Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zabierając głos w dyskusji na temat nauczania i popularyzacji ochrony dziedzictwa, pragniemy omówić istotne z punktu widzenia osób, na co dzień stykających się z nimi w naszej pracy zawodowej inżynierów budownictwa, problemy związane ze sposobem kształcenia osób, które mają największy, bo realny wpływ na to, jak to dziedzictwo jest kształtowane. Pełniąc nasze obowiązki jako projektanci i inspektorzy nadzory inwestorskiego, ale również jako nauczyciele akademiccy, możemy stwierdzić z pełną odpowiedzialnością, że obecnie istniejące programy nauczania na uczelniach technicznych kształcących przyszłych inżynierów budownictwa nie przygotowują ich do działań w tak wrażliwej materii, jaką są budynki i budowle zabytkowe. Autorzy mają nadzieję, że poruszony w artykule problem stanie się początkiem owocnej dyskusji nad przygotowaniem lepszego i dokładniejszego programu nauczania, co pozwoli na właściwe ratowanie dziedzictwa zarówno narodowego, jak i światowego.
EN
In the article authors would like to discuss some important problems seen through the eyes of ours and other civil engineers who deal with these issues in their daily professional work, which refer to the way of educating those people who have real, and therefore the greatest, infl uence on the way our heritage is being modelled. By carrying out our duties as designers and resident engineers, as well as university teachers, we can say with full responsibility that the current curricular content designed for engineering and technology universities, which is aimed at educating future civil engineers, does not prepare them to perform work in such a sensitive area as historic buildings and structures. The authors hope that the problem raised in this article will spark off a fruitful discussion on preparing better and more precise educational program which will save both the national and the world heritage.
PL
Ten artykuł przedstawia renowację historycznego obiektu przy użyciu rozmaitych metod napraw. Jedna z tych metod polega na zastosowaniu taśm Sika CarboDur do naprawiania balkonu i tarasu Zespołu Pogimnazjalnych Szkół w Biedrzychowicach.
EN
In this article, we discuss the renovation of a historic building using various methods of repairing. One of the methods consists in using Sika CarboDur tapes to repair the balcony and the terrace in the Secondary Schools Complex in Biedrzychowice.
PL
Artykuł przedstawia problemy i zagrożenia procesu inwestowania podczas przygotowywania i realizowania naprawy struktury pamiątkowych budynków. Autorzy artykułu proponują rozwiązania, które mogłyby być przydatne. Autorzy mają nadzieję, że ten artykuł rozpocznie dyskusję tych problemów, aby odnaleźć rozwiązania systemowe.
EN
The article presents problems and hazards of investment process during preparing and processing of structure repair of monumental buildings. Authors of the article propose solutions, which could be useful. Authors hope this article will start a discussion of these problems to find a system solution.
EN
The identification of mathematical models which can represent discrete dynamic systems is a problem of considerable importance in applied mechanics. The algorithm is tested on single degree of freedom system, which is described by linear and nonlinear differential equations with constant and variable coef-ficients.
PL
W zagadnieniach identyfikacji parametrycznej bardzo ważne jest wyznaczanie pochodnych sygnału. Wyznaczenie pochodnych jest szczególnie trudne wtedy, gdy w wyniku przeprowa-dzonych pomiarów dysponujemy często losowo zaburzonym i obarczonym błędem pomiarem, którym może być na przykład przemieszczenie punktu konstrukcji, a przyjęty model matema-tyczny ma postać równania różniczkowego z wysokimi pochodnymi mierzonej wielkości. Ce-lem niniejszego artykułu jest wykazanie skuteczności pakietowej analizy falkowej w poszuki-waniu dobrych reprezentacji pochodnych analizowanego sygnału. Podstawą pakietowej analizy falkowej są funkcje Walsha oparte na filtrze Haara. Zaproponowany algorytm, który opiera się na pakietowej analizie falkowej, pozwala wygenerować pochodne wyższych rzędów. Po-chodne te następnie wykorzystuje się w procesie identyfikacji parametrów modeli matema-tycznych opisujących zadany układ. Do identyfikacji zastosowano procedurę najmniejszych kwadratów i wykorzystano ją do analizy wybranych modeli liniowych i nieliniowych, w któ-rych występują pochodne do czwartego rzędu włącznie. Zaproponowany algorytm, poparty przedstawionymi analizami, potwierdza skuteczność i efektywność pakietowej analizy falko-wej w identyfikacji parametrów dyskretnych liniowych i nieliniowych układów dynamicznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.