Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozkład normalny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The use of statistical methods in the diagnosis of production processes dates back to the beginning of the 20th century. Widespread computerization of processes made enterprises face the challenge of processing large sets of measurement data. The growing number of sensors on production lines requires the use of faster and more effective methods of both process diagnostics and finding connections between individual systems. This article is devoted to the use of Python libraries to effectively solve some problems related to the analysis of large data sets. The article is based on the experience related to data analysis in a large company in the automotive industry, whose annual production reaches 10 million units. The methods described in this publication were the basis for the initial analysis of production data in the plant, and the obtained results fed the production database and the created automatic anomaly detection system based on artificial intelligence algorithms.
PL
Wykorzystywanie metod statystycznych w diagnostyce procesów produkcyjnych sięga swoimi korzeniami początków XX wieku. Powszechna informatyzacja procesów postawiła przedsiębiorstwa przed wyzwaniem przetwarzania dużych zbiorów danych pomiarowych. Rosnąca liczba czujników na liniach produkcyjnych wymaga stosowania szybszych i skuteczniejszych metod zarówno diagnostyki procesu, jak i znajdowania powiązań pomiędzy poszczególnymi systemami. Niniejszy artykuł został poświęcony wykorzystaniu bibliotek języka Python do efektywnego rozwiązywania niektórych problemów związanych z analizą dużych zbiorów danych pomiarowych. Artykuł powstał na bazie doświadczeń związanych z analizą danych w dużym przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej, którego roczna produkcja sięga 10 milionów sztuk. Opisane w niniejszej publikacji metody stanowiły podstawę wstępnej analizy danych produkcyjnych we wspomnianym zakładzie, a uzyskane wyniki zasiliły bazę danych produkcyjnych oraz tworzony system automatycznego wykrywania anomalii oparty na algorytmach sztucznej inteligencji.
2
Content available remote On shrinkage estimators improving the positive part of James-Stein estimator
EN
In this work, we study the estimation of the multivariate normal mean by different classes of shrinkage estimators. The risk associated with the quadratic loss function is used to compare two estimators. We start by considering a class of estimators that dominate the positive part of James-Stein estimator. Then, we treat estimators of polynomial form and prove if we increase the degree of the polynomial we can build a better estimator from the one previously constructed. Furthermore, we discuss the minimaxity property of the considered estimators.
EN
We present a proof of the explicit formula of the probability density function of the product of normally distributed independent random variables using the multiplicative convolution formula for Meijer G functions.
PL
W artykule omówiono parametry wytrzymałościowe pasów stalowych stosowanych w dźwigarach o falistym środniku na podstawie badań, przeprowadzonych na losowo pobranych próbkach z dwudziestu dźwigarów. Pasy dźwigarów miały grubość 15 mm oraz 20 mm. W wyniku badań oszacowano współczynniki częściowe granicy plastyczności γm oraz współczynniki zmienności VRe. Pokazano uzyskane rozkłady normalne granicy plastyczności. Uzyskane wyniki odniesiono do dostępnych badań blach płaskich i pokazano poziom bezpieczeństwa obliczeń nośności przy zginaniu wynikający ze stosowanych współczynników częściowych granicy plastyczności.
EN
The study presents parameters of strength properties of flanges used in corrugated web girders obtained on the basis of tests. The subject tests were carried out on randomly taken samples from twenty investigated corrugated web girders. The girder flanges were 15 mm and 20 mm thick. As a result of the tests, partial yield factors γm and coefficients of variation VRe were estimated. The normal distribution of yield strength obtained are shown. The obtained results were referred to the available flat sheet tests. Based on the conducted tests, the safety level of bending load calculations resulting from the applied partial factors of the yield strength was shown.
5
Content available remote Anthropometry and Size Groups in the Clothing Industry
EN
It appears that from generation to generation the anthropometric dimensions of the human population are changing. The aim of this paper was to examine the extent of these changes and the need for generating updated measurements for the clothing industry. The clothing industry uses mannequins and avatars to represent the modal group of the population. The industry tends to use three different categories for the human body shape (endomorphic, mesomorphic, and ectomorphic). The clothing industry should focus on specific measurements of the body rather than general categories and create more body shapes to satisfy customer needs. The paper also aimed at showing the problems faced by clothing designers. The traditional way of measuring takes into account only selected dimensions of the human body; this does not reflect the “true” overall body shape. The dimension tables used by the apparel industry are based on the fourth anthropometric photograph taken between 1987 and 1989. These tables are still in the use currently; however, after 30 years they are outdated and should be revised for the young contemporary generation. This study can be used for the development of new dimension tables as well as defining methods aimed at improving the quality of measurements for clothing engineering purposes. This is an important issue, because the National Institute of Anthropometry does not deal with such problems (the measurements are conducted mainly for understanding the human body shape rather than any other application), which means that anthropometric measurements are not ideally suited to applications of clothes fitting.
EN
The study presents results of statistical investigations into random strength parameters of steel used to manufacture flanges of plate girders with corrugated web. In the case of plate girders with corrugated webs, flanges are manufactured from flat sheet steel S235JRG2 or S355J2+N or S275. The guaranteed yield strength Remin is determined on the basis of tests conducted on steel samples. It should be lower than yield strength of flat sheets obtained as the result of testing mechanical properties. This value at the same time should be regarded as the margin of resistance of girders. The material tests were performed on samples randomly collected from 20 girders with corrugated web and flange thickness of 15 and 20 mm, which had been already examined. Coefficients of variation of yield strength VRe=D(Re)/E(Re) and partial factors of yield strength γm were selected on the basis of the conducted analysis of material tests. The obtained results were related to factors γm determined from the tests on thin flat sheets. The impact of yield strength and random cross-sectional area of flanges on bending resistance of girders with corrugated web was shown. Also the effect of the spread of the Young’s modulus values and semi-rigid connections on global displacements of tested plate girders with corrugated web was analyzed.
EN
In the study, the results of statistical investigations into random strength parameters of steel used to manufacture corrugated webs of SIN plate girders were discussed. The investigations were conducted on samples randomly collected from twenty SIN girders. The corrugated web of the girders was 2, 2.5 and 3 mm in thickness. The girders had been examined before statistical investigations were conducted. Based on the analysis, coefficients of variation of yield strength VRe=D(Re)/E(Re) and partial factors of yield strength γm were identified. The results were compared with factors γm obtained from investigations into thin flat sheets [10]. The impact of yield strength and random cross-sectional area of folded web on the quantile of girder web resistance was shown. Taking into account random character of yield strength and web thickness offers a sensible approach to SIN girder design and computations.
PL
W artykule przedstawiono sposób wykorzystania metody Monte Carlo do określenia przedziału ufności pomiaru w przypadku wyznaczania wartości mocy optycznej emitera półprzewodnikowego. Na podstawie niewielkiej serii (3-30) pomiarów wartości mocy optycznej w układzie świetlno-optycznym przeprowadzono analizę niepewności wg GUM (Guide Uncertainty Measurement), określając wartość niepewności rozszerzonej. Następnie, wykorzystując silnik matematyczny, przeprowadzono procedurę generacji próbek pomiarowych i wyznaczono przedział rozszerzenia. Na zakończenie, porównano obie metody obliczeniowe i przedstawiono wypływające z niego wnioski.
EN
Monte Carlo method, as the statistic device is widely used even in complex engineering problems and metrology, the algorithms used to evaluate these technical issues base on set of pseudorandom numbers. This paper contains of the way to use Monte Carlo method to generate any number of measurements. Basing on small series of optical power measurements (3-30) in the optical light system, the GUM (Guide Uncertainty Measurement) analysis was performed to estimate extended uncertainty range. Calculated parameter, connected with the final measurement result, specifying measurements scatter is boundary value for procedure initialization in mathematical engine. The method’s usefulness is especially noticeable in case of artificial widening measurements number, which preserve their characteristic normal distribution (the Gauss distribution) in the continuous probability distribution.
PL
W pracy przeanalizowano dane pomiarowe zapotrzebowania na moc (energię) bierną kilku, różnego rodzaju odbiorców. Postawiono hipotezę o normalnym rozkładzie tych wartości. Dla każdego z analizowanych przypadków, zastosowane metody sprawdzenia przyjętej hipotezy, zarówno ilościowe (w tym testy statystyczne: Shapiro-Wilka, Kołmogorowa-Smirnowa, Lillieforsa i chi-kwadrat), jak i jakościowe, dostarczają przesłanek do odrzucenia hipotezy o rozkładzie normalnym wartości zapotrzebowania na moc bierną.
EN
In the paper the measurement data of reactive power demand of several different loads were analyzed. Normal distribution of these values was hypothesised . Each of the analyzed cases, for which one used both a quantitative testing method of the hypothesis (including the Shapiro-Wilk test, Kolmogorov-Smirnov test, Lilliefors test and Chi-square test) and qualitative ones, provided conditions to reject the hypothesis of normal distribution values of reactive power demand.
EN
Aim: The purpose of this article is to identify risks during firefighting operations, utilizing the basic principles of reliability theory, but also functional probability models, for all stages of the firefighting processes. With the aid of acquired data, develop a mathematical model to describe uncertainties associated with various phases of firefighting and define the influence of component parts, through projects and programmes for each operational element, on the overall outcome in the fight with a fire. Methodology: The article utilised a complex approach to identify the probability of overcoming a fire within required timescales, by taking account of all tasks associated with the process. The probabilistic description of each component was based on the use of standard time for the completion of a given task. In order to determine each component of risk, the study utilised Weibull’s distribution, exponential and normal laws of distribution. During the selection of distribution laws use was made of statistical modelling methods to determine the confidence levels for each operational task. Results: Study results facilitate identification of weak areas in the operational performance of teams engaged in firefighting. From an analysis of factors influencing the quality of performance, adverse performance can be eliminated and consequently the effectiveness of firefighting can be significantly improved. Illustratively, the project development of access road selection and use of optimal routes within the operational boundary systems, to determine resource needs in fighting fires and by taking account of predicted timescales for undisturbed burning, will significantly reduce the probability value of failure in extinguishing fires within appropriate/desired time scales. Conclusions: The proposed method for determining the probability of combating fires enables, on the basis of statistical data dealing with lead time for extinguishing fires, the conduct of work analysis for firefighting teams and to diagnose their weaknesses. Analysis of results reveals that the main weakness in team performance is the time taken for the journey to an incident location. Calculations indicate that, in order to reduce the time taken to locate and extinguish the fire, and clear the site of the incident, it is necessary to have at disposal an optimal number of firefighting teams.
PL
Cel: Celem artykułu jest opracowanie metody określenia ryzyka procesu zwalczania pożaru w chronionym obiekcie z wykorzystaniem podstawowych założeń teorii niezawodności, a także funkcjonalnych modeli ryzyka dla każdej operacji taktycznej w procesie zwalczania pożaru. Następnie, z wykorzystaniem otrzymanych danych, opracowanie modelu matematycznego ryzyka zwalczania pożaru oraz określenie wpływu składowych ryzyka operacji taktycznych na zabezpieczenie poprzez projekty i programy każdej operacji taktycznej wpływającej na skuteczność zwalczania pożaru. Metody: W artykule wykorzystano kompleksowe podejście do określenia ryzyka przy zwalczaniu pożaru w wymaganym czasie z uwzględnieniem wszystkich operacji taktycznych związanych z tym procesem. Jako podstawę określenia każdej składowej ryzyka wykorzystano normatywny czas na wykonanie danej operacji taktycznej. Do określenia każdej składowej ryzyka wykorzystano zależności rozkładu Weibulla, rozkładu prawa wykładniczego i normalnego. Przy wyborze prawa rozkładu posługiwano się metodą modelowania statystycznego parametrów niezawodności każdej operacji taktycznej. Wyniki: Wyniki badania pozwalają określić słabe punkty w działaniach zespołów ratowniczo-gaśniczych. Dzięki analizie czynników wpływających na jakość pracy można będzie wyeliminować te negatywne i przez to znacząco zwiększać skuteczność zwalczania pożarów. Przykładowo opracowanie projektu wyboru optymalnych dróg dojazdowych do granic obsługiwanego przez daną jednostkę obszaru pozwala skrócić czas dojazdu na miejsce zdarzenia o 30-35%, a zastosowanie zautomatyzowanych systemów obliczania sił i środków potrzebnych do zwalczania pożarów z uwzględnieniem prognozowanego czasu niezakłóconego spalania znacząco zmniejsza wartość ryzyka nieugaszenia pożaru w odpowiednim/wymaganym czasie. Wnioski: Zaproponowana metoda określenia ryzyka przy zwalczaniu pożaru pozwala, na podstawie danych statystycznych na temat czasu gaszenia pożarów, przeprowadzić analizę pracy zespołów ratowniczo-gaśniczych i zdiagnozować jej słabe punkty. Wyniki analizy ryzyka przy zwalczaniu pożaru pokazują, że głównym słabym punktem w pracy zespołów jest czas dojazdu na miejsce zdarzenia. Aby zmniejszyć czas lokalizacji, gaszenia i dogaszania pożaru, jak pokazały wyniki obliczeń, należy dysponować optymalną liczbę zespołów ratowniczo-gaśniczych.
EN
Hallmark professionalism in probabilistic analysis is to quantify the uncertainties involved in construction materials subject to intrinsic randomness in its physical and mechanical properties and is now gaining popularity in civil engineering arena. As well, knowledge of behaviour of materials is continuously evolving and its statistical descriptors are also changing when more and more data collected or even data updated and hence reliability analysis has to be carried out with the updated data as a continuous process. As per the committee report ACI 544.2R, it is found that there is no attempt made for probabilistic relation between cube compressive strength and cylinder compressive strength for fiber reinforced concrete. In consequence of this report, a robust relation between cube and cylinder of experimentally conducted compressive strength was established by Monte-Carlo simulation technique for different types of fibrous concrete like steel, alkali resistant glass and polyester fibrous concrete before and after thermoshock considering various uncertainties. Nevertheless simulated probabilistic modals, characteristic modals, optimized factor of safety and allowable designed cylinder compressive strength have been developed from the drawn probability of failure graph, which exhibits robust performance in realistic Civil Engineering materials and structures.
PL
Większość krajów korzysta z sześciennych próbek, a kilka innych używa próbek cylindrycznych w celu ustalenia wytrzymałości na ściskanie betonu. Na ogół wytrzymałość na ściskanie cylindra jest nieuczciwie ustalana jako 0,8 wytrzymałości sześcianu na ściskanie, ale doświadczenia wykazały, że nie ma unikalnego związku między wytrzymałością sześcianu a wytrzymałością cylindra. Podobna sytuacja występuje również w przypadku betonu włóknistego. Zgodnie z raportem komisji Amerykańskiego Instytutu Betonu ACI 544.2R okazuje się, że nie podjęto próby wykazania probabilistycznego związku między wytrzymałością sześcianu na ściskanie a wytrzymałością cylindra w przypadku żelbetu. Obecnie wytrzymałość materiałów konstrukcyjnych jest wymagana, ponieważ gaszenie pożaru wodą prowadzi do szoku termicznego. Przewidywanie wytrzymałości próbki sześciennej lub cylindrycznej przed i po szoku termicznym jest wymagane w przypadku betonu włóknistego różnych typów.
12
Content available remote The property changes of ammunition elements due to the exploitation time
EN
The way carry out of analysis concerning correctness working of evaluation module proposed in functioning research methodology, chosen features elements of artillery fuses was presented in the article. Probability distributions of the aptitude time of tested ammunition elements were applied for verification of undertaken post diagnostic decisions. The analysis of test results chosen fuses elements, based on the standard normal distributions were executed, further the graphic interpretations of these distributions were made. A measurement of the strength of resistance decline of the side-bolt spring was chosen for the analysis, as a way of checking MG-37 and MG-57 fuse types features. Furthermore, the author presents an illustrative comparison of normal distributions, which confirms that post diagnostic decisions had been undertaken correctly. The graphic interpretations of analyzed test results of MG-37 fuse elements type were executed by means of two-parameters gamma distribution in the comparison. Concise conclusions confirming the correctness of functioning of evaluation module in the research methodology were introduced at the end of the article.
PL
W artykule przedstawiono sposób przeprowadzenia analizy dotyczącej poprawności działania modułu ocenowego zaproponowanego w funkcjonującej metodyce badawczej, wybranych cech elementów zapalników artyleryjskich. Do weryfikacji podjętych decyzji podiagnostycznych, zastosowano rozkłady prawdopodobieństwa czasu zdatności badanego elementu amunicji. Analizę wyników badań wybranych elementów zapalników, oparto na standardowych rozkładach normalnych i wykonano interpretacje graficzne tych rozkładów. Do analizy wybrano pomiar siły spadku oporu sprężyny rygla bocznego jako sprawdzaną cechę zapalników typu MG-37 i MG-57. Dodatkowo przedstawiono poglądowe zestawienie rozkładów normalnych z którego wynika, że podjęte decyzje podiagnostyczne były prawidłowe. W celach porównawczych wykonano za pomocą dwuparametrowego rozkładu gamma interpretacje graficzne analizowanych wyników badań elementów zapalników typu MG-37. Na końcu artykułu przedstawiono zwięzłe wnioski, potwierdzające poprawność funkcjonowania modułu ocenowego w metodyce badawczej.
PL
W prezentowanej pracy autorzy skorzystali z danych pomiarowych pochodzących ze stacji Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w wieloleciu 1946–2003 i przeprowadzili analizę zgodności otrzymanych wartości wskaźników standaryzowanego opadu (SPI) otrzymanych dwiema metodami. Pierwsza z nich polega na wyznaczeniu SPI bezpośrednio z dopasowanego rozkładu gamma, któremu podlegają miesięczne sumy opadów w wieloleciu 1946–2003 w Bydgoszczy, a druga na zastosowaniu transformacji prowadzących do rozkładu normalnego. Celem tej pracy była weryfikacja zaproponowanych wcześniej metod na nowym materiale empirycznym. Z dwóch stosowanych metod, metoda bezpośredniego wyznaczania wskaźnika SPI z rozkładu gamma jest mniej pracochłonna i daje lepszą ocenę warunków opadowych niż metoda polegająca na znajdowaniu transformacji przekształcających rozkład gamma w rozkład normalny.
EN
In the current paper the authors have used the data from the Institute of Technology and Natural Sciences observatory in Bydgoszcz in 1946–2003 period. They have analyzed the consistency of standardized precipitation index (SPI) values, calculated with the use of two different methods. The first one extracts SPI directly from gamma distribution, with the assumption that monthly precipitation sums in 1946–2003 in Bydgoszcz are gamma distributed. The second method is based on the transformations of data leading to normal distribution. The aim of this paper was to verify the previously proposed methods on new empirical data. Out of those two methods, the direct calculation of SPI from gamma distribution is less time consuming and gives better evaluation of precipitation conditions than the method based on transformation from gamma to normal distribution.
EN
The article presents the results of research into the transformation of series of hydro-meteorological data for determining dry periods with the Standardised Precipitation Index (SPI) and the Standardised Discharge Index (SDI). Time series from eight precipitation stations and five series of river discharge data in Eastern Kujawy (central Poland) were analysed for 1951–2010. The frequency distribution of the series for their convergence with the normal distribution was tested with the Shapiro–Wilk test and homogeneity with the Bartlett’s test. The transformation of the series was done with the Box–Cox technique, which made it possible to homogenise the series in terms of variance. In Poland, the technique has never been used to determine the SPI. After the transformation the distributions of virtually all series complied with the normal distribution and were homogeneous. Moreover, a statistically significant correlation between the λ transformation parameter and the skewness of the series of monthly precipitation was observed. It was similar for the series of mean monthly discharges in the winter half-year and the hydrological year. The analysis indicates an alternate occurrence of dry and wet periods both in case of precipitation and run-offs. Drought periods coincided with low flow periods. Thus, the fluctuations tend to affect the development of agriculture more than long-term ones.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących transformacji szeregów danych hydrometeorologicznych w celu zidentyfikowania okresów suchych za pomocą wskaźnika standaryzowanego opadu (SPI) oraz wskaźnika standaryzowanego przepływu (SDI). Analizie poddano szeregi z ośmiu posterunków opadowych oraz pięciu szeregów przepływów rzecznych z obszaru wschodniej części Kujaw (centralna Polska). Zakres analiz obejmował lata 1951–2010. Sprawdzenie rozkładu częstości szeregów pod kątem ich zgodności z rozkładem normalnym wykonano za pomocą testu Shapiro–Wilka, a homogeniczność szeregów zbadano testem Bartletta. Do przekształceń szeregów wybrano metodę Boxa–Coxa, której do tej pory nie stosowano do wyznaczania wskaźnika SPI. Praktycznie rozkłady wszystkich szeregów po przekształceniu wykazywały rozkład zgodny z rozkładem normalnym i były homogeniczne. Stwierdzono statystycznie istotny związek korelacyjny między parametrem transformacji λ a skośnością szeregów miesięcznych sum opadów. Podobny związek stwierdzono w odniesieniu do szeregów średnich miesięcznych przepływów w półroczu zimowym i roku hydrologicznym. W efekcie obliczono wskaźniki SPI oraz SDI, a następnie zidentyfikowano okresy suche w okresach wegetacyjnych w badanym wieloleciu. Terminy występowania susz atmosferycznych były analogiczne z okresami występowania susz hydrologicznych. Prawdopodobnie fluktuacje, a także krótkookresowe tendencje opadów mają większe znaczenie dla rozwoju rolnictwa na tym obszarze niż ich tendencje wieloletnie.
PL
Praca jest kontynuacją badań przeprowadzonych na podstawie danych z Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii UP Wrocław-Swojec z okresu 1964–2009 i opublikowanych w czasopiśmie „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” nr 3/III/2012, str. 197–208. Tematyką opublikowanej pracy są dwie metody wyznaczania wskaźnika standaryzowanego opadu. Pierwsza z nich polega na wyznaczeniu SPI bezpośrednio z dopasowanego rozkładu gamma, któremu podlegają miesięczne sumy opadów w wieloleciu 1964–2009 we Wrocławiu, druga na zastosowaniu transformacji prowadzących do rozkładu normalnego. W prezentowanej pracy autorzy wyznaczają wskaźnik standaryzowanego opadu (SPI) stosując rozkład logarytmiczno-normalny i dokonują oceny tak wyznaczonego wskaźnika na tle wskaźników wyznaczonych za pomocą rozkładu gamma i rozkładu normalnego. Celem pracy była analiza porównawcza otrzymanych wartości współczynników SPI otrzymanych trzema różnymi metodami
EN
The problem analyzed in this paper is the continuation of research conducted on data from Wrocław-Swojec agro- and hydrometeorology observatory in 1964–2009 period and published in “Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” nr 3/III/2012, pp. 197–208. The paper concerns two methods of calculation of standardized precipitation index (SPI). The first one extracts SPI directly from gamma distribution, since monthly precipitation sums in the 1964–2009 period in Wrocław are gamma distributed. The second method is based on the transformations of data leading to normal distribution. The authors calculate SPI with the use of log-normal distribution and confront it with values obtained by gamma and normal distributions. The aim of this paper is to comparatively assess the SPI values obtained with those three different methods.
PL
Stosowanie różnych metod obliczania wskaźnika standaryzowanego opadu (SPI) związane jest z otrzymywaniem różnych jego przybliżeń. Metody oparte na rozkładzie normalnym i jego transformacjach oraz na rozkładzie gamma dają podobne wyniki, stąd można je stosować zamiennie. Metoda oparta na rozkładzie logarytmiczno-normalnym daje wyraźnie różne wartości tego wskaźnika szczególnie dla wartości ekstremalnych SPI. Pojawia się wobec tego problem, która z metod daje rozkład lepiej dopasowany do danych empirycznych. Celem tej pracy jest uporządkowanie powyższych metod ze względu na stopień dopasowania do danych empirycznych z Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii we Wrocławiu Swojcu z wielolecia 1964–2009.
EN
The use of different calculating methods to compute the standardized precipitation index (SPI) results in various approximations. Methods based on normal distribution and its transformations, as well as on gamma distribution, give similar results and may be used equally, whereas the lognormal distribution fitting method is significantly discrepant, especially for extreme values of SPI. Therefore, it is problematic which method gives the distribution optimally fitted to empirical data. The aim of this study is to categorize the above mentioned methods according to the degree of approximation to empirical data from the Observatory of Agro- and Hydrometeorology in Wrocław-Swojec from 1964–2009 years.
PL
Przedmiotem rozważań w niniejszej pracy jest strumień urobku generowany przez koparkę kołową, mając na uwadze jego właściwości statystyczne. Informacja o zidentyfikowanych własnościach stanowiła podstawę do wyboru modelu opisującego ten strumień. Analiza została dokonana w oparciu o dane kopalniane, jakie zebrano przy realizacji pracy doktorskiej wykonywanej na Politechnice Wrocławskiej. W literaturze opisującej wnioskowanie o właściwościach strumienia na podstawie zebranego materiału, zaprezentowano nieco inne rezultaty aniżeli w niniejszej pracy.
EN
A subject of consideration here is a stream of excavated rock won by BWE taking into account statistical properties of the stream. Information on the identified properties was a ground to select an appropriate model that describes the stream. Statistical analysis was done basing on data collected from the field investigation that was carried out to accomplish Ph.D. dissertation realised on Wrocław Technical University. In literature describing statistical inference on the properties of the stream a different approach and results are presented than that described here.
PL
W artykule przedstawiono analizę podstawowych metod generowania liczb losowych, wskazując na zalety sprzętowej realizacji takich generatorów. Wykorzystując generatory zbudowane na dwóch LFSR-ach opracowano i zbudowano szesnastokanałowy generator liczb pseudolosowych w strukturze FPGA. Zaproponowano wykorzystanie takiego generatora do budowy sprzętowych generatorów liczb losowych o rozkładach wykładniczym i normalnym.
EN
The article presents basic methods of random number generation indicating the advantages of hardware solutions. With the use of generators built on two linear feedback shift registers (LFSR), a 16-channel generator of pseudo-random numbers has been designed and constructed within the FPGA structure. On the basis of this multi-channel generator, hardware generators have been designed of a given distribution. The designed generators of exponential and normal distribution have been presented in detail.
19
Content available Termografia w diagnostyce rehabilitacyjnej
PL
Praca dotyczy oceny możliwości zastosowania pomiarów termograficznych w diagnostyce procesu rehabilitacyjnego u osób po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego, czyli po wykonaniu zabiegu wstawienia bypassów. Termogramy uzyskane w trakcie przeprowadzonych pomiarów laboratoryjnych wykazały możliwość zastosowania tej techniki pomiarowej w procesie diagnostycznym, prowadzonym w trakcie rehabilitacji kardiologicznej. W trakcie badań potwierdzono możliwość zastosowania diagnostyki termowizyjnej do oceny skuteczności różnych zabiegów fizjoterapeutycznych stosowanych w procesie rehabilitacji.
EN
The aim of the paper is to present the possibility of application of thermography measurements to the diagnostics of rehabilitation process of patients after coronary artery bypass graft surgery. The thermograms obtained during laboratory measurements show the applicability of this measuring technique to the diagnostic process, carried out in the course of cardiac rehabilitation [1, 2]. During the study the applicability of diagnostic thermal imaging to evaluate the effectiveness of a variety of physical therapy used in the rehabilitation process was confirmed. The thermograms obtained during tests after the application of physical stimuli in the form of an intensive effort to support the changes in the metabolic processes of a tissue located under the skin and changes in the local blood flow are reflected in the heat map of the skin (Fig. 1, Tab. 1). The elements of descriptive statistical diagnostics (analysis of the structure, correlations, dynamic) and the methods of statistical inference (estimation and verification) are significant enrichment of the analysis of the test results obtained in the form of thermal images. The use of thermal imaging diagnostic techniques and statistical analysis of the results of observations enables ongoing assessment of the effectiveness of rehabilitation activities (Fig. 3). Basing on the thermal image, the impact of the streamlining of the process used and the intensity of the temperature distribution, to visualize the gradient, can be seen. The thermograms obtained from the tests reflect the therapy results in the heat map of the skin.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy porównawczej dotyczącej zastosowania metody momentów w dwóch wariantach opartych o wykorzystanie rozkładu normalnego oraz Gaudina-Melloya do rekonstrukcji tworzonych rozkładów wielkości cząstek.
EN
Results of comparative calculations dealing with the application of momentum method are presented in the paper. Hereby two different size distributions models based on the normal distribution and the Gaudin-Melloy distribution are used for the reconstruction of particle size distribution.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.