Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 74

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  TPM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Dostosowanie procesów produkcyjnych do założeń Przemysłu 4.0 to obecnie wciąż jedno z największych wyzwań dla wielu zakładów przemysłowych. Zastosowanie podejścia Lean manufacturing może nie tylko przybliżyć produkcję do tych założeń, ale także sprawić, że będzie ona bardziej opłacalna.
2
Content available remote Dobór metody obsługi awarii
PL
Kiedy awaria zostanie usunięta, a proces produkcyjny wróci do normy, powinniśmy odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Zarówno te pytania, jak i odpowiedzi nie mają na celu szukania winnego. Celem jest ciągłe doskonalenie działania służb utrzymania ruchu, czyli TPM.
3
Content available remote Dobór metody obsługi awarii
PL
Kiedy awaria zostanie usunięta, a proces produkcyjny wróci do normy, powinniśmy odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Zarówno te pytania jak i odpowiedzi nie mają na celu szukania winnego. Celem jest ciągłe doskonalenie działania służb utrzymania ruchu, czyli TPM.
EN
Introduction/background: This article presents the functioning of a production company in the construction chemicals industry. Based on the literature research, the following thesis was formulated: the use of tools to improve logistics processes significantly improves and increases the efficiency of production processes in the analysed enterprise. In the article, the following issues were indicated: analysing the course of logistics and production processes in the analysed enterprise, developing a map of the production implementation process and the products on Line retooling process, analysing the possibilities of implementing tools to improve logistics and production processes and developing recommendations for the enterprise. Aim of the paper: The main purpose of the study is to identify irregularities in the implementation of logistic processes in the examined enterprise and to propose improvement measures. Materials and methods: In the research part, the authors proposed Lean Production improvement tools (SMED, TPM) to optimize logistics processes and production. Results and conclusions: The work created by the authors is a research article that includes a full analysis of the production and logistics processes of a company from the construction industry. The paper presents irregularities occurring during logistics and production processes, and proposes improvements. The authors argue that it is important to introduce the proposed improvements to optimize logistics processes and production, and that they are possible to implement in other manufacturing companies.
5
Content available remote Nowe role mechanika TPM
PL
Decydując się na wdrożenie TPM, a co za tym idzie - podniesienie efektywności parku maszynowego - decydujemy się też na zmianę dotychczasowych obowiązków dla wielu osób. To bardzo ważne, żeby mieć świadomość, że zarówno operator, jak i mechanik będą mieć nowe zadania, nowe obowiązki, nowe odpowiedzialności, ale też i nowe prawa.
EN
The paper presents the importance of process security as one of the parts of Total Production Maintenance. Knowledge about the standards and factors used in monitoring production processes has been systematized. The good manufacturing practices in production continuity management are presented in the article.
EN
Application of selected quality tools to increase machine efficiency in a production enterprise Maintaining the company’s technical infrastructure in an appropriate condition is a prerequisite for ensuring stability in the implementation of production processes. The effectiveness of actions implemented to achieve this goal improves the use of adequate quality methods and tools. This article shows the practical implications of tools such as Pareto analysis, Ishikawa diagram, MTTR, MTBF to increase the efficiency of machine operation by eliminating the main causes of downtime of an automatic molding line and implementing effective corrective actions.
EN
The first part of this article presents methodological assumptions for the construction of the overall equipment effectiveness index (oee). Further, the shortened technological process of the product is presented and the analysis of losses in the context of the causes of machine downtime and the type of non-conformity of the products is made. The last part presents the results of the diagnosis in the scope of monitoring and analysis of the total efficiency index of equipment (oee) carried out on an exemplary production line of doors and proposes comprehensive improvement actions in order to improve the unsatisfactory condition of the machinery stock use efficiency.
EN
The article describes the role of the Maintenance Department in an enterprise in the automotive industry. The development trends of machinery maintenance are presented. The TPM (Total Production Maintenance) system was characterized with a particular indication of the integration between maintenance and production departments. The most commonly used indicators to assess machine performance are described. Research presents the role of cooperation between production and maintenance in the achievement of high operational reliability indicators for machines. Cooperation factors that may lead to changes in the frequency of failures are described.
PL
Przedstawiona została geneza procesu zmian, na przykładzie drukarni, w nawiązaniu do problemu powodzenia wprowadzanych zmian pod kątem uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. Wdrożona została metoda doskonalenia – Lean Management. Opracowane, przeprowadzone i przedstawione badania związane z wykryciem problemów powstających podczas procesu produkcyjnego, stały się punktem wyjściowym przy wyborze odpowiednich narzędzi służących eliminacji marnotrawstwa.
EN
Presented was the Genesis of the proces changes, for example, the printer „Serigraph”, in reference to the problem good luck changes for the external and internal conditions. Implemented improvement method – Lean Management. Developed, conducted and presented a study related to the detection of problems arising during the production proces, have become the starting point when choosing the appropriate tools to eliminate waste.
11
Content available TPM safety impact – case study
EN
The global production companies of today are exposed to increasingly stronger pressure to implement new technologies, improve quality and decrease production costs. All this is related to ensuring a proper technical condition of machines and devices. This article presents the results of an analysis of the impact of implementation of TPM at the rolling mill on work safety. The number of near misses and accidents was used as a measure of the safety level.
EN
Lean Management is currently one of the best-known and is the most widely used management concepts in production enterprises. Lean creates such a culture of work in an organization that makes all participants in the organization interested in raising the level of quality, reducing costs and delivery time. However, there is no information about the influence of lean tools on the level of safety in production organizations. The paper presents the influence of five lean tools on the safety level by the example of metal manufacturing organization. The number of potentially dangerous situations and the number of accidents were taken as the measure of safety level. The obtained results indicates that the most important for the safety level is 5S, TPM while Kaizen, Poka-Yoka and VSM are smaller. The paper aims to broaden the knowledge about the dependence of the use of lean tools on the level of occupational safety.
PL
Celem artykułu było zwrócenie uwagi na istotę narzędzi zarządzania jakością, które chronią przedsiębiorstwo przed zagrożeniem w postaci wad, a w konsekwencji odpływem klientów. Przedstawiono analizę przyczyn wystąpienia wady, jaką jest niedostateczne przyleganie okleiny do ramiaka pionowego drzwi wewnątrzlokalowych STILE. W tym celu wykorzystano takie narzędzia jak diagram Ishikawy oraz metodę FMEA. W wyniku badań zidentyfikowano kluczowe przyczyny występowania wady oraz zaproponowano sposoby ich eliminacji.
EN
The aim of the study was to draw attention to the essence of quality management tools that protect the company from the risk of defects and consequently the outflow of customers. The paper presents an analysis of the causes of the defect of insufficient adhesion of the veneer to the vertical stile of the STILE internal door. For this purpose, tools such as the Ishikawa diagram and the FMEA method were used. As a result of the study, the main causes of the defect were identified and methods of elimination.
PL
W pracy przedstawiono metodę TPM (Total Productive Maintenance) wraz z jej poszczególnymi filarami. Omówiono historię powstania metody oraz pozytywne aspekty występujące w efekcie poprawnego jej wdrożenia. Jako dowód możliwości implementacji metody TPM w przedsiębiorstwach włókienniczych opisano proces i korzyści wdrożenia tej metody w firmie Enkev Polska S.A., będącej wiodącym, międzynarodowym producentem wyrobów z włókien naturalnych w Polsce.
EN
The article presents the TPM (Total Productive Maintenance) method together with its individual pillars. The history of the method development and positive aspects occurring as a result of its correct implementation are discussed. As evidence of the possibility of implementing the TPM method in textile enterprises, the process and benefits of implementing this method in the company Enkev Polska S.A., which is the leading international producer of natural fibers products in Poland, are described.
EN
In this paper TPM and PAMCO coefficients were shortly characterised. On the basis of TPM coefficients its effectiveness was estimated. Thanks to using time and PAMCO coefficients, the utilization of working time machines was researched. Moreover, there a correlation between TPM coefficient and the quality level was examined. A histogram was drawn up in order to illustrate the distribution. The obtained results allowed to evaluate the effectiveness of the machine. The period of research embraced fifty-two weeks (1 year) and the object of the analysis is the injection moulding machine.
EN
In recent years project management has become a complex and diverse field of scientific research. It embodies a number of specific tools and techniques, choice of which to particular project is far from being obvious, especially for the beginners. Such situation rationalizes efforts aiming at the development of methods of training, which are more efficient than the “trial-and-error” approach. In this context the paper presents a web application that simulates real life scenarios and allows for developing skills, among others, in identifying the needed/available resources against the dynamically changing goals. The platform teaches the agile approach to project management with Scrum and gives an opportunity to “materialize” the progress made by users with an original piece of software. The prototype of the web application has been successfully tested at Cardinal Stefan Wyszynski University.
17
Content available remote Implementacja narzędzia lean manufacturing w wybranym przedsiębiorstwie
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania lean manufacturing w wybranym przedsiębiorstwie. Na wstępnie autorzy opisują definicję i zastosowanie lean manufacturing oraz jedno z narzędzi jakim jest TPM (Total Productive Maintenance). W kolejnym punkcie opisano proces produkcyjny w analizowanym przedsiębiorstwie, stan przed i po wprowadzeniu TPM. Na zakończenie przedstawiono wnioski z analizy.
EN
The aim of the article is to present the application of lean manufacturing in a selected company. Initially, the authors describe the definition and use of lean manufacturing and one of the tools that TPM (Total Productive Maintenance) is. The next section describes the production process in the analyzed company before and after TPM. At the end, the conclusions from the analysis are presented.
EN
Zinc oxide concentrate production is performed in the so-called rolldown process with the use of rotary furnaces. It is a complex technological process in which the zinc-bearing waste harmful to the environment is used as raw material. Incorrect process execution will cause a large number of unplanned stops. Three upgraded technological lines used for the production of concentrated zinc oxide at B. Recycling Sp. z o.o. company were analyzed. The purpose of the study was to determine the production process efficiency after implementation of the changes. In the study we used the Total Productive Maintenance method. We made the histograms for planned downtime and failures of individual technological lines for a period of one year and set the MTTF, MTBF and OEE indices. Analysis of results has allowed to propose a solution to shorten the failure duration.
PL
Wytwarzanie koncentratu tlenku cynku następuje w tzw. procesie przewałowym z wykorzystaniem pieców obrotowych. Jest to skomplikowany proces technologiczny w którym jako surowiec wykorzystuje się szkodliwe dla środowiska odpady cynkonośne. Nieprawidłowa realizacja procesu powoduje występowanie dużej liczby nieplanowanych postojów. Analizie poddano trzy zmodernizowane linie technologiczne do wytwarzania koncentratu tlenku cynku w przedsiębiorstwie B. Recycling sp. z o o. Celem opracowania było określenie efektywności procesu produkcyjnego po wprowadzeniu zmian. W badaniach wykorzystano metodę Total Productive Maintenance. Sporządzono histogramy przestojów planowanych i awarii dla poszczególnych linii technologicznych dla okresu jednego roku i wyznaczono wskaźniki MTTF, MTBF i OEE. Analiza wyników umożliwiła zaproponowanie rozwiązania pozwalającego skrócić czas trwania awarii.
EN
This paper presents selected quality tools that have been used to identify incompatibilities and their causes in the laser cutting process. As a result of the studies and analyzes, it was found that errors made by the TPM Maintenance Services, such as the failure of the laser to be included in the inspection and maintenance schedule and improperly scheduled employee training, led to the production of some 4500 non-compliant products per batch, representing about 30% products in each batch. The research has made it possible to identify the causes of nonconformity and to plan the correct actions to eliminate them.
PL
Artykuł przedstawia wybrane narzędzia jakości, które posłużyły do identyfikacji niezgodności i ich przyczyn w procesie cięcia laserowego. W wyniku przeprowadzonych badań i analiz ustalono, że błędy popełnione przez służby Utrzymania Ruchu TPM, takie jak: nieuwzględnienie lasera w planie przeglądów i konserwacji maszyn oraz niewłaściwie zaplanowane szkolenia pracowników, doprowadziły do wyprodukowania około 4500 wyrobów niespełniających wymagań na partię, co stanowi około 30% niezgodnych wyrobów w każdej partii. Przeprowadzone badania umożliwiły określenie przyczyn nie-zgodności oraz zaplanowanie właściwych działań w celu ich eliminacji.
PL
Jak w każdym przedsięwzięciu biznesowym, tak i w kopalni możemy poszukać optymalnych rozwiązań. Na temat optymalizacji : sprzedaży, BHP, wydobycia, zarządzania, utrzymania ruchu itd. można napisać osobne opracowanie. W tym artykule skupimy się jednak na optymalizacji procesów produkcyjnych.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.