Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents an example of supplementing geotechnical monitoring with geodetic observations. The experimental flood embankment built within the ISMOP project (Information Technology System of Levee Monitoring) was subjected to continuous monitoring based on built-in measuring sensors. The results of geodetic monitoring used for observation of earth-filled flood embankment subjected to external loads are presented in the paper. The tests were carried out on an experimental flood embankment forming a closed artificial water reservoir. The observations were carried out for two purposes. The first was long-term monitoring, which was aimed to determine the behaviour of the newly built embankment. The second purpose was to check the reaction of the levee to the simulated flood wave, caused by filling and draining the reservoir. In order to monitor the displacements of the earth-filled embankment, it was necessary to develop the proper methodology. For the needs of research works, an appropriate network of 5 reference points and 48 survey markers has been designed and established. The periodic measurements were carried out using precise robotic total station. The stability of the reference frame was each time checked and displacements of survey markers were determined based on it. The final results allow to reveal the reaction of levee to external loads. The displacement values were referred to the course of the filling and draining experiment to indicate the relationship between them. In the field of long-term monitoring the results clearly imply the dominance of displacements outside the reservoir for points located on the embankment, in contrast to points on the crest and foreground, which do not show significant movements. On the other hand, in the field of testing the embankment reaction to the flood wave, obtaining reliable results was possible thanks to high-accuracy geodetic measurements. Small displacement values, often at the level of their determination errors, were averaged for groups of points with the same height of foundation. A sizable number of points allows to perceive some tendencies and the relation between embankment soaking and its movement directions can be noticed. During periods when the levee was still saturated with water, slight movements outside the reservoir were revealed. On the other hand, the following period of drying caused movement in the opposite direction.
PL
Artykuł przybliża znaczenie urządzeń tłumiących drgania dla bezpieczeństwa stalowych kominów przemysłowych. Rozważania przeprowadzono na przykładzie dwóch kominów H =120 m, dla których autorzy wykonali modernizację systemu tłumienia drgań. Awaria urządzenia tłumiącego zabudowanego na jednym z kominów spowodowała bezpośrednie zagrożenie katastrofą budowlaną. W artykule przedstawiono opis dosyć unikatowej konstrukcji omawianych kominów oraz szczególne cechy ich charakterystyki dynamicznej. Na podstawie badań dynamicznych porównano skuteczność działania urządzeń tłumiących starego i nowego typu.
EN
The article presents the importance of the vibration damping devices for the safety of steel industrial chimneys. Considerations will be conducted on the example of two chimneys H = 120 m for which the authors have recently done a modernization of the system of dampers. The failure of one of the dampers resulted in direct danger of construction disaster. The paper presents a quite unique design of the chimneys and their specific dynamic characteristics, as well as both dampers used before and after modernization. The effectiveness of both old and new type of damping devices will be compared based on dynamic tests.
3
Content available remote Geodezyjne metody pomiarowe w diagnostyce obiektów budownictwa energetycznego
PL
Wiele obiektów budowlanych i instalacji występujących w zakładach przemysłowych wymaga kontroli geometrycznej. Dzięki rozwijanej od ponad 10 lat technologii skanowania laserowego możliwe jest stworzenie quasi-ciągłego modelu obiektu z zarejestrowanymi lokalnymi zmianami kształtu, które nie były możliwe do uchwycenia w przypadku pomiarów prowadzonych metodami klasycznymi lub byłyby bardzo kosztowne. Jednak technika skanowania laserowego obarczona jest również błędami pomiarowymi, które mogą mieć wpływ na produkt końcowy oraz jego interpretację. Istotnym problemem jest dokładność pomiaru, na którą składają się wpływy instrumentalne, powierzchnia skanowanego obiektu oraz środowisko pomiaru. Zwłaszcza te dwa ostatnie czynniki nabierają znaczenia w przypadku skanowania obiektów przemysłowych. Na przykładzie pomiarów chłodni kominowych, kominów przemysłowych i stalowych kotłów zaprezentowano zalety skanowania laserowego.
EN
Many buildings and installations located in industrial plants require the geometric control. Any deviations of shape and dimensions are analyzed by the appropriate maintenance services. Thanks to the laser scanning technology, which has been developed for more than 10 years, it is possible to create a quasi-continuous model of the structure with recording the local shape changes, which were impossible to find basing on the measurements carried out with conventional methods, or would be burden with considerable expense. Despite such advantages laser scanning technique has also measurement errors, which may affect the final product and its interpretation. An important problem is the accuracy of the measurement, which is influenced by instrumental effects, the surface of the scanned structure and the measurement environment. Especially the last two factors become important for scanning industrial facilities. Basing on the examples of measurements carried out on cooling towers, industrial chimneys and steel boilers, the advantages and capabilities of the laser scanning method will be presented.
PL
Artykuł porusza problem wyznaczania rzeczywistych charakterystyk dynamicznych stalowych kominów przemysłowych wyposażonych w tłumiki drgań. Dokonano przeglądu metod pomiarowych oraz omówiono ich wady i zalety pod kątem zastosowania w diagnostyce dynamicznej budowli wysokich. Przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów charakterystyk dynamicznych wykonanych podczas regulacji tłumików drgań na rzeczywistym obiekcie. Trzy instrumenty pomiarowe typu naziemny radar interferometryczny, tachymetr zrobotyzowany oraz akcelerometr typu MEMS zostały poddane ocenie w zakresie stopnia zgodności otrzymanych wyników pomiaru charakterystyk dynamicznych.
EN
The article focuses on determination of the actual dynamic characteristics of steel chimneys equipped with vibration dampers. A review of measurement methods was made, together with a discussion of their advantages and disadvantages for use in the dynamic diagnosis of high structures. Examples of dynamic measurements, performed while adjusting the dampers on the real object, were presented. Three measuring instruments were assessed in terms of compliance of dynamic characteristics obtained as a result of measurement. They are: ground-based interferometric radar, robotic total station and MEMS accelerometer.
EN
The article presents the results of the test measurements performed on the steel chimney during the installation and tuning of two mass dampers. Three surveying devices were used: an interferometric radar, a robotic total station and an accelerometer. The methodology of data processing, the evaluation of the effectiveness of the applied measurement tools for determining vibration frequencies and the logarithmic decrement of damping both without damping and with active dampers were presented.
PL
W artykule przedstawiono metody pomiaru drgań stalowych kominów przemysłowych (rys. 1), które są coraz częściej stosowane w przemyśle do odprowadzania spalin. Opisano zjawiska powstawania drgań i ich tłumienia (rys. 2), na jakie narażone są tego typu obiekty [1, 8], oraz popularne techniki stosowane do ich pomiaru [3, 5, 7]. Drgania badanego komina, który został wyposażony w dwa tłumiki masowe [2], były mierzone przy użyciu radaru interferometrycznego [6, 9, 10, 11] i tachymetru zrobotyzowanego (rys. 4) oraz przyspieszeniomierza [4]. Wyniki pomiarów były wykorzystywane w trakcie prac terenowych do wykonania poprawnego strojenia tłumików zainstalowanych na szczycie komina (rys. 3). Ponadto posłużyły do określenia przydatności poszczególnych instrumentów do pomiaru drgań. Wyniki opracowano w sposób graficzny (rys. 5 i 6) oraz analityczny, poprzez obliczenie dokładności wpasowania funkcji matematycznej w zbiór obserwacji (tab. 1) oraz częstotliwości drgań (tab. 2) i logarytmicznego dekrementu tłumienia (tab. 3) podczas wykonywanych wzbudzeń. Wszystkie użyte instrumenty wyznaczają poprawne wartości analizowanych charakterystyk dynamicznych komina i w większości przypadków spełniają wymagania normy ISO 4866:2010 w tym zakresie. Wykonane pomiary świadczą o poprawności działania zastosowanych tłumików masowych.
EN
Ground-based radar interferometry is a technique which has been used for several years to measure displacements. The IBIS-S system, which is the result of the practical implementation of this technique, allows us to measure position changes of the observed points, for example, on tall building structures. This article presents practical issues associated with planning displacement measurements of tall building structures. The influence of the SNR coefficient on the efficiency and accuracy of the measurements has been discussed. A lot of attention was paid to the geometric parameters of the measurement, i.e. the range resolution, the projection factor and the characteristics of antennas, as well as to a need to take them into account at the observation planning stage. Also, interdependencies between the parameters of the radar operation in a dynamic mode were determined. The authors also highlight a necessity of converting radial displacements into the real ones, which are often occurring during the observation of tall structures, and the resulting problems.
PL
Naziemna interferometria radarowa jest techniką stosowaną od kilkunastu lat do pomiarów przemieszczeń. System IBIS-S, który jest efektem praktycznego wdrożenia tej metody, pozwala mierzyć zmiany położenia punktów obserwowanych m.in. na wysokich obiektach budowlanych. W artykule przedstawiono zagadnienia praktyczne związane z planowaniem pomiaru przemieszczeń budowli wysokich. Omówiono wpływ współczynnika SNR na efektywność i dokładność pomiaru. Wiele uwagi poświęcono geometrycznym parametrom pomiaru, tj. rozdzielczości odległościowej, współczynnikowi projectionfactor i charakterystyce anten, oraz konieczności ich uwzględniania na etapie planowania obserwacji. Określono również zależności między parametrami pracy radaru w trybie dynamicznym. Autorzy zwracają również uwagę na konieczność przeliczania przemieszczeń radialnych na rzeczywiste, która często występuje podczas obserwacji obiektów wysokich, i wynikające z niego problemy.
EN
Landslides and landslips are a phenomena with very dangerous consequences for the safety of people and their property. Prevention is an important geotechnical issue. One method of protecting embankments and slopes is the construction of retaining walls. In order to ensure the safety of large retaining structures, they should be monitored during and after the completion of the construction works. Due to their size and location, often near busy roads, retaining walls are structures the measurement of which using classical methods is difficult and time-consuming. It is reasonable, therefore, to verify the usefulness of modern surveying techniques for checks of such structures. This article presents the preparation of an observation base for classical surveys, the results of which will be compared with the results obtained from terrestrial laser scanning and ground-based radar interferometry at a later stage.
PL
Osuwiska i zsuwy są zjawiskami bardzo groźnymi dla bezpieczeństwa i mienia ludzi. Zapobieganie im jest ważnym zagadnieniem geotechnicznym. Jedną z metod zabezpieczania skarp i zboczy jest budowa ścian oporowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dużych konstrukcji oporowych należy je monitorować w trakcie budowy i po jej zakończeniu. Ze względu na rozmiar i lokalizację często w pobliżu ruchliwych dróg ściany oporowe są obiektami, których pomiar metodami klasycznymi jest trudny i czasochłonny. Uzasadnione jest zatem sprawdzenie użyteczności nowoczesnych technik pomiarowych do pomiarów kontrolnych takich obiektów. Artykul prezentuje przygotowanie bazy obserwacyjnej do pomiarów klasycznych, których rezultaty będą w dalszym etapie prac porównywane z wynikami uzyskanymi z naziemnego skaningu laserowego i naziemnej interferometrii radarowej.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie techniki skaningu laserowego do pomiaru deformacji obiektów wieżowych. Kontrola warunków geometrycznych stalowych wież telekomunikacyjnych zapewnia ich poprawne funkcjonowanie. Technika skaningu lasero-wego daje nowe możliwości pomiarowe w odniesieniu do dotychczas stosowanych metod. Jej użyteczność została wykazana na przykładzie wybranego pomiaru.
EN
The paper presents use of laser scanning technique for measuring the deformation of tower structures. This technique provides new possibilities of structure measurement in relation to the existing methods. The correct operation of steel telecommunication towers is ensured by controlling their geometric conditions. The standards and instructions specifying the permissible deformation of structures [1, 2] are referenced in the paper. On this basis, the ability of using a laser scanner for measuring the telecommunication tower shape is discussed. Due to the high resolution, the measurement is made in a global manner, and not only in a few selected cross-sections [3, 4]. In addition, the principle of the laser scanner operation is briefly described. Its usefulness is demonstrated on the example of a trihedral tower measurement (Fig. 1). The measured object is represented by a point cloud (Fig. 2), which can be shown using horizontal cross-sections (Fig. 3). In order to calculate the tower core inclination (Tab. 2), the location of steel angles of the core was determined. It was determined at all considered levels as intersections of the lines approximating the external planes of angles (Fig. 4). Whereas the tower core torsion was calculated based on the directions of three core sides at all the analyzed levels (Tabs. 3, 4).
9
Content available remote Pomiary ugięcia przęseł mostowych obciążonych dynamicznie
PL
Mosty kolejowe to jedne z wielu obiektów inżynieryjnych, dla których prowadzone są cykliczne pomiary inwentaryzacyjne. Prace pomiarowe związane są z określeniem przemieszczeń i odkształceń konstrukcji. Wśród różnych specjalistycznych badań obiektów o wydłużonym kształcie, są pomiary ruchów szybkozmiennych wywołanych między innymi eksploatacją tych obiektów. W zakresie badania kinematyki obiektu konieczne jest także uzyskanie obrazu zjawiska dla całego obiektu. Klasyczne techniki geodezyjne nie są w stanie zapewnić odpowiedniej częstotliwości rejestracji danych w celu określenia drgań poszczególnych elementów konstrukcji. W artykule zaprezentowane zostały nowoczesne technologie pomiarowe, bazujące na precyzyjnych, wysokoczęstotliwościowych urządzeniach służących do pomiaru m. in. ugięć przęseł mostowych. Jednym z opisywanych urządzeń jest naziemny radar interferometryczny. Jest to innowacyjny instrument pomiarowy, działający w oparciu o technikę skokowej modulacji częstotliwości fali oraz interferometrii mikrofalowej. Możliwości wspomnianego urządzenia zweryfikowano w oparciu o wyniki pomiarów mostu kolejowego. Badania przeprowadzono przy użyciu specjalistycznych czujników, wykorzystywanych w pomiarach szybkozmiennych przemieszczeń pionowych konstrukcji mostowych. Badania zostały wykonane w ramach grantu MNiSW nr N N526 158838.
EN
Railway bridges are among many engineering structures, for which periodic control surveys are carried out. The measurements are related to the determination of displacements and deformations of structures. Among various specialist tests of elongated-shaped objects, there are measurements of fast-variable displacements caused by exploitation of these objects. During the kinematic tests of structures it is also necessary to obtain information about the phenomenon for the entire object. Classical geodetic techniques are not able to provide the appropriate frequency of data recording in order to determine the vibrations of various construction elements. The article presents modern measurement technologies, based on precise, high frequency devices for measuring, among others, deflections of bridge spans. One of the described devices is a ground-based interferometric radar. It is an innovative measuring instrument, operating on the basis of stepped-frequency wave modulation technique and microwave interferometry. Possibilities of the mentioned device were verified basing on results of measurements of a railway bridge. The tests were performed using specialist sensors, which are used in measurements of fast-variable vertical displacements of bridge structures.
EN
The article discusses the basic principles of operation of modern ground-based radar interferometer, constituting a part of the IBIS-S system, as well as its abilities to be applied in the surveys of the structure. This system assures high accuracy, continuous recording, and the simultaneous observation of numerous points, and therefore it is applicable to study the dynamics of objects. The article presents and discusses the results of measurements of vertical and torsional vibrations carried out on the pedestrian suspension footbridge. The conducted research confirms the accuracy and usefulness of the ground-based radar interferometer for measuring vibrations.
PL
Artykuł omawia podstawowe zasady działania nowoczesnego naziemnego radaru interferometrycznego, wchodzącego w skład systemu IBIS-S, oraz możliwości zastosowania go w pomiarach konstrukcji. System ten zapewnia wysoką dokładność, ciągłą rejestrację oraz jednoczesną obserwację wielu punktów, dzięki czemu znajduje zastosowanie do badania dynamiki obiektów. Artykuł prezentuje i omawia wyniki pomiarów drgań pionowych i skrętnych przeprowadzonych na kładce dla pieszych o konstrukcji wiszącej. Wykonane badania potwierdziły dokładność i przydatność naziemnego radaru interferometrycznego do pomiarów drgań.
EN
Most of the contemporary terrestrial mobile mapping systems (MMSs) use tactical or navigation grade inertial measurement units (IMU) to determine the approximated angular exterior orientation (EO) elements of images. Navigation grade IMUs, usually integrated with GNSS receivers, are also used to determine the projection center coordinates. Recent researches show that using also a low-cost attitude and heading reference system (AHRS) or a low-cost IMU, satisfies the demands of certain photogrammetric applications. Our researches aim to evaluate the accuracy of low-cost devices suitable for constructing small, low-cost photogrammetric MMS. During our research two low-cost devices, providing information about image attitude and heading, were tested. The first one is the calibrated Ricoh G700SE GPS camera with an electronic compass and a level indicator. The second device is the Xsens MTi AHRS unit, comprising 3 MEMS (micro-electromechanical systems) gyros, 3 MEMS accelerometers and 3 magnetometers. For the testing purposes the AHRS was combined with the calibrated Nikon D80 SLR camera. The 3D AHRS magnetometer calibration was carried out using the manufacturer's software to compensate for the soft and hard iron effects. The images of three test fields were taken. The images of the first test field with signalized control points were used to determine the boresight rotation matrix of the AHRS. The bundle adjustment was solved separately for each camera and each test field to determine the true (reference) angular exterior orientation parameters. The differences between measured and calculated angles allowed to evaluate the accuracy of the measured angles. The tests results for the GPS camera show high residuals of measured azimuths, however its level indicator allows camera levelling with subdegree accuracy. The results obtained for the low-cost AHRS unit were significantly better, however over 2° residuals for yaw angle were also observed. The results prove the usefulness of the AHRS for constructing a small, hand-held MMS, whereas GPS camera azimuth measurements can be treated rather as a rough approximations in the photogrammetric network adjustment.
EN
The subject of the article is to compare the accuracy of targeting implemented in two manners – manual and automatic. The study was conducted based on international standard ISO 17123-3 for two theodolites equipped with the automatic target recognition system. The paper discusses surveying procedure – a full testing procedure, which allows to determine the actual accuracy of the tested instruments. The obtained values are the basis for conducting statistical tests that allow to verify the presented hypothesis.
PL
Tematem artykułu jest porównanie dokładności celowania wykonywanego dwoma sposobami – manualnym i automatycznym. Badania przeprowadzono na podstawie międzynarodowej normy ISO 17123-3 dla dwóch teodolitów wyposażonych w system automatycznego rozpoznawania celu. W pracy omówiono procedurę pomiarową – pełną procedurę testową, która pozwala wyznaczać rzeczywiste dokładności badanych instrumentów. Uzyskane wartości stanowią podstawę do przeprowadzenia testów statystycznych, które pozwalają na zweryfikowanie stawianej hipotezy.
EN
The frequency values of normal mode of vibrations constitute one of the key elements of the technical characteristics of high industrial chimneys. The article presents the surveying of chimneys normal modes of vibrations with the use of a microwave interferometer. The system IBIS Image by Interferometric Survey is a modern measuring device, operating on the principle of microwave interferometry. This innovative surveying technique can be used for precise measurements of dislocations and strains of building structures. It allows remote measurements from the distance up to 1000 m. The high frequency of recording allows the use of this particular device for dynamic surveying of building structures. The paper presents a general technical characteristics of the interferometer. The need for conducting dynamic monitoring of industrial chimneys has been discussed. The article also presents the results of Poland’s first frequency measurements of normal modes of vibrations carried out on two reinforced concrete chimneys of the height of 260 m with an interferometric radar.
PL
System IBIS Image by Interferometric Survey jest nowoczesnym urządzeniem pomiarowym, działającym na zasadzie interferometrii mikrofalowej. Ta innowacyjna technika pomiarowa może być stosowana do precyzyjnych pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych. Umożliwia zdalny, bezdotykowy pomiar z odległości do 1000 m. Wysoka częstotliwość rejestracji pozwala na stosowanie tego urządzenia także do pomiarów dynamicznych konstrukcji budowlanych. W pracy zaprezentowano ogólną charakterystykę techniczną interferometru oraz wyjaśniono konieczność prowadzenia monitoringu dynamicznego obiektów budowlanych. Przedstawiono także wyniki pomiarów dynamicznych dwóch kominów żelbetowych o wysokości 260 m. Należy dodać, że jest to pierwsze tego typu urządzenie w Polsce.
PL
Monitoring długotrwałych przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskich jest jednym z podstawowych zagadnień geodezji inżynieryjnej. Jednakże obiekty o wydłużonym kształcie są dodatkowo narażone na występowanie ruchów szybkozmiennych, powodowanych czynnikami atmosferycznymi, sejsmicznymi i wynikającymi z eksploatacji. Szczególnie podatne na drgania są kominy, maszty i wieże oraz przęsła i pylony mostów, zwłaszcza wiszących. Specyfika pomiaru wibracji polega na zapewnieniu odpowiedniej częstotliwości rejestracji danych, dlatego klasyczne techniki geodezyjne, wykorzystywane do pomiaru powolnych ruchów, nie znajdują zastosowania w pomiarze drgań. Ponadto, badanie kinematyki obiektu powinno cechować się wysoką dokładnością oraz możliwością uzyskania obrazu zjawiska dla całego obiektu. Rozwój nowych technologii pozwala coraz lepiej prowadzić badania dynamiki konstrukcji inżynierskich. Duże możliwości posiada naziemny radar interferometryczny, innowacyjne urządzenie, działające w oparciu o technikę skokowej modulacji częstotliwości fali oraz interferometrii mikrofalowej. Dokładność pomiaru przemieszczeń względnych przy użyciu radaru osiąga niespotykane dotychczas wartości. Dodatkowo wysoka częstotliwość rejestracji oraz duży zasięg pomiaru pozwalają zaliczyć to urządzenie do najlepszych narzędzi monitorujących drgania. Artykuł przedstawia wyniki pierwszych w Polsce pomiarów drgań, wykonanych przy użyciu naziemnego radaru interferometrycznego IBIS, będącego własnością Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie. Uzyskane rezultaty potwierdzają efektywność omawianej technologii w monitoringu drgań. Testy wykonano na kilku obiektach mostowych oraz wieżowych.
EN
Monitoring of long-term displacements and deformations of engineering objects is one of the main problems of engineering surveying. However, objects of a slender shape are additionally exposed to fast-variable movements, caused by atmospheric, seismic and operation factors. Particularly susceptible to vibration are chimneys, masts and towers, and also spans and pylons of bridges, especially of suspension bridges. The specificity of vibration measurement is to ensure the appropriate frequency of recording data. Hence, classical surveying techniques used to measure slow movements are not applied to vibration measurement. In addition, the kinematics tests should be performed with a high accuracy and should enable obtaining the whole object deformation image. The development of new technologies makes it possible to better investigate engineering structures dynamics. It is the ground-based interferometric radar, an innovative device, operating on the basis of the stepped-frequency continuous wave modulation technique and the microwave interferometry that has a great potential as regards that investigation. The measurement accuracy of relative movements with the use of the radar amounts to unprecedented values. Moreover, high frequency of recording and a large range of measurement allow classifying this device among the best vibration monitoring tools. The article presents results of the first vibration measurements made in Poland using the IBIS ground-based interferometric radar, owned by the Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering of AGH University of Science and Technology. The effectiveness of the discussed technology in vibration monitoring is confirmed by the obtained results. Tests were performed on several bridge and tower structures.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.