Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kadry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W czasach, gdy dookoła rozbrzmiewa hasło: „kryzys klimatyczny”, a umiejętne gospodarowanie wodami stało się jednym z najważniejszych wyzwań - nie tylko gospodarczych, przyrodniczych, ale i społecznych - studia na kierunkach zajmujących się wodą, zdają się być świetnym pomysłem... Sprawdziliśmy jak to wygląda w praktyce i na początek dobra wiadomość - absolwenci kierunków wodnych nie powinni mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia, bo „ekspertów od wody” ciągle na rynku brakuje.
PL
Sukces jest jednym z praw przyrody, naturalnym instynktem. Ludzie rodzą się z tym instynktem. To instynkt sukcesu popycha nas do tego, byśmy zdobywali wszystko, czego pragniemy. Szczęście sprzyja przygotowanym. Jednak nie wszystkim się to udaje, dlaczego? - ponieważ nie wszyscy ludzie wykorzystują swój instynkt sukcesu. Żeby zdobyć w życiu wszystko to, czego pragniemy, musimy spełnić trzy proste warunki: (M.R.Kopmeyer) · Warunek pierwszy - musimy wiedzieć CO ROBIĆ · Warunek drugi – musimy wiedzieć KTÓRĄ DROGĘ WYBRAĆ · Warunek trzeci – musimy wiedzieć JAK TO ZROBIĆ Warunki osiągnięcia sukcesu tworzą więc odpowiedzi na pytania: CO (cel), KTÓRE (drogi dojścia), JAK (metody i techniki realizacji). Czym więc jest sukces i co jest jego miarą. Sukces - to udanie się czegoś, pomyślny wynik jakiegoś przedsięwzięcia, osiągnięcie, powodzenie, triumf. Jest on więc pojęciem bardzo złożonym. Miarą sukcesu mogą być pieniądze, władza, poważanie, pewność siebie i bardzo wiele innych parametrów. "Nikt nie jest z góry przegrany - każdy może osiągnąć sukces zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym, musi tylko chcieć. Wystarczy talent, fachowa wiedza, żelazna wola, właściwa taktyka oraz umiejętność postępowania z ludźmi (Gunter Fritz).
EN
Problems of success and career can be looked upon from two different points of view – feelings of parties taking part, involved in the processes; and opinions from outside viewers. However, these opinions are often different. Constructive and daring taking of risks in order to achieve professional objectives - is part and parcel of a career. Career is a way (a bunch of ways) leading to the professional perfection and a complete fulfillment in the professional life. A failure and a misfortune are often treated as opposites to success and career. I think one needs to agree with M.R.Kopmeyer who stands behind a totally different interpretation of these issues. He thinks of them as of steps of the “ladder” of success. The deeper the failure or misfortune, the greater the assurance of achieving a success in the future. There is a condition attached to it though. If you decide to climb the ladder of success despite occasional “slips” caused by breaking off some of its steps, you will climb towards its very top. "Nobody loses right from the start – everyone can achieve a success in the professional career, as well as in the private life, one must only want it. Talent, professional knowledge, iron-strong will, adequate tactics, and ability to cope with people suffice (Gunter Fritz)”.
EN
The issue of this article is showing the results of serveying making on the group of companies manufacturing the garment products located in Lodź and the region. The aim of surveying was finding the needs of these companies for garments constructors training. Below, there is presented the research results which enabled to prepare the characteristic of tested sample, describe the number of people employed on the constructor place as well as to precise the training needs of tested subjects taking into account the defferences of production profile. Moreover, there is show also the opinions of manufactures about the occupational preparation of professional and high schools graduates for working with garment constructions.
4
Content available remote Podstawowy kurs kadrowy w opiniach uczestników kursu
EN
The bill of 1 July 2004 on professional soldiers’ military service was to assume conditions to implement effectively a new personnel policy as well as favour structural transformations taking place in the armed forces. Additionally it introduced several mechanisms so completely different from the previously binding ones that it was necessary to adopt new qualitative requirements towards those servicemen who deal with the Polish Armed Forces ’personnel. Taking into account the mentioned above conditions, in 2007, the department for personnel matters in the Ministry of National Defence decided to organise a basic personnel course for personnel officers at National Defence University (AON). The aim of the course was to professionally prepare officers to perform duties on positions where knowledge on personnel is required. This article deals with the evaluation of the personnel course conducted at the Administration and Mobilisation Branch, Strategy and Defence Faculty, AON. The course participants evaluated the course by completing anonymously a questionnaire including 13 questions and their justification. The questions concerned, among others, the atmosphere of the course, its programme, lectures, classes and decision-making games.
PL
Praca przedstawia aktualną sieć komitetów naukowych PAN z przydziałem do poszczególnych wydziałów a także liczbę i strukturę członków PAN oraz imienny wykaz komitetów funkcjonujących w Wydziale V. W oparciu o ustalone przez Prezydium PAN kryteria przedstawiono 10 najlepszych i 10 najmniej aktywnych komitetów. Szczególną uwagę poświęcono Komitetowi Techniki Rolniczej PAN i jego wpływowi na działalność całej dyscypliny inżynierii rolniczej.
EN
The paper presents present network of scientific committees subordinated to PAN [polish Academy of Sciences] and their allocations to particular departments as well as numbers and structures of PAN members and names of committees operating at the Department V. Base on citeria determined by the Board of PAN the best 10 and the least active 10 committees were chosen. Particular attention was paid to the PAN Committee of Agricultural Technology and its influence on activities of the agricultural engineering branch as a whole.
7
Content available Inżynieria rolnicza - stan obecny i szanse rozwoju
PL
Artykuł został przygotowany i wygłoszony podczas jubileuszu 30-lecia Wydziału Agroinżynierii Akademii Rolniczej w Krakowie. Na tle Ośrodka krakowskiego przedstawia stan i perspektywy rozwojowe kadr naukowych w krajowej inżynierii rolniczej a w konsekwencji pozycję tej dyscypliny w krajowym środowisku naukowym. Pokazuje także perspektywiczne kierunki badawcze o znaczeniu zarówno epistemologicznym jak i aplikacyjnym. W końcowej części zawiera problemy dydaktyczne jako kierunku kształcenia kadr inżynierskich dla rolnictwa.
EN
This article was prepared and delivered at the 30th Anniversary of the Faculty of Agricultural Engineering at Agricultural University in Kraków. It presents status and growth perspectives of post graduate resources on national agricultural engineering scale, and as a result a position of this science within the national scientific environment. It also shows the perspective research trends within the meaning of epistemology as well as applications. The final part discusses educational problems based on directions of educational courses of engineering resources for the need of agriculture.
8
Content available remote System rekonwersji kadr Sił Zbrojnych RP
PL
Inżynieria rolnicza jest dyscypliną naukową przynależną do dziedziny nauk rolniczych. W pracy przedstawiono jej interdyscyplinarny charakter a na tym tle całe krajowe środowisko instytucjonalne. Ukazano ośrodki naukowe, których Rady posiadają uprawnienia do nadawania stopni naukowych. Przede wszystkim zwrócono uwagę na aktualny poziom naukowy na tle innych dyscyplin naukowych, zwracając uwagę na słabe strony.
EN
Agricultural engineering is a scientific discipline appertaining to the agricultural science domain. The paper presents its interdisciplinary character used as a background for the whole Polish institutional environment. It shows scientific centers, the Councils of which are authorized to grant scientific degrees. First of all a consideration was given to the current scientific level against the background of other scientific disciplines, paying attention to weak points.
PL
Praca charakteryzuje krajowe środowiska inżynierii rolniczej i na tle stanu instytucjonalnego przedstawia potencjał kadrowy oraz uprawnienia do nadawania stopni naukowych. Druga jej część obejmuje zadania dydaktyczne środowiska akademickiego i zawiera propozycje Komitetu Techniki Rolniczej PAN w zakresie standardów kształcenia na kierunku "Technika rolnicza i leśna".
EN
The work characterises the country’s agricultural engineering communities and presents the personnel potential against the background of the institutional conditions and powers to confer academic degrees The second part includes didactic task of the academic community and includes proposals of the Agricultural Technology Committee of PAN (Polish Academy of Science) regarding educational standards in the faculty „Agricultural and Forestal Technology”.
PL
Wyniki ostatnich wyborów parlamentarnych i prezydenckich w Polsce wywołały u części wyborców niepewność czy też strach przed dalszą przyszłością. Z dala od niepokojów wywołanych politycznymi przepychankami istnieje w Polsce grupa społeczna, której niepokój, co do dalszej przyszłości towarzyszy już od dawna, niezależnie od tego, jaka partia przejmuje władzę. Tą grupą są młodzi absolwenci, naukowcy lub ci, którzy obrali drogę, aby, (przynajmniej w pierwotnym założeniu) stać się nimi w przyszłości. Dzisiaj, szczególnego znaczenia nabiera nie tylko kreatywność, ale także duża elastyczność i aktywność w planowaniu dalszej kariery zawodowej. W tej ostatniej kwestii ważna jest nie tylko mobilność, ale także jej kierunek - czy podążać ścieżką akademicką, czy też wybrać karierę w przemyśle. Problem ten jest szczególnie istotny dla tych, którzy kształcą się w biotechnologii, oraz rozpoczynają bądź kończą studia doktoranckie w tej dziedzinie i zastanawiają się: co dalej?
14
Content available remote Integracja KTR PAN i PTIR na rzecz rozwoju kadr naukowych
PL
Artykuł stanowi kontynuację studiów nad integracyjną działalnością Komitetu Techniki Rolniczej PAN oraz Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej na rzecz koordynacji badań naukowych i rozwoju kadry naukowej. Praca ukazuje ilościowe wskaźniki przeprowadzonych postępowań na tytuły naukowe profesora oraz przewodów habilitacyjnych w inżynierii rolniczej na tle pokrewnych dziedzin nauki.
EN
The paper is a continuation of studies upon the integrative activity of the Agricultural Technology Committee of the Polish Academy of Science {Komitet Techniki Rolniczej PAN) and the Polish Society for Agricultural Enginering, on behalf of scientific research coordination and the scientific staff development. The work presents quantitative ratios of the proceeding in course for the scientific title of a Professor and the habilitation proceeding in agricultural engineering against the background of similar areas of science.
15
Content available remote Planowanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie
PL
W nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstwach przywiązuje się dużą wagę do planowania, w tym również do planowania zasobów ludzkich. W części pierwszej artykułu omówiono istotę, etapy i elementy planowania zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie oraz zaprezentowano różne aspekty podejścia do tych kwestii. Część drugą poświęcono planowaniu potrzeb i planowaniu ich pokrycia. Omówiono też plany cząstkowe, składające się na globalny plan zasobów ludzkich i zachodzące między nimi powiązania i zależności. W części trzeciej przedstawiono problemy związane z planowaniem rozwoju zawodowego pracowników.
EN
In enterprises run in a modern manner, great attention is paid to planning, among others, to planning of human resources. The frist part of the paper covers the essence, stages and elements of planning of human resources together with the presentation of different approaches to these problems. The second part has been devoted to the planning of needs and of their fulfilment. Partial plans, making up the overall plan of human resources with connections and dependences occurring among these plans, have also been discussed. The third part deals with the problems connected with the planning of professional development of workers.
16
Content available remote Idea zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
PL
Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono istotę, zasady i cele zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie oraz zaprezentowano różnice i podobieństwa występujące między tradycyjnym zarządzaniem personelem a zarządzaniem zasobami ludzkimi. W części drugiej omówiono podmioty zarządzania zasobami ludzkimi. Określono ich kompetencje i rolę w procesie zarządzania zasobami ludzkimi. Część trzecią poświęcono strategicznym programom zarządzania zasobami ludzkimi.
EN
The article deals with the problems connected with modern management of human resources, which is a specific philosophy of business, concerning the management of people in order to make the best use of them in the development of an enterprise. The first part presents the essence, the rules and aims of human resources management as well as similarities and differences between traditional personnel management and human resources management. The second part discusses subjects of human resources management in an enterprise. Their competence and role in the process of human resources management have been defined. The third part has been devoted to strategic programmes of human resources management.
17
Content available remote Wpływ zmian organizacyjnych na działalność kadrową OBRUM
PL
Scharakteryzowano w ujęciu historycznym i aktualnym strukturę i rozwój kadry w Ośrodku, problemy, szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników.
PL
Przedstawiono dorobek instytutu w kształceniu doktorów nauk technicznych w latach 1968-1998. W ciągu 30 lat wypromowano 195 doktorów nauk technicznych Instytutu, innych uczelni i przemysłu.
EN
The output of doctors of science from Institute in years 1968-98 was presented. During last 30 years 195 doctors oof science were promoted from the Institute, another Universities as well as from the industry.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.