Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  moment skrawania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the results of the research on the influence of the length of elements made of carbon fiber reinforced plastics (CFRP) and glass fiber reinforced plastics (GFRP) on surface roughness, surface topography, passive forces and cutting torques after circumferential milling with diamond-coated inserts (PCD). The paper also presents the results of the research on the stiffness of the elements depending on their length. The samples of composite materials were clamped in a vise at the machining center. The length of the element was defined as the unsupported distance between the milled surface and the place of attachment of the composite element. With constant milling parameters, the maximum values and amplitudes of the values of passive forces and cutting torques at variable element lengths were determined. The obtained surface was measured in order to determine the surface roughness parameters and 3D topography. The research showed that the carbon fiber reinforced plastics is on average one and a half times stiffer than that the glass fiber reinforced plastics. On the basis of the results obtained, it was found that the passive forces and cutting torques as well as the roughness parameters increase along with the length of the element. It was also shown that for the glass fiber reinforced plastics, above a certain length, the surface roughness clearly deteriorates.
EN
The pursuit to achieve a broadly defined optimisation of the manufacturing processes imposes the use of the increasingly innovative machining methods. The increase of the machining efficiency, assuring a high surface quality as well as precision of dimensions and shapes, necessitates the search for new methods to meet the demanding requirements, apart from the development of materials used for the working parts of tools, wear-resistant coatings or improvement of the cutting tool point geometry. One of the methods to improve forming by machining is the optimisation of the machining strategy during the manufacture of the components having complex shapes. The progress in this field is particularly noticeable along with development of the software for machining on multi-axis machines. This article presents the results of tests for the impact of machining strategy on passive force, cutting torque, material removal rate, topography of the obtained surface and the shape of chip resulting from the aluminium alloy milling. The tests were performed by comparison of the classic strategy available in the NXCAM system to the iMachining technology.
PL
Wiercenie materiałów ciągliwych, do których zalicza się Ti6Al4V, często wiąże się z niewystarczającym odprowadzeniem wiórów, co prowadzi do wystąpienia zakłóceń procesu obróbki. Wióry powstające w trakcie procesu wiercenia materiałów plastycznych są ciągliwe i mają skłonność do gromadzenia się w rowkach wiórowych narzędzia. Takie gromadzenie się wiórów może skutkować zarysowaniami powierzchni otworu, przyklejeniami materiału do narzędzia skrawającego, a także do przyśpieszonego zużycia ostrza skrawającego. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań uzyskane w procesie wiercenia stopu tytanu Ti6Al4V w aspekcie dokładności wymiarowo-kształtowej uzyskanych otworów. Obróbkę prowadzono bez chłodziwa (na sucho) przy różnych zestawach parametrów skrawania. W ramach badań monitorowano siłę posuwową i moment skrawania, dokładność kształtowo-wymiarową, jakość powierzchni otworu oraz kształt wiórów. Wyniki badań pokazują, że zarówno jakość otworu, jak i jego dokładność wymiarowo-kształtową można poprawić przez odpowiedni dobór parametrów skrawania. Ponadto, obserwacja powierzchni na wyjściu narzędzia z materiału wskazywała na występowanie odkształceń plastycznych (zadziory) związanych z parametrami skrawania. Wyniki eksperymentu wykazały także, że na kształt i wielkość zadziorów istotny wpływ ma prędkość posuwu.
EN
The drilling of ductile materials, such as Ti6Al4V, is often associated with insufficient chip evacuation, resulting in disturbances in the machining process. Chips formed during the drilling process of plastic materials are ductile and tend to accumulate in the chip flutes of the tool. Such chip formation may result in scratches on the hole surface, sticking the material to the cutting tool, and also on accelerated wear of the cutting edge. This article presents the analysis of the drilling process and assessment of the quality of the hole after drilling Ti6Al4V titanium alloy without coolant at various processing parameters. As part of the research, the feed force and cutting moment were monitored, the shape and dimensional accuracy and the quality of the hole surface and the shape of the chips. The test results show that the hole quality can be improved by appropriate selection of cutting parameters. Observation of the surface at the exit of the tool from the material indicated plastic deformation (burrs) in different cutting conditions. The results of the experiment also showed that the shape and size of burrs is strongly influenced by the feed speed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu prędkości skrawania, z uwzględnieniem zakresu prędkości o podwyższonych wartościach, narzędziami składanymi na moment skrawania oraz siłę bierną w procesie frezowania stopu tytanu Ti6Al4V. Eksperyment przeprowadzono na pionowym centrum obróbkowym Avia VMC800HS. Do badań wykorzystano siłomierz Kistler 9125A. Wykazano znaczący wpływ wartości zużycia ostrza i prędkości skrawania na wartość siły biernej i momentu skrawania.
EN
The paper reports the results of the study investigating the effect of cutting speed, including a range of increased speed values, on the cutting torque and axial force in the milling of Ti6Al4V titanium alloy. The experiment was performed on the Avia VMC800HS vertical machining center and the 9125A Kistler dynamometer was used in the tests. The results demonstrate that the degree of tool wear and the applied cutting speed have a significant effect on the value of axial force and cutting torque.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu zużycia ostrza na moment skrawania oraz siłę bierną podczas frezowania stopu tytanu Ti6Al4V. Do badań wybrano płytki skrawające o różnym stopniu zużycia. Widoczny jest wpływ wartości zużycia na powierzchni przyłożenia oraz prędkości skrawania na wartość siły biernej i momentu skrawania.
EN
The results of the survey on the influence of tool wear on the cutting torque and axial force in the milling of Ti6Al4V titanium alloy are presented. The tests were carried out by selecting cutting inserts with different degree of wear. The influence of the wear value on the flank surface and the cutting speed on the value of axial force and cutting torque is visible.
PL
Przeanalizowano wpływ wybranych parametrów skrawania (prędkości i posuwu) na moment i siłę skrawania podczas wiercenia żeliwa EN-GJL-250. Operacja wiercenia została wykonana wiertłem składanym firmy Allied Machine z serii DEM22000S-20FM, na pionowym centrum frezarskim Hermle B300. Pomiar momentu i siły skrawania podczas wiercenia przeprowadzono siłomierzem firmy Kistler.
EN
The impact of selected cutting parameters (cutting speed and cutting feed) on the torque and cutting force during drilling gray cast iron EN-GJL-250 was analyzed. The drilling operation was carried out by Allied Machnie drill series: DEM22000S-20FM, on the Hermle B300 vertical milling center. The measurement of the torque and the cutting forces during drilling was carried out by Kistler device.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań momentu skrawania i chropowatości powierzchni w procesie frezowania czołowego stali EZ6NCT25. Stal EZ6NCT25, zaliczana do stali nierdzewnych, jest z powodzeniem wykorzystywana w przemyśle lotniczym i okrętowym. Wytwarza się z niej takie elementy, jak łopatki turbin czy zespoły komory spalania. W eksperymencie wykorzystano narzędzia monolityczne pełnowęglikowe o średnicy d = 12 mm. Badania przeprowadzono przy zmiennych parametrach technologicznych. Zauważono, że parametry te wpływają na moment skrawania i amplitudę momentu oraz – w mniejszym stopniu – na chropowatość powierzchni.
EN
The paper reports results of an investigation of the cutting torque and surface roughness in the face milling of EZ6NCT25 steel. Classified as stainless steel, EZ6NCT25 is effectively used in the aviation and shipbuilding industries. This steel grade is used for producing elements such as turbine blades and combustion chamber assemblies. Experimental tests were performed with the use of full-carbide monolithic tools with the diameter of d = 12 mm. The tests were conducted at variable technological parameters. It has been observed that that cutting torque and amplitude cutting torque depend on machining conditions, and also, although to a lesser extent the surface roughness.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań momentu skrawania i chropowatości powierzchni w procesie frezowania czołowego stopu niklu Inconel 718. W eksperymencie wykorzystano narzędzia monolityczne o średnicy d = 12 mm, wykonane z ceramiki SIALON. Badania przeprowadzono przy zmiennych parametrach technologicznych: ap = 0,8-1,2 mm, vc = 400-898 m/min, fz = 0,07-0,16 mm/ostrze. Zauważono, że wzrost posuwu na ostrze fz i głębokości skrawania ap powoduje większe wartości momentu skrawania Mc. W zakresie vc = 400-732 m/min następuje spadek wartości momentu skrawania Mc. Parametry chropowatości powierzchni również zależą od warunków obróbki.
EN
This paper presents the results of an investigation of the cutting torque and surface roughness in the face milling of nickel-based alloy Inconel 718. In the experimental tests monolithic tools with a diameter of d = 12 mm made of SIALON ceramics were used. The tests were conducted at variable technological parameters: ap = 0.8-2 mm; vc = 400-893 m/min; fz = 0.07-0.16 mm/per tooth. It has been found that increasing the feed per tooth fz and the depth of cut ap resulted in a higher cutting torque. In the range of vc = 400-732 m/min the decrease of cutting torque Mc was observed. Surface roughness parameters also depended on machining conditions.
PL
Stopy tytanu znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Z uwagi na wymogi związane z dokładnością wymiarowo-kształtową i jakością powierzchni często są poddawane obróbce skrawaniem. Jednak ze względu na ich właściwości należą do grupy materiałów trudnoskrawalnych. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu prędkości skrawania vc oraz posuwu na ostrze fz na moment skrawania i jego amplitudę oraz chropowatość powierzchni podczas frezowania próbek wykonanych ze stopów tytanu Ti6Al4V, WT3-1, WT22 oraz OT4-1. Badania przeprowadzono na 3-osiowym centrum obróbkowym. Do pomiaru momentu skrawania użyto siłomierza obrotowego Kistler 9125A. Istnieje zakres prędkości skrawania vc, dla którego chropowatość powierzchni jest najmniejsza. Wykazano, że wartości momentu skrawania oraz amplitudy są silnie skorelowane z właściwościami materiału.
EN
Titanium alloys are widely used in many industries. Because of the shape and dimensional accuracy requirements and surface quality, they are often subject to finishing machining. However, due to their properties they are difficult-to-cut materials. This paper presents the results of studies on the effect of cutting speed vc and feed per tooth fz on cutting torque, torque amplitude and Surface roughness during milling of samples made of Ti6Al4V, WT3-1, WT22 and OT4-1 titanium alloys. The research was carried out on a 3-axis machining centre. Kistler 9125A rotary dynamometer was used to measure the cutting torque. It was found that there is a range of cutting speeds vc for which the surface roughness is the smallest. It has been also shown that both the values and amplitudes of cutting torque are strongly correlated with the properties of the material.
EN
To determine the effect of drill wear on the value of the axial force and cutting torque, a series of durability tests of drills with a diameter of 10 mm made of high-speed steel HS2-5-1 were carried out. The investigations were conducted during the durability period and at constant values of cutting parameters. The tests were carried out while drilling holes in samples made of C45 steel and EN-GJS-500-7 cast iron. The dynamics of wear on all parts of the drill was also determined. It has been shown that while drilling with different values of cutting parameters, there is a loss of machinability for different values of the wear indicators. While drilling with high cutting speeds and with small feeds, there is a loss of cutting ability in the area of accelerated wear. The application of TiN coating does not change the controlled wear locations. TiN coating only reduces the intensity of wear on the tool flank, which increases the durability of the drill.
PL
W celu określenia wpływu zużycia wierteł na wartość siły osiowej oraz momentu skrawania przeprowadzono serię badań trwałościowych wierteł o średnicy 10 mm wykonanych ze stali szybkotnącej HS2-5-1, przy stałych parametrach skrawania, w czasie jednego przyjętego okresu trwałości. Badania prowadzono podczas obróbki otworów na próbkach ze stali C45 oraz z żeliwa ENGJS500-7. Określono również dynamikę zużycia na wszystkich częściach skrawających wiertła. Wykazano, że podczas eksploatacji wierteł z różnymi parametrami skrawania, utrata ich skrawności następuje dla różnych wartości wskaźników zużycia. Podczas wiercenia z dużymi prędkościami skrawania i małymi posuwami, utrata skrawności wiertła następuje w obszarze przyspieszonego ich zużycia. Naniesienie powłoki TiN nie zmienia kontrolowanych miejsc zużycia a tylko zmniejsza intensywność zużycia na powierzchni przyłożenia, co powoduje wzrost trwałości wiertła.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań, których celem było określenie wpływu geometrii narzędzi i parametrów skrawania na wartości siły i momentu skrawania podczas wiercenia w takich materiałach jak stal, żeliwo i stop aluminium. Oprócz wyznaczenia wpływu wspomnianych parametrów na siły i momenty skrawania, w badaniach przeprowadzono identyfikację modelu dynamicznego obiektu jakim jest proces skrawania podczas stanu przejściowego.
EN
The paper presents results of investigations which main goal was to determine the influence of tool geometry and cutting parameters on cutting force and torque during drilling. During investigations were studied the influence of tool rake angle &gamma, clearance angle a, cutting speed Vc and feed rate f on cutting force and torque. Moreover, the identification of dynamie characteristics of cutting process was developed. These results will be useful for the verification of simulation model of cutting process .
PL
W pracy na wstępie przedstawiono przegląd literatury. Obejmuje on w pierwszej części ogólne informacje dotyczące procesu wiercenia, budowy wiertła, geometrii wierteł w układzie roboczym, parametrów procesu wiercenia oraz oporów skrawania przy wierceniu otworów. W drugiej części przeglądu literatury przedstawiono znane modele predykcyjne oraz dokonano ich oceny pod względem przydatności jako narzędzi do predykcji sił i momentów skrawania. Kolejna część pracy obejmuje koncepcję modelu predykcyjnego będącego podstawowym zagadnieniem pracy, a także etapy jego realizacji. Koncepcja zaproponowanego modelu predykcyjnego zakłada, iż prognozowanie sił skrawania może być oparta na założeniu, że proces skrawania całego ostrza wiertła może być zastąpiony praca wielu elementarnych ostrzy. Dla elementarnego ostrza opracowano model siły skrawania rozpatrywanego w płaszczyźnie normalnej. Po uwzględnieniu parametrów geometrycznych elementarnego ostrza i kinetyki procesu skrawania model pozwala na wyznaczenie sił i momentów skrawania w układzie narzędzia. Przekształcenie sił z płaszczyzny normalnej do układu narzędzia dokonano w oparciu o przekształcenie Eulera. Przedstawiono wszystkie możliwe konfiguracje kątów natarcia, przystawienia i pochylenia krawędzi skrawającej mogące wystąpić w geometrii ostrza wiertła. Siły skrawania w przekroju normalnym wyznaczono na drodze symulacji metodą MES. Model MES procesu skrawania obejmuje zjawiska mechaniczne i rozpływ ciepła. Przyjęto model materiałowy materiału obrabianego wg równania Johnsona-Cooka. Zmiennymi parametrami w modelowaniu MES są kąt natarcia, posuw i prędkość skrawania. Uzyskane w drodze symulacji MES siły skrawania pozwoliły na wyznaczenie rozkładu siły posuwowej i momentu skrawania wzdłuż krawędzi i ścina dla dwóch modelowanych wierteł. Narzędzia różniły się geometrią i średnicą. Również dla tych dwóch wierteł w oparciu o zaproponowany model predykcyjny wyznaczono całkowitą siłę posuwową i moment skrawania sumując siły działające na elementarne ostrza. W kolejnym etapie przeprowadzono badania weryfikacyjne. Pierwszy etap badań obejmował weryfikację wartości sił uzyskanych na drodze modelowania MES. W tym celu opracowano ortogonalny plan badań oraz przygotowano specjalne narzędzia i próbki testowe. Drugi etap badań weryfikacyjnych obejmował sprawdzenie poprawności zaproponowanego modelu predykcyjnego przez przeprowadzenie testów skrawania w pełnym materiale przy użyciu takich narzędzi, jakie zastosowano w badaniach modelowych. W końcowej części pracy wskazano na kierunki dalszych badań.
EN
At the beginning of the investigation a literature review is presented. In the first part information about drilling process, drill design, drill geometry and drill geometry in tool-in-use system, drilling parameters and cutting forces discussed. The second part of the literature review is devoted to predictive models for thrust and torque prediction in drilling. An analysis of these models from the point of view of usability in drilling thrust and torque is presented as well. The next part of the investigation presents an idea of predictive model for thrust and torque prediction for drilling being a basis of presented investigation and shows steps of its realization. Proposed idea predictive model assumes that the prediction of cutting forces may by treated as a cutting process of the whole drill lip substituted by cutting with many elementary cutting edges. For each elementary cutting edge a model of cutting forces is developed. In this model cutting forces are considered in normal plane and chip flow plane. After taking into account elementary edge geometrical; parameters and process kinematical parameters the model makes possibly to determine cutting forces coordinate system. A transformation from normal plane and chip flow plane where cutting forces act to tool-in-hand system is achieved using Euler's angles. All possible configurations of geometrical features parameters are considered. Each configuration includes different values of the rake angle, tool cutting edge angle and inclination angle. The cutting forces in normal plane were determined with the aid of finite element method (FEM). The FEM model includes mechanical phenomena and heat flow. A flow stress in used material model is based on Johnson - Cook's equation. Varied parameters in FEM simulation were: rake angle, feed and cutting speed. On the basis of FEM simulation and Euler's angles a distribution of cutting forces along the drill edges was determined for two modeled drills. For these two drills the cutting forces were determined for whole drills lip on the basis of proposed model as well. In the next part of the investigation verification tests were conducted. The first stage of verification tests includes checking of values of cutting forces obtained from FEM modeling. For these tests an orthogonal program of tests was worked out and special specimens and tools were prepared. The second stage of the tests were conducted to verify values of thrust and torque for whole drills lip with the same geometrical features which were used during modeling. At the end of the investigation some direction of further investigation were pointed out.
13
Content available remote Wpływ cieczy obróbkowych na moment gwintowania narzędziami z powłoką TiN
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów momentu skrawania przy gwintowaniu narzędziami z powłoką TiN oraz bez powłoki przy smarowaniu wybranymi cieczami obróbkowymi. Badania przeprowadzono na stanowisku T-18 opracowanym w ITeE, zgodnie z procedurą zawartą w normie ASTM D 5619. Analiza wyników badań pozwoliła na stwierdzenie, że gwintowniki z powłoką TiN charakteryzują się mniejszym momentem skrawania przy gwintowaniu w stosunku do gwintowników bez powłoki. Wysoką efektywność mają ekologiczne ciecze obróbkowe na bazie oleju roślinnego.
EN
The authors show the investigation results of the effect of TiN coating (deposited by arc-vacuum method) on tapping torque. The investigation were performed using testing rig denoted as T-18, developed manufactured by ITeE. The tests were performed accordingly with ASTM D 5619 standard. TiN coating exhibit lower tapping torque value in comparison with uncoated one (regardless of cutting fluid type). The tapping torque depends on type of cutting fluid. The fluids based on vegetable oils (PE-R) and with propylene glycol (PE-N - 9°C) show excellent efficiency for TiN coated tap.
PL
W artykule przedstawiono znane metody wyznaczania sił i momentów występujących przy wierceniu na podstawie wzorów empirycznych. Omówiono wstępne badania mające na celu uzyskanie zależności matematycznych pomiędzy siłą posuwową i momentem skrawania a wybranymi cechami geometrycznymi klasycznego wiertła krętego.
EN
Known methods for determining drilling thrust and torque based on empirical equations are presented in this paper. The paper presents preliminary research to receive mathematical dependences between thrust, torque and some general purpose twist drills geometrical futures. Conclusions: 1. There is a possibility of selection such coeffictions and form of predictive equatoins for which dependence between drilling thrust and torque and clearence angle and rake angle is linear or nonlinear. 2. The increase in clearence angle value causes increase in drilling thrust. 3. The increase in rake angle value causes decrease in drilling thrust. 4. The increase in clearence angle value causes increase in torque of drilling. 5. The increase in rake angle value causes decrease in drilling torque. 6. Proposed predictive method of drill burden can be utilized for thrust and torque prediction, because the research has shown that its extreme error is about 30% [10] (except verification of torque prediction based on formulas presented in [9]).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.