis in local energy management systems
EN
In the paper load shedding time analysis in Buildings Energy Management Systems are presented. Influence of the communication system structures on the data exchange duration is analysed and its results for a few communication structures are presented.
PL
W artykule przedstawiono analizy czasowe operacji redukcji obciążenia w budynkowych systemach zarządzania energią. Przeanalizowano wpływ struktury systemów komunikacyjnych na czas trwania wymiany danych wraz z wynikami dla kilku przykładów struktur.
PL
Z dniem 1 października 2016 roku zaczęły obowiązywać w Polsce przepisy ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, która określa m.in. zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa – stanowiącego narzędzie ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej. Wprowadzenie przez krajowego ustawodawcę obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest odpowiedzią na wymagania sformułowane w tym zakresie w postanowieniach Dyrektywy 2012/27/UE, ustanawiającej wspólną strukturę ramową dla środków służących wspieraniu efektywności energetycznej w Unii Europejskiej. Ponieważ obowiązek poddania się audytom energetycznym przedsiębiorstwa został wprowadzony do prawa krajowego stosunkowo niedawno – konieczności takiej nie przewidywały bowiem obowiązujące do dnia 30 września 2016 roku przepisy ustawy dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej – w artykule dokonano wszechstronnej weryfikacji aktualnie obowiązujących przepisów regulujących to zagadnienie. W szczególności poddano analizie wymagania sformułowane w rozdziale 5 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, wskazując zarówno podmiotowy, jak i przedmiotowy zakres obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, a także akcentując elementy zbieżne i podkreślając różnice względem rozwiązań określonych w tym obszarze przez prawodawcę unijnego. Eksponując sankcje za niedopełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, wskazano również na wprowadzone przez legislatora odstępstwa i rozwiązania stanowiące alternatywę dla obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Analizując aspekty prawne, w artykule zawarto spostrzeżenia, które stanowią komentarz do wybranych przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, a jednocześnie dają odpowiedź na szereg pytań formułowanych w praktyce, przez przedsiębiorców.
EN
On October 1, 2016, the Energy Efficiency Act of May 20, 2016 was adopted in Poland. The Act establishes, among other things, the principles of performing energy audits at companies, which are meant to be a tool for improving energy efficiency. The domestic legislature introduced the obligation to carry out corporate energy audits in response to the relevant requirements defined in Directive 2012/27/EU that establishes a common framework to promote energy efficiency within the European Union. Since the obligation to perform corporate energy audits has only just been introduced into the Polish law (it was not mandatory under the provisions of the Energy Efficiency Act of April15, 2011 that remained in effect until September 20, 2016), the article contains a comprehensive assessment of the currently binding regulations applying to this issue. The focal point of the analysis comprises the requirements set out in section 5 of the Energy Efficiency Act of May 20, 2016. The types of entities concerned and the scope of obligatory energy audits have been indicated. Another salient point was highlighting common elements and differences as compared with the solutions determined by the EU lawmakers in this area. The penalties for defaulting on the requirements established in the Energy Efficiency Act of May 20, 2016 were presented, along with the exceptions introduced by the legislature and the alternative solutions that can be used instead of obligatory energy audits at companies. As the article focuses on legal aspects, it contains some observations that are, in fact, a comment on selected provisions of the Energy Efficiency Act of May 20, 2016, but also provide answers to a number of questions posed by company owners in the course of their everyday activity.
PL
Wnioski płynące z audytów - jeżeli zostały wykonane z należytą starannością - nie tylko pozwalają na dokładny opis stanu gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwie, ale powinny również przełożyć się na konkretne działania proefektywnościowe, w ramach których można pozyskać tzw. białe certyfikaty.
PL
Obecnie duże przedsiębiorstwa są na ostatniej prostej przed przedłożeniem do Urzędu Regulacji Energetyki informacji na temat wyników przeprowadzonych u siebie audytów energetycznych i możliwych do uzyskania na ich podstawie oszczędności energii. Z informacji, jakie są publikowane opinii publicznej, można wywnioskować, iż blisko 90% spośród 6 tys. objętych ustawą o efektywności energetycznej przedsiębiorców pozostawiło ten obowiązek na ostatnią chwilę, narażając się na ryzyko dotkliwych sankcji finansowych.
PL
Efektywne zarządzanie energią w budynkach to kluczowy element inteligentnych sieci elektroenergetycznych z koncepcją zarządzania popytem na energię (Demand Side Management). Znajomość wartości poziomu popytu jest istotna z punktu widzenia organizacji aktywnych systemów zarządzania energią w budynkach. Systemy automatyzacji i sterowania budynkami (BACS) mogą dostarczać i gromadzić informacje o pobieranej mocy i energii przez odbiorniki, wraz z możliwością ich dynamicznego sterowania. W artykule zaproponowano różne algorytmy wyznaczania poziomu popytu, z wykorzystaniem mechanizmów harmonogramowania lub obsługi zdarzeń, charakterystycznych dla systemów BACS. Funkcjonowanie algorytmów poddano weryfikacji doświadczalnej. Przeprowadzono również analizę opracowanych algorytmów pod kątem ich możliwości aplikacyjnych, wskazując ich wady i zalety.
EN
Buildings with implemented Building Energy Management Systems (BEMS) are crucial part of smart grids with demand-response mechanism. Mostly the BEMS are based on Building Automation and Control Systems (BACS). Devices, controllers and meters integrated in the BACS could be used to provide data about energy consumption, instantaneous power and actively control loads in buildings. An energy demand value is essential for the BEMS with an active demand side management (DSM). Different approaches to calculate the energy demand value have been introduced in this paper. Various algorithms with time-driven and event-driven calculation mechanism have been proposed. They have been implemented and experiment with real data has been performed to verify this implementation. Results of experiment have been analysed and discussed, taking into account the accuracy and speed of computing the energy demand value. The algorithms proposed in the paper have been developed according the LonWorks – open, international building automation standard, providing full interoperability with other devices integrated in the BACS. They are ready to use in an Internet of Things networks as well.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.