Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The present paper is dedicated to computer simulations performed using a numerical model of a one-stage gear. The motion equations were derived utilizing the bond graph method. The formulated model takes into consideration the variable stiffness of toothings as well as an inter-tooth clearance which has been represented via discontinuous elements with so called dead zones. As a result of these assumptions, the nonlinear model was obtained which enables representation of the dynamic phenomena of the considered gear. In the paper, an influence of errors of gear wheels’ co-operation on the character of excited dynamic phenomena was studied. The methodology of the analyses consists in utilization of the following tools: color maps of distribution of the maximal Lapunov coefficient and bifurcation diagrams. Based upon them, the parameters were determined, for which the Poincare portrait represents a structure of the chaotic attractor. For the identified attractors, the initial attractors were calculated numerically - which along with the changes of the control parameters are subjected to multiplication, stretching or rotation.
2
Content available Numerical modelling of toothed gear dynamics
EN
This paper presents the results of computer simulations of a gear model, where the variable stiffness of the meshing and backlash are considered. The outcome of such assumptions is a non-linear mathematical model in which chaotic phenomena can occur. During model studies, attention was paid to the identification of areas limited by the physical parameters, for which the analysed system behaved chaotically. To determine the ranges of irregular gear behaviour, numerical procedures were used to plot the bifurcation diagram, the Lyapunov exponent, the amplitude-frequency distribution and the Poincaré cross section.
EN
This paper presents the results obtained on the basis of the mechatronic model of a passenger car. In order to minimize the induced mechanical vibrations during drive event on a coarse road surface, a modification of the structure of the vehicle suspension has been applied. The proposed modification introduces additional active damping element, which task is to reduce the vertical displacement of the vehicle body. In the real world such a target can be achieved by use of appropriate control units, which drive the electronic and hydraulic components of the suspension. Additionally, the phenomenological models of the passengers have been included into the computer simulation model.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań modelowych uzyskane na podstawie mechatronicznego modelu samochodu osobowego. W celu minimalizacji drgań mechanicznych wzbudzanych podczas jazdy po nierównym podłożu zastosowano modyfikację konstrukcji zawieszenia samochodu. Proponowana modyfikacja polega na wprowadzeniu do zawieszenia dodatkowego aktywnego elementu, którego zadaniem jest ograniczanie przemieszczenia pionowego nadwozia. Tak sformułowane zadanie badawcze osiąga się przez odpowiednie sterowanie aktywnymi elektrycznymi lub hydraulicznymi urządzeniami wykonawczymi odpowiedzialnymi za współpracę nadwozia z zawieszeniem. Dodatkowo podczas symulacji komputerowych uwzględniono modele fenomenologiczne odwzorowujące dynamikę ciała kierowcy i pasażera.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono próbę numerycznego opisu układu aktywnej wibroizolacji drgań pasażerskiego wagonu kolejowego. Symulacje komputerowe przeprowadzono dla różnych prędkości przejazdu wagonu po tym samym torze. Formalną podstawę do rozwiązania sformułowanego problemu badawczego osiągnięto, wykorzystując prawa i zasady mechaniki oraz teorii sterowania. Wyniki badań modelowych jednoznacznie wskazują, że stosowanie układów aktywnej redukcji drgań w transporcie kolejowym może w istotny sposób poprawić komfort podróży.
EN
This paper presents an attempt of numerical description of the active vibration isolation system of railway passenger car. Computer simulations were performed for different speeds of the passenger car riding along the same track. Formal basis to solve the formulated research problem was achieved by using the law and the principles of mechanics and control theory. Model results clearly indicate that the use of active vibration reduction systems in rail transport can significantly increase comfort.
PL
Zagadnienia przedstawione w niniejszym artykule dotyczą oceny właściwości mechanicznych liny. Punktem wyjściowym było przeprowadzenie badań laboratoryjnych, które zrealizowano w Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Mysłowicach-Brzezince. Niezbędne badania lin przeprowadzono na specjalistycznej maszynie wytrzymałościowe przy różnych wartościach współczynników bezpieczeństwa, obciążając ją cyklicznie. Na podstawie zarejestrowanych danych sporządzono charakterystyki siłowo-przemieszczeniowe, będące podstawą identyfikacji współczynników rozproszenia energii oraz charakterystyk statycznych.
EN
Issues taken in this article, are devoted to the identification of the mechanical properties of the wire rope. The starting point was to carry out the necessary laboratory tests, which were carried out at the The Research and Supervisory Centre of Underground Mining Co. Ltd in Mysłowice-Brzezinka. Stress tests were performed on a specialized testing machine. Test were performed as repeatedly loading and unloading the rope with different safety factors. On the basis of the recorded experimental results, characteristics of strength and displacement were made, which was the basis for identifying the energy dissipation coefficient and static characteristics.
PL
W pracy przeprowadzono symulacje komputerowe mechatronicznego modelu suwnicy pomostowej, którego przeznaczeniem jest teoretyczna ocena możliwości eliminacji drgań mechanicznych oddziałujących na kabinę operatora maszyny roboczej. W badaniach modelowych zastosowano stałowartościowe sterowanie, przy czym jako wielkość regulowaną wybrano pionowe przemieszczenie kabiny operatora. Ponadto, w badaniach modelowych uwzględniono reologiczny model ciała operatora. Przebadano cztery suwnice pomostowe o udźwigu 50T, które zaklasyfikowano, zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącej projektowania dźwignic, do czterech klas sztywności suwnic HC. Zastosowanie układu aktywnej wibroizolacji, w którym wyróżniono dwie pętle ujemnego sprzężenia zwrotnego, bardzo dobrze eliminuje drgania mechaniczne oddziałujące na operatora.
EN
The study was carried out computer simulations of mechatronic model bridge crane, which is intended to theoretical evaluation of the possibility of eliminating the mechanical vibrations affecting the operator's cab driven machine. The model studies used fixed value control, the controlled variable is selected as the vertical displacement of the cab. Also included in the research model rheological model of the operator's body. We examined four overhead cranes with lifting capacity of 50T, which are classified in accordance with the directive of the European Union concerning the design of cranes, the four classes of cranes HC stiffness. The use of an active vibration isolation system in which distinguishes two negative feedback loops, very well eliminate mechanical vibration to the operator.
7
Content available remote Research model of stomatognathic system's kinematics in protrusive movement
EN
Model tests have been conducted and described in the paper. Their aim was to evaluate muscles' activity of the stomatognathic system during mandible's insertion and putting forward. A spatial model of mandible's kinematics was formulated in order to conduct the test. The recorded during clinical trials trajectories of condyloid processes' heads and incisors were the initial data for conducting numerical calculations. Configurative coordinates, which are the basis for further calculations, were calculated on their grounds. In the suggested approach, the activity of masseter muscles and hynoid muscles is obtained as a result of the change of the length of muscle fibers in the selected periods of time, therefore non-dimensional activity coefficients were introduced.
8
Content available "Movable platform" - the idea and energy consumption
EN
This paper presents the application of the concept of moving sidewalks at railway stations (the movable platform) including the calculation of electricity consumption. Particular focus was placed on issue of energy profit and loss in two stages - through the loss (consumption) of energy by using a moving sidewalk at a railway station platform and the profit (reduced consumption) of energy, by the lack of having to start the train, that supports movable platform, from the initial speed of 0 km/h.
PL
Praca przedstawia koncepcję zastosowania ruchomych chodników na peronach kolejowych (tzw. ruchomy peron) z uwzględnieniem obliczenia zużycia energii elektrycznej niezbędnej do eksploatacji tego typu rozwiązania. Szczególny nacisk położony został na kwestię zysku i straty energii rozpatrywaną dwustopniowo – poprzez stratę (zużycie) energii przez zastosowanie ruchomego chodnika na peronie kolejowym oraz zysk (zmniejszenie zużycia) energii przez brak konieczności rozruchu pociągu obsługującego ruchomy peron od prędkości początkowej równej 0 km/h.
PL
W pracy przedstawiono metodykę identyfikacji sił mięśni żwaczowych narządu żucia. W zaproponowanym podejściu przeprowadzono ocenę sił mięśniowych narządu żucia, z uwzględnieniem oddziaływania układu nerwowego. Taki sposób prowadzenia badań modelowych jest alternatywnym ujęciem problemu równowagi biostatycznej narządu żucia, w stosunku do dotychczas stosowanych metod obliczeniowych. Dodatkowo podczas przeprowadzonych obliczeń numerycznych uwzględniono ograniczenia, związane z maksymalną wydolnością poszczególnych mięśni żwaczowych. Wyniki obliczeń numerycznych przedstawiono w postaci przebiegów czasowych sił mięśni narządu żucia oraz charakterystyki odwzorowującej wpływ przyłożenia zewnętrznego obciążenia do łuku zębowego żuchwy.
EN
The paper presents a methodology to identify the forces of masticatory muscles. The proposed approach was evaluated masticatory muscle forces, including the impact of the nervous system. This method of research is an alternative model of the problem of balance of masticatory biostatic, with respect to existing methods of calculations. In addition, in carrying out numerical calculations take into account constraints related to the maximum capacity of the individual muscles. The results of numerical calculations are presented in the form of time histories of forces of masticatory muscles and the characteristics of mapping decisions and brokering the impact of application of external load to the arch of the mandible.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badania właściwości mechanicznych krążków stawowych stawu skroniowo-żuchwowego. Biorąc pod uwagę podobieństwo cech funkcjonalnych ludzkiej i wieprzowej żuchwy, badania zrealizowano na krążkach wieprzowych wyreparowanych bezpośrednio po uboju zwierzęcia (rys. 1, tab. 1). Kierując się rożnymi warunkami pracy poszczególnych fragmentów krążka, jako miejsca istotne wytypowano przednie i tylne struktury obwodowe krążków oraz ich części centralne. Testy prowadzono na uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej Zwick przy piłowych charakterystykach zmian siły w zakresie od 0 do 3 N zachodzących z prędkością 1 N/s. Oceniano wpływ kolejnych cykli na kształt pętli histerezy ?(?) oraz zmiany właściwości tłumiących, decydujących w istotny sposób o dystrybucji obciążeń na kość panewki i głowy żuchwy. Na podstawie uzyskanych charakterystyk naprężeniowo-odkształceniowych (rys. 4) określono sztywność oraz efektywny moduł Younga tkanek w strefie pomiaru. Wykazano, że charakterystyki naprężeniowo-odkształceniowe tkanek krążków istotnie zależą od miejsca pomiaru, jak i historii obciążenia. Największe zmiany zachodzą w pierwszych czterech cyklach, a za ustabilizowany cykl można uznać dopiero piąty cykl obciążenia. Wynik ten wskazuje na konieczność weryfikacji wielu danych, wprowadzanych do warunków brzegowych, które zostały uzyskane w próbach statycznych. Niewłaściwym postępowaniem jest również uśrednianie cech materiałowych dla całej objętości krążka. Przy obciążaniu krążków uzyskano zdecydowanie rożne wartości efektywnego modułu Younga dla poszczególnych fragmentów. Wartości te wynosiły dla strefy tylnej 4,44 MPa, środkowej 1,97 MPa oraz przedniej 2,99 MPa (tab. 2) Zarejestrowane przebiegi cykliczne, ujmujące zmiany siły i odkształcenia, były asumptem do sformułowania modelu matematycznego materiału, z jakiego wykonany jest krążek stawu skroniowo-żuchwowego. Największe spadki szerokości pętli histerezy zaobserwowano w strefie przedniej oraz tylnej. W części tylnej dla dziesiątego cyklu pole powierzchni histerezy jest prawie dwukrotnie mniejsze w stosunku do cyklu drugiego, natomiast w strefie przedniej pole powierzchni maleje prawie trzykrotne (tab. 4). W praktyce zjawisko wzrostu sztywności prowadzi do pogorszenia właściwości tłumiących tkanek krążka stawowego. Najsztywniejszy miejscem krążka jest jego część tylna, gdzie sztywność w piątym cyklu obciążenia wy- nosiła 87,1 N/mm. Środek krążka wykazał najmniejszą sztywność, przyjmując wartość 38,7 N/mm (tab. 2). Zgodność modelowego odwzorowania cykli pracy krążka, potwierdziła przeprowadzona weryfikacja, podczas której porównano wyniki symulacji numerycznych z zarejestrowanymi danymi doświadczalnymi. Pozwala to na stwierdzenie, że przyjęty model reologiczny, jak również zidentyfikowane jego parametry dobrze odwzorowują cykle pracy krążka.
EN
The paper presents the results of examination of mechanical properties of the temporomandibular joint discs. Taking into account the similarity of func- tional characteristics of human and pig mandible, the research was taken on pig's discs after animal slaughter (Fig. 1, Tab 1). Knowing about the fact that all parts of a disc have different conditions of work, the anterior, posteriori and central parts of encircling structure of the disc were thought to be the most crucial. All the tests were made with the use of an all-purpose strength machine Zwick, at pile characteristics of force change in scope between 0 and 3 N at speed of 1 N/s. These are the influence of individual cycles on the shape of the hysteresis loop and the changes of damping properties chich in a very important way determinate distribution of the load on the acetabu- lum bone and the head of the mandible, which were evaluated here. On the basis of the stress-strain results (Fig. 4), stiffness and the effective Young module of tissues in the measurement area were estimated. It was proved that stress-strain characteristics of discs' tissues significantly depend on the area of measurement and the history of load. The largest changes can be noticed during the first four cycles, and the one which may be called the stable is the fifth cycle of load. The result shows that it is necessary to verify all data inserted to bank conditions which were obtained through the static tests, and that it is inappropriate to take the average material characteristics to use on the whole volume of the disc. While loading discs, completely different valu- es of the effective Young module were obtained for separate parts. They were like these: for the posterior part 4.44 MPa, for the central part 1.97 MPa and for the anterior part 2.99 MPa (Tab. 2). The recorded cycles which included changes of force and strain were the cause to form a mathematical model of material of which the disc of the temporomandibular joint is made. The greatest falls in the width of the hysteresis loop was noticed in the anterior and posterior areas. In the posterior area for the tenth cycle the surface of the hysteresis is almost twice as small as it was in the second cycle, whereas In the anterior area the surface makes smaller almost three times (Tab. 4). In fact the growth of stiffness leads to worsening of dampening properties of the joint disc tissues. The stiffest part of the disc is its posterior part, where the stiffness in the fifth cycle of load was 87.1 N/mm. The central disc part was the least stiff and it took only 38.7 N/mm (Tab. 2). The compliance of the model cycles of the disc work was confirmed by verification during chich the results of numerical simulations with the test data were compared. His allows to state that the reological model with its identified parameters repro- duces the cycles of the disc work very well.
PL
Współcześnie projektowane suwnice pomostowe charakteryzują się prostą oraz modułową konstrukcją [5], w wyniku czego wszelkiego rodzaju naprawy i remonty mogą być przeprowadzane sprawniej i efektywniej. Rozwój elektroniki, w szczególności układów automatycznej regulacji, umożliwił bezstopniową regulację prędkości kątowych silników elektrycznych, stosowanych w układach napędowych maszyn roboczych. Działające mechanizmy wykonawcze, przenoszące moc użyteczną, wytrącają suwnicę pomostową z położenia równowagi. Podatność ustroju nośnego maszyny powoduje, że wzbudzane obciążenia dynamiczne przyjmują najczęściej charakter drgań mechanicznych.
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowych oddziaływań dynamicznych suwnicy pomostowej na operatora. Obciążenia dynamiczne oddziałujące na operatora suwnicy wywołane są transportem ładunku. W symulacjach komputerowych założono stałą długość cięgna, ponadto w badaniach uwzględniono podatność cięgien oraz bezwładność transportowanego ładunku. Wyniki symulacji komputerowych przedstawiono w postaci przebiegów czasowych oraz charakterystyk dynamicznych, które wygenerowano wykorzystując w tym celu szybkie przekształcenie Fouriera (FFT). Otrzymane wyniki w przyszłych pracach będą wykorzystane do sformułowania aktywnego układu wibroizolacji.
EN
Results of research of numerical dynamic influences of the bridge crane on the operator were presented at work. Dynamic workload influencing the operator of the crane are called with transport of the load. Susceptibility of the rope and inertia of the transported load, were taken into consideration moreover in research the fixed length of the rope was assumed in computer simulations. Results of computer simulations were presented in the form of time plots and dynamic characteristics which were generated utilizing Fourier's Fast Transformation (FFT). They will be taken advantage by results placed at work to the formulation of the active system of isolation of mechanical oscillations.
14
Content available remote Numeryczne badania trajektorii ładunku suwnicy pomostowej
PL
Artykuł zawiera badania trajektorii ruchu ładunku suwnicy pomostowej. Ruch ładunku zamodelowano w przestrzennym układzie współrzędnych. Wymuszenia dynamiczne działające na transportowany ładunek pochodzą od układów napędowych mechanizmów jazdy wózka wciągarki oraz mostu suwnicy. Wózek wciągarki zamodelowano jako bryłę sztywną, która posiada pięć stopni swobody, natomiast ładunek masą punktową podwieszoną na końcu cięgna. Wyniki symulacji komputerowych przedstawiono w postaci odpowiedzi czasowych: prędkości mechanizmów wykonawczych, wychylenia ładunku od pionu oraz trajektorii ładunku w przestrzeni roboczej.
EN
Numerical analysing of the trajectory of the move of the charge of the bridge crane was carried out at work. The move of the load was described as the three-dimensional arrangement. Of forcing dynamic affecting the transported load drivings are deriving from arrangements of driving mechanisms of the winch and the bridge crane. The carriage of the winch was characterised with the inflexible solid which possesses five degrees of free. Results of computer simulations were presented in the form of time response: of the speed of executive mechanisms, bending the load from true and the trajectory of the load in working space.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań numerycznych układu wózek-ładunek. Na podstawie eksperymentów numerycznych określono wpływ sterowania prędkością jazdy wózka wciągarki na ruch ładunku. Układ napędowy mechanizmu jazdy wciągarki zamodelowano jako system mechatroniczny. W celu zapewnienia zadanej prędkości przejazdu wciągarki po moście suwnicy, zastosowano regulator o działaniu ciągłym typu PID. Wyniki symulacji komputerowych przedstawiono w postaci przebiegów czasowych wybranych współrzędnych uogólnionych oraz widm amplitudowo częstotliwościowych.
EN
In the work have been presented the numerical research of cart-load system. On the basis of a numerical research evaluate a influence on speed control of cart. The driving system of cart was treated as mechatronic system. In aim of assurance set of travelling speed of cart on a bridge cran, was appled regulator PID type. The results of computer simulations have been presented as frequency spectres and times respons selectede of co-ordinate of system.
PL
W pracy przeprowadzono badania numeryczne układu napędowego przecinarki taśmowej. Dla przyjętych modeli podzespołu napędowego przecinarki taśmowej wyznaczono przebiegi czasowe oraz charakterystyki dynamiczne, będące podstawą do przeprowadzenia eksperymentu numerycznego uwzględniającego ruch sterowany. W badaniach numerycznych uwzględniono proces przecinania oraz źródło wzbudzenia w postaci silnika asynchronicznego.
EN
The results of numeric investigations of band saw drive are presented in the paper. The developed band saw drive models were applied for calculating the time and frerquency response. The responses serve as a base for conducting numerical experiments. Cutting process and asynchronous motor being a surce of excitation were included while performing the experiments.
PL
W pracy przedstawiono studium modelowania suwnicy pomostowej jako układu mechatronicznego. Przeprowadzone badania numeryczne mają na celu ograniczenie obciążeń dynamicznych oddziałujących na kabinę maszyny roboczej. Obciążenia dynamiczne są wynikiem pracy mechanizmów jazdy mostu suwnicy oraz wózka wciągarki. Do przeprowadzenia eksperymentu numerycznego zastosowano metodę wielografów wiązań. Wyniki badań symulacyjnych przedstawiono w postaci przebiegów czasowych oraz charakterystyk amplitudowo częstotliwościowych.
EN
In the paper has been presented the study of modelling of mechantronics system of bridge crane. The numerical experiments have been limitation load of dynamic affecting load onto cabin of working heavy duty machine. Dynamic load are result of work of driving mechanisms of bridge cran. The numerical experiments have been execution of multibond graphs method. The results of simulations has been presented as dynamical characteristic and times response of mechatronics system.
PL
W pracy przeprowadzono badania numeryczne układu napędowego przecinarki taśmowej. Dla przyjętych modeli podzespołu napędowego przecinarki taśmowej wyznaczono przebiegi czasowe oraz charakterystyki dynamiczne, będące podstawą do przeprowadzenia eksperymentu numerycznego uwzględniającego ruch sterowany. W badaniach numerycznych uwzględniono proces przecinania oraz źródło wzbudzenia w postaci silnika asynchronicznego.
EN
In the work numeric investigations of driving system of band saw have been presented. For received models of driving component of band saw, time courses as well as dynamic characters were plotted, being basis for execution of numeric experiment considered control movement. In numeric investigations cutting process was considered as well as source of excitement in form of AC an engine.
PL
W pracy przedstawiono modelowanie pojazdu osobowego, jako układu przestrzennego metodą wielografów wiązań. Wynikami otrzymanymi na podstawie eksperymentu numerycznego, są charakterystyki dynamiczne oraz przebiegi czasowe prędkości.
EN
In work one introduced bases of multibond graphs method, one placed dependences analytic and answering to them graphic image. In aim of illustration of method and comparisons in relation to multibond graphs methods one passed numerical simulations three-dimensional vehicle. Calculations one effected at regard of incursion' invasion of vehicle on hindrance. Results of with way numerical experiment one represented time and frequency form of graphs.
PL
W pracy przedstawiono nieklasyczne podejście do modelowania wielografami wiązań przestrzennych układów drgających. Podano podstawy metody wielografów wiązań wraz z analitycznymi zależnościami przyczynowo skutkowymi opisującymi dane elementy.
EN
In work one introduced bases of multibond graphs method, one placed dependences analytic and answering to them graphic image. In aim of illustration of method and comparisons in relation to multibond graphs methods one passed numerical simulations three-dimensional vehicle. The multibond graphs method in of which construction of topology models is formalising, gives bases to constructing straight of algorithms, universal for different systems. In article this one placed bases of multibond graphs method, indispensable at fashioning of free dimensional systems.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.