Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
PL
W poniższym opracowaniu przedstawiona została prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną, w aspekcie ładowania pojazdów elektrycznych na stacjach szybkiego ładowania. W artykule przedstawione zostały rzeczywiste pobory mocy towarzyszące ładowaniu pojazdów elektrycznych w różnych standardach ładowania. Zaprezentowany został model stacji szybkiego ładowania z magazynem energii. Sposób konfiguracji połączenia magazynu z siecią elektroenergetyczną może skutecznie wpłynąć na zmniejszenie chwilowych obciążeń oraz uśrednienie poboru mocy z samej sieci. Zainstalowanie magazynu energii generuje potrzebę stworzenia systemu łączącego interfejsy ładowarek oraz baterię, ponadto technologia wykonania może pozwolić na stworzenie modułowego systemu umożliwiającego łatwą rozbudowę stacji ładowania. Stosowane w magazynach energii ogniwa elektrochemiczne posiadają określone warunki, które w celu uzyskania optymalnej żywotności i wydajności ogniwa muszą być spełniane. Najistotniejszym warunkiem, który należy spełnić jest z pewnością temperatura pracy ogniwa, która przy dużych mocach chwilowych może być wysoka.
EN
The infrastructure of electric vehicle could generate very high request on energy. To reduce the request and average the power consumption we can build stations with battery. In technology with battery is possible supply the plugs from various sources - directly from the grid or from the battery. This solution could be expand by next charging positions joined to the battery. The connection system between battery and charging positions has a conditioners and intelligent switches (grid/battery) separate for all positions. Cells with its construction can provide power to the EV or nearby buildings even while the grid is off. Necessary is provide proper conditions work of cells for maintain the longest lifetime of battery.
PL
W świetle postępującego wyczerpywania się zasobów tradycyjnych paliw płynnych prowadzone są prace nad możliwością uzupełnienia ich paliwami gazowymi. Jedną z takich propozycji jest biogaz. Biogaz może być przekształcany zarówno w energię elektryczną, jak i ciepło w silnika spalinowych. Pracy układu zasilania oraz samego silnika spalinowego towarzyszą straty energii na poziomie 60-65%. W celu poprawienia sprawności ogólnej takich układów przeprowadza się szeregi prac i badań. W artykule poruszono zagadnienie strat energii kinetycznej paliwa gazowego wynikających z pracy regulatora ciśnienia paliwa. Zaproponowano zastąpienie tradycyjnego regulatora ciśnienia stacją turbinową zasilania elektrycznego. Wykazano, że układ taki umożliwia wykorzystanie energii redukcji ciśnienia gazu co wpływa korzystnie na poprawę całkowitej sprawności energetycznej silnika.
EN
The operation of the power system and the internal combustion engine itself is accompanied by energy losses of 60-65%. The article introduce the issue of loss of kinetic energy of gas fuel resulting from the operation of the fuel pressure regulator. It was proposed to replace the traditional pressure regulator with an electric turbine station. It has been shown that such a system enables the use of energy to reduce gas pressure which has a positive effect on improving the overall energy efficiency of the engine.
3
Content available Eksploatacja litowo-jonowych magazynów energii
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z eksploatacją litowo-jonowych magazynów energii elektrycznej na przykładzie badań wykonanych w Laboratorium fotowoltaiki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Przedstawiono wyniki badań związanych z ładowaniem oraz rozładowaniem litowo-jonowego magazynu energii współpracującego z hybrydowym falownikiem fotowoltaicznym. Przeanalizowano wpływ zmniejszenia mocy odbiornika na charakterystykę rozładowania litowych magazynów energii elektrycznej.
EN
This article discusses the issues related to the exploitation of lithium-ion electricity storage facilities on the example of research carried out in the Photovoltaic Laboratory of the Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom. The results of studies related to the charging and discharging of lithium-ion energy storage device cooperating with hybrid photovoltaic inverter are presented. The discharge power reduction influence on the lithium energy storage characteristic was analyzed
PL
W ostatnich latach coraz bardziej popularnymi stają się instalacje odnawialnych źródeł energii wyposażonych w systemy magazynowania energii elektrycznej. Systemy te nazywane są systemami hybrydowymi. Coraz częściej jako magazyny energii elektrycznej wykorzystywane są litowo-żelazowe akumulatory. Charakteryzują się one długim okresem eksploatacji dochodzącym nawet do 20 lat oraz dużą liczbą cykli ładowania i rozładowania (do 7000). Jednym z głównych elementów hybrydowego systemu jest falownik hybrydowy. W instalacjach małych mocy pełni falownik pełni również rolę urządzenia nadrzędnego zarządzającego przepływem energii w systemie hybrydowym. Jego praca polega między innymi na wymianie energii elektrycznej z siecią elektroenergetyczną. Aspekty tej współpracy zostały zaprezentowane w niniejszym artykule. Szczegółowej analizie poddane zostały stany pracy takie jak ładowanie i rozładowanie litowo-żelazowego magazynu energii elektrycznej.
EN
Renewable energy sources with energy storage are becoming more and more popular in recent years. These systems are called hybrid systems. Increasingly, the lithium-iron technology are used as energy stores. They are characterized by a long service life (up to 20 years) and a charge and discharge cycles up to 7000. The hybrid inverter is a one of the main components of the hybrid system. The inverter is a master device managing the energy flow in small hybrid system. The inwerter exchange electricity between hybrid system and the power grid. Aspects of this cooperation have been presented in this article. The charging and discharging lithium-iron Energy storage conditions were analyzed.
PL
W niniejszym opracowaniu przedstawiono rozwój technologii baterii litowo-tytanowej oraz możliwości jej zastosowania w budowie nowoczesnych, zintegrowanych modułów bateryjnych w aplikacjach zasobników energii w systemach trakcyjnych. Technologia LTO pozwala na ładowanie i rozładowanie bardzo wysokimi wartościami prądu (5C i wyżej). Pomimo tak wysokich prądów pracy, budowane zestawy baterii trakcyjnych, posiadające zoptymalizowany wysokowydajny system chłodzenia, pozwalają zachować bardzo długą żywotność oraz liczbę cykli. Dzięki tym unikalnym cechom pojazdy z bateriami LTO mogą pracować w trybie szybkiego doładowywana krótkimi cyklami podczas końcowego postoju lub ultrakrótkimi cyklami na każdym indywidualnym przystanku. Dysponując tego typu rozwiązaniem pojazdy mogą posiadać baterie o mniejszej pojemności, co zdecydowanie wpływa na ich wagę oraz umożliwia zwiększenie maksymalnej liczby pasażerów.
EN
The lithium-titanium battery technology development and the its use options in the modern construction, integrated battery modules for applications in energy storage traction systems are presented. The LTO technology allows charging and discharging of very high currents (5C and above). The built traction battery packs having an optimized high-performance cooling system, allow you to keep a long life and the life cycles despite such high current operation. These unique features make the vehicles with LTO batteries work in fast supercharged short cycles during the final stage or ultrashort cycles for each individual stops. As a result, vehicles can have a smaller energy storage capacity, which significantly affects their weight and allows you to increase the maximum quantity of passengers.
6
Content available Analiza parametrów pracy modułu fotowoltaicznego
PL
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Energii zawartymi w planie rozwoju elektromobilności należy spodziewać się coraz większego zapotrzebowania na energię elektryczną w sektorze transportu publicznego. W artykule przedstawiono prosty model modułu fotowoltaicznego zbudowany w oparciu o model matematyczny ogniwa fotowoltaicznego. Na podstawie modelu przeanalizowano wpływ warunków atmosferycznych na produkcję energii elektrycznej w module fotowoltaicznym. Uwzględniono wpływ temperatury, natężenia promieniowania słonecznego oraz wpływ prędkości wiatru. Przedstawiono charakterystyki wyznaczone w modelu matematycznym rzeczywistego modułu fotowoltaicznego zainstalowanego na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
EN
The Ministry of Energy published the development plan for electromobility. According to the Ministry of Energy announcement the increasing demand for electric energy in the public transport sector should be expected. A simple PV module model built on the basis of the photovoltaic cell mathematical model is presented. The impact of weather conditions on the PV module electric power production are analyzed. The temperature impact, solar radiation impact and wind speed impact are taken into consideration. The estimated characteristics of the photovoltaic generator installed at the Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom are shown.
PL
W ostatnich latach następuje rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce. Wprowadzone zostały nowe regulacje prawne dotyczące wspierania instalacji tego typu. Jedną z technologii OZE jest przetwarzanie energii promieniowania słonecznego w instalacjach fotowoltaicznych. W artykule omówiono wpływ wybranych czynników na produkcję energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych takich jak szerokość geograficzna, współczynnik optycznej masy powietrza oraz czynniki atmosferyczne. Zaprezentowano rzeczywiste parametry pracy instalacji fotowoltaicznej znajdującej się w Laboratorium Fotowoltaiki wybudowanym w ramach projektu: „Stworzenie powiązań kooperacyjnych między sferą badawczą a przedsiębiorstwami w celu poprawy konkurencyjności regionu i zwiększenia spójności gospodarczej i społecznej” działanie 1.1 w ramach RPOWM p. 1.
EN
The renewable energy sources (RES) are developing in recent years in Poland. The new regulations were introduced for this type of installation support. One of the renewable energy technologies is the processing of solar energy in photovoltaic installations. This paper discusses the influence of selected factors such as latitude, the coefficient of optical air mass and weathering on the production of electricity in photovoltaic installations. The paper presents the actual parameters of the PV system located in the Photovoltaics Laboratory built under the project: "Development of cooperative relations between the research sector and enterprises in order to improve the competitiveness of the region and enhance the economic and social cohesion" in the context of action 1.1 RPOWM p. 1.
PL
Głównym problemem towarzyszącym komercjalizacji pojazdów elektrycznych jest ich krótki zasięg w porównaniu z pojazdami spalinowymi. Jednym ze sposobów zwiększenia odległości pokonywanych przez pojazdy elektryczne jest maksymalizacja sprawności napędów stosowanych w tych pojazdach. Informacja na temat chwilowej sprawności falownika oraz silnika umożliwia bieżącą kontrolę stanu napędu w trakcie jego pracy. Znanych jest wiele metod wyznaczania współczynnika sprawności silnika indukcyjnego klatkowego. Wśród nich można wyróżnić metody bazujące na wyznaczaniu momentu elektromagnetycznego w szczelinie powietrznej silnika (AGT). W niniejszym artykule dokonano weryfikacji metody NAGT prezentowanej w literaturze zagranicznej. Wykazano, że zależności w prezentowanej metodzie można sformułować w sposób ułatwiający aplikacyjność oraz upraszczający obliczenia mocy pola wirującego dla silników indukcyjnych stosowanych w pojazdach elektrycznych. Zwrócono również uwagę na niedokładność metody związaną z pominięciem wybranych strat cząstkowych w silniku.
EN
The main problem of electric vehicle commercialization is desired driving range sorter than combustion engine vehicles. One of the solutions to increase the driving range of electric vehicles is maximizing the efficiency of the drives used in these vehicles. Information about in-service motor efficiency becomes essential. There are a number of methods for determining efficiency of induction motors, including those based on estimating air-gap torque (AGT). This paper attempts to verify NAGT method as presented in international publications. It is demonstrated that the dependencies included in the method can be formulated so as to facilitate application and simplify calculation of the rotational magnetic field Power of indution motor chich are used In the electric vehicles. Certain inaccuracies of the method, relating to omission of selected power losses in the motor, are indicated.
PL
W 2013 roku otwarte zostało Laboratorium Fotowoltaiki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Laboratorium wybudowane zostało przy wsparciu finansowym uzyskanym w ramach projektu „Stworzenie powiązań kooperacyjnych między sferą badawczą a przedsiębiorstwami w celu poprawy konkurencyjności regionu i zwiększenia spójności gospodarczej i społecznej” działanie 1.1 w ramach RPOWM p. 1. Unikatowy charakter tego laboratorium oraz najnowocześniejsza aparatura pomiarowa stwarza szerokie możliwości badawcze w zakresie pozyskiwania, magazynowania oraz przetwarzania energii elektrycznej. Zaprezentowane w artykule systemy pozyskiwania energii promieniowania słonecznego i wiatru wraz z litowo-żelazowym magazynem energii oraz systemem przetwarzania energii, realizowanym na przykładzie pompowni wodociągowej, stanowi niezastąpione zaplecze badawcze dla małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw z sektora energetycznego oraz inżynierii środowiska.
EN
The Photovoltaic’s Laboratory of the Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom was opened in 2013. The laboratory was built with the financial support received in the framework of the project "Creation of cooperative relations between the research sector and enterprises in order to improve the competitiveness of the region and enhance the economic and social cohesion" within the Measure 1.1 RPOWM p. 1. The unique nature of the laboratory and the most modern measuring equipment provides ample research opportunities in the field of production, storage and processing of electricity. The energy power systems with photovoltaic and wind power plant with lithium energy storage are presented in the article. The energy power system includes energy conversion system, implemented on the example of pumping water. The systems is an indispensable research facilities for small, medium and big companies in the energy sector and environmental engineering.
EN
In light of the Energy Efficiency Act of 2011, increasing attention has been paid to reducing energy consumption of industrial processes. Maximising efficiency of industrial drives is one of the methods of improving energy efficiency. Information about in-service motor efficiency becomes essential. There is a lot of methods for determining efficiency of squirrel-cage induction motors, including those based on estimating air-gap torque (AGT). This paper attempts to verify non-Intrusive air-gap torque (NAGT) method as presented in international publications. It is demonstrated that the dependencies included in the method can be formulated so as to facilitate application and simplify calculation of the rotational magnetic field power. Certain inaccuracies of the method, relating to omission of selected power losses in the motor, are indicated.
PL
W świetle ustawy o efektywności energetycznej z 2011 roku coraz większa uwaga poświęcana jest na zmniejszenie energochłonności w procesach przemysłowych. Jednym ze sposobów zwiększenia efektywności energetycznej jest maksymalizacja sprawności napędów przemysłowych. Istotna staje się informacja na temat sprawności silnika w trakcie jego pracy. Znanych jest wiele metod wyznaczania współczynnika sprawności silnika indukcyjnego klatkowego. Wśród nich można wyróżnić metody bazujące na wyznaczaniu momentu elektromagnetycznego w szczelinie powietrznej silnika (AGT). W niniejszym artykule dokonano weryfikacji metody NAGT prezentowanej w literaturze zagranicznej. Wykazano, że zależności w prezentowanej metodzie można sformułować w sposób ułatwiający aplikacyjność oraz upraszczający obliczenia mocy pola wirującego. Zwrócono również uwagę na niedokładność metody związaną z pominięciem wybranych strat cząstkowych w silniku.
11
Content available remote Measurement errors in efficiency estimation of squirrel-cage motor
EN
Two methods of estimating efficiency of a squirrel-cage induction motor are presented. Both are based on determination of electromagnetic torque in the motor’s air gap. Boundary errors of these methods are determined and results of efficiency estimations are compared to those measured directly in accordance with a reference standard.
PL
W artykule zaprezentowano dwie metody estymacji współczynnika sprawności silnika indukcyjnego klatkowego. Obydwie metody powstały w oparciu o wyznaczanie momentu elektromagnetycznego w szczelinie silnika. Wyznaczono błędy graniczne dla omówionych metod oraz porównano otrzymane wyniki estymacji współczynnika sprawności ze współczynnikiem sprawności wyznaczonym metodą bezpośrednią zgodnie z przywołaną normą.
PL
W artykule zaprezentowano dwie metody estymacji współczynnika sprawności silnika klatkowego w trakcie jego pracy. Jako pierwsza z metod została przedstawiona metoda NAGT (Nonintrusive air gap torgue) zaczerpnięta z literatury zagranicznej. Druga metoda to zmodyfikowana przez autorów metoda NAGT. Dla obydwu metod zostały wyznaczone błędy graniczne określone metodą różniczki zupełnej. Zaprezentowane zostały wyniki estymacji współczynnika sprawności z wykorzystaniem omówionych metod dla czterech trójfazowych silników indukcyjnych klatkowych małej mocy. Dokonano porównania otrzymanych wyników oraz omówiono wpływ wprowadzonych modyfikacji na skuteczność metody estymacji współczynnika sprawności silnika.
EN
Two non-intrusive methods of estimating efficiency of a squirrel-cage induction motor are presented. The first method (Non-intrusive air gap torgue) was taken from foreign literature. The second method is modified by the authors of NAGT method. Both are based on determination of electromagnetic torque in the motor's air gap. The error limits are determined for both methods by the total differential method. Estimation results are presented using the efficiency factor. Boundary errors of these methods and results of efficiency estimations are compared to those measured directly in accordance with a reference standard.
EN
The modified air gap torque method to determine the efficiency of squirrelcage induction motor was presented. of testing which continues the authors' work on application of AGT method to estimating induction motor's efficiency are discussed. The proposed method is verified in a number of selected low-power motors.
EN
Energy-efficient industrial drives and control systems are designed to minimize power consumption. Energy consumption is associated with the efficiency of energy conversion in electric motors. In the paper the in-service efficiency estimation method for induction cage motor was shown. The implementation of the method was based on the air-gap torque method. The results were compared with those obtained with the known air-gap torque method. The authors present a significant impact of estimation of mechanical power losses and stray load losses in the motor on the accuracy of estimating the coefficient of efficiency cage induction motor.
15
EN
Energy-saving control system of pump drive are designed to minimize power consumption. Energy consumption in pump units depends on the instantaneous efficiency of the pump and motor. The paper was presented non-invasive method for determining the coefficient of efficiency induction-cage motor fed from a source with adjustable frequency. The method has been implemented through the method of determining air gap torque in the motor. Proposes a new method of determining the mechanical losses in the induction-cage motor. Influence of the mechanical power loss estimating on the motor efficiency determining was presented. The article presented the results of laboratory tests and simulations.
PL
Informatyczne serwery systemów automatyki przemysłowej są elementem Rozproszonego Systemu Sterowania DCS [1]. Pełnią one istotną rolę w procesie przepływu informacji z urządzeń automatyki do stacji inżynierskich, operatorskich, diagnostycznych oraz innych systemów komputerowych należących do wyższej warstwy nadzorowania przedsiębiorstwem. W związku z tym autorzy pragną przedstawić sposób współpracy zadań uruchomionych w serwerze Informatycznego Systemu Skryptowego ISS, za pomocą którego można realizować złożony proces sterowania obiektem technologicznym.
EN
Computer servers of industrial automation systems are part of the Distributed Control System DCS [1]. They perform an important role in the flow of information from automation devices to the engineering station, operator, diagnostic, and other computer systems belonging to the higher layer controlling company. Therefore, the authors would like to present how the cooperation tasks running in the server of the Information Scripting System ISS, which can be used to implement a complex process of technological object control.
EN
The modified air gap torque method to determine the efficiency coefficient of squirrelcage induction motor was presented. The results of a continuation of work on the application of the method to estimate the efficiency coefficient also are shown. The verification of the proposed method on a few selected motors of small power are presented in this article.
PL
W artykule została zaprezentowana zmodyfikowana metoda Air Gap Torque (AGT) do wyznaczania współczynnika sprawności silnika indukcyjnego klatkowego. Zaprezentowane również zostały wyniki badań będące kontynuacją prac nad zastosowanie metody AGT do estymacji współczynnika sprawności. W artykule dokonano weryfikacji proponowanej metody na kilku wybranych silnikach małych mocy.
PL
Silniki indukcyjne jednofazowe stosowane są w urządzeniach gospodarstwa domowego oraz w napędach pomocniczych w przemyśle. Badania laboratoryjne tych silników mają na celu wyznaczenia charakterystyk pracy w jego trzech stanach: próbie biegu jałowego, próbie zwarcia ustalonego oraz próbie obciążenia. Na podstawie zrealizowanych pomiarów można obliczyć parametry modelu matematycznego indukcyjnego silnika jednofazowego, które mogą posłużyć do wykonania symulacji pracy silnika w stanach awaryjnych oraz do opracowania energooszczędnych systemów sterowania tymi silnikami. Artykuł przedstawia propozycję wykonywania badań jednofazowego silnika indukcyjnego, przy wykorzystaniu informatycznego system pomiarowego opartego o technologię zdalnego wykonania skryptu ZWS.
EN
The single-phase induction motor are used in household appliances and auxiliary drives in the industry. Purpose of research electrical motor is execution characteristics work in its three states: no-load test, short circuit test and load test. It is possible to calculate parameters of mathematical model of induction motor based on realized measurements, which can be used to simulate its work. The calculations can also be used to develop energy-efficient control of these motors. This article presents measurement process to research single-phase induction motor. This research is based on computer system, which uses remote script execution technology ZWS.
19
Content available remote Skryptowy informatyczny system sterowania urządzeniami automatyki przemysłowej
PL
W niniejszym artykule zostanie przedstawiony sposób zarządzania procesem technologicznych przy zastosowaniu technologii ZWS (Zdalnego Wykonania Skryptu). W technologii tej urządzenia automatyki będą przedstawiane w formie baz danych, do których będzie można odnieść się w sposób jednolity poprzez obiektowy język programowania PL#.
EN
This article illustrates a way of transmision data as part of the manufacturing process when technology ZWS (Remote Script Execution) is used. This technology treats industrial devices as appropriate databases. The objective PL# programming language controls these devices in the same way.
PL
W artykule zaprezentowany został trójwymiarowy model szyny kolejowej wykonany w programie Flux 3D. Model ten pozwala na wykonanie obliczeń rozkładu indukcji magnetycznej i natężenia pola magnetycznego w szynie i jej otoczenia. Prezentowany model odwzorowuje rzeczywistą niejednorodną strukturę szyny.
EN
The article presents a three - dimensional model of railway rail carried in Flux 3D program. This model lets to make calculations of magnetic induction distribution and a magnetic field intensity in a rail and in its environment. Presented model maps a real non-homogeneous structure of rail.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.