Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 107

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system grzewczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia wyniki pomiarów temperatury na wybranych głębokościach wzdłuż pionowych gruntowych wymienników ciepła przy różnej wydajności dolnego źródła w przypadku systemu grzewczego z wykorzystaniem sprężarkowej pompy ciepła. W eksperymencie analizowano wybrane przypadki pracy systemu grzewczego z pompą ciepła - z jednym, dwoma oraz trzema pionowymi gruntowymi wymiennikami, stanowiącymi dolne źródło ciepła. Celem pracy było badanie zachowania się gruntu w przypadku niedoszacowania, dopasowania oraz przewymiarowania dolnego źródła ciepła.
EN
The article presents the results of temperature measurements at selected depths along vertical ground heat exchangers with different efficiency of the lower heat source for a heating system based on a compressor heat pump. The experiment analyzed selected cases of operation of a heating system with a heat pump - with one, two and three vertical ground heat exchangers. The aim of the study was to investigate the behavior of the soil in the event of underestimation, adjustment and oversizing of the lower heat source.
2
Content available Systemy grzewcze w budynkach sakralnych
PL
Artykuł przedstawia analizę systemów grzewczych stosowanych w budynkach sakralnych na podstawie wybranych kościołów z Dolnego Śląska. uwzględniono aspekty techniczne i ekonomiczne systemów grzewczych. Artykuł powstał na bazie pracy dyplomowej pt. „Analiza ekonomiczna i techniczna ogrzewania budynków sakralnych” zrealizowanej na Politechnice Wrocławskiej w Legnicy.
EN
The article deals analysis of heating systems in sacral buildings on the basis selected churches in Lower Silesia in Poland. Technical and economical aspects of heating systems were taken into account. Article is based on the diploma project “Economic and technical aspects of church heating” at Wroclaw University of Technology.
PL
W naszych warunkach klimatycznych z ogrzewaniem nie ma żartów. Dlatego najczęstszą troską użytkowników jest pewność systemów grzewczych. Od lat pompy ciepła są owsiane złą sławą urządzeń "słabo" działających w niskich temperaturach zewnętrznych - czy tak jak rzeczywiście?
EN
In this article the economic indicators of a two-pipe water heating system of a residential building in Ukraine and Poland are identified. It was established that the requirements for the premises in which the heating system is designed in Poland are stricter than the requirements in Ukraine. Most notably, in Poland, the maximum heat transfer coefficient of enclosing structures and the value of indoor air temperatures in residential premises, which should be maintained by the heating system, is lower. This allows the design of heating systems for residential buildings in Poland with a lower heating capacity. However, due to the higher cost of heating equipment and workers' salaries, the economic indicators of a water heating system in Poland is higher than in Ukraine.
PL
Analizę zastosowania powietrznej pompy ciepła przeprowadzono na przykładzie wolnostojącego budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 160 m2, znajdującego się w Toruniu, czyli w II strefie klimatycznej. Szczytowe zapotrzebowanie na moc grzewczą wynosi dla tego obiektu 8 kW, a dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową 200 dm3. Daje to roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania pomieszczeń oraz przygotowania c.w.u. w wysokości 23 379,7 kWh.
PL
Analizę techniczno-ekonomiczną zastosowania gruntowej pompy ciepła przeprowadzono na przykładzie wolno stojącego budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 160 m2, znajdującego się w Toruniu, w II strefie klimatycznej. Szczytowe zapotrzebowanie na moc grzewczą dla tego obiektu wynosi 8 kW, a dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową to 200 dm3, co daje roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania pomieszczeń oraz przygotowania c.w.u. równe 23 379,7 kWh.
PL
Przedstawiono opracowane niestandardowe procedury kontroli systemu grzewczego przy renowacji fragmentu ściany grzewczej baterii koksowniczej opalanej gazem mieszanym z zastosowaniem materiałów z krzemionki topionej. Zaprezentowano oryginalną technologię zmiany organizacji opalania tylko konkretnego obszaru baterii koksowniczej, umożliwiającą schłodzenie określonej części ceramiki i prowadzenie w tym obszarze prac remontowych. Pokazano ideę chłodzenia i izolacji z zachowaniem wysokiej temperatury w strefie trzonu schładzanej części masywu ceramicznego oraz proces ponownego włączenia rozgrzanych komór do eksploatacji.
EN
Some original procedures for heating wall fragments during renovation of mixed gas-heated coke oven battery by using fused SiO₂ bricks were developed. They made possible to cool down only sp. parts of ceramics during renovation carried out without stopping the battery operation.
PL
Ogrzewanie elektryczne zasadniczo polecane jest do mieszkań i domów jednorodzinnych, choć oczywiście są wyjątki, np. kościoły. Jego stosowanie wciąż nie jest popularne, być może z powodu obaw o wysokie rachunki. Jednak łatwość montażu, regulacji i konserwacji powinna zachęcać do rozważenia wyboru tego systemu grzewczego.
PL
W 2018 roku padł rekord sprzedaży kolektorów słonecznych w Polsce. Wynik 310 tys m2 był prawie trzykrotnie wyższy niż rok wcześniej. Wynik ten był także najwyższą sprzedażą kolektorów słonecznych w jednym roku w historii, włączając w to lata funkcjonowania programu wsparcia dla instalacji kolektorów słonecznych prowadzonego przed kilku laty przez NFOSiGW.
PL
Zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie powietrza, przeciążenia sieci elektrycznych... Zastosowanie pomp ciepła może nie rozwiąże tych problemów, ale z pewnością może sią do ich rozwiązania istotnie przyczynić. Niezależne porównanie produktów między sobą umożliwiają współczynniki wyznaczane w jednakowych, porównywalnych warunkach. Wyniki tych porównań są ciekawe nie tylko dla badaczy i instalatorów, ale i dla inwestorów.
EN
One of the main elements of heating systems is a heating device, whose construction is constantly being improved upon on thanks to the development of the science surrounding the materials’ physical and chemical properties of the working bodies, manufacturing and application technologies. This article is devoted to the development of a physical model of complex heat exchange between an electric infrared radiant heating panel based on an amorphous metallic radiating plate located in the middle of the panel and surrounding solids and air. The developed physical model is described by mathematical equations taking into account the boundary conditions of the third kind on the basis of complex heat exchange by radiation and convection both with surrounding solid bodies and passing airflow. The purpose of the solution is to determine the rational relation between the radiation and convective components of heat transfer, depending on the comfortable state of the person (observance of the technological process), and the operating modes of the heating system.
PL
Jednym z głównych elementów systemów grzewczych jest urządzenie grzewcze, którego konstrukcja jest stale udoskonalana dzięki rozwojowi wiedzy w zakresie fizycznych i chemicznych właściwości materiałów, stosowanych technologii i sposobów produkcji. Artykuł poświęcony jest opracowaniu fizycznego modelu złożonej wymiany ciepła między elektrycznym promiennikiem podczerwieni, w którym zastosowano amorficzną metalową płytę promieniującą, umieszczoną na środku panelu. Opracowany model fizyczny opisano równaniami matematycznymi uwzględniającymi warunki brzegowe trzeciego stopnia przy założeniu złożonej wymiany ciepła przez promieniowanie i konwekcję zarówno z otaczającymi ciałami stałymi, jak i przepływającym powietrzem. Celem analizy jest określenie udziału promieniowania i konwekcji w wymianie ciepła, a także zależności między wymianą ciepła a warunkami komfortu cieplnego poszczególnych osób (uwzględniając przestrzeganie procesu technologicznego) oraz trybów pracy systemu grzewczego.
EN
The results of a numerical analysis of the parameters of a radiant heating system with radiating panels are presented. The effect of the shape and dimensions of the panel, surface material and the presence of thermal insulation are numerically investigated. It is found that the device of re-radiating panels reduces the surface temperature to 450-500°C, but the increase in the surface area of the radiator provides a more uniform radiation intensity over the heated area, not exceeding the permissible parameters according to sanitary and hygienic requirements. The panel device is found to transform the parameters of the short-wavelength radiator into a more comfortable long-wavelength radiator mode.
PL
Przedstawiono wyniki numerycznej analizy parametrów promiennikowego systemu grzewczego z panelami promieniującymi. Numerycznie zbadano wpływ kształtu i wymiarów panelu, materiału powierzchni oraz obecności izolacji termicznej. Ustalono, że urządzenie obniża temperaturę powierzchni do 450-500°C, ale wzrost pola powierzchni emitera zapewnia bardziej równomierne natężenie promieniowania w ogrzewanym obszarze, nie przekraczając dopuszczalnych wymagań sanitarnych i higienicznych. Stwierdzono, że urządzenie panelowe przekształca parametry promiennika o krótkiej długości fali w bardziej komfortowy tryb promiennika o dużej długości fali.
EN
The article presents the operating parameters of the heat pump for gas with low potential geothermal energy. It describes the measurement device and implementations of the experimental measurements resulted in a database of relevant data on the conversion of primary energy to natural gas to GHP heat, using low potential energy from a deep well.
PL
W artykule przedstawiono parametry pracy gazowej pompy ciepła, korzystającej z energii geotermalnej niskiej entalpii. Zaprezentowano wykorzystywane stanowisko pomiarowe, a także zastosowanie wyników pomiarów do budowy bazy danych eksperymentalnych na temat konwersji energii pierwotnej gazu ziemnego w ciepło, przy użyciu pompy ciepła współpracującej z pionowym wymiennikiem gruntowym.
PL
W artykule wskazano nowoczesny sposób utrzymania klimatu wewnątrz krytej hali lodowiska w Bydgoszczy. Zaprezentowano technikę wentylacji, ogrzewania i osuszania, jaką zastosowano w obiekcie wraz z podaniem parametrów obliczeniowych i parametrów technologicznych wytworzenia sztucznego lodu. Wskazano na ważne aspekty, jakie należy spełnić przy projektowaniu klimatu w takich pomieszczeniach oraz opisano rozwiązania dla oszczędności energii w tym obiekcie.
EN
The article describes the modern of maintaining climate inside the covered ice rink hall in Bydgoszcz. The technique of ventilating, heating and dehumidification applied in this building as well as calculating methodes and technological parameters for making artificial ice are presented. Aspects essential in designing climate in such buildings together with applied energy saving methodes are discussed in article as well.
PL
Kotły grzewcze są jednymi z najbardziej skomplikowanych urządzeń technicznych w budownictwie. Pracują w bardzo ciężkich i zmiennych warunkach, w których temperatury w komorach spalania przekraczają ponad 1000°C. Koszt paliwa, niezbędnego do wytworzenia energii grzewczej przez kotły, należą do najistotniejszych kosztów jakie ponosimy, utrzymując budynki, w których mieszkamy i pracujemy.
PL
W artykule przedstawiono przykład zastosowania wielokryterialnej analizy porównawczej (WAP) do wyboru najkorzystniejszego systemu zaopatrującego budynek jednorodzinny w ciepło, z punktu widzenia kryteriów o charakterze ekonomicznym, środowiskowym, technicznym, użytkowym i społecznym. Porównanie ze sobą kryteriów wyrażonych za pomocą parametrów niemierzalnych i mierzalnych wiąże się z koniecznością nadania wszystkim kryteriom wartości liczbowych niemianowanych. Zastąpienie wartości mianowanej – niemianowaną nazywane jest normalizacją. W artykule oceniono wpływ zastosowanych metod normalizacji kryteriów na wybór optymalnego wariantu. Dodatkowo wyniki analizy pozwoliły na określenie przydatności poszczególnych metod normalizacji i odrzucenie metod, w których występują wartości ujemne i zerowe uniemożliwiające miarodajne obliczenie ocen syntetycznych wariantów.
EN
The paper presents an example of multi-criteria comparative analysis to choose the most advantageous system for supplying a single family house in heat from economic, environmental, technical, usability and social criteria point of view. Comparison of the criteria expressed by non-measurable and measurable parameters requires to give to all criteria the numerical, non-nominated, values. The influence of the methods used to normalize the criteria for selecting the optimal variant is discussed within the paper. In addition, the results of the analysis allowed one to determine the suitability of normalization methods and rejecting methods which give negative and zero values missing to correctly calculate the evaluations of variants.
17
Content available remote Termomodernizacja budynków mieszkalnych - wybrane aspekty
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty w zakresie termomodernizacji istniejących budynków mieszkalnych: docieplanie ścian zewnętrznych, docieplanie budynków od wewnątrz, a także modernizację systemu grzewczego.
EN
The article discusses selected issues of thermal upgrades of existing residential buildings: additional thermal insulation of outer walls, thermal upgrades from the inside, as well as upgrades of the relevant heating system.
18
PL
W metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku obowiązującej w Polsce nie jest uwzględniane ograniczenie energii końcowej na ogrzewanie budynku wynikające z mocy źródła ciepła. W artykule zaproponowano sposób uwzględnienia tego ograniczenia, polegający na obliczaniu w każdym miesiącu sezonu grzewczego podaży energii końcowej ze źródła ciepła i zapotrzebowania na tę energię obliczanego według stosowanej dotychczas metody. Do określenia charakterystyki energetycznej powinna być przyjmowana mniejsza z tych dwu wartości. Wykazano, że nieuwzględnianie mocy źródła ciepła w przypadku oceny energetycznej budynków wzniesionych przed transformacją ustrojową w Polsce, w stanie przed termomodernizacją prowadzi do znacznego zawyżenia potrzeb energetycznych budynku. Omówiono również konsekwencje znacznej nadwyżki mocy cieplnej źródła, w stosunku do obciążenia cieplnego budynku, często występujące w budynkach, w których prace termomodernizacyjne rozpoczęto od systemu grzewczego.
EN
In the methodology of energy performance of buildings in force in Poland, the final energy limit for heating a building resulting from the heat source’s power is not taken into account. The article proposes a way to take into account this limitation, consisting in calculating for each month of heating season the final energy supply from the heat source and the demand for this energy calculated according to the method used so far. To determine the energy performance should be taken the smaller of these two values. It has been shown that the failure to take into account the power of the heat source in the case of energy assessment of buildings erected before the political transformation in Poland, in the state before thermal retrofitting leads to a significant over-estimation of the energy needs of the building. Also were discussed the consequences of a significant surplus of thermal power of the source, in relation to the heat load of the building, often occurring in buildings in which thermo-modernization works started from the heating system.
PL
Mówi się, że przyszłość należy do elektrycznych systemów grzewczych. Wynika to z tego, że takie systemy mogą tanio i komfortowo wytworzyć energię cieplną na potrzeby ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
PL
Od niedawna na naszym rynku dostępna jest nowa forma ściennego ogrzewania płaszczyznowego w postaci gotowych grzejników podtynkowych z ultra cienkimi radiatorami o bardzo dużej sprawności, wypełnionymi czynnikiem chłodniczym, którym woda z instalacji c.o. przekazuje swoją energię. Rozwiązanie nawiązuje bardziej do techniki samochodowej niż tradycyjnych procesów w ogrzewnictwie, ale właśnie takie podejście pozwoliło na pokonanie pewnych ograniczeń charakterystycznych dla ściennego ogrzewania płaszczyznowego. Przyjrzyjmy się jednak konkretnym zastosowaniom.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.