Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 284

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  coagulation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
PL
Wciąż rosnące zainteresowanie mikrozanieczyszczeniami oraz zagrożeniami wynikającymi z ich obecności w ekosystemie wodnym, mogą prowadzić do zaostrzania przepisów związanych z ich monitoringiem. W niniejszej pracy zebrano wstępne wyniki analizy efektywności redukcji mikrozanieczyszczeń oraz ogólnej materii organicznej wykorzystując procesy alternatywne dla klasycznych technologii uzdatniania wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Zaproponowane technologie wdrożone zostały do mobilnej, modułowej stacji badawczej również opisanej w tym artykule. Rozpatrywanymi procesami były: koagulacja, filtracja membranowa, sorpcja i wymiana jonowa oraz fotoliza.
EN
Constantly growing interest in micropollutants and with threats resulting from their presence in the aquatic ecosystem may result in stricter regulations related to their monitoring. This paper presents results of the preliminary micropollutants and total organics reduction effectiveness analysis, with processes alternative to classical technologies of water treatment intended for human consumption. The proposed technologies are implemented in a mobile, modular pilot plant also described in this paper. The considered processes were: coagulation, membrane filtration, sorbtion and ion exchange, and photolysis.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy efektywności ekonomicznej budowy układów wstępnego oczyszczania wody przed procesem sorpcji na złożu GWA. Przeprowadzona analiza pozwoliła na określenie opłacalności tego typu inwestycji warunkowanej przez jakość wody surowej oraz czasu pracy złoża sorpcyjnego pomiędzy regeneracjami. Wyniki symulacji pokazały, że praktycznie w każdym przypadku opłacalna jest budowa układu wstępnego oczyszczania.
EN
In the paper the authors present the results of the analysis of an economic effectiveness of preliminary water treatment systems before GAC sorption process. The given analysis enabled to determine the profitability level of such investments determined by raw water quality and operating time of sorption deposits between deposit regenerations. The simulation results showed that practically in every case it is profitable to build a preliminary water treatment system.
PL
Skuteczność usuwania zawiesin z wody w filtrach pośpiesznych może być w niektórych warunkach niezadowalająca. Przyczyną jest zwykle niski poziom mineralizacji wody, w szczególności małe stężenie anionów wielowartościowych. Efekt oczyszczania wody w filtrach można poprawić poprzez stosowanie polielektrolitów anionowych. W pracy przeprowadzono badania nad poprawą skuteczności oczyszczania wody powierzchniowej i wody podziemnej w procesie filtracji. Badania wykonywano w skali pilotowej i technicznej. Dozowanie polielektrolitów odbywało się poprzez okresowe wprowadzanie porcji polielektrolitu do wody kierowanej do filtrów. Wielkość porcji i częstotliwość ich podawania zależała od jakości uzdatnianej wody. Średnia dawka polielektrolitu wynosiła od 0,01 do 0,05 mg/l. Szybkość przyrostu oporów filtracji była nieznacznie wyższa w porównaniu ze stratami ciśnienia w filtrach pracujących bez polielektrolitu. Dzięki zastosowaniu polielektrolitu uzyskano znaczące wydłużenie filtrocykli w przypadku oczyszczania wody powierzchniowej w procesie koagulacji powierzchniowej. Dozowanie polielektrolitu do wody umożliwiło też uzyskanie obniżenia mętności wody i stężenia żelaza w warunkach oczyszczania wody podziemnej. Stężenie monomeru akrylamidu w wodzie uzdatnionej w warunkach stosowania polielektrolitów było bardzo niskie, nie przekraczało 5% wartości dopuszczalnej dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
EN
The efficiency of removing suspended solids from water in rapid filters may be unsatisfactory in some conditions. The reason is usually a low level of water mineralization, in particular a low concentration of poly vale anions. The effect of water purification in filters can be improved using anionic polyelectrolytes. The study carried out research on improving the effectiveness of surface water and groundwater purification in filtration process. The dosing of polyelectrolytes was done by periodically introducing a portion of the polyelectrolyte into the water directed to the filters. The portion size and frequency of dosing depended on the quality of t treated water. The average dose of polyelectrolyte was from 0,01 to 0,05 mg/1. Filtration resistance increase rate was slightly higher compared to pressure losses in filters operating without polyelectrolyte. The use polyelectrolyte resulted in a significant prolongation of filter cycles for surface water purification in dirt filtration process. Dosing polyelectrolyte into water also enabled the reduction of water turbidity and iron concentration under groundwater purification conditions. The concentration of acrylamide monomer in treat water under the conditions of use of polyelectrolytes was very low, it did not exceed 5% of the limit value water intended for human consumption.
EN
Low-rank coals are generally processed with wet methods including washing, flotation, etc. Fine-sized tailings of these processes are discharged to tailing ponds with a significant amount of associated water which contains a high amount of dissolved ions. These tailings should be dewatered employing coagulation/flocculation in terms of technological and environmental aspects. In this study, the coagulation/flocculation behavior of coal processing plant tailings obtained from Manisa, Turkey was investigated in the presence of monovalent (Na+, K+) and divalent (Mg2+, Ca2+) ions and an anionic flocculant (SPP-600). First, the coagulation properties of coal tailings were determined. Then, the flocculation experiments were carried out, and the turbidity values of the suspensions were measured. Moreover, the sizes of the flocs were determined using a laser diffraction particle size analyzer to analyze the strength of the flocs. The results of the coagulation experiments showed that while divalent ions were more effective at 10-1 mol/dm3, higher settling rate and lower turbidity values were obtained in the presence of monovalent ions at 1 mol/dm3 concentration. The optimum flocculant dosage was obtained as 150 g/Mg from the flocculation experiments. The floc size and strength measurements indicated that the larger flocs were obtained with Na+ than Ca2+ in the presence of the flocculant. The strongest flocs were obtained at 10-1 mol/dm3 Ca2+ + 150 g/Mg flocculant. It can be concluded from this study that the coagulation followed by the flocculation method can be employed to obtain fast flocculation behavior and low turbidity for the dewatering of coal tailings.
PL
Wydobywane podczas eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego wody złożowe stanowią poważne zagrożenie dla środowiska ze względu na znaczne zawartości rozpuszczonych soli, głównie chlorków, a także obecność składników toksycznych, takich jak substancje ropopochodne wraz z węglowodorami aromatycznymi oraz różnorodne środki chemiczne stosowane podczas wydobycia, np. inhibitory korozji, hydratów i parafinowania, środki powierzchniowo czynne, metanol itp. Z tego powodu wydobyte wody złożowe powinny zostać zagospodarowane w sposób jak najmniej obciążający środowisko. Jedną z metod zagospodarowania spełniającą ten wymóg jest zatłoczenie wód złożowych do horyzontu chłonnego. Aby możliwe było bezawaryjne prowadzenie procesu zatłaczania przy maksymalnym wykorzystaniu możliwości odwiertu chłonnego, konieczne jest właściwe przygotowanie wody poprzez usunięcie składników (cząstek stałych, osadów i zawiesin) powodujących kolmatację odwiertu. Jedną z najbardziej efektywnych metod oczyszczania wody jest koagulacja. Powszechnie stosowany w procesach koagulacji siarczan(VI) glinu(III) wymaga precyzyjnego ustalenia odczynu wody na obojętny, a jego przekroczenie skutkuje szybkim obniżeniem efektywności koagulacji, a nawet wzrostem zawartości zawiesin w oczyszczanej wodzie. Wydobyte wody złożowe drastycznie zmieniają swoje właściwości z silnie redukcyjnych na utleniające ze względu na usunięcie metanu po obniżeniu ciśnienia i natlenienie w kontakcie z powietrzem. Dodatkowo obecność w wodzie jonów żelaza i manganu powoduje, podczas zmiany potencjału elektrochemicznego na dodatni, wytrącanie się tlenków i wodorotlenków w postaci zawiesin oraz obniżenie odczynu w procesie ich hydrolizy. Ze względu na dynamiczny przebieg tych procesów, a także dodatkowe zakwaszenie wody przez dodatek koagulantu siarczanu(VI) glinu(III) ustalenie odczynu na poziomie właściwym dla efektywnej koagulacji stanowi niejednokrotnie poważny problem. Rozwiązaniem może być zastosowanie odpowiednio dobranych nowoczesnych koagulantów, które działają ze znacznie większą efektywnością – co przekłada się na obniżenie dawki środka oraz zmniejszenie ilości i poprawę struktury osadów pokoagulacyjnych – a dodatkowo charakteryzują się wysoką skutecznością w szerokim zakresie odczynów wody. W niniejszym artykule opisano badania laboratoryjne wybranego koagulantu (chlorku poliglinu), umożliwiające ustalenie zakresu odczynu wody złożowej, w którym środek ten może być stosowany. Do badań wytypowano środek Flokor 1ASW, charakteryzujący się mało kwaśnym odczynem (pH ~3,5) w porównaniu z innymi chlorkami poliglinu oraz wysokim stopniem zhydrolizowania, co przekłada się na niskie zużycie zasadowości ogólnej oczyszczanej wody. Uzyskane wyniki świadczą o szerokim zakresie odczynu wody (pH od 8,0 do 4,0), w którym efektywność działania koagulantu zapewnia prawidłowy poziom oczyszczenia. Ponadto zastosowanie środka Flokor 1ASW w układzie z efektywnym flokulantem Stabpol K pozwala na uzyskanie dobrze wykształconych i szybko sedymentujących osadów pokoagulacyjnych o znacznie mniejszej objętości niż przy zastosowaniu siarczanu(VI) glinu(III). Przedstawiono także wyniki przeprowadzonych testów przemysłowych przygotowania wody złożowej do zatłoczenia bez dokonywania korekty odczynu, które potwierdziły wysoką efektywność wytypowanych środków.
EN
Reservoir waters extracted during exploitation of crude oil and natural gas are a serious threat to the environment. The reason is high content of dissolved salts, mainly chlorides, as well as toxic components, such as: petroleum substances with aromatic hydrocarbons, and various chemicals applied during hydrocarbons production, e.g. corrosion, hydrates and paraffin inhibitors, surfactants, methanol etc. For this reason, the extracted reservoir water should be managed in a way that is least harmful to the environment. One of the methods of management that meets this requirement is injection of reservoir water into the absorptive horizon. In order to provide failure-free injection, with maximum use of the capabilities of an absorptive horizon, it is necessary to prepare the water properly by removing the components (solids, deposits and suspensions) that cause damage of the injection well. One of the most effective methods of water treatment is coagulation. Aluminum(III) sulfate(VI), commonly used in coagulation, requires a neutral pH of water. Exceeding this level results in rapid reduction in coagulation efficiency, and even in increase in the content of suspended solids in purified water. Extracted reservoir waters drastically change their properties from strongly reducing to oxidizing, due to methane removal after pressure reduction and oxygenation in contact with air. Moreover, while changing the electrochemical potential to positive, presence of iron and manganese ions in the water causes precipitation of oxides and hydroxides in the form of suspensions and the pH decreases due to their hydrolysis. Due to the dynamic course of these processes, as well as the additional acidification of water by addition of the coagulant (aluminum(III) sulfate(VI)), adjustment of the pH to the level appropriate for effective coagulation is often a serious problem. The solution could be application of properly selected modern coagulants of much greater efficiency, enabling a decrease of the agent dose as well as reduction of volume and improvement of the structure of post-coagulation sediments. Additionally, they are highly efficient in a wide range of water reactions. The article describes laboratory tests on a selected coagulant (polyaluminium chloride), which allow for determination of the range of deposit water reaction in which this agent can be used. For the tests, Flokor 1ASW was selected due to its high degree of hydrolysis and slight acidity (pH ~3.5) compared with other polyaluminium chlorides, which means low consumption of total alkalinity of purified water. The results obtained show a wide range of water reaction (pH from 8.0 to 4.0), in which the effectiveness of coagulant activity ensures the correct level of purification. In addition, the use of Flokor 1ASW with effective Stabpol K flocculant allows for production of big and quickly settled flocs. Post-coagulation sediments have much smaller volume than when using aluminum(III) sulfate(VI). The results of industrial tests, carried out in order to prepare reservoir water for injection, without pH correction, have been presented in the article. They confirmed the high efficiency of the selected chemicals.
EN
The implementation or optimization of the coagulation process requires prior preliminary tests. Standard Jar-Test method is time-consuming, inaccurate and may not work well, especially for the waters characterized by high variability of quality parameters. Zeta Potential Isoelectric Point (IEP) analysis may give fast and precise data on the coagulant type and dose required for maintaining an efficient coagulation process. The research objects included the surface waters taken directly from the Mała Panew and Odra rivers. The zeta potential and set coagulant dose dependence was measured for each sample. Four aluminum-based coagulants with different characteristics were used in this research: aluminum sulfate (Alum), polyaluminum chloride (PAC), dialuminum chloride pantahydroxide (PACl), polyaluminum chloride hydroxide sulfate (PACS). Charge neutralization effectiveness, by means of Zeta Potential IEP analysis, was the basis for the choice of the most effective coagulant doses. The coagulation process efficacy was based on the parameters of the treated water (pH, turbidity, color, alkalinity), reduction of organic matter (Abs254, Total Organic Carbon (TOC), Dissolved Organic Carbon (DOC)) and residual aluminum contamination. The Zeta Potential utility evaluation was based on the DOC reduction.
EN
The purpose of the research was to synthesize new effective and cheap coagulants from industrial wastes (red mud) and study their coagulation properties on model water of textile industries, as well as develop a closed scheme of local wastewater treatment using the synthesized coagulants. Liquid coagulants, synthesized with the simple method, have better performance than commercial FeCl3, since not only iron but also aluminum and titanium compounds are present in the synthesized liquid coagulants, which makes them more effective. For the synthesized coagulants with a dose of 10 mg/l, the removal efficiency of the dyes mixture from the water was 99.7%, while for the commercial FeCl3, with a 2.5 times higher dose – only 95.4%. In the case of creating closed scheme of treatment and usage of the treated water with the coagulation method, an additional sorption purification step from the trace concentrations of pollutants was proposed. The usage of the new coagulants, synthesized from the wastes of alumina production in the proposed scheme will not only help reduce the environmental burden by minimizing the wastewater discharges into sewerage, but also recycle the accumulated environmentally hazardous “red mud” waste into commercial products.
EN
The paper presents the results of the investigation on the efficiency of the potassium ferrate application in water conditioning processes: oxidation of pollutants of different composition by ferrate compounds; clarification of model solutions by coagulation; reduction of corrosive aggressiveness of aqueous solutions. The optimal conditions for the water clarification process using potassium ferrate were: reagent dose 1 mg∙dm-3, pH close to neutral, and temperature 20°C. The oxidation rate of organic substances by the potassium ferrate solutions was 50% when applied in concentrations of 15-20 mg∙dm-3. The studies on the possible application of the reagent as a steel corrosion inhibitor in neutral aqueous media were conducted. The degree of corrosion protection reached 60%, which indicated the prospect of using iron (VI) compounds as inhibitory additives.
PL
Celem badań była ocena efektywności procesu koagulacji z wykorzystaniem wysoko zasadowego chlorku poliglinu PAX-XL19F w obniżeniu poziomu zanieczyszczenia wody substancjami organicznymi. W warunkach laboratoryjnych prowadzenia procesu przy użyciu PAX-XL19F obniżenie utlenialności, zawartości OWO i RWO w zależności od miesiąca pobrania wody wynosiło odpowiednio 46-61%, 24-43% i 17-33%, a wartości absorbancji UV254 od 51 do 68%. Potwierdzono przydatność procesu koagulacji do usuwania materii organicznej będącej prekursorem tworzenia trihalometanów. Potencjał tworzenia THM w wodach oczyszczonych był o 39-65% niższy niż w nieczyszczonych wodach powierzchniowych poddawanych chlorowaniu.
EN
The aim of the research was to evaluate the efficiency of the coagulation process using highly alkaline polyaluminium chloride PAX-XL19F in reducing the level of surface water pollution with organic substances. In the laboratory conditions of the process using PAX-XL19F, reductions in oxygen consumption, TOC and DOC contents depending on the month when water was collected were 46–61%, 24–43% and 17–33%, respectively, whereas reduction in UV254 absorbance ranged from 51 to 68%. The study confirmed the usefulness of the coagulation process in the removal of organic matter, which represents a precursor for formation of trihalomethanes. The potential for THMs formation in treated water was by 39–65% lower than in untreated surface water after chlorination.
EN
Investigated herein was the biodegradation of highly contaminated textile wastewater on a laboratory scale, with biological aerobic filters as a single treatment and in combination with the coagulation/flocculation process. Among the three support materials tested (Intalox saddles, ceramsite and beach shavings), the highest organic carbon compound removals (above 60% measured as COD and TOC) and steady operation were obtained for ceramsite. Effective and stable biological treatment was possible thanks to the development of biofilm of high bacterial and fungal diversity. The biodiversity of microflora was estimated on the basis of metagenomic analysis. The coagulation process with PAX 18 was effective in total phosphorus depletion (94%), while the coagulant Epoly CRD enabled up to 99% colour removal. The best results were obtained after the combined treatment, in which biodegradation was followed by coagulation (PAX 18). Such a combination enabled the removal of 98% of BOD5, 87% of COD, 88% of TOC, 48% of the total nitrogen, 98% of the total phosphorus, 98% of toxicity (towards Vibrio fisheri) and above 81% of colour.
PL
Procesy wykończalnicze stosowane w przemyśle włókienniczym generują olbrzymie ilości ścieków, zaś zamykanie obiegów wody w farbiarniach jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Jedną z możliwości ponownego wykorzystania wody jest podział ścieków na dwa strumienie – mniej i bardziej obciążony zanieczyszczeniami. Strumień mniej obciążony może być, po odpowiednim oczyszczeniu zaawansowanymi metodami, zawrócony jako woda procesowa, natomiast strumień bardziej zanieczyszczony unieszkodliwiony. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki unieszkodliwiania bardziej zanieczyszczonego strumienia za pomocą biodegradacji w złożach zanurzonych – samodzielnie oraz w połączeniu z koagulacją. Efektywność i stabilność procesów biologicznych została osiągnięta dzięki wpracowaniu biofilmu o wysokiej genotypowej bioróżnorodności – zarówno bakterii jak i grzybów. Bioróżnorodność mikroflory została oszacowana na podstawie analizy metagenomicznej. Najlepsze rezultaty zostały osiągnięte w sekwencji biodegradacja przed koagulacją. Taki układ umożliwił usunięcie ponad 98% BZT5, 87% ChZT, 88% OWO, 48% azotu całkowitego, 98% fosforu całkowitego, 98% toksyczności (w stosunku do bakterii Vibrio fisheri) oraz ponad 81% barwy.
EN
The removal of nitrates from aqueous solutions is cumbersome because of their high solubility in water. The use of zero-valent iron (ZVI) for the reduction of nitrates is the chemical process and it is an alternative method to the biological ones. The aim of the present study was to evaluate the effectiveness of nitrates removal from water solution by using the ZVI process. The process was coupled with the removal of COD, phosphates and turbidity by using by-products of nitrates reduction. Batch tests were performed to evaluate the effectiveness of ZVI in the removal of nitrates from aqueous solutions. The effectiveness of nitrates removal was analyzed after 5, 10, 20, 30 and 60 min. and compared to the initial concentration of pollutants. Simultaneously analysis of ammonium nitrogen and nitrites was controlled to identify products of nitrates reduction under various pH. The removal of COD, phosphates and turbidity was also performed in batch tests. The effectiveness of the removal by using three types of chemicals was compared – PIX, FeSO4, and waste Fe2+/Fe3+ from the ZVI process. The results obtained in the study indicate that ZVI can be effectively used in the treatment of water polluted with nitrates and the by-products of the process could be further applied in the removal of COD, phosphates and turbidity. Based on the results the method should be advised as a promising alternative to the technologies used nowadays under technical scale as a technology that fits with a circular economy.
EN
In this article a three-dimensional mathematical model of radiofrequency ablation during open-heart surgery is presented. It was developed to study temperature field distribution into myocardial tissue. This model uses an anatomically correct 3D model for the left atrium, obtained by magnetic resonance imaging (MRI) processing of a patient; takes into account thermoelectric characteristic differences depending on the area of electric current application; considers cooling by the air flow. An ex-vivo experiment on the pig’s heart was performed where the depth of myocardium tissue damage was measured for the model validation. It was shown that the deviation of the model data from the experiment is within the limits of instrumental measurement error. The developed model is proposed to be used for heart ablation procedures planning, or new equipment development.
PL
Podsumowano niektóre wymagania stawiane doborowi skali w modelowaniu laboratoryjnym. Opisano przygotowanie roztworu koagulantu z uwagi na powtarzalność wyników prac eksperymentalnych. Podkreślono różnice przy wyborze dawki koagulantu, raz dla szybkiej sedymentacji, a drugim razem dla dobrej jakości filtratu. Zwrócono uwagę na zagęszczanie się złoża filtracyjnego w czasie filtrocykli i na wynikający z tego wzrost oporów przepływu, którego nie potrafimy modelować. Określono, w których przypadkach lepiej jest stosować mętnościomierz, a w których licznik cząstek.
EN
Some requirements for predicting the scale of experimental setups have been briefly summarized. Preparation of coagulant solutions has been described and predicting doses of coagulant for efficient flocs settling versus efficient filtration discussed. The impact of filter porous media compaction during a filter run on head loss to flow has been pointed out as being the phenomenon not described by any reliable theoretical model. It has been described in which situations turbimeters and in which particle counters should be used to evaluate solid liquid separation efficiency.
PL
Zakład Uzdatniania Wody „Wisłok” w Iskrzyni składa się z dwóch organicznie związanych z sobą obiektów: ujęcia wody surowej oraz stacji uzdatniania wody. Schematy technologiczne obiektów pokazano na rys. 1 i 2.
16
Content available remote Adsorpcja kwasów fenoksyoctowych na pylistych węglach aktywnych
PL
Zbadano adsorpcję kwasu fenoksyoctowego (PAA) i jego pochodnych: kwasów 2,4-dichlorofenoksyoctowego (2,4-D) i 2-metylo-4-chlorofenoksyoctowego (MCPA) na dwóch pylistych węglach aktywnych Norit SX2 i Ceca L2S. Kinetyka adsorpcji przebiegała zgodnie z modelem pseudo 2. rzędu. Adsorpcja w warunkach równowagowych była dobrze opisana równaniem izotermy Langmuira i Freundlicha. Zbadano również wpływ pH i siły jonowej roztworu na adsorpcję. Adsorpcja kwasów fenoksyoctowych zmniejszała się wraz ze wzrostem pH roztworu i zwiększała się wraz ze wzrostem siły jonowej roztworu.
EN
PhOCH₂COOH and its derivatives, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid and 4-chloro-2-methylphenoxyacetic acid were adsorbed from their aq. solns. (0.2–1.0 mmol/L) on 2 com. powdered activated C at 25°C to study the adsorption kinetics and equils. The kinetics was fitted well to the pseudo-second order model. The adsorption at equil. was well described by the Langmuir-Freundlich equation. The effects of soln. pH and ionic strength were studied. The adsorption decreased as the initial soln. pH increased and increased as the soln. ionic strength increased.
17
Content available remote Random jumps with free partially deterministic coalescence
EN
The aim of this paper is to discuss a special case of a coalescing random jumps model of infinitely many jumping individuals. Jumps are embedded with repulsion at the target point and coalescence kernel is defined in such a way that for two coalescing individuals the result is deterministically defined. A possible approach to study the dynamics of the system numerically is discussed. It is based on a Poisson approximation of states of the system. Some interesting results of simulations are showed.
PL
Celem niniejszego artykułu jest omówienie szczególnego przypadku modelu skoków z odpychaniem oraz ze sklejaniem opisującego dynamikę nieskończonej liczby agentów. Skoki są wyposażone w mechanizm odpychania oparty o punkt docelowy skoku. Jądro koalescencji jest zdefiniowane w taki sposób, że wynik sklejania dwóch agentów jest określony w sposób deterministyczny. Podany został przykład podejścia do badania numerycznego dynamiki tego modelu opierający się o przybliżanie stanów układu miarami Poissona. Pokazano kilka ciekawych rezultatów takich symulacji.
18
Content available remote The effect of oxidation process on graphene oxide fiber properties
EN
Graphene, a carbon allotrope, became a significant area of research with its superior electrical, mechanical, optical properties, etc. There are several methods to obtain graphene oxide from graphite, one of which is the Hummers method. In this study, several modifications and pre-treatments preceding the Hummers method have been employed. Three different graphene oxide fibers have been produced by three different procedures, i.e. fibers obtained by Hummers method with pre-oxidation step, modified Hummers method and modified Hummers method with pre-oxidation step. It has been observed that pre-oxidation has a significant effect on graphene oxide fiber properties produced by wet spinning process (coagulation). Modified Hummers method without pre-oxidation leads to the highest breaking strength and breaking elongation. Reduced fiber linear density, breaking strength and breaking elongation together with increased crimp were observed in graphene fiber due to the addition of pre-oxidation step.
EN
The wastewater from the foundry industry contains both inorganic and organic pollutants. Their characteristic feature is the variability of the composition, which depends on the intensity of production in a given industrial plant or the combination of various pollutant streams. As part of the paper, the coagulation process was proposed for the treatment of selected wastewater from the foundry industry. The purpose of the research was to evaluate the effectiveness of coagulation depending on the concentration of pollutants in wastewater.
EN
The paper concerns the experimental research related to the removal of color and permanganate index (CODMn) in the presence of iron and manganese from the underground water by means of coagulation and ozonation. The tests were carried out on a laboratory and technical scale in the real underground water treatment system. Ozone, as a strong oxidizing agent, was used to reduce the color intensity and to convert the iron Fe2+ and manganese ions Mn2+ to Fe(OH) 3 and MnO2, respectively. In order to optimally remove the color to a value below 15 mg/L, the ozone dose of 3 mg/L was sufficient, which also ensured the proper removal of iron and manganese, by 94% and 83%, respectively. However, ozonation conducted under these conditions, did not provide sufficient removal of organic compounds expressed as CODMn below the assumed value of 3 mg/L. The effect of aluminum sulfate and polyaluminum chloride (PAC) was also studied, as a result of which it was found that polyaluminum chloride proved to be more effective reagent. Under the technical conditions of water purification at a dose of 16 mg/L coagulant, the efficiency of color removal was 65.2% and CODMn – 50.8%, which ensured that the values of the tested indicators in the purified water were maintained below the permissible level.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.