Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 916

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  temperatura
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
EN
In this second part, the pulse sources of heat, dependences among the intensive parameters of the friction process – temperature, unit pressures, friction velocity – and wear intensity, and some physical properties of the materials of solids in friction are presented. The flux densities are described in extensive quantities across the elementary surface dF of a nominal contact of solids. The thermodynamic criterion of galling is formulated, and the temperature characteristic of minimum wear and maximum resistance to wear is established. Minimum and maximum wear intensities and the specific work of wear are determined. It is proven that a temperature measured in a selected point of friction couple element does not uniquely characterise thermal processes in a tribological system. However, it does characterise the maximum gradient of temperatures measured in at least two points situated as close to a friction contact as possible. A method of determining unit real pressures is proposed. The presence of a cooling effect in the process of tribological wear is disclosed. Wear is interpreted as a disintegration of a solid caused by volumetric and superficial mechanical work. A system of new wear measures is suggested.
PL
W drugiej części pracy przedstawiono impulsowe źródła ciepła, ustalono zależności między intensywnymi parametrami procesu tarcia – temperaturą, naciskami jednostkowymi, prędkością tarcia a intensywnością zużywania i niektórymi własnościami fizycznymi materiałów trących się ciał. Opisano gęstości strumieni wielkości ekstensywnych przepływających przez elementarną powierzchnię dF styku nominalnego ciał. Sformułowano termodynamiczne kryterium zacierania, ustalono temperaturę charakterystyczną dla minimalnego zużycia i maksymalnej odporności na zużywanie. Ustalono maksymalne i minimalne wartości intensywności zużywania oraz graniczne wartości pracy właściwej zużycia. Wykazano, że temperatura zmierzona w wybranym punkcie elementu pary tarciowej nie charakteryzuje jednoznacznie procesów cieplnych zachodzących w systemie tribologicznym, lecz maksymalny gradient temperatur, zmierzonych w co najmniej dwóch punktach położonych możliwie blisko styku tarciowego. Zaproponowano sposób wyznaczania jednostkowych nacisków rzeczywistych. Ujawniono występowanie efektu chłodzenia w procesie zużywania tribologicznego. Zużywanie zinterpretowano jako rozdrabnianie ciała stałego, wywołane wykonaniem pracy mechanicznej objętościowej i powierzchniowej. Zaproponowano system nowych miar zużycia.
EN
The paper presents the results of the examination of the heating up of the basic elements of the actuating system of a single-disc lapping machine with standard kinematics, intended for machining flat surfaces. The increase of the temperature of the drive assembly, rollers and separator guide ring, as well as the lapping disc and machined elements were analysed. Heating up of the machining system was examined during the machining of a cast iron tool and flat surface lapping. Lapping is one of the methods of abrasive machining applied during the individual fitting of elements in assembly or when a technological compensator is used. The increase of temperature in the machining system influences, among others, the dimensional accuracy of lapped metal elements.
PL
Przedstawiono wyniki badań nagrzewania się podstawowych elementów układu wykonawczego docierarki jednotarczowej o standardowej kinematyce do obróbki powierzchni płaskich. Analizowano przyrost temperatury zespołu napędowego, rolek i pierścieni prowadzących separatory oraz tarczy docierającej i obrabianych elementów. Badano nagrzewanie się układu obróbkowego podczas wyrównywania żeliwnego narzędzia i docierania powierzchni płaskich. Docieranie jest jedną z metod obróbki ściernej stosowaną podczas indywidualnego dopasowywania elementów w montażu lub przy wykorzystaniu kompensatora technologicznego. Przyrost temperatury w układzie obróbkowym ma między innymi wpływ na dokładność wymiarową docieranych elementów metalowych.
3
EN
Aim: The aim of this article is to determine the characteristics of a pool fire, including the temperatures and thermal radiation densities caused by it. Mappings of pool fires occurring in actual emergency events were conducted by performing large-scale polygon tests. Project and methods: Experimental study of pool fire of technical ethanol was carried out on a specially built test stand in the training area of the Training Centre in Pionki of the Regional Headquarters of the State Fire Service in Warsaw. The pool fire test stand consisted of a test tray, with a test chamber with the diameter of 300 cm, founded on a reinforced concrete slab. Using a developed measurement system with data acquisition that included measurement sensors mounted at defined locations relative to the fire, temperatures and thermal radiation densities were measured at various distances/locations relative to the fire. Metrological data such as air temperature, atmospheric pressure, humidity, wind direction and speed were monitored and recorded using the weather station. The height of the fire flame was measured by comparing it to racks set up nearby with marked scales of specific lengths. Results: A polygon stand that was built to study pool fires, equipped with a temperature and thermal radiation density measuring system with measuring sensors distributed in defined locations, is discussed. A study of a pool fire resulting from the combustion of dehydrated, fully contaminated ethanol was conducted. The study measured temperatures, thermal radiation densities, and flame heights. The average and maximum values of temperatures and thermal radiation densities during the steady-state combustion stage (i.e., phase II of the fire) were determined. Conclusions: Based on the presented results of temperature and thermal radiation density measurements at various distances/locations relative to the pool fire site, there was a significant effect of wind direction and speed on these values. Higher temperature and heat radiation density were recorded at the sensors on the leeward side than on the windward side. As the wind speed decreased, there was an increase in the temperature values recorded on the thermocouples located above the centre of the bottom of the tray test chamber due to the flame, which, when not blown away, was allowed to rise vertically upward and fully sweep the temperature sensors.
PL
Cel: Celem artykułu jest określenie charakterystyki pożaru powierzchniowego, w tym temperatur i gęstości promieniowań cieplnych przez niego wywoływanych. Odwzorowania pożarów powierzchniowych mających miejsce w rzeczywistych zdarzeniach awaryjnych przeprowadzono poprzez wykonanie poligonowych badań w dużej skali. Projekt i metody: Badanie doświadczalne pożaru powierzchniowego etanolu technicznego zrealizowano na specjalnie do tego celu zbudowanym stanowisku badawczym na terenie poligonu Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. W skład stanowiska do badania pożarów powierzchniowych wchodziła taca badawcza, o średnicy komory badawczej wynoszącej 300 cm, posadowiona na płycie żelbetowej. Przy pomocy opracowanego układu pomiarowego z akwizycją danych, w skład którego wchodziły czujniki pomiarowe zamontowane w zdefiniowanych lokalizacjach względem pożaru, dokonano pomiarów temperatur i gęstości promieniowań cieplnych w różnych odległościach/lokalizacjach względem miejsca pożaru. Za pomocą stacji pogodowej monitorowano i rejestrowano dane metrologiczne, takie jak temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność, kierunek i prędkość wiatru. Pomiaru wysokości płomienia pożaru dokonano przez jego porównanie z ustawionymi w pobliżu stojakami z zaznaczonymi podziałkami o określonych długościach. Wyniki: Omówiono poligonowe stanowisko, które zostało zbudowane do badania pożarów powierzchniowych, wyposażone w układ pomiarowy temperatur i gęstości promieniowań cieplnych z czujnikami pomiarowymi rozmieszczonymi w zdefiniowanych lokalizacjach. Przeprowadzono badania pożaru powierzchniowego powstałego w wyniku spalania etanolu odwodnionego, całkowicie skażonego. W ramach badań dokonano pomiarów temperatur, gęstości promieniowań cieplnych oraz wysokości płomienia. Wyznaczono średnie i maksymalne wartości temperatur i gęstości promieniowań cieplnych w etapie ustalonego spalania (tzn. II faza pożaru). Wnioski: Na podstawie przedstawionych wyników pomiarów temperatur i gęstości promieniowań cieplnych w różnych odległościach/lokalizacjach względem miejsca pożaru powierzchniowego, odnotowano znaczący wpływ kierunku i prędkości wiatru na te wartości. Wyższą temperaturę i gęstość promieniowań cieplnych rejestrowano na czujnikach po stronie zawietrznej niż po stronie nawietrznej. Na skutek spadku prędkości wiatru następował wzrost wartości temperatur rejestrowanych na termoparach umieszczonych nad środkiem dna komory badawczej tacy, co było spowodowane przez płomień, który niezdmuchiwany, mógł unosić się pionowo do góry i w pełni omiatać czujniki temperatury.
4
Content available remote Badania pożarów strumieniowych propanu przeprowadzone w dużej skali
PL
Przedstawiono i omówiono wyniki pomiarów temperatury i promieniowania cieplnego w czasie pożaru strumieniowego propanu wydobywającego się pod ciśnieniem z instalacji gazowej. Badania pożaru strumieniowego w dużej skali przeprowadzono na poligonowym stanowisku badawczym zbudowanym na terenie Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
EN
A test of propane jet fire was performed in an outdoor test stand built in the fire brigade training center. A propane jet with a flow rate of about 196.1 m3/h for 110 s was continuously released from pressurized liquid propane tank. The values of temp. and thermal radiation were recorded at 20 and 4 measuring points, resp. A significant effect of even low wind speeds on the values of the recorded parameters was obsd. The results of measurements of temp., thermal radiation and flame dimensions allowed to estimate the effects of jet fire.
5
Content available remote Wpływ mączki granitowej na wybrane właściwości zapraw cementowych
PL
Celem badań było określenie wpływu częściowego zastąpienia cementu mączką granitową na wybrane właściwości zapraw cementowych. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem zawartości mączki granitowej w zaprawie zmniejsza się średnica rozpływu. Jest to związane z dużą powierzchnią właściwą ziaren mączki granitowej w porównaniu z cementem. Gęstość objętościowa próbki referencyjnej jest mniejsza niż próbek z mączką granitową. Ponadto dodatek mączki granitowej skraca proces wiązania o ok. 25 min i ma pozytywny wpływ na temperaturę świeżej zaprawy w porównaniu z próbką referencyjną. Powoduje jej obniżenie, co może ułatwić proces betonowania w warunkach letnich. Częściowa zamiana cementu mączką granitową powoduje zmniejszenie wytrzymałości na ściskanie do 6% oraz wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu do 18,7% w porównaniu z próbką referencyjną.
EN
The aim of these studies is to determine the effect of partial replacement of cement with granite powder on selected properties of cement mortars. It was found that the spreading diameter decreased with the increase in the content of granite powder in the mortar. This is due to the large specific surface area of granite powder grains compared to cement. The volume density of the reference sample is lower than that of the samples with granite powder. The addition of granite powder shortens the setting process by 25 minutes, compared to the reference sample and has a positive effect on the temperature of the fresh mortar by lowering it, which may have a positive effect on the concreting process in summer conditions. Partial replacement of cement with granite powder results in a reduction up to 6% of the compressive strength compared to the reference sample and a reduction of up to 18.7% of the bending tensile strength.
EN
A morphological change due to Si contend into Al-based automotive alloys has been conducted on the characterization of machined surfaces in terms of roughness, temperature, chips formation as well as microstructure evaluation under different machining conditions. For this experiment, a shaper machine with HSS single point V-shaped cutting tool is used at different cutting speeds and depths of cut. The experimental results show that the surface roughness of the alloys decreases with the cutting speed and depth of cut but it is more prominent in the case of the cutting speed. This is because of a high cutting speed, which is more associated with the higher temperature and softening the work material leading to better surface finish. Higher Si added alloys also exhibit a better surface finish because the sample content is different fine and hard intermetallic due to ageing treatment, which also makes the alloys more brittle. For brittle and higher hardness, it produces a higher temperature during machining. During machining, relatively curly and short chips are formed by the high Si added alloy because of its low elongation properties. The fracture surfaces of higher Si added alloy display more crack propagation obtained by plate-like Si rich intermetallic.
7
Content available Gas temperature meter
EN
Purpose: of the article is to develop a digital portable gas temperature meter in the range of -50…+600°C. To measure the temperature of dusty gas flows in the air pollution sources with the least significant digit of the digital device 1°C. Design/methodology/approach: The microprocessor measuring unit, probe and software is proposed. It leads to build a high-precision temperature meter based on a thin film sensor HM220 type "pt100". Findings: The calculation of the electrical schematic diagram parameters for signal conditioning of the sensor relative to the input range of the analog-to-digital converter. The experimental measuring unit and the probe of the gas temperature meter are assembled. The principle of the gas temperature meter calibration with the help of a precision resistance box MSR-60M is considered. The experimental gas temperature meter has a total standard uncertainty determined by type B for a maximum value of the measurement range of 1.94°C. The error of the sensor "pt100" makes the largest contribution to the total standard uncertainty, so the error increases in proportion to the value of the measured temperature. Research limitations/implications: On the basis of the proposed design of gas temperature meter it is possible to construct devices with various lengths of probes. Practical implications: The proposed meter is designed for environmental laboratories that measure the velocity, flow and sampling of dust and gas emissions from sources of air pollution. Originality/value: The device design differs due to the use of thermostable wire made of constantan as extending conductors of the temperature sensor, which is included in the unbalanced Wheatstone bridge. This solution allows the use of unipolar power supply 3.3 V for both analog and digital part of the meter. Temperature meter based on a thin film resistance thermometer is characterized by relative ease of manufacture, low material consumption, cost and high reliability.
8
Content available remote Regulacja i koszty eksploatacyjne elektrycznych grzejników podłogowych
PL
Regulacja ilości i czasu poboru energii elektrycznej z sieci do ogrzewania pomieszczeń jest najistotniejszym (newralgicznym) momentem projektowania instalacji. Jest to związane z późniejszą eksploatacją, bezpieczeństwem i ponoszonymi kosztami. Jednocześnie zapewnia szybkość i komfort w utrzymywaniu warunków temperaturowych w pomieszczeniu z minimalizacją kosztów korzystania z tego rodzaju ogrzewania.
EN
Regulation of the amount and time of electricity consumption from the space heating network is the most important (critical) moment of installation design. This is related to subsequent operation, safety and costs. At the same time, it provides speed and comfort in maintaining temperature conditions in the room with minimizing the cost of using this type of heating.
PL
W artykule przedstawiono wybrane parametry życiowe człowieka wraz z urządzeniami umożliwiającymi ich pomiar. Następnie przedstawiono systemy przesyłania informacji wokół systemu badania parametrów życiowych człowieka. Zwrócono uwagę na potrzebę zastosowania wielu technologii w celu zapewnienia kompatybilności na wielu poziomach. W dalszej części przedstawione zostały przykładowe anteny które znajdą zastosowanie wokół sieci sensorycznej, po czym został przedstawiony projekt anteny tekstylnej mogącej zostać użytej na poziomie sensor-centrala wraz z charakterystykami opisującymi jej parametry.
EN
The paper presents selected human vital parameters along with devices that enable their measurement. Then, the information transmission systems around the human vital parameters study system are discussed. The need for multiple technologies to ensure compatibility at multiple levels has been highlighted. Further on, examples of antennas that will be used around the sensory network are presented, and then a design of a textile antenna that can be used at the sensor-control panel level was presented, along with the characteristics describing its parameters.
EN
Pneumatic suspension is increasingly used in many cars. Control of a car body level is the main function of the pneumatic suspension. The experimental determination of the pneumatic spring characteristics suitable for the design and modeling of the car level control system is presented. The characteristics of the pneumatic spring are determined, that determine the quality of the control system. The effect of temperature changes inside the pneumatic spring is experimentally determined due to heat exchange on air pressure and vertical force during alignment of the car body. In addition, through modeling is evaluated by changing the level of the car body due to the impact of heat transfer. An original method of controlling the lifting and lowering of the vehicle body is proposed. The method is based on the energy balance and is the basis for reducing the number of strokes of the electropneumatic valve. The change in the level of the body due to the temperature effect is leveled due to the indirect consideration of this effect using the pressure sensor in the cylinder.
PL
Tematem artykułu jest analiza wpływu sposobu obliczeń strat ciepła do przestrzeni nieogrzewanych (piwnicy i poddasza) budynku na jego parametry energetyczne, tj. na obciążenie cieplne i zużycie energii użytkowej. Rozpatrzono trzy metody obliczeń przedstawione w normie PN–EN 12831:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego” przy różnych sposobach ocieplenia rozpatrywanego budynku wielorodzinnego. Wykazano, że zastosowanie do obliczeń potrzeb cieplnych budynku stałej wartości współczynnika redukcji temperatury lub stałej temperatury przestrzeni nieogrzewanej wiąże się z przeszacowaniem strat ciepła przez przegrody budowlane oddzielające przestrzeń ogrzewaną od nieogrzewanej, co sprawia, że model obliczeniowy budynku nie jest dostosowany do rzeczywistych warunków eksploatacji obiektu.
EN
The subject of the article is the analysis of the influence of the method of calculating heat losses to unheated spaces (basement and attic) of a building on its energy parameters, i.e. heat load and useful energy consumption. Three calculation methods presented in the standard PN – EN 12831: 2006 “Heating Systems in Buildings – Method for Calculation of the Design Heat Load” with different methods of thermal insulation of the considered multi-family building. It has been shown that the use of a constant value of the temperature reduction coefficient or a constant temperature of an unheated space to calculate the thermal needs of a building is associated with an overestimation of the heat loss through building partitions separating the heated and unheated space, which means that the building calculation model is not adapted to the actual operating conditions of the building
PL
W artykule przedstawiono analizę potencjalnych rozwiązań materiałowych dla betonów przeznaczonych dla konstrukcji masywnych. Głównym założeniem autorów było potwierdzenie możliwości zastosowania innych niż oparte na cemencie CEM III/A kompozycji spoiwowych zapewniających optymalne i bezpieczne warunki termiczne w dojrzewających masywnych elementach. Finalnym elementem analizy było wykonanie symulacji rozwoju temperatury w przykładowej masywnej płycie fundamentowej, która była ostateczną weryfikacją proponowanych rozwiązań materiałowych.
EN
The article presents analyze potentially materials solutions which we meet with concrete which is used in solid constructions. Main authors' assumption there was a confirmation possibility of usage different than based on cement CEM III/A binder compositions which provide optimally and safety thermal conditions in maturing massive elements. Final element this analyze was doing temperature development simulation in example of massive slab foundation which was finally verification of proposal material solutions.
13
EN
In comparison with low carbon steels, there is increased interest in the use of aluminium-based alloys as materials for the manufacture of welded structures rolling stock of railway transport. During friction stir welding aluminium-based alloy, against the background of the analysis structural transformations, issues of development hardening processes are considered. Under conditions of existence, a temperature gradient at zone of weld formation, shown degree approximation alloy to the conditions of superplastic flow and influence from presence particles of the second phase on grain size of matrix is estimated. Evaluation of the separate influence grain size of matrix and state of solid solution at total hardness of the weld showed dependence of their contributions on temperature of hot plastic deformation. As the temperature of plastic deformation of alloy at area of the weld increases, contribution to the total hardness from grain size increase and on state of the solid solution decreases.
EN
The aim of this study was to evaluate the influence of environmental housing conditions on the milk yield of dairy cows. Measurements were taken in the summer period from June to September, 2020 and in the winter period during January, 2021 on a large-capacity farm of Holstein Friesian cattle. Cows were housed in free stall barn with the lying boxes and selected during the second or third lactations, in the summer period from the 51st day to the 135th day and in the winter period from the 64th day to the 120th day of lactation. The average temperature in the housing was 23°C in summer, and 7.05°C in winter. The average THI (thermal humidity index) value in summer was 70.43, but during the day the THI values sometimes reached 75. The dairy cows were therefore exposed to heat stress during summer. Increasing THI and temperature values negatively affected the milk yield, as there was a negative correlation between both THI and milk yield (r = −0.641; p < 0.01) and temperature and milk yield (r = −0.637; p < 0.01). Milk production in winter was at 58.77 kg per day and in summer at 49.55 kg per day. In the summer, the milk had a significantly lower content of fat (p < 0.05), proteins (p < 0.001), lactose (p < 0.001), minerals (p < 0.001) and conversely, a higher number of somatic cells (p < 0.01). These results show that worse environmental conditions during the summer negatively affected the level of milk yield and the composition of the cows’ milk.
EN
Factors influencing the quality of offset imprints lamination are described. The influence of the morphological structure of the imprints surface on the quality of lamination with polypropylene films has been established. It is proved that the roughness of the imprint surface significantly affects the strength of lamination: the smoother the surface, the weaker is the bonding with the imprint. To objectively assess the adhesive interaction of the adhesive with the paper and the polymer film during lamination, the hardening factor of the “imprint-film” system was introduced. It is confirmed that with increasing lamination temperature the amount of twists of laminates increases, and with increasing speed of lamination the twist of laminates decreases. As a result of optimization, the three-dimensional model which confirms interrelation of mode (temperature and speed) and technological (weight, imprint’s surface structure) factors influencing quality of lamination is constructed.
PL
Omówiono czynniki wpływające na jakość laminowania nadruku offsetowego. Stwierdzono wpływ budowy morfologicznej powierzchni nadruków na jakość laminowania foliami polipropylenowymi. Udowodniono, że chropowatość powierzchni nadruku znacząco wpływa na wytrzymałość laminowania: im gładsza powierzchnia odbitku, tym słabsze wiązanie powstałe podczas laminowania. Wprowadzono współczynnik wzmocnienia systemu „nadruk-folia” do obiektywnej oceny przyczepności nadruku do folii polimerowej podczas laminowania. Potwierdzono, że wraz ze wzrostem temperatury laminowania zwiększa się skręcenie laminatów, a wraz ze wzrostem prędkości – maleje. W wyniku optymalizacji powstaje trójwymiarowy model, który potwierdza wpływ czynników technologicznych (temperatury i prędkości laminowania, masy, struktury powierzchni odbitek) na jakość laminowania.
EN
Groundwater temperature is the basic physical parameter that determines the state and energy measure of the physical system while being an important indicator of the status of groundwater and aquifers. This article presents considerations on the temperature of fresh groundwater of the active exchange zone and their importance for the recognition of hydrogeological conditions. Review of groundwater temperature results application to analyze groundwater recharge process, flow and depth of circulation has been presented. It has been showed also how the water temperature supports evaluation of the groundwater chemical composition changes, the extension of contaminants, the hydraulic conductivity evaluation and the application in groundwater flow modelling study. A wide range of temperature variation in shallow waters of up to 20.3°C has been demonstrated based on measurements in the Quaternary aquifer in the Wrocław City infiltration intake and deep waters from the Neogen aquifer. Up to a depth of 10-17 m, significant seasonal temperature changes with depth have been documented. It was recommended to establish a neutral depth for the correct interpretation of the groundwater thermal field. Opposite spring water from a deeper aquifer of Cretaceous formations in the Stołowe Mts. documented an almost constant temperature higher by 4.6°C from the average air temperature. This indicates the range of groundwater flow depth of 170m below the land surface. A simple formula based on the density value of the heat flux, taking into account the average air temperature proposal, allows to calculating the depth of water flow. The methodical conditions for temperature measuring and the depth of location of temperature recording probesas well as their limitations, have been identified.
PL
W artykule przedstawione zostały mechanizmy rozpraszania nośników ładunku elektrycznego w żyłach przewodzących przewodów elektrycznych poddanych termicznemu oddziaływaniu temperatur pożarowych. Określona została wielkość wpływu mechanizmów rozpraszających na pogorszenie warunków przewodności elektrycznej i podane zostały przybliżone wyniki obliczeń wzrostu rezystancji żył przewodzących.
EN
The article presents the mechanisms of dissipation of electric charge carriers in the conductors of electric cables subjected to the thermal effect of fire temperatures. The influence of dissipation mechanisms on the deterioration of electrical conductivity conditions was determined and approximate results of calculations of the increase in resistance of the conductive wires.
18
Content available remote Przegląd metod modelowania przepływu ciepła w przewodach elektrycznych
PL
W artykule proszone zostały zagadnienia związane z metodami modelowania zjawiska wymiany ciepła pomiędzy otoczeniem, a przewodem elektrycznym podczas warunków termicznych przekraczających wartości dopuszczalne, dla powszechnie stosowanych niepalnych przewodów instalacyjnych o przekroju czynnym żył przewodu 2,5; 4; 6 mm2.
EN
The article presents issues related to the methods of modeling the phenomenon of heat exchange between the environment and an electric conductor during thermal conditions exceeding the permissible values for commonly used non-flammable installation cables with a conductor cross-section of 2.5; 4; 6 mm2.
EN
The unprecedented global economic and social crisis caused by the coronavirus outbreak has not spared the energy sector. Using a dynamic model, we investigated the effect of COVID-19 cases on investor sentiments and stock returns of clean energy in the Asian-Pacific region. The results show that coronavirus cases negatively affect stock returns using investor sentiments as a transmission channel. We also find a negative effect of air pollution on stock returns. Since COVID-19 restricted trade and plummeted the oil prices, economies relied on non-renewable sources to meet energy demands. Nevertheless, the investor’s optimism and high sentiment level may deteriorate this link. On the other hand, we do not find any significant effect of low-high temperature on either investor sentiments or clean energy stock returns. Clean energy stocks were viewed as more sustainable and less vulnerable to external shocks, however, the fear and pessimism among investors induced by corona-virus are spilled over the renewable energy sector.
PL
Bezprecedensowy globalny kryzys gospodarczy i społeczny wywołany wybuchem koronawirusa uderzył także w sektor energetyczny. Korzystając z modelu dynamicznego, zbadaliśmy wpływ COVID-19 na nastroje inwestorów i stopy zwrotu w sektorze czystej energii w regionie Azji i Pacyfiku. Odkąd COVID-19 wpłynął negatyw-nie na handel i przyczynił się do gwałtownego spadku ceny ropy, wiele gospodarek wsparło odnawialne źródła energii, aby zaspokoić zapotrzebowanie na energię. Wyniki pokazują jednak, że koronawirus negatywnie wpływa na stopy zwrotu. Stwierdzamy również negatywny wpływ zanieczyszczenia powietrza na stopy zwrotu. Z drugiej strony nie widzimy istotnego wpływu zmian temperatury ani na nastroje inwestorów, ani na stopy zwrotu z czystej energii. Akcje czystej energii były postrzegane jako bardziej zrównoważone i mniej podatne na wstrząsy zewnętrzne, jednak strach i pesymizm inwestorów wywołany koronawirusem może wpłynąć nega-tywnie na sektor energii odnawialnej.
EN
The article presents the concept of using VNA (Vector Network Analyzer) to measure the temperature of the MOS transistor junction. The method assumes that the scattering parameters of the network consisting of the transistor depend on the temperature. The tests confirmed the influence of temperature on the S11 parameter and the input network capacity during ambient temperature changes in the range of 35-70°C. Measurements were made for the gate-source (G-S) input of the system. The measurements were carried-out with the transistor in the ON/OFF states. In order to validate the measurements, the temperature of the tested element was recorded with the MWIR Cedip-Titanium thermal imaging camera.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania wektorowego analizatora sieci VNA (ang. Vector Network Analyzer) do pomiaru temperatury złącza tranzystora MOS. Metoda zakłada, że parametry rozpraszania sieci elektrycznych wewnętrznych struktur tranzystora zależą od temperatury. Badania potwierdziły wpływ temperatury na parametr S11 oraz na pojemność wejściową przy zmianie wartości temperatury otoczenia w zakresie 35-70°C. Pomiary wykonano dla wejścia bramka-źródło (G-S) układu. Pomiary przeprowadzono z tranzystorem w stanach ON/OFF. W celu walidacji pomiarów, temperaturę badanego elementu rejestrowano kamerą termowizyjną MWIR Cedip-Titanium.
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.