Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  forma metalowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The porosity formation in secondary aluminium cast alloys are one of the main aspect which can affect the final properties of casts. Whereas these materials are especially used for production the automotive casts such as engine blocks, cylinder head, chassis components and so on, it is need the production of the casts without deleterious defects. The contributions deals with comparison of the porosity formation in secondary AlSi9Cu3 cast alloy when different moulds (the metallic mould and sand mould) for casting were used. The material was gravity casted in the both mould. The differences in microstructure and porosity formation were studied by using light metallography microscopy and image analyser software. The evolution shows that the experimental material casted into the metallic mould had about 98.78% smaller porosity size in comparison to the material casted into the sand mould, therefore it showed better properties.
PL
Wzrost zapotrzebowania na produkcję detali odlewanych do form metalowych, szczególnie ze stopów aluminium, wymaga używania rdzeni na osnowie piaskowej w celu dokładnego odwzorowywania często skomplikowanych kształtów detali. Rdzenie wykonywane są na osnowie piasku kwarcowego w znacznej części z mas z żywicami, ale i coraz częściej używane są masy ze spoiwami nieorganicznymi. Oprócz zapewnienia rdzeniom odpowiednich parametrów wytrzymałościowych, powinny się one charakteryzować bardzo dobrą wybijalnością. Dlatego tak istotna jest dokładna i miarodajna ocena tego parametru przy ocenie technologii. Badania własne miały na celu opracowanie zmodernizowanej metody oceny wybijalności rdzeni z form metalowych zgodnie z wytycznymi firmy Nemak, uwzględniając przede wszystkim odlewy ze stopów aluminium. W ramach badań opracowano i wykonano prototyp formy metalowej z miejscem na umieszczenie rdzeni (znormalizowane kształtki ø 50x50 mm) do wykonania prób wybijalności oraz określono warunki przebiegu tej próby technologicznej.
EN
The increasing demand for production of details cast into metal moulds, especially of aluminium alloys, requires using cores made on the sand matrix in order to achieve the accurate reproduction of often complicated shapes of these details. Cores are made on the quartz matrix mainly of the core sands with resins, but more and more often the sands with inorganic binders are also used. Apart from the proper strength parameters, the cores should be characterised by very good knock out property. Therefore the accurate and reliable assessment of this parameter is so essential at the technology assessment. The own investigations were aimed at the development of the modernised method of cores knocking out from metal moulds, according to the requirements of the Nemak Company, taking into account - first of all - the aluminium alloys castings. The prototype of the metal mould with the space for cores placements (normalised shaped elements of ø 50x50 mm) for performing knock out tests were developed as well as conditions for such technological tests were determined.
EN
The investigation results of the thermal fatigue resistance of two ADI grades (EN-GJS-1200-2 and EN-GJS-800-8) are presented in the paper. Tests were performed on the author’s research stand, by means of the resistance heating of samples acc. L.F. Coffin method. The thermal fatigue resistance is the basic criterion in assessing the material suitability for metal moulds. The maximal temperature (Tmax) of thermal cycles influence on their number, which the sample can withstand before cracking, were estimated. Structure transformations, hardness and strength changes of the austempered ductile iron (ADI) were analysed. It was found, that at cyclic heating to Tmax <500°C, the ADI retains its primary ausferritic structure, even after more than 10.000 thermal cycles. Such ADI behaviour predisposes it to be applied as a material for metal moulds used in the pressure die casting, it means mainly at casting Mg and Zn alloys as well as for small castings of Al alloys.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na zmęczenie cieplne dwóch gatunków żeliwa ADI (EN-GJS-1200-2 i EN-GJS-800-8). Badania prowadzono na autorskim stanowisku badawczym stosując oporowe nagrzewanie próbek, wg metody L.F. Cottina. Odporność na zmęczenie cieplne jest podstawowym kryterium w ocenie przydatności tworzywa (materiału) na formy metalowe, które podlegają cyklicznemu nagrzewaniu. Oceniono wpływ maksymalnej temperatury (Tmax) cykli cieplnych na ich liczbę do pęknięcia próbki, analizowano zmiany struktury żeliwa ADI. zmiany twardości i wytrzymałości. Stwierdzono, iż przy cyklicznym nagrzewaniu do Tmax<500°C, żeliwo ADI zachowuje swoją pierwotną strukturę ausferrytu nawet po wykonaniu ponad 10.000 cykli cieplnych. Takie zachowanie żeliwa ADI predysponuje go jako materiał na formy metalowe stosowane w odlewnictwie ciśnieniowym, a więc przy odlewaniu głównie stopów Mg i Zn, ale również dla mniejszych odlewów wykonywanych ze stopów Al.
EN
The work presents the results of research on thermal fatigue resistance of four steel grades used in the production of metal moulds for pressure diecasting. Thermal fatigue tests were performed on an original test bench using the L.F Coffin method - resistance heated samples. The steels additionally contained alloy additives in the following proportions: Cr = 5.0 ÷5.3%, Mo = 1.30 ÷3.0%, and V = 0.50 ÷1.0%. The thermal fatigue was analyzed using the temperature cycle: Tmin = 200°C; Tmax = 700 ÷750°C. The samples endured between few to few dozens of thousands of temperature cycles in the above temperature range. Steel with maximum vanadium content exhibited the highest level of resistance.
PL
W pracy prezentowane są wyniki badań odporności na zmęczenie cieplne czterech gatunków stali stopowych stosowanych na elementy form ciśnieniowych. Badania zmęczenia cieplnego wykonano na oryginalnym stanowisku badawczym stosując metodą L. F. Coffina - oporowe nagrzewanie próbek. Stale zawierają dodatki stopowe w ilości: Cr = 5.0 ÷5.3%, Mo = 1,30 ÷3,0% oraz V = 0,50 ÷1,0%. Zmęczenie cieplne badano przy cyklu temperatury: Tmin = 200°C; Tmax= 700 ÷750°C. W opisanym zakresie temperatury próbki wytrzymywały od kilku do kilkunastu tysięcy cykli cieplnych. Największa odporność wykazywała stal z maksymalną zawartością wanadu.
5
Content available remote Stanowisko do badania wymiany ciepła w układzie odlew-forma metalowa
PL
Opisano stanowisko do badania wymiany ciepła pomiędzy odlewem walca a cylindryczną formą metalową. Pomiar temperatury realizowany jest w czterech punktach odlewu i pięciu punktach formy. Temperaturę w ściance formy można mierzyć termoelementami wprowadzanymi wzdłuż i prostopadle do izoterm.
EN
A test stand for investigation of heat transfer between the conical casting and cylindrical metal mould has been described. The temperature measurement is conducted in four places of casting and five places of mould. The temperature of mould wall can be measured with the help of thermocouples inserted parallel and vertical to the isotherms.
6
Content available remote Stanowisko do badania oporów przepływu metalu w kanale formy odlewniczej
PL
Przedstawiono stanowisko do badań oporów przepływu metalu w prostym, pionowym kanale formy metalowej. Zasadę pomiaru oparto na analizie sił stycznych wywieranych przez płynącą strugę na formę.
EN
A stand for resistance investigations of metal flow in a straight, vertical channel of metal mould has been presented. The measuring rule has been based on the analysis of the tangential forces exerting by the flowing stream on the mould.
EN
The article deals with the influence of the thermal transmission resistance of the casting - gap - metal mould system. Using experimental measured data and computer simulation the temperature conditions of the thermal transmission resistance were studied and determined for the casting of parallel plate shape of thickness 20 mm. Pure aluminium, AlSi 13 alloy and pure zinc were cast in a cast iron mould of dimension 400 x 300 x 200 mm. Thermal transmission resistance coefficients are important for a simulation of solidification and cooling casting - conditions and other thermal processes running in the metal moulds.
PL
Artykuł traktuje o wpływie oporu przewodzenie ciepła układu odlew – szczelina – forma metalowa. Używając eksperymentalnie wyznaczonych danych i symulacji komputerowej zostały wyznaczone temperaturowe warunki oporu przepływu ciepła do odlewu płyty o grubości 20 mm. Płytę odlano z czystego aluminium, stopu Al-Si13, czystego cynku w formie żeliwnej o wymiarach 400x300x200. Współczynniki oporu cieplnego są ważne w symulacji krzepnięcia i stygnięcia odlewu oraz innych procesów cieplnych zachodzących w formie metalowej.
PL
Dla opanowania technologii odlewania w formach metalowych cienkościennych odlewów, ze stopów miedzi, o zmiennych i skomplikowanych kształtach, koniecznym jest poznanie i stosowanie zasad typowych dla tej technologii. W odlewach mogą występować wady związane ze specyfiką procesu tj. brakiem przepuszczalności formy, szybkim odprowadzeniem ciepła z krzepnącego odlewu np. niedolewy, obciągnięcia, niespawy, nakłucia, pęcherze gazowe, pęknięcia, zmiana własności mechanicznych. [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.