Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zawieszenie hydropneumatyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Odpowiadając na zapotrzebowanie Wojskowej Akademii Technicznej, firma RDL Hydraulics zrealizowała projekt „Wyposażenie Pracowni Projektowania i Testowania Modeli Układów Napędowych Platform Lądowych”.
PL
Artykuł objaśnia zasadę działania zawieszenia hydropneumatycznego stosowanego od lat w samochodach osobowych francuskiej marki Citroën, zapewniającego wyższy komfort jazdy niż zawieszenie aut z konwencjonalnym rozwiązaniem resorowania. Układ hydrauliczny jest w tym przypadku centralnym układem otwartym, którego zadaniem jest: wypoziomowanie nadwozia oraz utrzymywanie go na odpowiednim poziomie niezależnie od obciążenia, umożliwienie regulacji wysokości w określonym zakresie oraz zasilanie układu hamulcowego i wspomagania układu kierowniczego. W artykule ograniczono się do omówienia zasady działania konwencjonalnego hydraulicznego układu podnoszenia stosowanego w starszych modelach oraz przedstawiono budowę wybranych elementów układu hydropneumatycznego. Wspomniano także o nowych generacjach zawieszenia Hydroactive, które w kolejnych latach stosowano w coraz nowszych modelach marki Citroën.
EN
Article explains the principle of hydropneumatic suspension used for years in passenger cars French brand Citroën, providing greater comfort than the suspension of cars with conventional suspension solution. The hydraulic system is in this case an open central control unit whose function is the leveling of the body and maintain it at the proper level regardless of the load, allowing height adjustment in a certain range and the power brake and power steering. This article is limited to arrange the principles of conventional hydraulic lifting system used in older models and presents the construction of selected elements of the hydropneumatic. Also mentioned the new generations of Hydractive suspension, which in subsequent years been used in more recent models Citroën.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań na stanowisku indykatorowym wybudowanej kolumny zawieszenia hydropneumatycznego stosowanego w samochodzie marki Citroen C5, przy uwzględnieniu wybranych parametrów. Uwzględnianym parametrem eksploatacyjnym, istotnie wpływającym na zachowanie sprężyny pneumatycznej o stałej masie gazu, było obciążenie statyczne pojazdu. Wyznaczono na stanowisku indykatorowym wykresy pracy (wykres ciągły zmian sił w funkcji przemieszczenia) oraz wykresy prędkościowe (wykres zmian sił w funkcji prędkości linowej) dla kolumny (sprężyny pneumatycznej wraz z tłumikiem drgań). Wyznaczono również charakterystykę tłumienia kolumny hydropneumatycznej.
EN
The paper presents results of researches on indicator test stand of hydropneumatic front strut used in citroen C5 car taking into account selected parameters. Selected parameter significantly influences on the behaviour of the pneumatic spring with constant mass of gas was static load of vehicle. On indicator test stand where determined work graphs (continuous force changes as a function of displacement) and the velocity graphs (force changes as a function of linear velocity) for hydropneumatic strut (pneumatic spring with damper). The damping characteristic of hydropneumatic strut was determined too.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań na stanowisku z kinematycznym wymuszeniem harmonicznym, przeprowadzonych dla zawieszenia hydropneumatycznego samochodu Citroen BX. Rejestrowano przyśpieszenia wybranych elementów pojazdu dla różnych stanów technicznych zawieszenia hydropneumatycznego (wartości ciśnień azotu w sferze). Przeprowadzono analizy FFT sygnałów przyspieszeń nadwozia dla stacjonarnej części wymuszenia i zestawiono widma dla różnych stanów technicznych zawieszenia hydropneumatycznego.
EN
The paper presents results of researches made on kinematic extortion test stand of Citroen BX hydropneumatic suspension. The accelerations of chosen elements was measured for different technical conditions (value of nitrogen pressure in hydropneumatic sphere). There was Fast Fourier Transform of body accelerations made for stationary part of signal and the spectrums for different technical conditions of hydropneumatic suspension was compared.
PL
Efektywność realizacji zadań przez Inżynieryjne Roboty Wsparcia (IRW) ściśle związana jest z poziomem ich mobilności terenowej, tym większej im lepszy posiadają układ zawieszenia. Jego zaprojektowanie wymaga znajomości specyficznych (innych niż w przypadku klasycznych pojazdów) wymuszeń, którym jest poddawane. W przypadku IRW są to wymuszenia zarówno kinematyczne (pochodzące od nierówności i przeszkód terenowych) jak i siłowe (pochodzące od ciężaru ładunku znajdującego się w osprzęcie roboczym). W referacie opisano istniejące metody klasyfikacji pojazdów do określonych grup mobilności oraz przedstawiono własną metodę jej oceny.
EN
Effective tasks realization by EOD robot is closely related to its mobility level – better suspension system significantly increases robot ability to move through different terrain obstacles. Designing such a suspension system is not so simple and requires knowledge of specific extortions influencing robot. They are composed of two types – kinematic extortions resulting from terrain roughness and obstacles and force extortions coming from load located in working attachment. This paper presents existing methods of vehicles classification to particular mobility group and own method of mobility evaluation.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na stanowisku indykatorowym przystosowanym do badań kolumn hydropneumatycznych. Badania kolumny hydropneumatycznej przeprowadzono dla różnych wartości ciśnień płynu hydraulicznego w układzie zasilania (obciążenia statycznego), którego zmiany realizowano przy zastosowaniu pompy zasilającej. Określono wpływ zmiany obciążenia statycznego na wykresy pracy oraz charakterystyki prędkościowe dla kolumny zawieszenia przedniego samochodu Citroen BX.
EN
The paper presents results of researches made on indicator test stand adapted to hydropneumatic strut research. The research of hydropneumatic strut was made for different value of pressure (static load) in power supply system regulated with forcing pump. The influence of static load changes on work diagrams and velocity diagrams for front Citroen BX hydropneumatic strut was determined.
PL
Modernizacja platform lądowych, do których zaliczane są kołowe wozy bojowe to wymóg współczesności pozwalający na zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa załóg, poprzez zapewnienie przewagi technologicznej. Artykuł dotyczy realizacji modelowania i symulacji platformy lądowej ukierunkowanej na budową przyszłego, europejskiego bojowego wozu opancerzonego (Armour Fighting Vehicle) w części dotyczącej hamowania. Przy pomocy zbudowanego modelu pojazdu z zawieszeniem hydropneumatycznym, w którym uwzględniono układy ABS oraz EBS wykonano badania symulacyjne, z których przykładowe wyniki zaprezentowano.
EN
One of the priority for military force is modern land platform development. Similar goal is in European Defense Agency, there plan to future fighting vehicles develop. The paper present simulation research of braking proceed for Armour Fighting Vehicle. In the simulation model with hydropneumatic suspension taking in consideration EBS and ABS.
PL
W pracy przedstawiono wpływ zmiany wybranego parametru na charakterystyki dynamiczne sprężyny gazowej. Parametrem tym jest ciśnienie w sferze hydropneumatycznej (sprężyna gazowa o stałej masie gazu), które w trakcie eksploatacji ulega sukcesywnemu zmniejszeniu na skutek dyfuzji gazu poprzez membranę. Zmiany te pociągają za sobą zmiany charakterystyki dynamicznej sprężyny gazowej zwiększając jej progresję.
EN
This paper presents influence of select parameter on dynamics characteristics gas spring (with constant mass of gas). This parameter is pressure of nitrogen into sphere of hydro-pneumatic suspension. Pressure of nitrogen into sphere is decrease during operating. This causes modification dynamics characteristics gas spring (progress of characteristic is increase).
PL
W pracy opisano sposób modyfikacji stanowiska indykatorowego do badania amortyzatorów teleskopowych, którego celem było jego przystosowanie do badań kolumn hydropneumatycznych. Stanowisko zostało wyposażone w nowy układ pomiaru sił tłumienia kolumny zawieszenia, którego głównym elementem jest tensometryczny czujnik siły o odpowiednio dobranym zakresie pomiarowym. Badania niezabudowanej kolumny hydropneumatycznej dla różnych wartości ciśnień płynu hydraulicznego wymagały zastosowania układu zasilania ciśnieniem. Jego podstawowym elementem była pompa wysokiego ciśnienia. Przystosowanie stanowiska umożliwiło wyznaczanie sił tłumienia kolumny hydropneumatycznej.
EN
The paper presents prepare the indicatory stand of telescopic shock-absorbers investigation modification to his adaptation to investigations hydropneumatic struts. The stand was equipment m new arrangement of measurement of forces, which the tensometres sensor of force about suitably the well-chosen measuring range. The investigations of built-up hydropneumatic strut for different values of pressures of hydraulic liquid required the uses of feed the system the pressure. It was his basic element the pump of high pressure. The adaptation the stand made possible the determination damping forces of hydropneumatic strut.
EN
This paper presents results of simulation researches of changes in technical condition of vehicle hydropneumatic suspension (changes of pressure nitrogen in hydropneumatic sphere which causes changes in gas spring and dumper characteristics). The static load of vehicle has been changed too. The input harmonic signal was used and changes of magnitude for higher range harmonics were analyzed.
PL
W pracy przedstawiono wynik badań symulacyjnych dla zmian stanu technicznego zawieszenia hydropneumatycznego (obniżenie wartości ciśnienia azotu w sferze zawieszenia hydropneumatycznego powodującą zmiany w charakterystykach sprężyny gazowej i tłumienia kolumny hydropneumatycznej). W badaniach uwzględniono również zamianę obciążenia pojazdu. Zastosowano wymuszenie harmoniczne i analizowano wartości harmonicznych wyższego rzędu.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań kolumny hydropneumatycznej złożonej ze sprężyny gazowej i tłumika drgań na stanowisku indykatorowym. Badania przeprowadzono przy różnych wartościach ciśnienia statycznego które w przypadku zawieszenia hydropneumatycznego odpowiadają obciążeniom statycznym pojazdu. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzić można iż zmiany obciążenia statycznego w badanym zakresie obciążeń i prędkości praktycznie nie wpływają na siłę tłumienia w kolumnie hydropneumatycznej.
EN
This paper presents the result of investigation hydro pneumatic strut (build from air spring and hydraulic dumper) on the research stand. The static pressure (static load in case hydro pneumatic strut) was changed. The results of investigation in determinate range provided that the damping force not independent of the static pressure (static load).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.