Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  investigations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper presents the results of investigations of ballistic gel properties in quasi-static conditions. Specimens were prepared using the 240 Bloom gelatine, which was determined by product availability. Tests were carried out making use of a material testing machine to estimate the influence of gel share on stress-strain characteristics. Considered values of a gel mass content were equal to 10, 12, and 14%. Assumed parameters were determined on the material calibration stage conducted with steel balls with a diameter of 4.5 mm. The most significant influence of a gel content on mechanical properties of specimens were observed for a share of 10% and 12%. The conducted preliminary tests are a part of investigations aimed at assessment if it is possible to calibrate the ballistic gel making use of mechanical characteristics obtained in quasi-static tests without shooting.
PL
Niniejsza praca stanowi opis oraz wyniki prac realizowanych w ramach badań quasi-statycznych żelatyny (o sile żelowania 240 Bloom) przeznaczonej do testów balistycznych, która jest najczęściej stosowanym substytutem tkanek miękkich w badaniach balistyki końcowej. W ramach prac przeprowadzono proces przygotowania materiału do badań, jego kondycjonowania, kalibracji oraz badań w warunkach quasi-statycznych w celu określenia modułu sprężystości wzdłużnej oraz modułu sprężystości objętościowej. Na podstawie wstępnych badań kalibracyjnych podjęto decyzję o przebadaniu próbek o zawartości żelatyny równej 10 %, 12 % oraz 14 %. Rezultaty badań (krzywe siła-przemieszczenie) pozwoliły na ocenę odkształceń oraz naprężeń (inżynierskich oraz rzeczywistych) występujących w badanym materiale. To z kolei pozwoliło na ocenę wartości wyżej wspomnianych modułów sprężystości. Należy zwrócić uwagę na relatywnie duży rozrzut uzyskanych wyników, co może sugerować konieczność dalszych prac nad precyzją wykonania próbek. Uzyskane wyniki wykazały łatwość oraz efektywność zastosowanej metodyki przygotowania próbek, jak również znaczący wpływ zawartości żelatyny na moduł sprężystości wzdłużnej (szczególnie w przypadku dwóch niższych wartości zawartości żelatyny). Zdecydowania mniejszą rozbieżność zauważono w przypadku modułu sprężystości objętościowej. Ponadto, okazało się, że przygotowanie próbek o udziale masowym 20 % jest nieuzasadnione ze względu na dużą czasochłonność całości procesu.
EN
For vehicles, designers have been looking for solutions to use intelligent suspension systems to reduce vibration. The main idea of such suspension systems is the use of active or semi-active methods to dissipate the kinetic energy of vehicles vibration. For such systems the magnetorheological dampers can be used. In the paper the original solutions of the magnetorheological damper IP and the magnetorheological damper T-MR SiMR 132 DG are described. The results of experimental research of the controlled magnetorheological damper are presented.
PL
W przypadku pojazdów, projektanci od dawna poszukiwali sposobów zastosowania inteligentnych systemów w zawieszeniach celem ograniczenia drgań. Istotą takich systemów jest zastosowanie aktywnych lub pół-aktywnych metod do rozpraszania energii kinetycznej drgań pojazdu. Do takich systemów mogą zostać wykorzystane tłumiki magnetoreologiczne. W pracy przedstawiono oryginalne konstrukcje tłumików magnetoreologicznych IP oraz T-MR SiMR 132 DG, oraz wyniki badań eksperymentalnych opisanych tłumików magnetoreologicznych.
PL
Przedstawiono wymagania oraz opis badań prefabrykowanych kablowych rozdzielnic szafowych niskiego napięcia i ich wyposażenia w zakresie palności.
EN
Demands and description of investigating of prefabricated low voltage redistributing blocks and their equipment in the field of inflammatory are presented in the article.
EN
Magneothrological elastomers due to controlled mechanical parameters in an active magnetic field are interesting for researchers and engineers in applications in the automotive industry. In this paper a magnetorheological elastomer based on the natural rubber matrix with carbonyl iron powder was studied. A material sample was fabricated without applying a magnetic field. Its microstructure was observed using a scanning electron microscope. The rheology of the material was investigated with and without an applied magnetic field using the ARES rheometer. Results of investigations were presented and discussed.
PL
Elastomery magnetoreologiczne ze względu na swoje kontrolowane parametry mechaniczne w obecności pola magnetycznego stają się obiektem zainteresowań badaczy oraz inżynierów do aplikacji w przemyśle samochodowym. Próbka materiału elastomeru magnetoreologicznego została przygotowana bez obecnego pola 108 magnetycznego. Struktura elastomeru została zobrazowana na skaningowym mikroskopie elektronowym. Reologia materiału została przeprowadzona na reometrze ARES z obecnym polu magnetycznym oraz bez pola magnetycznego. Wyniki badań zostały przedstawione i poddane dyskusji. Słowa kluczowe: elastomer magnetoreologiczny, guma naturalna, pył karbonylkowy, reologia, badania.
EN
This article presents selected results of investigations on adverse events of ships throughout one year. The investigations included mainly merchant vessels used to transport bulk material and heavy objects. Ships have been divided into functional systems and elements and into navigational and machine parts. An attempt was made to classify the causes of accidents and evaluate material losses. The quantitative analysis of the causes of the events leads to different conclusions than those reached on the basis of the analyses of losses. Although the failures on-board the vessel occurred more frequently, the costs of machine adverse events were larger. The most critical consequences was fire of a ship caused by loosening of the bleed screw of the fuel filter. Auxiliary engines of the vessel were operated in different external and internal conditions, and were fed by distillation fuel. As a consequence, the evacuation of the crew and fire suppression were required, using the CO2 installation of the ship. The ship was stopped and deprived of its primary sources of electric energy. An analysis of the event was along with the elaboration of a plan of preventive measures. The results should be useful for selecting the monitored diagnostic objects of vessels.
EN
The paper presents method of measuring the magnetic properties such as magnetic permeability and determination of the hysteresis B – H loop of magnetorheological composites. Magnetorheological composites are composition in which polarizable magnetic particles are dispersed in the soft elastomer mould. Magnetorheological composites have a big potential, which can be used in the aviation sector or in the motorization. Defining the magnetic properties of magnetorheological composites is essential; it allows determining the possibility of use of such materials and also gives opportunity to adapt materials characteristics to the needs of design. In the Institute of Aviation during the project “Butterfly wing“, the specialized test stand for testing of magnetic composite materials has been designed and manufactured. Construction of the test stand is based on electromagnet yoke, which allow generating magnetic field with a value above 1.5 T at low coercion value. Tests on the test stand were preceded by a simulation in the Maxwell Ansys environment. The article presents subsequent stages of magnetorheological materials testing, starting with electromagnet yoke characterization relative to the air gap to determining relation between magnetic induction B, and magnetizing current I, determining the correction factor of the electromagnet and ending on the measurement of magnetic B – H hysteresis loop of tested composite materials.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań zaawansowanych technologicznie olejów napędowych Premium i Power Diesel przeznaczonych dla zasilania silników o zapłonie samoczynnym wyposażonych w nowoczesne układy wtrysku paliwa High Pressure Common Rail System (HPCRS) spełniających normy emisji Euro 6/VI zawierających wielofunkcyjne pakiety dodatków Petropak® i Energocet®. Wielofunkcyjne pakiety dodatków Petropak® i Energocet® charakteryzują się wysoką trwałością termodynamiczną oraz odpornością na ścinanie mechaniczne tworzącego się w paliwie przez zastosowane modyfikowane poliizobutylenobursztynoimidy stabilnego układu micelarnego wykazującego właściwości detergentowo- dyspergujące keep clean i clean-up potwierdzonego badaniami silnikowymi według procedur CEC F-23-01 i CEC F-98-08. Utworzony przez modyfikowane poliizobutylenobursztynoimidy stabilny układ micelarny w postaci odwróconych micel w środowisku apolarnym, jakim jest olej napędowy zapobiega tworzeniu się wewnętrznych osadów Internal Diesel Injector Deposits (IDID) poprzez solubilizację i peptyzację nierozpuszczalnych w paliwie prekursorów osadów w wysokociśnieniowych wtryskiwaczach Common Rail. Badane modyfikowane poliizobutylenobursztynoimidy wykazywały również zdolność do zwilżania powierzchni metalowych w wysokich temperaturach, tworząc film ochronny zapobiegający osadzaniu się wysoce adhezyjnych osadów i laków. Pozwalało to na utrzymanie w czystości dyszy rozpylaczy czopikowych i wielootworowych. Zastosowane modyfikowane poliizobutylenobursztynoimidy wykazały pełną synergię z pozostałymi dodatkami wielofunkcyjnych pakietów Petropak® i Energocet® a ich zastosowanie w olejach napędowych Premium i Power Diesel, spełniało wymagania Światowej Karty Paliw – Worldwide Fuel Charter (WWFC 2013) dla olejów napędowych kategorii 4 i 5 oraz wytyczne producentów układów wtryskowych w postaci deklaracji wspólnego stanowiska „Fuel Requirements for Diesel Fuel Injection Systems, Diesel Fuel Injection Equipment Manufacturers, Common Position Statement – 2012" odnośnie wymagań jakościowych dla olejów napędowych przeznaczonych do zasilania silników o zapłonie samoczynnym.
EN
The work shows the results of testing of high-tech Premium and Diesel Power diesel fuels containing multifunctional additive packages Petropak® and Energocet® intended to power compression-ignition engines with modern fuel injection systems High Pressure Common Rail System (HPCRS) that meet the emission standards Euro 6/VI. Multifunctional additive packages Petropak® and Energocet® are characterized by its high thermodynamic stability and resistance to mechanical shear of stable micellar system forming in the fuel by used modified polyisobutylene succinic imides showing of detergent-dispersant keep clean and clean-up properties confirmed by the engine tests according to the CEC F-23-01 and CEC F-98-08 procedures. The stable micellar system created by the modified polyisobutylene succinic imides in the form of reverse micellles in apolar environment, which is diesel fuel, prevents the formation of internal formations Internal Diesel Injector Deposits (IDID) by solubilization and peptization of insoluble in the fuel deposit precursors in high-pressure Common Rail injectors. The tested modified polyisobutylene succinic imides showed also ability to wet metal surfaces at high temperatures to form a protective film to prevent buildup of highly adhesive deposits and lakes. This allowed to keep clean pintle and multiple-hole injector nozzles. The applied modified polyisobutylene succinic imides showed full synergy with other additives of multifunctional packages Petropak® and Energocet® and their use in diesel fuels Premium and Power Diesel met the requirements of the Worldwide Fuel Charter (WWFC 2013) for diesel fuels category 4 and 5, and guidelines of injection systems manufacturers in the form of the common position declaration "Fuel Requirements for Diesel Fuel Injection Systems, Diesel Fuel Injection Equipment Manufacturers Common Position Statement-2012" in respect of the quality requirements for diesel fuel for compression-ignition engines.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
4408--4412, CD 1
EN
In this paper, the magnetorheological elastomers (MREs) based on natural rubber were studied. Several MRE samples, with different weight percentages of carbon iron particles, were fabricated without applying a magnetic field. Their microstructures were observed by using an environmental scanning electron microscope (SEM), and their rheological measurements were carried out using ARES rheometer. The MR effect was investigated by changing the volume of carbon iron particles.
PL
W pracy zaprezentowano badania elastomerów magnetoreologicznych (MR) zbudowanych na kauczuku naturalnym. Kilka próbek elastomeru MR z różną zawartością cząstek pyłu karbonylkowego zostało wytworzonych bez obecnego pola magnetycznego. Struktura próbek została przedstawiona na podstawie zdjęć z mikroskopu elektronowego, a pomiary reologiczne zostały przeprowadzone na reometrze ARES. Efekt magnetoreologiczny został przebadany pod kątem wielkości zawartości pyłu karbonylkowego.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
4382--4391, CD 1
PL
Głównym celem pracy jest analiza właściwości cieczy magnetoreologicznej w eksploatacyjnych warunkach pracy amortyzatora, zrealizowana na podstawie danych eksperymentalnych. Zakres badań został ograniczony do amortyzatora LORD RD 1005-3. Na podstawie wykonanych eksperymentów, wyznaczono m.in. umowną granicę plastyczności oraz maksymalne naprężenia ścinające analizowanej cieczy MR, z uwzględnieniem zmiennej prędkości ścinania, natężenia prądu elektrycznego płynącego w solenoidzie. Przeprowadzona analiza właściwości cieczy MR może zostać wykorzystana w estymacji parametrów modeli lepkoplastycznych.
EN
The main aim of this work is an analysis of properties of a magnetorheological fluid, in operational conditions of a damper’s work. The scope of research has been limited to one device: LORD RD 1005-3 shock absorber. On the basis of performer experiments, it has been estimated i.e.: the conventional yield point and the maximum shear stress of analyzed MR fluid, including variable shear rate, intensity of current flowing in a solenoid. The analysis of MR fluid properties can be used in the estimation of parameters of the viscoplastic models.
10
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych nad wykorzystaniem czystego oleju rzepakowego do zasilania silnika o ZS zamontowanego w ciągniku rolniczym. W silniku zastosowano dwuzbiornikowy układ paliwowy z podgrzewaniem oleju rzepakowego. Rozruch silnika odbywał się na oleju napędowym, a po osiągnięciu odpowiedniej temperatury (stabilności cieplnej) następowało automatyczne przełączenie na paliwo roślinne. Badano wpływ parametrów konstrukcyjnych silnika: kąt wyprzedzenia początku wtrysku paliwa, ciśnienie wtrysku i ciśnienie sprężania powietrza w komorze spalania, na moc, moment obrotowy i jednostkowe zużycie paliwa. Badania wykazały, że zasilanie silnika czystym olejem rzepakowym prowadzi do zmniejszenia mocy efektywnej o 12%, momentu obrotowego o 9%, a jednostkowe zużycia paliwa wzrasta o 15%. Zmiana wartości kąta wyprzedzenia początku wtrysku paliwa wpływa na jednostkowe zużycie paliwa. Najkorzystniejszą wartość uzyskano dla 15° kąta wyprzedzenia początku wtrysku paliwa.
EN
There are presented the results of experimental investigations on utilization of pure rape seed oil to feeding the self-ignition engine mounted on the agricultural tractor. A two-tank fuel system with heating of rape seed oil was mounted in the engine. The engine starting was performed on diesel oil, then upon achievement of appropriate temperature the system was automatically shifted to a plant fuel. There was investigated the effect of engine design parameters on the power, torque and specific fuel consumption. The investigations showed that feeding of the engine with pure rape seed oil resulted in the decreased power by 12%, decreased torque by 9% and increased specific fuel consumption by 15%. The change in the fuel injection advance angle affected the specific fuel consumption; its best value was obtained at the angle of 15°.
PL
Przepięcia przenoszone przez uzwojenia transformatorów energetycznych stanowią poważne narażenia układów izolacyjnych transformatorów oraz urządzeń zasilanych. Symulacje przepięć przenoszonych wymagają stosowania modeli transformatorów, odzwierciedlających zjawiska w warunkach propagacji przepięć między uzwojeniami. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów oraz symulacji przepięć przenoszonych przez uzwojenia jednej fazy transformatora podczas łączenia transformatora wyłącznikiem próżniowym.
EN
Overvoltages transferred through windings of power transformers are affecting on insulation systems of transformer and supplied devices. Simulations of transferred overvoltages needs models of transformer which include phenomena of propagation of overvoltages through windings. Paper presents results of measurements and simulations of overvoltages transferred through power transformer windings occurred during switching of vacuum circuit breaker.
PL
Przeprowadzone badania głęboko zalegających utworów piaskowcowych w Karpatach Zewnętrznych wskazały na możliwość istnienia poziomów o znacznych porowatościach. Przeanalizowano wyniki badań parametrów zbiornikowych i filtracyjnych dla próbek skał z głębokości większych od 4500 m. Stwierdzono, że czynnikiem sterującym porowatością jest rodzaj cementów, natomiast kompakcja mechaniczna ma drugorzędne znaczenie. Parametry filtracyjne są bardziej zależne od głębokości, tym niemniej istnieją szanse na występowanie nie- konwencjonalnych złóż na głębokościach poniżej 4500 m. Dodatkowo, stwierdzono możliwość występowania systemów szczelin dla tych typów piaskowców.
EN
Deep layer samples from the Outer Carpathians were investigated. Reservoir and filtration properties were investigated for sandstone samples from depths greater than 4500 m. Preformed investigations allow us to share that the base factor steering porosity is kind of cement, while mechanical compaction plays small role. Filtration parameters depends more sharply on depth but it is possible to find non-conventional reservoirs in the depth 4500-6000 m in the Outer Carpathians. Additionally, occurrence of fracture systems in these types of sandstones were confirmed.
EN
A designing process of the nonconventional diagonal blower for operation in furnaces for annealing coils of aluminum sheets is described. The methodology of calculalions (1D and 3D - CFD method), the machine structure and the results of experimental investigations conducted on the test stand and the real object located in the plant in Assan Aluminium, Turkey. have been discussed.
PL
Istotną rolę w dostawach maszyn, urządzeń oraz ludzi do ścian węglowych spełniają kolejki podwieszane i naspodkowe z napędami ciernymi. Ich możliwości transportowe limituje sprzężenie cierne kół napędowych z szynami. Dlatego podstawowe znaczenie w eksploatacji tych kolejek mają dobre własności cierne tworzyw stosowanych na okładziny kół napędowych. W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych współczynnika tarcia oraz zużycia wybranych tworzyw poliuretanowych, które są stosowane na okładziny kół napędowych w kolejkach.
EN
Suspended monorails and floor railways with friction drives play essential role in supply of machines, installations and menriding to faces. Their transport possibilities are limited by friction between the wheels and rails. That is why good friction properties of materials used for the linings of drive wheels are of special importance in railway exploitation. In the paper, the results of laboratory tests concerning the friction coefficient and wear of selected polyurethane materials used in linings of drive wheels in railways are presented.
PL
Celem pracy było opracowanie metodyki badań składu chemicznego i fazowego oraz struktury warstw wierzchnich i powłok metodami wysokorozdzielczej mikroskopii skaningowej z wykorzystaniem detektorów EDS i WDS. W ramach badań opracowano metodykę, którą następnie zweryfikowano w badaniach warstw naniesionych metodami PVD.
EN
The purpose of the work was to develop methodology for investigations of chemical and phase composition and structure of surface layers and coatings by high-resolution scanning microscopy methods using EDS and WDS detectors. As a part of the investigations, the methodology was developed and then verified in examinations of the layers applied by PVD methods.
16
PL
Badania i eksploatację samolotów zasilanych biopaliwami rozpoczęto już na początku ery lotnictwa. Przed II wojną światową brał udział w takich pracach Instytut Lotnictwa, który opracował biopaliwo lotnicze z dodatkiem ok. 15-17% etanolu tzw. BAB o liczbie oktanowej 76 i BABC liczbie oktanowej 86, powszechnie używane potem w polskim lotnictwie. Podobnych biopaliw lotniczych uzywano także w róznych okresach II wojny Światowej w lotnictwie wielu państw Świata. Po wojnie wkroczyły szeroko na rynek lotnicze paliwa węglowodorowe wytwarzane z ropy naftowej, której wzrost cen w efekcie wyczerpywania się złóż zwrócił uwagę na biopaliwa najpierw zastosowane w transporcie drogowym, a obecnie wkraczające do lotnictwa komercyjnego, General Aviation oraz lotnictwa wojskowego, w tym szkolenia pilotów. Wagę problemu biopaliw dla Europy i jej lotnictwa podkreśla obecnie opublikowana w lipcu nowa strategia "Strategic Research Agenda 2010 Update - innovation driving sustainable brofuels" W referacie przedstawiono różne przyktady badań i eksploatacji różnych biopaliw lotniczych prowadzonych obecnie w wielu krajach stosowanych w samolotach z róznymi typami silników (turbinowe, tłokowe i nawet rakietowe) w tym także na obecnie eksploatowanych poza Polską wprawdzie samolotach rolniczych PZL "Mielec" M18 "Dromader" z silnikami tłokowymi ASz 62 z PZL "KALISZ", o czym przekonała się specjalna misja przedstawicieli PZL Mielec, PZL Kalisz z Instytutem Lotnictwa w Brazylii.
EN
The paper presents elements of research and applicCition of biofuels in aviation from efforts of Institute of Aviation before II WW with BAB with and BABC fuels used by Polish civil and military aviation to recent work of well known commercial and military aircraft and aviation engines manufacturers. Also exploitation of agriculture and GA aircraft related to access from tests in Brazil and USA is included. Now following the success of flight tests application of biofuels in aviation is before us. The process of approval indicate that certification of biofuels is expecting within 2011 and production within 2015/16. There will be considered that due to the specificity of the biofuels and process of production (ethanol or babassu, camelina, algies) system of international bodies begin harmonization.
EN
In frames of works connected with modernizing the outlet installations of the Pilchowice storage reservoir on the Bóbr River, the model investigations of side channel spillway were carried out. The investigations were preceded by analyzing the principles of the functioning of this type of installation and analytical calculations defining its capacity ability. The studies were carried out on a large-scale physical model with a full representation of the conditions of water inflow on side channel spillway and also the conditions of water outflow by multistage cascade. The results of model tests were compared with analytical calculations and on that basis a necessity of the reconstruction of this installation was shown. Such a reconstruction ensures the safety of the reservoir in terms of computational discharges in the current state of a technical solution of outlet installation, significantly exceeding its nominal capacity ability.
PL
Przedstawiono niektóre wyniki studiów prognostycznych, dotyczących zapotrzebowania na różne nośniki energii w Polsce. Z prezentowanych danych wynika, że przeceniane są efekty wykorzystania odnawialnych zasobów energii (OZE), szczególnie spalania biomasy i jej wpływu na emisję gazów cieplarnianych.
EN
Paper presented some results of prognostic studies dealing with the demands of different energy carriers in Poland. Presented data indicate that the effects of utilizing renewable energy resources (RER), the biomass incineration and its impact on the emission of glasshouse gases in particular, are overestimated.
EN
The aim of this study was to evaluate the utilisation of agricultural machines in conditions of commercial farms. The obtained research results were compared with data used so far to calculate operating costs of machine work in agriculture. An increase in the annual machine utilisation was observed ranging from 6 to 180%, depending on the type of the analysed agricultural machines.
PL
Celem pracy było oszacowanie wykorzystania maszyn rolniczych w warunkach gospodarstw towarowych.. Wyniki badań porównano z danymi stosowanymi dotychczas w kalkulacjach kosztów eksploatacji prac maszynowych w rolnictwie. Zaobserwowano wzrost rocznego wykorzystania maszyn, który wynosi od 6 do 180% w zależności od rodzaju maszyn rolniczych objętych badaniami.
20
Content available Protecting panels for special purpose vehicles
EN
Based on available materials, their own research results (numerical and experimental) shows effects of loads of various explosive on special vehicles. Such loads can occur during the fighting in the urban area and mountainous, as well as others with limited space. There were presented directions of research and development works in results leading to increase the level of protection of human in special vehicles against means of fighting, specific to peacekeeping and stabilization missions. Such means may also occur in regular combat operations. Was presented selected results of experimental and model researches of the impact of after explosion shock waves on the hall, crew and inside equipment. Also presented the protective structures designed for special purpose and transportation vehicles. While researches the protective structure was loaded by shock wave pressure generated by unconventional explosive charge (no contact mine expression or improvised explosive device). The paper also identifies the need and possibilities of selection the parameters of efficient panel, for the protected parts of the special or transportation vehicle, against potential threat. The results of studies are qualitative in nature.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.