Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 79

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inventory
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie systematycznie wykonuje inwentaryzjację i konsekwentnie wdraża związane z nią sposoby opieki nad miejskim drzewostanem. Pod opieką ZZM na terenach gminnych parków, skwerów, zieleńców, w pasach drogowych oraz na terenach mieszkaniowych jest ich prawie 250 tys., a inwentaryzacja objęła już połowę.
EN
The main goal of the work was an attempt to compare the free and commercial photogrammetry software for processing the pictures taken with a camera drone, a traditional digital camera and a smartphone. Due to a wide range of programs on the market, four were selected for comparison (Agisoft Metashape, DroneDeploy, VisualSfM, COLMAP). Their brief description was presented, and then the photos were processed in each of them. Three sets of photographs were used for the processing (part of a residential area, photos of a building, and photos of a tree trunk). As a result, the capabilities of the selected applications were presented on the basis of various input data. Not every program was able to deliver all the desired products. Moreover, they differ depending on the software. The commercial applications have more functionalities. On the other hand, the open-source solutions allow for the development of algorithms. Working in any environment had its own characteristics. The selected applications were compared on the basis of the processing and the results obtained. Due to many aspects of their evaluation, it turned out that the research topic was very extensive. Moreover, it was found that it is very difficult to make an objective statement of the tested programs, because the same program can be scored differently, depending on the user’s needs, capabilities and knowledge.
PL
Artykuł dotyczy przekształceń drewnianego zasobu mieszkaniowego peryferyjnie zlokalizowanej, bogatej w zabytki gminy Narew, leżącej w wielokulturowym regionie Podlasia. Do badania wybrano 321 zabytkowych domów, które poddano inwentaryzacji. Szczególną uwagę zwrócono na ich walory architektoniczne w kontekście zakresu i skali ich przekształceń. Choć kompleksowe zmiany negatywnie wpłynęły na integralność badanego zasobu w niewielkim stopniu, powszechnym zjawiskiem jest wymiana wybranych elementów konstrukcyjnych i detali zdobniczych (wymiana stolarki okiennej, podwyższanie kondygnacji, zmiana deskowania, krycie elewacji sidingiem i papą oraz tynkowanie). Autorki zwróciły uwagę zarówno na pozytywne, jak i negatywne praktyki we wskazanym zakresie. Tego rodzaju informacje mogą posłużyć jako podstawa do kształtowania skutecznej polityki ochrony dziedzictwa kulturowego.
EN
In this paper, issues related to wooden housing resources are tackled. The case study is the peripherally located Narew commune in the Podlasie multicultural region, which abounds in cultural heritage objects. The authors chose 321 historic houses for analysis regarding the results of a field inventory. Particular attention was devoted to their architectural values in the context of the scale and scope of modifications that have affected them. Despite the fact that there were not many complex modifications that negatively affected the integrity of the wooden houses, there were common cases of exchanging particular construction and decorative elements (installation of new windows, increasing the storey’s height, change in wooden panelling pattern and façade cladding − siding panels, roofing felt, plasterwork). The authors paid attention to both positive and negative examples of such alterations. This information could be used as a foundation for establishing effective policy for cultural heritage conservation.
EN
Industry 4.0 is the result of the development of cyber-physical generation systems as a part of the fourth industrial revolution. Industry 4.0 sets new areas for change in the sphere of production and management but also influences various aspects of society. Industry 4.0 is focused on continuous improvement of production processes. This is a turnaround in the production control methodology, as the growing expectations of customers in the modern market cause, along with the increase in production efficiency, customisation of the product. In this trend, the customer decides about the product, personalising it as much as possible and in the best possible way. These are new challenges in the field of inventory management. The article aims to present a method of calculating the optimal amount of the cost of a rotating stock in a production enterprise with an unevenly distributed demand, which is the case with personalised orders.
PL
Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii pozwala na projektowanie urządzeń, które zmieniają dotychczasowe podejście do projektowania i inwentaryzacji budynków. Artykuł dotyczy zastosowania skaningu laserowego 3D w inwentaryzacji budynków zabytkowych. Na wstępie przedstawiono syntetyczny opis technologii skaningu laserowego. Następnie, na przykładzie zabytkowego kompleksu budynków zlokalizowanych na Starym Mieście w Warszawie, opisano i przeanalizowano zasady przeprowadzania inwentaryzacji, obróbki wykonanych skanów oraz zasad przygotowywania dokumentacji płaskiej z wykorzystaniem pozyskanych informacji 3D. W artykule wyjaśniono także, dlaczego wykorzystanie wspomnianej technologii jest szczególnie ważne w przypadku inwentaryzacji budynków zabytkowych. Całość jest zakończona wnioskami wynikającymi z wad i zalet zastosowania skaningu laserowego, a także bibliografią wykorzystanych źródeł.
EN
The dynamic development of modern technologies allows the design of devices that change the current approach to the design and inventory of buildings. The article concerns the use of Terrestrial Laser Scanning 3D in the inventory of historic buildings. At the beginning a synthetic description of TLS 3D is presented. The rest of the article presents an example of an inventory of the historic building complex located in the Old Town in Warsaw, the rules for carrying it out, processing scans made and finally the rules for preparing flat documentation using the obtained 3d information. In the article we will also find out why the use of this technology is particularly important in the case of an inventory of historic buildings. The whole article is concluded with conclusions resulting from the advantages and disadvantages of using laser scanning and a bibliography of sources used.
PL
We współczesnym świecie tereny miejskie są najszybciej rozwijającym się i najbardziej przekształcanym fragmentem powierzchni Ziemi. Miasta zajmują coraz większą powierzchnię, zaś w ich granicach wartość terenów dynamicznie wzrasta. Zarządzający miastami w Polsce, na potrzeby statystyk, sporządzają zestawienia wielkości powierzchni różnych kategorii terenów, uwzględniając także obszary zajęte przez parki, lasy miejskie czy zieleńce. W praktyce statystyki te mają za zadanie pokazać, przynajmniej częściowo, m.in. w jakim stopniu miasto jest „naturalne” i „zielone”. Jednak oficjalne dane dotyczące terenów zieleni nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji, gdyż nie uwzględnia się w nich bardzo dobrze rozwiniętej roślinności towarzyszącej terenom spełniającym inne funkcje lub tej nie zarządzanej przez jednostki publiczne. Artykuł przedstawia wyniki analiz mających na celu wyznaczenie rzeczywistej wielkości zasobów roślinności znajdującej się w ścisłym centrum Łodzi, bez względu na ich funkcje czy przeznaczenie. W pracy wykorzystano dane satelitarne oraz chmurę punktów LiDAR, dzięki czemu wyniki przedstawiają wartości niezależne od tych zawartych w oficjalnych bazach danych przestrzennych. W celu przedstawienia nierównomierności zasobów na analizowanym obszarze posłużono się podziałem miasta na kwartały ulic oraz na regularną siatkę kwadratów. Dodatkowo podzielono zieleń ze względu na dostępność, którą rozumiemy jako możliwość swobodnego wejścia na teren pokryty roślinnością i przebywania w nim. Wyróżniliśmy zieleń dostępną dla wszystkich mieszkańców (czyli taką, wśród której można przebywać bez żadnych dodatkowych obostrzeń, należy tu np. zieleń przyuliczna, parki, zieleńce) oraz o dostępie ograniczonym, tj. znajdującą się w podwórkach i innych terenach zamkniętych. Na potrzeby analiz wyliczono powierzchnię terenów pokrytych roślinnością oraz kubaturę roślinności. Wyniki analiz zestawiono na kartogramach. W analizowanym fragmencie miasta roślinność zajmuje 679681,6 m2 , co stanowi 17% powierzchni, a jej kubatura wynosi 5994219 m3 . Na 1 mieszkańca przypada 17,46 m2 powierzchni pokrytej roślinnością oraz 153,99 m3 przestrzeni zajętej przez roślinność. 45% powierzchni oraz 48% objętości roślinności można uznać za ogólnodostępną. Przestrzenne rozmieszczenie roślinności oraz mieszkańców jest bardzo nierównomierne, co powoduje dużą zmienność wartości wskaźników powierzchniowych i objętościowych, wyznaczonych zarówno w kwartałach miasta, jak i w regularnej siatce.
EN
In the modern world, urban areas are the fastest growing and most transformed fragment of the Earth’s surface. Cities occupy a larger and larger area, while within their borders the value of land increases very dynamically. For the needs of statistics, city managers in Poland draw up coverage of areas, including areas occupied by city parks, urban forests and green areas. In practice these statistics are created to show, at least partly, among others, how much is the city “natural” and “green”. Those values turn out to be underestimated, because they do not include very well developed vegetation accompanying other functions or that not managed by public entities. An important problem is also the availability of land covered by greenery for city residents. The article presents the results of analyses consisting in determining the actual amount of greenery located in the very centre of Łódź. The article uses satellite data and LiDAR point cloud, thanks to which the results present values independent of those contained in official spatial databases. In order to present the unevenness of resources in the analysed area, the division into street quarters and also a regular grid of squares was used. In addition, the greenery was divided due to the availability, which we understand as the possibility of free entry to the area covered with vegetation and being in it. Urban vegetation was divided into available to all residents and limited access for immediate residents, i.e. located in courtyards and other enclosed areas. For the purposes of analysis, the area of vegetation covered and its cubature were calculated. The results of the analyses are compiled on cartograms. In the analysed fragment of the city, vegetation covers 679681.6 m2 , which is 17% of the area, and its volume reaches 5994219 m3 . There is 17.46 m2 of vegetation and 153.99 m3 of space occupied by vegetation per capita. 45% of the area and 48% of the vegetation volume can be considered generally available. The spatial distribution of vegetation and inhabitants is very uneven, which causes a large variation in the value of surface and volume indicators in both city quarters and in the regular grid.
EN
This paper discusses the use of modern technology of inventory measurements based on the inventory of the historical palace and park complex in Snopków. The inventory of the site was made using laser scanning measurements. The article draws attention to the specificity of the inventory of historical sites, their complexity and diversity of architectural details that are important for proper revitalisation and further preservation works.
EN
The present paper deals with an EOQ model for deteriorating items with time-dependent exponential demand rate and partial backlogging. Shortages are allowed and completely backlogged in this model. The backlogging rate of unsatisfied demand is assumed as a function of waiting time. The concept of penalty cost is introduced in the proposed model because there are many perishable products that do not deteriorate for some period of time and after that period they continuously deteriorate and lose their values. This loss can be incurred as penalty cost to the wholesalers/retailers. In any business organization, the penalty cost has an important role for special types of seasonal products and short life products. Therefore, the total cost of the product can be reduced by maximizing the demand rate and minimizing the penalty cost during a given period of time. The purpose of our study is to optimise the total variable inventory cost. A numerical example is also given to show the applicability of the developed model.
EN
Industry 4.0 will affect the complexity of supply chain networks. It will be necessary to adapt more and more to the customer and respond within a time interval that is willing to accept the product waiting. From these considerations, there is a need for a different way of managing the supply chain. The traditional concept of supply chain as a linear system, which allows optimizing individual subsystems, thus obtaining an optimized supply chain, is not enough. The article deals with the issue of supply chain management reflecting demand behaviour using the methodology Demand Driven MRP system. The aim of the publication is to extend the knowledge base in the area of demand-driven supply logistics in the context of Industry 4.0 and verify the processed theoretical knowledge in a case study.
10
Content available Designing a More Effective Supply Chain
EN
Supply chain can be considered as a series of linked inventories. This paper considers the impact of inventory on the economics of the businesses and the whole chain and discusses causes of inefficiency. In most supply chains the goods are inactive for the majority of the time, and this leads to longer term and therefore less accurate forecasting. The result is typically excess inventory, shortages, and inflexibility.By analysing the wasted time and costs in the supply chain, a clearer view of the whole process can be created. Total supply time can be considered as three components, namely value added time, non-value added process time, and waste time. This basic approach shows where improvements should be focussed. Using this time-based measurement enables more relevant comparison between supply chains than the normal supply chain efficiency ratio.
EN
Background: In this paper we developed a fuzzy two-warehouse (one is OW, the own warehouse and other is RW, the rented warehouse) inventory model of deteriorating items with price dependent demand rate and allowed shortages under partially backlogged conditions. Since the capacity of any warehouse is limited, the supplier has to rent a warehouse for keeping the excess units over the fixed capacity W of the own warehouse in practice. The rented warehouse owed higher holding cost than the own warehouse. In this paper we considered holding cost, deterioration rate, shortages cost and lost sales as triangular fuzzy numbers. Methods: Graded Mean Integration Representation is used to defuzzify the total cost function. The result obtained by this method is compared with crisp model with the help of a numerical example. Sensitivity analysis is accomplished to changing one parameter at a time and keeping others at their archetypal. Results and conclusions: It has been proved that graded mean integration representation method gives more accurate result as compare to crisp model.
PL
Wstęp: W pracy zaprezentowano rozmyty model układu dwumagazynowego, składającego się z własnego magazynu (OW) oraz magazyny wynajmowanego (RW) dla asortymentów podlegających psuciu oraz o popycie zależnym od ceny przy dopuszczenia częściowych braków. Ze względu na ograniczoną powierzchnię własną magazynu, dostawca był zmuszony wynająć drugi magazyn w celu magazynowania nadwyżki. Koszt magazynu wynajmowanego jest wyższy niż koszt magazynu własnego. W pracy uwzględniono koszt utrzymywania obiektu, współczynnik psucia, koszt ubytków oraz koszt utraty sprzedaży jak liczby rozmyte. Metody: W celu odwrócenia rozmycia funkcji całkowitego kosztu użyto metody Graded Mean Integration Representation. Otrzymane wyniki porównano z modelem Crisp przy pomocy przykładu liczbowego. Następnie wykonano analizę wrażliwości zmieniają jeden z parametrów przy utrzymaniu niezmienionych pozostałych. Wyniki i wnioski: Wykazano, że wyniki uzyskane przy zastosowaniu metody Graded Mean Integration Representation są dokładniejsze aniżeli przy zastosowaniu modelu Crisp.
PL
W artykule scharakteryzowano stan techniczny urządzeń melioracyjnych w gminie Bystrzyca Kłodzka. Ze względu na zbyt duży obszar gminy, prace inwentaryzacyjne ograniczone zostały do obszaru wsi Gorzanów – obiekt Łomnica. Ocenę stanu technicznego urządzeń melioracyjnych dokonano na podstawie rozpoznania terenowego. W tym celu wykonana została inwentaryzacja obiektu Łomnica wraz z znajdującymi się na tym terenie rowami oraz urządzeniami wodno-melioracyjnymi. Zinwentaryzowano 32 rowy melioracyjne o łącznej długości 12 km 177 m, oraz 13 wylotów drenarskich i 33 przepusty. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż 38,4% obiektów melioracyjnych na badanym obiekcie jest w stanie niedopuszczalnym, natomiast 34,6% w stanie niedostatecznym. W dalszej części pracy, na podstawie zaproponowanej oceny stanu technicznego urządzeń melioracyjnych, ocenione zostały potrzeby konserwacji oraz przedstawiono możliwy zakres prac konserwacyjnych, dzięki którym mogłaby zostać poprawiona ich sprawność eksploatacyjna.
EN
This article characterises technical conditions of irrigation equipment in the Bystrzyca Kłodzka commune.Due to the large spatial extent of the commune, inventory works were limited to the region of the village of Gorzanów object Łomnica. The assessment was based on field diagnosis. To achieve this, an inventory of the Łomnica object as well as technical condition of ditches and water-amelioration facilities located in this area was carried out. A total of 32 drainage ditches, with a total length of 12 km 177 m have been inventoried, as well as 13 drainage outlets and 33 culverts. The examination found that 38.4% of drainage facilities on the tested area, are in an unacceptable state, while 34.6% are in an insufficient condition. The proposed assessment of the technical condition of irrigation devices and their maintenance needs were evaluated. In addition, the potential scope of maintenance works presented to improve their operational efficiency.
13
Content available remote Aktywa obrotowe i procesy logistyczne przedsiębiorstw
PL
Artykuł przedstawia podstawowe dane charakteryzujące aktywa obrotowe przedsiębiorstw, ich wartość, strukturę i dynamikę zmian. Wskazano także na związek oraz wzajemne uwarunkowania aktywów obrotowych i funkcjonowanie procesów logistycznych. Aktywa obrotowe przedsiębiorstw średnich i dużych na koniec 2018 r. przekroczyły wartość 1 bln zł i stanowią 40% całości majątku przedsiębiorstw. W okresie ostatnich 3 lat wysokie tempo wzrostu tych aktywów spowodowało obniżenie ich produktywności, pogorszenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw. Przyrost zapasów angażował blisko 30% całego przyrostu PKB. W tekście wskazano na związek funkcjonowania procesów logistycznych z poziomem i strukturą aktywów, a także płynnością finansową, aczkolwiek pomiar ilościowy wpływu tych procesów jest bardzo trudny, może być zrealizowany w konkretnym przedsiębiorstwie.
EN
The text presents basic data that characterises current assets of enterprises, their value, structure and change dynamics. Mutual links between current assets and Logistics processes were also pointed out. Current assets of medium and large enterprises exceeded 1 trillion PLN at the end of 2018 and amounted to 40% of companies' total assets. Over the last 3 years, high increase of those assets caused the deterioration of productivity and effectiveness of enterprises. Increase in the value of inventories generated almost 30% of the increase in the GDP. The relationship between the functioning of logistics processes and the level and structure of assets, as well as financial liquidity, was pointed out. However, quantitative measurement of the influence of those processes is very challenging and hence only possible in case of individual enterprises.
14
EN
Current inventory management concepts in both business practices and literature can be divided into two major themes. The first one optimizes transportation and warehousing activities within a single company, while the second one focuses also on collaboration with external partners, such as suppliers, clients, transportation companies and others. In the article, pursuant to literature review, a case study analysis of a company implementing a single entity inventory management model was undertaken. The aim of the article was to analyze benefits and weaknesses of single entity inventory management model together with its implementation. The results of such research, could be potentially valuable and applicable in business practices. The case study analysis showed considerable and quantifiable improvements resulting from aforementioned system implementation. More detailed analysis, revealed however, several weaknesses of a model. These weaknesses pave the way for the company to the further improvements and indicate a direction for potential future research.
EN
Information and communications technology (ICT) in the recent times has become a viable strategic policy option adopted by many businesses in order to compete favourably in a competitive and dynamic ICT driven market. This strategic move by business organizations is being hindered by some challenges which has invariably reduced the benefits accruable from ICT deployment for business operations especially in the inventory management. The paper identified challenges facing the use of ICT for inventory management by firms in the Nigerian Brewery industry. Other objectives of the paper are to x-ray how these challenges had impacted on the inventory management in the Nigerian Brewery industry, the effect of these challenges on customers' satisfaction, relationship between these challenges and inventory costs incurred by firms in the industry, and to suggest appropriate solutions. Primary data formed the methodology of the study. It was established during the field survey that challenges facing the use of ICT had impacted negatively on the performance of inventory management in the Nigerian brewery industry during the period under study. It was also revealed that the cost of software was a major challenge in the industry and that the identified challenges had significant effect on customers' satisfaction of the firms in the Nigerian brewery industry.
PL
Inwentaryzacja jest podstawową formą przedstawienia i ochrony obiektu zabytkowej ruiny. Pozwala również monitorować stan zachowania oraz postęp degradacji obiektu. Obiekty w ruinie są bardzo specyficzne, ponieważ z reguły nie posiadają elementów typowych dla istniejącego obiektu budowlanego. Oznacza to, że w przypadku ruin, metody wykonywania inwentaryzacji w taki sam sposób, jak w przypadku obiektów tradycyjnych, będą niewystarczające. Elementy obiektów w ruinie często mają skomplikowaną i zróżnicowaną geometrię, utrudniony oraz nie do końca bezpieczny dostęp do wszystkich elementów. W publikacji przedstawiono metody, które mogą być pomocne przy inwentaryzacji tego typu obiektów. W każdej metodzie opisano konieczną aparaturę i przyrządy, sposób wykonywania pomiarów, dokładność, zalety i ograniczenia. W pracy przedstawiono również przykłady zastosowania dla wybranych metod.
EN
The measured building survey is the basic form of presenting and protecting the object of the historic ruin. It also allows us to control the behavior and the progress of the degradation of the object. The ruined objects are very specific because they usually contain not all elements of an traditional building object. This means that the methods and methods of inventory taking, as in the case of traditional objects, may not be sufficient. Elements of objects in ruins often have complicated and diverse geometry, difficult and not completely safe access to all elements. The publication presents methods that can be helpful in the inventory of such objects. Each method describes the necessary instruments, the method of taking measurements, accuracy, advantages and limitations. The paper also presents examples of application for selected methods.
17
EN
Unlike in other ship types, the container ships cannot offer their services without containers and the shipping space become ineffective. Therefore, containers and slots are complimentary and indispensable service component in liner container shipping. The virtual container yard (VCY) is a modern concept and an effective CIM solution that underpins the collaboration between carriers. Carriers already have common platforms to interchange slots thus it is just one fine step away from implementing the similar strategy for containers. It is, through these findings, expected to change the carriers’ myopic view about the container interchange. The actual container statistics in Sri Lanka was extracted from the industry as the source of input for the study. The paper reveals that the VCY could reduce the inventory management cost by 19 percent. Carriers opted to interchange the container slots in cellular ships more than three decades ago. This paved the way for strong collaboration between carriers and provided many financial advantages. It helped in securing economic advantages through scale of economies in highly completive shipping industry. This paper provides empirical evidences of the financial savings of container interchange under different container sizes and types.
PL
Przedstawiono problematykę budowania cyfrowych baz danych o zabytkowych obiektach budowlanych, wykorzystując metodykę BIM oraz integrację nowoczesnych nieinwazyjnych metod pomiarowych. Skupiono się na omówieniu podstaw tworzenia wirtualnych baz danych BIM.
EN
The article aims to introduce the concept of creating digital databases of historical buildings, based on BIM methodology and integration of modern, non-invasive remote sensing methods. The author focused on discussing the basics of creating virtual BIM models.
EN
The key objective of critical success factors is to filter out excessive information reaching organizations so that management can focus on several most critical areas. Both scholars and practitioners employ most frequently expert interviews as to identify critical success factors. The aim of this study is to show how quantitative methods can contribute to a more efficient critical success factors identification. This study uses a sample of observations relating to 300 Polish crop producers in a 5-years period between 2013 to 2017. The findings of this study show clearly that the lower the inventory levels the higher the profitability and the growth of sales revenues of Polish crop producers.
20
Content available remote Wpływ dostępu do informacji o zapasach na zachowania klientów e-handlu
PL
Informacja o zapasach dostępnych z poziomu klienta jest istotnym zasobem firmy. Umiejętne wykorzystanie tej informacji może okazać się korzystne dla klientów poszukujących efektywnej obsługi logistycznej w sferze e-handlu. Klienci przeszukując zasoby Internetu, w poszukiwaniu określonych towarów dokonują wyboru znajdujących się tam ofert na podstawie wielu kryteriów. Jednym z nich jest umożliwienie dostępu do informacji o dostępnych zapasach towaru. Celem artykułu jest wyjaśnienie motywów takiego postępowania oraz przedstawienie korzyści dla klienta wynikających z przyjęcia strategii informowania i aktualizacji danych o zapasach w wirtualnej sieci Internetu. Zamieszczone wyniki badań umożliwiają zrozumienie powodów określonych zachowań klientów wobec udostępnianych informacji o zapasach na stronach dostawców i producentów.
EN
Information about inventory available from the customer level is an important resource of the company. Skilful use of this information may turn out to be beneficial for customers seeking effective logistics services in the e-commerce field. When searching for Internet resources, customers search for specific products and choose offers based on a number of criteria. One of them is to enable access to information on available stock of goods. The purpose of the article is to explain the motives of such conduct and to present the benefits for the client resulting from the adoption of the strategy for informing and updating stock data in the virtual Internet network. The presented research results allow to understand the reasons for customer behavior towards the information on inventory available on supplier and producer websites.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.