Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Rejon Lądka Zdroju jest od kilkuset lat znany z występowania i wykorzystywania ciepłych źródeł. Złoże wód geotermalnych występuje tutaj w specyficznych warunkach geologicznych charakterystycznych dla obszaru sudeckiego. Ma ono charakter szczelinowy i występuje w warunkach naporowych. Rozwój Uzdrowiska spowodował potrzebę lepszego rozpoznania złoża hydrogeotermalnego i jego geologicznego otoczenia. W ramach zrealizowanego programu badań wykonane zostały również badania geofizyczne zorientowane na rozpoznanie ogólnych warunków geologicznych złoża i jego otoczenia. Zastosowane zostały metody: magnetyczna, grawimetryczna i geotermiczna, profilowania VLF, sondowania i profilowania elektrooporowe oraz ciągłe profilowania magnetotelluryczne. W ramach prezentowanej pracy wykonany został przegląd wcześniejszych badań geofizycznych oraz wykonano reinterpretację danych magnetotellurycznych z włączeniem interpretacji danych grawimetrycznych. Reinterpretacja obejmowała przegląd prac pomiarowych, weryfikację procedur i wyników przetwarzania danych pomiarowych oraz została zweryfikowana i rozszerzona interpretacja krzywych sondowań w tym inwersyjne modelowania dwuwymiarowe. Badania te pozwoliły na wyinterpretowanie stref uskokowych, wykrycie anomalii temperaturowych i w bardzo ograniczonym stopniu rozpoznanie przestrzenne szczelinowych poziomów wodonośnych.
EN
The Lądek-Zdrój area has been known for several hundred years as a place of occurrence and use of hot springs. A hydrogeothermal reservoir occur there in specific geological conditions characteristic for Sudetes area. The reservoir is of a fracture type and occurs in artesian conditions. The development of the Health Resort caused the need for the better recognition of the hydrogeothermal reservoir and its geological vicinity. The carried out investigation program included, among others, a geophysical survey for the recognition of general geological conditions of the reservoir and its vicinity. The magnetic, gravity and surface geothermic methods were applied as well as VLF profiling, resistivity profiling and soundings and continuous magnetotelluric profiling. The review of the earlier geophysical surveys and reinterpretation of the magnetotelluric data including gravity data were made within the framework of the presented paper. The reinterpretation works a included review of data acquisition, the verification of procedures and results of data processing as well as verification and an extended interpretation of the sounding curves with use of inverse 2D modeling. As results of the survey tectonic zones were interpreted and temperature anomalies were discovered and, within a limited range, space recognition of the fractured aquifer horizons was made.
EN
Dynamics of the helicopter rotor (blade vibrations, ground resonance, influence of forward speed etc.) plays a significant role in wear of transmission and engine systems. Particularly severe wear of these elements can be expected on military helicopters operating in battlefield conditions, where exceedances of dynamic flight parameters and harsh maneuvers occur more frequently. The “FAM-C” diagnostic method, developed by the Air Force Institute of Technology in Poland, has been used for assessing and monitoring a fatigue wear. Particularly, this method may be applied to monitor defects of power plant and helicopter transmission system, where other “classical” methods are less efficient due to the very complex variable system as for the direction and frequency, system of forces generating vibrations in kinematic pairs situated close to each other. Due to this reasons certain vibroacoustic and thermal effects develop around these pairs and they interfere with each other. In a helicopter, a power plant, including a power transmission system is also a carrying assembly. It forced designers to construct a power plant with increased number of joints and bearing supports. This article depicts possibilities of FAM-C method regarding wear of the main bearing of helicopter rotor, wear of surface of teeth contact, clearances between axles of gear wheels in gear and the evaluation of circumferential clearances on splined connections. In the FAM-C method, signal from the AC generator used in routine operation of the helicopter is processed. Signal analysis enables simultaneous monitoring of several engine and transmission elements at the same time. It doesn’t require any separate sensors – one permanent electric generator or tachometer generator is - by the appropriate way of picking up and converting the output voltage signal - a source of the whole gamut of diagnostic information.
PL
Dynamika wirnika śmigłowca (drgania łopat, rezonans przyziemny, wpływ prędkości postępowej itp.) odgrywają istotną rolę w zużywaniu systemu transmisji i zespołu napędowego. Szczególnie szybkie zużycie tych elementów należy oczekiwać śmigłowcach wojskowych w warunkach bojowych, w których to często występują przekroczenia parametrów dynamiki lotu. Metoda FAM-C opracowana w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Polsce została użyta do oceny i monitorowania tego zużycia. W szczególności metoda ta może być używana do monitorowania uszkodzeń zespołu napędowego i transmisji śmigłowca, gdzie inne „klasyczne” metody są mniej skuteczne z uwag na bardzo skomplikowany układ zmiennych co do kierunku amplitudy i częstotliwości układ sił wywołujący wibracje w blisko siebie położonych parach kinematycznych. Z tego powodu tworzą się wokół tych par kinematycznych efekty wibroakustyczne i termiczne , które się wzajemnie zakłócają. W śmigłowcu zespół napędowy w tym zespół transmisji mocy jest jednocześnie zespołem nośnym. Wymusiło to na konstruktorach konstruowanie układu napędowego ze znacznie większa liczbą przegubów i podpór łożyskowych. W tym artykule przedstawiono możliwości metody FAM-C dotyczącej zużycia głównego łożyska wirnika nośnego, zużycia płaszczyzny styku zębów, luzów pomiędzy osiami kół zębatych w przekładni oraz oceny luzów obwodowych na połączeniach wielowypustowych. W metodzie FAM-C przetwarzany jest sygnał z generatora prądu przemiennego w czasie normalnej eksploatacji śmigłowca. Analiza tego sygnału umożliwia jednoczesne monitorowanie wielu elementów silnika i przekładni jednocześnie.
EN
The Composite Patch Bonded Repair (CPBR) is one of the most cost-efficient types of aircraft structure repair. In the CPBR, the damaged structure is reinforced by applying a composite patch. The boron-epoxy composite (BFRP) is a popular choice for these types of repair. The BFRP was utilized to repair the cracked resistance welding joints in the upper flap of the MiG-29’s RD-33 engine intake. In the present paper, the numerical results are shown, along with the comparative tests of the undamaged inlet flap, the damaged inlet flap and of the CPBR repaired inlet flap.
PL
Jednym z najbardziej ekonomicznych sposobów naprawy uszkodzonej struktury statku powietrznego jest jej wzmocnienie poprzez nałożenie na nią kompozytowego pakietu naprawczego – Composite Patch Bonded Repair (CPBR). Powszechnie stosowanym materiałem jest m.in. kompozyt epoksydowo-borowy (BFRP). Materiał ten został zastosowany do naprawy pęknięć połączenia zgrzewanego klapki górnego wlotu powietrza do silnika RD-33 samolotu MiG-29, przeprowadzonej w ITWL. Artykuł zawiera wyniki analiz numerycznych oraz badań porównawczych struktury oryginalnej nieuszkodzonej klapki, struktury uszkodzonej oraz struktury po wykonanej naprawie z zastosowaniem BFRP.
EN
A series of catastrophic floods that have occurred over the last twenty years in Poland brought an urgent need for taking preventive steps to monitor river embankment conditions. The main problem seems to be the development of efficient (i.e. fast and economical) measurements for controlling the condition of river embankments, because the execution of the full range of geotechnical measurements is both lengthy and costly. In this situation, a cheap and quick geophysical survey has been proposed to undertake this purpose. In this article the results of geophysical surveys are described which were performed using geoelectric and electromagnetic methods along a section of the Vistula embankment, located near the Maniów area in the Małopolska province. According to the archival data, this region is situated in a high-risk flooding zone. Three geophysical methods were used to recognize conditions of the levee: (i) Electrical Resistivity Tomography (ERT), (ii) Induced Polarization (IP) and (iii) Electromagnetic Conductivity (EMC). Geoelectrical measurement results were presented in the form of resistivity and polarization cross-sections. Results of conductivity measurement were presented in the form of plots. These parameters effectively supplement geotechnical testing, providing spatial information about the changes within the embankment and its substrate. It allows the prediction of potentially vulnerable areas to water percolation during flooding.
EN
The paper proposes a method of calculating the maximum displacement in the aircraft metal structure repaired by CPBR (bonded composite patch repair). The calculations were made based on specimens. The specimens were prepared according to the current requirements used in aviation. The 2024-T3 alloy metal sheet was a structure. To repair the structure used the boron-epoxy composite patch in prepreg technology was used. The metal structure was modeled as an isotropic elastic body. The metal structure coated with the composite patch was modeled as an orthotropic structure. Based on this, the stress was determined in the metal structure. The size opening displacement in the metal structure was determined based on the model of linear elastic fracture mechanics for the plane stress state. The calculation results were verified by measuring the displacement in laboratory conditions. The laboratory tests made it possible to demonstrate the accuracy of the proposed approach.
EN
The need to continuously monitor the flood embankment is necessary to introduce the measurement methods which give quick results in crisis situations. The protection of embankments as well as the prevention from floods are not only associated with the examination of the body river levee. Experience suggests that one of the problems involves the unknown geotechnical conditions of the levee base. Unfortunately, point geotechnical surveys carried out with a big measurement step were not able to fully identify the lithology variation over larger areas. This is caused by the high cost of drilling shallow wells. The application of non-invasive geophysical methods allows the completion of geotechnical research, and supplies additional information about the variability of geological medium. The structure in the area of the former river beds creates favorable conditions for carrying out geophysical surveys dependent on the variability of geoelectrical properties of rocks. This problem is solved by the use of conductivity method on the 100 m long part of the flood bank. This is recommended for quick and non-invasive measurements. A complex interpretation of geotechnical, hydrogeological and geophysical data provided information about the variability of geoelectrical parameters over this area and therefore made it possible to identify areas prone for greater filtration during high water levels.
EN
Electrical conductivity is used in the study of fresh-water and/or mineralized water outflow zones. Conductivity of water is relatively low. It strongly depends on its salinity and mineralization. Increased salinity and mineralization of water give rise to conductivity growth of hydrogeological medium. Finding water leak zones is an important problem during planning any building works. The influence of water on the building can be disadvantageous (elution, destruction of the foundations and sulfate aggressiveness). Because of high conductivity of water, watered zones can be recognized with the use of electromagnetic methods. The paper presents results of examination of mineralized water leak zones on the building site of the new CYFRONET building in the Ruczaj quarter, Cracow, Poland. The examinations were conducted with the use of ground conductivity meters. The main goal of the research was to find mineralized water leakage under the foundations of the new-built building.
8
Content available remote Złoże ropy naftowej Wańkowa w interpretacji danych elektromagnetycznych
PL
W rejonie złoża Wańkowa wykonane zostały szczegółowe badania elektromagnetyczne wzdłuż jednej z linii sejsmicznych, przebiegającej w jego najbliższym sąsiedztwie. Przeprowadzone prace geofizyczne miały na celu weryfikację założeń metodycznych dotyczących wykrywania struktur złożowych znajdujących się w piaskowcach menilitowych. Pomiary zrealizowano za pomocą metod bazujących na polach elektromagnetycznych, generowanych w sposób naturalny i sztuczny. Konfrontacja wyników uzyskanych z niezależnych metod pozwoliła na sprecyzowanie i potwierdzenie dotychczasowych założeń. Ostatecznym rezultatem było wyznaczenie charakterystycznych wskaźników obecności struktur złożowych.
EN
Detailed electromagnetic measurements in the Wańkowa deposit area along one of the seismic lines running nearby were performed. Geophysical measurements were performed to verify the methodological assumptions related to the detection of reservoir structures located in the menilite sandstones. The measurements were performed using methods based on the electromagnetic fields generated naturally and artificially. Comparison of the results obtained from independent methods, helped to clarify and confirm existing assumptions. The final result was to determine the characteristic indicators of the reservoir structures presence.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wykorzystania metod elektromagnetycznych w prospekcji złóż węglowodorów oraz w rozpoznawaniu struktury i zróżnicowania litologicznego kompleksów fliszowych. W latach 2008–2014 wykonano serię badań elektromagnetycznych w rejonach wybranych karpackich złóż węglowodorów, m.in. w obszarze złoża ropy naftowej i gazu ziemnego Grabownica, złoża gazu ziemnego Strachocina oraz złóż ropnych Łodyna i Wańkowa. Zastosowane zostały metody: audiomagnetotelluryczna (AMT), audiomagnetotelluryczna z kontrolowanym źródłem (CSAMT), metoda polaryzacji wzbudzonej (IP) oraz metoda procesów przejściowych (TDEM). W niniejszej publikacji wykorzystano w charakterze przykładów wyniki badań wykonanych w rejonie złoża ropy naftowej Grabownica za pomocą metod magnetotellurycznych (AMT, CSAMT) oraz metody polaryzacji wzbudzonej (IP). Rezultaty badań potwierdzają przydatność metody magnetotellurycznej do wykrywania i rozpoznawania akumulacji węglowodorów. Parametry polaryzacji wzbudzonej wskazują na obecność złoża i pozwalają na określenie jego zasięgu. Anomalie generowane przez nasycenie węglowodorami są jednak trudne do odróżnienia od efektów związanych ze zróżnicowaniem litologii i/lub elementów struktury geologicznej.
EN
Results of a survey related to the application of electromagnetic methods for hydrocarbon deposits prospection and recognizing of the structure and lithological diversity of flysch complexes in the Polish Outer Carpathians are presented in the paper. Between 2008–2014 a series of electromagnetic research in selected areas of the Carpathian’s hydrocarbon deposits were carried out, inter alia on oil and natural gas “Grabownica”, natural gas reservoir “Strachocina” and oil fields: “Łodyna” and “Wańkowa”. The electromagnetic methods applied were the : audiofrequency magnetotelluric method (AMT), controlled source audiofrequency magnetotelluric method (CSAMT), method of induced polarization (IP) and time-domain electromagnetic method (TDEM). In this paper, as examples, the results of surveys carried out in the area of the “Grabownica” oil field with use of magnetotelluric methods (AMT, CSAMT) as well as the induced polarization method (IP) were presented. The presented results confirm the usefulness of a magnetotelluric method for discovering and recognizing hydrocarbon accumulations.The parameters of induced polarization indicates the presence of deposits and allow to specify its scope. However, anomalies generated by the saturation of hydrocarbons are often difficult to distinguish from effects associated with the lithology differentiation and/or geological structure.
PL
Przedmiotem artykułu są wyniki badań elektromagnetycznych wykonanych w rejonie złoża ropy naftowej Łodyna, występującego w obrębie warstw menilitowych w jednostce skolskiej. Specyficzna budowa geologiczna złoża i jego otoczenia skutecznie utrudnia zastosowanie do jego rozpoznawania powierzchniowych metod geofizycznych, w szczególności sejsmicznej metody refleksyjnej. W tej sytuacji w obszarze złoża i w jego otoczeniu podjęta została próba wykorzystania metod elektromagnetycznych, w szczególności metody magnetotellurycznej z kontrolowanym źródłem (CSAMT) oraz metody polaryzacji wzbudzonej (IP). Złoże Łodyna położone jest stosunkowo płytko, a więc pozostaje w zasięgu głębokościowym ww. metod. Niestety rozmiary wysokooporowych warstw nasyconych ropą w stosunku do niskooporowych skał otaczających powodują nieznaczny tylko i trudno zauważalny wzrost oporności strefy złożowej, co ogranicza skuteczność metody magnetotellurycznej. Obiecujące rezultaty dają natomiast wyniki polaryzacji wzbudzonej, wskazujące zasięg konturu złoża.
EN
The subject of the paper are results of an electromagnetic survey made in the area of the “Lodyna” oil field located within the Menilite Beds in the Skole Unit. The specific geological structure of the oil field and its surrounding effectively impede the use of geophysical surface methods, particularly the seismic reflection method for its recognition. In this case, an attempt at the application of electromagnetic methods, particularly Controlled Source Audiomagnetotelluric (CSAMT) and Induced Polarization (IP) methods was undertaken in the area of the oil field and its surrounding. Located relatively at shallow depths the oil field remains within the range of said methods. Unfortunately, the range of high-resistance oil saturated layers in relation to the low-resistance surrounding rocks, cause only a slight and hardly noticeable increase in resistance of the reservoir zone, which limits the effectiveness of magnetotelluric methods. Promising results are offered by the induced polarization method, which indicates the extent of the field’s contour.
PL
Planowanie robót wiertniczych powinno być poprzedzone szczegółową i kompleksową analizą wszelkiej dostępnej dokumentacji z obszaru prowadzonych badań, mogących wnieść alternatywne rozwiązania wspomagające prace projektowe. Projekt tego typu robót, oprócz takich informacji, jak m.in. typ narzędzia wiertniczego, program technologiczny czy ściśle określony plan działania, powinien zawierać dane na temat zmienności ośrodka geologicznego. Zarówno aspekty technologiczne, jak i warunki geologiczne, potwierdzają zasadność stosowania metody tomografii elektrooporowej ERT dla celów projektowych.
EN
Trenchless methods are used in the construction of cable and pipeline infrastructure in less accessible areas. Such drilling works might fail due to the presence of ground obstacles in the surface which cannot be located without prior geophysical works being carried out on the surface. Planning the works shall be preceded by detailed and complex analysis of all the documentation available on the researched area which might suggest alternative solutions supporting the project works. A drilling works project, apart from such information as, amongst others, the type of drilling device, the technological programme or a detailed plan of action, should include the data regarding the reservoir’s changeability.
EN
The combat-trainer jet aircraft is an important element in the process of fighter pilot training. This type of aircraft provides a means of transition from basic training on low-speed propeller trainers to piloting high-speed and highly maneuverable fighter aircraft. Nowadays, in Poland, the PZL TS-11 “ISKRA” jet trainers, designed in 1960s, are employed for training purposes. Because of financial considerations this trainer hasn’t been yet replaced by modern aircraft that conforms to current specifications and needs. As is the case with other aircraft in service of the PLAF, the TS-11 fleet has a large reserve of remaining Hourly Service Life (HSL). This opens an opportunity to extend the Calendar Service Life (CSL), so as it matches the HSL. To this end, a series of technical and research activities needed to be undertaken. The Air Force Institute of Technology is conducting the necessary verification of airframe structural conditions in cooperation with the Military Aviation Works No. 1 J.S.C. (branch in Dęblin) responsible for the overhaul and repair operations. The AFIT’s activities in this program include: • deformation analysis of the selected surface areas of the wing and the fuselage; • assessment of hidden corrosion in riveted joints; • non-destructive testing of selected riveted joints. This paper describes the deformation analysis. As of today, the first stage of the deformation inspection has been completed. At this stage, baseline surface measurements were obtained. Further inspections shall be performed cyclically. The future measurements will be used to establish the areas that deform due to the aircraft operation.
PL
Krater meteorytu Gardnos znajduje się w Norwegii, ok. 125 km na północny zachód od Oslo. Cała struktura jest dobrze widoczna w terenie dzięki licznym odkrywkom brekcji impaktowych i utworów poimpaktowych występujących w okręgu o promieniu ok. 5 km. Główne typy skał impaktowych w rejonie krateru Gardnos to autochtoniczna brekcja z Gardnos oraz przykrywająca ją allochto­niczna brekcja impaktowa (suevit). W artykule omówiono petrografię tych skał. Brekcja z Gardnos jest brekcją lityczną, złożoną ze spękanych fragmentów skał, ale nie zawiera fragmentów stopu. Suevit jest brekcją polimiktyczną, zawierającą małe fragmenty zrekrystalizowanego stopu z klastami skał i minerałów.
EN
The crater of the Gardnos meteorite is located in Norway, about 125 km north-west of Oslo. The structure is well seen due to the outcrops of impact breccias and post-impact deposits that form a circle with a radius of about 5 km. Main types of the impact rocks in the Gardnos area are the autochthonous Gardnos breccia and its cover – allochthonous suevite breccia. The petrological characteristics of these rocks are presented. The Gardnos breccia is a lithic breccia, composed of fissured rock fragments, without melt components. The suevite is a polymictic breccia, built of small fragments composed of recrystallized melt and clasts of rocks and minerals.
EN
The paper presents the application of Vertical Electrical Sounding (VES) and Ground Penetrating Radar (GPR) into recognition of the geometry and vertical differentiation of a deposit of color sandstones that are commonly used as elevation stones in building industry. The investigations covered sandstones of Lower Cretaceous age (Albian) that occur at the foothills of the Che³mo Mt. near Kolonia Grabowie (Radomsko district, £ódŸ province). The former quarry of Grabowie is situated in the forest area of the landscape park and this blocked further exploitation from the documented deposit. On a limited scale sandstone is still quarried form the southern edge of the old quarry. However, poor recognition of the deposit hampers the effective exploitation. The objective of the geological investigations was to examine a new part of the deposit including identification of the roof and the bottom of sandstone complex, the thickness of overlying rocks, location of faults and weathered zones, as well as recognition of the lithology down to a depth of 8 m below ground surface. Resistivity distribution in the study area was assessed with the use of VES. Much higher resistivity of sandstones as compared to surrounding rocks was advantageous. Owing to high resolution GPR, the deposit boundaries could be delineated and the stratification within the sandstone complex could be represented. The investigations resulted in construction of 2D models of the deposit and surrounding rocks and gave information on the lithology.
EN
The article presents an outline history, current state and development prospects of oil industry of the Carpathian area in Poland as compared to the Carpathian petroleum province. Polish part of The Carpathian Flysch Belt is considered to be a cradle of oil industry, the beginnings of which are related to mass distillation of oil and its industrial extraction. After dynamic development at the turn of 19th and 20th centuries there was a period of regression, which lasts till the present day. It was related to the exhaustion of old deposits and lack of discovery of the new ones. The prospects of further development of the industry depend on identifying deeper beds of the Carpathian orogen and of eastern and southern part of the Carpathian Foredeep, and on the development of exploration and extraction methods of the so-called unconventional deposits of hydrocarbons.
EN
This paper describes the theoretical basis of the time-domain electromagnetic method (TDEM) and its application in geological research. The paper discusses the behavior of the electromagnetic field of pulse current sources (magnetic dipole) in the near zone. The problem of the penetration depth of the TDEM method is discussed, in the context of its application in geological research and to gas exploration in the Rudka Gas Field, located in the Carpathian Foredeep. The TDEM sounding curves from the Rudka Field and the influence of noise on the penetration depth are discussed. A 1-D Occam inversion of TDEM soundings was obtained for a profile across the borehole A-10. An integrated (TDEM and borehole) interpretation of the data was made and a 2-D resistivity cross-section was obtained along the profile, as a contribution to geological reconnaissance for gas prospecting.
EN
The present paper describes a structural data analysis approach in which two dimensional NDI data coming from various sources is analyzed and processed by a computerized tool. Results of that processing are used to provide a quantitative measure of the state of the inspected specimen and of the extent and nature of damage. Authors mainly refer to the usage of such systems in the context of composite materials and impact damage in particular, examples are given. In the analytical system the main measurement data source considered is the ultrasonic inspection coming in the form C-scan images. These images are then processed and analyzed with the use of machine learning/statistical classification algorithms. These algorithms are reinforced with data coming from a damage fingerprint database, which stores training data in various formats. Authors describe the methods used for each step of the analysis, and review existing algorithms and methodologies which may be used to assist quantification process.
PL
Niniejsza praca opisuje podejście do analizy danych, w której dwuwymiarowe zobrazowania wyników badań nieniszczących są analizowane i przetwarzane przez narzędzie programowe. Wyniki owego przetwarzania użyte są do ilościowego określenia stanu badanego elementu, ale także określenia rozmiaru uszkodzenia i jego natury. Autorzy odnoszą się głównie do wykorzystywania takowych systemów w kontekście materiałów kompozytowych, a w szczególności uszkodzenia udarowego, co zilustrowano przykładami. W niniejszym systemie analitycznym głównym źródłem danych pomiarowych ma być pomiar ultradźwiękowy w formie zobrazowania C-Scan. Obrazy uzyskane w wyniku owego zobrazowania poddane zostają obróbce z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego i elementów klasyfikacji statystycznej. Działania te opierają się na bazie danych znaczników uszkodzeń, która zasilona jest różnymi typami danych. Autorzy opisują różne algorytmy stosowane na każdym z etapów analizy, oraz dokonują przeglądu wykorzystywanych metod.
PL
Artykuł dotyczy sposobu rozpoznania budowy kompleksu mezopaleozoicznego brzeżnej strefy Karpat pomiędzy Gromnikiem a Wojniczem. Decydujące znaczenie w tym procesie miała wspólna interpretacja grawimetryczno-magnetotelluryczna, wsparta analizą dostępnych danych geologicznych i geofizycznych. Efektem tych działań było stworzenie w miarę wiarygodnego i spójnego modelu strukturalnego tej części Karpat. Wyróżniono w nim elementy, w których rejonie możliwe jest przeprowadzenie dalszych geofizycznych badań prospekcyjnych, zmierzających do zlokalizowania nieodkrytych złóż węglowodorów.
EN
This paper is about the way of recognizing the structure of the Paleozoic-Mesozoic basement of the Carpathian front between Gromnik and Wojnicz. In this process the deciding factor is the shared gravity-magnetotelluric interpretation backed up with analysis of available geophysical, geological and other data. Creating a reliable and cohesive structural model of this part of the Carpathian was the effect of this action. In the article structural elements were singled out in the area of which further geophysical research will be conducted with the aim of locating undiscovered deposits of hydrocarbons.
PL
Przedstawiono filozofię analizy ultradźwiękowego zobrazowania. Struktury kompozytowe są coraz częściej wykorzystywane w przemyśle lotniczym oraz energetycznym (szczególnie w przypadku elektrowni wiatrowych), zatem opracowanie metodyk badań nie niszczących jest niezbędne. Wiarygodna ocena skali strukturalnych delektów (odklejeń, rozwarstwień, wtrąceń ciał obcych), podobnie jak opis samego materiału kompozytowego są zagadnieniami którymi zajmuje się opisywana w artykule metodologia. W artykule poruszono wiele zagadnień z dziedzin inspekcji czy przetwarzania sygnałów. W szczególności skupiono się na pewnych statystycznych i numerycznych metodach, które usprawniają wybór parametrów diagnostycznych i wspomagają czasową analizę sygnału oraz przetwarzanie i analizę obrazów. Artykuł naświetla trudności i zalety proponowanych sposobów przetwarzania sygnałów i ukazuje nowe możliwości trójwymiarowego opisu materiałów kompozytowych. przedstawiono też wyniki pomiarów z dziedziny energetyki wiatrowej.
EN
Presented is an approach for ultrasonic imaging of composite structures. These structures are more and more often used both in aerospace and power industries (especially in case of wind farms) therefore development of their nondestructive testing methodology is essenfial. Reliable evaluation of structural damage scale (e.g. disbonds, delaminations or foreign object inciusions) as well as characterization of a composite itself are in the scope of the hereby described methodology. Taken up are many problems referring to multiple inspection or signal processing. In particular the authors concentrate upon some statistical and numerical methods enhancing diagnostic parameters selection and supporting time domain signal analysis as well as digital image processing. Shown are problems and advantages of the proposed signal processing methods. Presented are also possibilities of the 3D composites characterization and the measurement results obtained in wind power industry (wind turbine blades inspection).
20
Content available remote Numerical approach for ultrasonic imagining of defects in composites
EN
The article presents the approach for damage characterization in composite aerospace structures for the ultrasonic non destructive evaluation technique. The damages which affect the structural integrity of such components are the following: disbonds, delaminations, foreign object inclusions and many others. Different NDE techniques are used for the characterization of composite structures. There are numerous limitations and advantages of each technique. One of the most suitable techniques for that purpose is the ultrasonic one. The most important issue in that method is proper selection of inspection parameters and the next issue is signal processing. The approach to signal processing may contain analysis in the frequency and time domain of one and two dimensional signals. Moreover for the size of the damage evaluation, the amplitude (signal value) is used very often. In the article, the 2D signal value evaluation approach is presented. The article will highlight the problems and advantages of signal processing and will show new possibilities of 3D composite characterization (e.g. ply stacking sequence).
PL
Przedstawiono podejście do badań kompozytowych konstrukcji lotniczych z wykorzystaniem metody ultradźwiękowej. Uszkodzeniami wpływającymi na integralność konstrukcji są: odklejenia, rozwarstwienia, wtrącenia ciał obcych i inne. Do badań kompozytowych konstrukcji lotniczych stosuje się szereg metod badań nieniszczących. Każda z metod charakteryzuje się zarówno pewnymi możliwościami, jak i ograniczeniami. Jedną z metod dedykowanych do diagnostyki laminatów jest metoda ultradźwiękowa. Jednakże metoda ta wymaga dostosowania szeregu odpowiednich parametrów do badania. Kolejnym istotnym zagadnieniem jest analiza sygnałów. Taka analiza może przebiegać zarówno w dziedzinie czasu, jak i częstotliwości. Do analizy wykorzystuje się bardzo często amplitudę rejestrowanego sygnału. W artykule przedstawiono podejście do oceny wyników badań z wykorzystaniem analizy ultradźwiękowych sygnałów 2D. Ponadto artykuł przedstawia problematykę i zalety nowego podejścia do oceny konstrukcji kompozytowych z wykorzystaniem zobrazowania 3D (np. możliwość wyznaczania orientacji kolejnych warstw).
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.