Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  differential protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano model sieci SN wykonany w programie PSCAD oraz jego wykorzystanie do testowania funkcji różnicowej zabezpieczenia 7UT512. Badania przeprowadzono w laboratorium Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej z wykorzystaniem testera firmy OMICRON. W ramach testów sprawdzono m.in. reakcję przekaźnika na występujące w sieci SN zwarcia, udary prądu magnesującego transformatora, załączanie i wybieg silnika asynchronicznego oraz nasycanie się przekładników prądowych. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki uzyskane dzięki współpracy z firmą ZEG-ENERGETYKA.
EN
The paper presents the MV network model made in the PSCAD program and its use for testing the differential protection function of 7UT512 relay. The tests were carried out in the laboratory of the Institute of Electrical Power Engineering of Warsaw University of Technology using an OMICRON tester. The tests included evaluation of the response of the relay to the MV network short circuits, transformer inrush current surges, switching of the asynchronous motor and saturation of current transformers. The presented results were obtained in the cooperation with ZEG-ENERGETYKA.
PL
W artykule przedstawiono możliwości poprawy selektywności i szybkości wykrywania zwarć w sieciach przemysłowych z wewnętrzną generacją na przykładzie zastosowania sterownika polowego SIPROTEC 7SD82 firmy Siemens.
EN
The article presents the possibilities of improving the selectivity and speed of short circuits detection in industrial MV networks with an internal generation on the example of use of Siemens SIPROTEC 7SD82 bay control unit.
PL
Artykuł omawia budowę typowych rozwiązań przesuwników fazowych oraz prezentuje problematykę i specyfikę zabezpieczenia różnicowego transformatorów z kątową regulacją przekładni. Przedstawiono również możliwości oraz ograniczenia tradycyjnych zabezpieczeń różnicowych transformatorów oraz zwrócono uwagę na specyficzne rozwiązania tego zabezpieczenia, które jest przeznaczone do stosunkowo nowych obiektów w systemie elektroenergetycznym, jakim są przesuwniki.
EN
The paper describes construction of phase-shifting transformers (PST) and presents issues and specifics of the differential protection of phase-shifting transformers. The possibilities and limits of traditional transformer differential protections are presented too. Attention has been paid to specific solutions of this protection, which is designed to relatively new power system objects, which are the PSTs.
PL
W artykule przedstawiono nową koncepcję zabezpieczenia różnicowego transformatora. Zaprezentowano model zabezpieczenia wykorzystany do badań symulacyjnych. Przedstawiono wyniki symulacji pracy zabezpieczenia dla wybranych stanów zakłóceniowych zabezpieczanego obiektu.
EN
A new concept of a differential protection of a transformer has been presented in the paper. A protection model used for simulation studies has been presented. The results of the simulations of the protection for selected states of the disturbance of the protected object have been presented.
PL
Przedstawiono problematykę nieprawidłowych działań zabezpieczeń różnicowych transformatorów potrzeb ogólnych i własnych przy przełączeniach wolnych automatyki SZR/PPZ.
EN
The paper presents issues of malfunctions of differential protection of auxiliary and common transformer during slow ATS/PTS switching.
PL
Przedstawiono sposób badania zabezpieczeń różnicowych transformatorów mocy różnych producentów w zakresie wyznaczenia prądu hamującego oraz sprawdzenia współczynnika czułości zabezpieczenia.
EN
The paper presents a method of testing of differential protections of transformers of various manufacturers in the scope of determination of braking current and checking sensitivity factor of the protection unit.
7
Content available remote Impact of MV sensors on differential protection performance
EN
Differential protection provides basic protection for power transformers, motors, generators, overhead lines, cables and other important equipment used in Medium Voltage (MV) systems. The main advantages of differential protection are selectivity and fast operation. However for proper operation differential protection needs to receive reliable information about primary currents. Therefore differential protection places special requirements on current transformers (CTs). Consequently CTs generally need to be designed with very high parameters that are not practical to achieve in all cases. MV sensors represent an alternative way for measuring currents and voltages in MV networks. Due to their linear characteristics, sensors are very accurate across the whole operating range and in particular do not have a problem with saturation. The paper introduces the latest development in sensors used for differential protection applications and offers new views on how sensors could improve differential protection performance.
PL
Zabezpieczenia różnicowe mogą wprowadzać ograniczenia. Dlatego w artykule przedstawiono czujniki określające precyzyjnie prąd I napiecie w sieci, bez ryzyka nasycenia.
EN
Line current differential (87L) protection schemes face extra challenges compared with other forms of differential protection, in addition to the traditional requirements of sensitivity, speed, and immunity to current transformer saturation. Some of these challenges include data communication, alignment, and security; line charging current; and limited communications bandwidth. To address these challenges, microprocessor-based 87L relays apply elaborate operating characteristics, which are often different than a traditional percentage differential characteristic used for bus or transformer protection. These sophisticated elements may include adaptive restraining terms, apply an Alpha Plane, use external fault detection logic for extra security, and so on. While these operating characteristics provide for better performance, they create the following challenges for users: x Understanding how the 87L elements make the trip decision. x Understanding the impact of 87L settings on sensitivity and security, as well as grasping the relationship between the traditional percentage differential characteristic and the various 87L operating characteristics. x Having the ability to transfer settings between different 87L operating characteristics while keeping a similar balance between security and dependability. x Testing the 87L operating characteristics. These issues become particularly significant in applications involving more than two currents in the line protection zone (multiterminal lines) and lines terminated on dual-breaker buses. This paper is a tutorial on this relatively new protection topic and offers answers to the outlined challenges.
PL
Przedstawiono krótkookresową analizę widmową prądów udarowych, prądu zwarciowego w czasie rzeczywistym z zastosowaniem procesora FFT zrealizowanego w FPGA.
EN
The paper presents short-term spectral analysis of surge currents, short-circuit current at actual time using FFT processor realized with FPGA technology.
PL
Artykuł przedstawia zarys aplikacji 4 końców obejmującej linię 110 kV z dołączonymi w odczepach dwoma farmami wiatrowymi. Układ taki stanowi wyzwanie wobec doboru zabezpieczeń oraz ich wzajemnej komunikacji.
EN
The article briefly presents 4-end application including the 110 kV line with 2 wind farms attached to the taps.
PL
Przedstawiono opis oraz wyniki badań laboratoryjnych i eksploatacyjnych cyfrowego zabezpieczenia różnicowego przeznaczonego do ochrony silnika elektrycznego wysokiego napięcia z przetwornika częstotliwości.
EN
The paper presents specification and laboratory test results of digital differential safety device designed to protect HV electric motor powered by frequency converter.
PL
W artykule przedstawiono adaptacyjne zabezpieczenie różnicowe linii przesyłowych z rozmytym kryterium porównawczo-fazowym. Zastosowanie dodatkowego kryterium ma zapewnić poprawę funkcjonowania zabezpieczenia różnicowego dla sytuacji zwarć zewnętrznych z nasyceniem przekładników prądowych. Proponowany algorytm testowany był na sygnałach pochodzących z symulacji w EMTP-ATP. a wyniki porównano ze standardowym przekaźnikiem różnicowym.
EN
In this paper enhanced differential current protection scheme dedicated for HV transmission lines is described. The adaptive fuzzy relay scheme is proposed that combines strengths of both current and phase comparison protection criteria. The relay stabilization characteristic is adapted on-line depending on the output of the fuzzy reasoning scheme supplied with information from the phase comparison unit. As a result improved performance of the scheme for cases of external faults with CT saturation is reached. The performance of presented fuzzy protection scheme has been tested with the signals generated with use of EMTP-ATP program and compared to the traditional solution.
PL
Od lat 30. ub. wieku głównym problemem doskonalenia zabezpieczeń różnicowych było zapewnienie ich niezawodnego działania przy zwarciach zewnętrznych i wykrywania udarów prądu załączania transformatorów. Ponadto rozpoczęto wówczas stosowanie przekładników pośredniczących.
EN
Differential protections allow for fast and selective 100% protection of lines, transformers, generators, motors, busbars or their combinations. The paper presents over one hundred years old history of fascinating development of this main electrical protection. Some milestones on this long and difficult road are described starting from electromechanical relays up to most modern digital protections.
PL
Zabezpieczenia różnicowe stały się znaczącym osiągnięciem technologii 20. wieku z dziedziny elektroenergetyki. Początki jej rozwoju sięgają końca 19. stulecia, kiedy to rozpatrywano możliwość wykorzystania porównania wielkości napięć i prądów w fazach sieci. Czy wiedza z tego obszaru genezy zabezpieczeń jest nam dzisiaj potrzebna ocenią Czytelnicy po lekturze tych historycznych faktów.
EN
The main protection in the HV- and EHV- but also in the MV- grids in Germany, Austria ad other countries. Other countries like UK, United States and Russia prefer overcurrent, phase and signal comparison protection since the beginning up to today. For the protection is the main choice worldwide.
PL
Przedstawiono rozwiązania zabezpieczeń różnicowych jako podstawowe zabezpieczenia transformatorów SN. Według krajowych przepisów (PN-IEC 185-A1) należy je stosować dla transformatorów o mocach znamionowych większych od 5 MVA. Omówiono sposoby unikania zbędnego działania zabezpieczenia podczas zwarć zewnętrznych (poza strefą chronioną) oraz w trakcie udarów prądu magnesującego występujących przy załączaniu transformatora lub wyłączaniu bliskich zwarć. Przedstawione realizacje oparte zostały na praktycznych rozwiązaniach opracowanych w ITR.
EN
In the article there are presented various solutions of differential protections being basic protections of medium voltage transformers. In accordance with the Polish regulations (PN-IEC 185-A1) such protections should be applied in case of transformers rated at 5 MVA and more. Methods are discussed how to avoid unnecessary operation during outer faults (outside the protected zone) and during magnetizing current strokes or during faults at small distances. Presented implementations are based on practical solutions developed at the Tele- and Radio Research Institute.
PL
zabeapieczenia są nieodzownie zwiazane z systemem elektroenergetycznym. stąd dla przedstawienia ich roli i miejsca w systemie okazuje się konieczne nawiazanie m. in. do obwodów pierwotnych systemu, czy też problematyki strukruralnej, zwiazanej tak z energetyką zawodową, jak i przemysłową. Zagadnieniami tymi zajmuje się wstępna część artykułu, by w cześci zasadniczej naświetlić wszystkie aspekty dotyczace odczepów od linii 110 kV. W świetle powyższego celem opracowania jest pokazanie, że odczepy do odbiorcy lub dostawcy energii elektrycznej nie są aż tak kłopotliwe jak odczepy do trzeciej rozdzielni 110 kV w KSE, przy czym występują powody, dla których mogą być one również przyjazne.
EN
Each 110 kV with branch should be equipped with line differential protection for "multiple bays line" - as basic protection and with distance protection linked by optical fiber with using "echo" function - as back-up protection.This report describes the case of receiver on branch from old 110 kV line without optical fiber, whicg can have a transformer with "star" point of 110 kV windings without connection to earth. This old 110 kV line, can have till its restoration: the old distance protection and (...) directional protection without optical fiber interconnection between bays, under condition of proper no-voltage break extension for line, and undr condition of 110 kV bus protection in branch station and of breaker-failure protection for branch transformer protection.
PL
Poniższe opracowanie stanowi kontynuację artykułu pt. „Doskonalenie zabezpieczeń różnicowych” zamieszczonego w numerze 1/2005 kwartalnika. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano przykładowe rozwiązania zapobiegające nieprawidłowemu działaniu przy podstawowym zagrożeniu dla tych zabezpieczeń, jakie stanowi nasycenie przekładników prądowych. Przybliżono także niektóre sposoby komunikacji między poszczególnymi przekaźnikami zabezpieczenia różnicowego linii.
EN
The paper is the second part of an article “Transformer digital differential protections development” published in 1/2005 of this quarterly. It presents some examples of solutions preventing misoperation of digital differential protections under current transformers saturation conditions. Some concepts of communication technologies between differential relays are described.
PL
W artykule nawiązującym do tematyki konferencji pn. „Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych” przedstawiono strukturę zabezpieczeń różnicowych transformatorów 110 kV/ŚN. Opisano również przyczyny i oceniono działanie tych zabezpieczeń, a ponadto określono sposób wykorzystania rejestratora kryterialnego do oceny poprawności pracy i optymalizacji nastaw zabezpieczenia RRTC-1. Na podstawie zarejestrowanych rzeczywistych przebiegów zwarciowych wyłoniono wnioski wynikające z doświadczeń eksploatacyjnych zabezpieczeń różnicowych transformatorów 110 kV/ŚN.
EN
The article comprise information on the structure of differential protections for transformers 110 kV/MV. It also specifies reasons by wich the protections become octivitated as well as describes way of using a criteria recorder to evaluate correctness of work of the protections.
PL
Niezawodność i selektywność działania oraz całkowite wyeliminowanie zadziałań zbędnych to cele, jakie stawiają sobie od dawna konstruktorzy zabezpieczeń. Pomocną okazała się tutaj technika cyfrowa, lecz problem pozostaje nadal otwarty. Jakie istnieją aktualnie tendencje w jego rozwiązaniu w przypadku zabezpieczeń różnicowych, sięgnęliśmy do literatury zagranicznej.
EN
The paper presents analysis of development level of modern transformer differential protections. Main causes of their misoperation are discussed. Methods for discriminating internal short-circuits from inrush magnetizing currents or transformer overexcitation are presented. A new approach for transformer differential protection is proposed.
PL
Artykuł przedstawia i omawia rozwiązania dotyczące przesyłania sygnałów pradów różnicowych za pośrednictwem multipleksów przy asymetrii kanałów próbkowania synchronicznego oraz błędów wywoływanych próbkowaniem niesynchronicznym i problemami zwiazanymi z wyznaczaniem przesunięć czasowego zegara.
EN
The paper present and discusses solution of current differential signal carried on multiplexers - channel asymmetry, synchronized sampling, errors introduced by unsychronized sampling and calculation of clock offset.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.