Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  atrakcja turystyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Pamięć zbiorowa utrwalona w krajobrazie może stać się źródłem zasobów dla tworzenia współczesnego dziedzictwa kulturowego obszaru miejskiego. W przypadku gdy unicestwiona zostaje społeczność, zamieszkująca dane terytorium, proces ten może zostać podjęty przez współczesnych mieszkańców. Celem artykułu jest ocena stopnia zachowania i przekształcenia w miejsca pamięci potencjalnych nośników pamięci na obszarze trzech powiatów grodzkich wchodzących w skład Trójmiasta. Badania oparto o metody analizy literatury, lokalnych mediów, wybranych mediów społecznościowych oraz źródeł informacji turystycznej, których rezultaty zweryfikowano następnie w badaniach terenowych. Wyniki wskazują na różny przebieg procesu wytwarzania i zachowania materialnych nośników pamięci o historii Żydów w trzech miastach. Fazę identyfikacji zasobów uznano za zrealizowaną, podczas gdy faza transformacji w postaci nadawania nośnikom znaczeń poprzez upamiętnienia i organizację wydarzeń ma bardzo ograniczony zasięg. Próba oceny fazy inkorporacji, czyli przyznania im rangi dziedzictwa pozwoliła stwierdzić, że proces ten zaczął się dopiero i dotyczy jedynie pojedynczych nośników.
EN
To create a modern cultural heritage of a certain area, the collective memory preserved in the landscape may be employed. In cases when the former citizens have vanished, this process can be undertaken by the contemporary inhabitants. This paper aims to evaluate both the state of the potential material vehicles of the historic memory and the advancement of the process of their heritagisation. The case study concerns the Jewish minority which used to live in three administrative units belonging to the Tricity metropolitan area in Northern Poland. The methods applied to the study include an analysis of literature, local media, selected social media, and sources of tourist information, while the results were verified through field research. The results prove that there is a different story behind the Jewish settlement in all three areas and the material vehicles of their memory have been preserved to different degrees, while the process of their heritagisation also differs. However, a transformation of the liminal landscape is advanced only in the case of the first phase of the identification of assets when attaching meaning to them has just started, and the last phase, understood as incorporation into heritage, is rare.
3
Content available Krajobrazy Torunia w projektach filmów fabularnych
PL
Treść artykułu nawiązuje do wykorzystania krajobrazu jako cennego i rozpoznawalnego produktu turystycznego. Celem opracowania jest identyfikacja krajobrazów staromiejskiej części Torunia wyeksponowanych w projektach filmów fabularnych oraz wskazanie sposobów ich wykorzystania w promocji Miasta. Odniesiono się także do idei tego sposobu reklamy, czyli zagadnienia product placement. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań analitycznych przeprowadzonych w latach 2014-2015, dotyczących popularyzowania wybranych składników krajobrazu miejskiego Torunia, uznawanych powszechnie za istotne walory przyrodnicze i kulturowe. Na podstawie analizy treści nakręconego w Toruniu serialu telewizyjnego ustalono, które składniki krajobrazu miejskiego wykorzystano do promocji miasta, a następnie określono czas, okoliczności i formę ekspozycji tych elementów krajobrazu. W konkluzji podkreślono, że takie wykorzystanie składników krajobrazu w promocji miasta przyczynia się do wzrostu jego rozpoznawalności, służy budowaniu całościowego produktu turystycznego – stymuluje rozwój turystyki filmowej.
EN
This article investigates the use of landscape as a valuable and recognizable tourist product. The aim of the article is to identify the landscapes of the old town part of Toruń exposed in selected projects of feature films and an indication of how to use them in the promotion of the City. Furthermore, the article focuses on the idea of advertising, through product placement. The empirical part presents the results of analytical research carried out in 2014-2015 on the promotion of selected components of the urban landscape of Toruń, which is widely recognised as having significant natural and cultural values. Based on the analysis of the content of the TV series shot in Toruń, it was determined which of the urban landscape components were used for the promotion of the city, and then determined the time, circumstances, and the form of exposure of these landscape elements. In conclusion, it was emphasized that such use of landscape components in the promotion of the city increases recognition, serves to build a holistic tourist product – it stimulates the development of film tourism.
PL
W rejonie Warszawy przeanalizowano wody termalne i zmineralizowane miast Sulejówek, Józefów i Otwock. Rozpatrzono wstępną ocenę wykorzystania tych wód opierając się na głębokich odwiertach i znaczeniu tych wód dla rozwoju gmin. Z przeprowadzonej analizy wynika, że na obszarze gmin Sulejówek, Józefów i Otwock w piętrach wodonośnych kredy dolnej i jury występują wody chlorkowo-sodowe o mineralizacji od ok. 10 do ponad 70 g/dm3, cechujące się prawdopodobnie podwyższoną zawartością składników swoistych pożądanych w przypadku wód stosowanych w balneoterapii – jodków (powyżej 1 mg/dm3 w piętrze kredy dolnej i jury dolnej) oraz dwuwartościowego żelaza (powyżej 10 mg/dm3 w piętrze jury dolnej). Wartości temperatury podpowierzchniowej na tym obszarze na głębokości 1000 m wynoszą ok. 35°C, a na głębokości 2000 m temperatura przekracza 50°C. Optymistyczny scenariusz uwzględnia możliwość rozwoju w regionie warszawskim miejscowości uzdrowiskowych jako atrakcji turystycznych wykorzystujących termy.
EN
The thermal and mineralized waters in the subsurface of Sulejówek, Józefów, and Otwock towns of the Warsaw region have been analyzed. An initial assessment of the utilization of such waters based on deep boreholes and significance of these waters for development of the communities has been considered. The analysis shows that in the area of Sulejówek, Józefów and Otwock communes there are chloride and sodium waters in the aquifer of the Lower Cretaceous and the Jurassic of mineralization from about 10 to over 70 g/dm3, probably characterized by an increased content of specific components desirable in the case of waters used in balneotherapy – iodides (above 1 mg/dm3 in the lower cretaseous and lower jurassic) and divalent iron (over 10 mg/dm3 in the lower jurassic). The values of subsurface temperature in this area at a depth of 1000 m are about 35°C, at a depth of 2000 m the temperature exceeds 50°C. An optimist scenario includes a possibility of future development of touristic attractions in terms of therapeutic resorts in the Warsaw region.
5
Content available The attractiveness of Białowieża Forest
EN
The forest complex area of the Bialowieza Forest is a great monument of history and culture, and also a place of many important historical events. The motive of arrival to the Bialowieza Forest is mainly the attractiveness of the area, geographic location, international events and historical conditions. The purpose of the study is to analyze and evaluate tourist traffic in the area of Białowieża Forest on the basis of surveys conducted in the month of June 2016. Frequently opinions are expressed that tourists come to Białowieża for a longer holiday or they are engaged exclusively in a kind of scientific research. Therefore the author decided to investigate such a supposition, trying to find out, by survey research, from which places and towns and for how long tourists come, as well as what is their main purpose of arrival. The author of the study has conducted a study using the questionnaire technique among the owners of accommodation facilities and eating places, as well as visitors to the municipality Białowieża and the Forest. Studies have shown that there is currently no unified vision of creating attractions for the Bialowieza Forest, and above all systemic solutions at the level of commune and the region.
EN
This paper is an applied research and the data analysis has been conducted using qualitative and quantitative method. The approach of the study is criticism of forgetting the urban cemetery of Zahir-od-dowleh in north of Tehran aiming at revival of this cultural-historical complex. Therefore, we start the study with a survey on the way of identity revival of the main cemeteries in other countries and changing them to tourism centers. The study will be continued by a texture analysis and using SWOT strategic model. Finally, we will use an organizing approach to change the cemetery into a cultural-historical tourism complex. In this regard, the author has proposed a framework containing seven promotion and organizing goals, including promotion of natural, socio-cultural, economic, management, access, physic-spatial and strategic services, and policy making structures.
PL
Badania zawarte w artykule i analizy danych zostały przeprowadzone metodą jakościową i ilościową. Podstawą badania jest ocena zapomnianego miejskiego cmentarza Zahir-od-dowleh na północy Teheranu, mającego na celu ożywienie tego kulturowohistorycznego kompleksu. Badanie zapoczątkowane jest przeglądem sposobu ożywienia tożsamości głównych cmentarzy w innych krajach, zmieniających je w centra turystyki. Badania będą kontynuowane poprzez analizę struktury z wykorzystaniem strategicznego modelu SWOT. Ostatecznie przyjęto rozwiązania zmierzające do zmiany cmentarza w kulturowohistoryczny kompleks turystyki. W związku z tym autor zaproponował ramy siedmiu celów promocyjnych i organizacyjnych, zawierających promowanie usług: naturalnych, strategicznych, społeczno-kulturowych, ekonomicznych, zarządzania, dostępności, fizyko-przestrzennych oraz polityki strukturalnych decyzji.
7
Content available Małe miasta Kornwalii
PL
Dla rozwoju małych miasteczek istotne jest znalezienie klucza i lokalnych możliwości aktywizacji gospodarczej – pozyskiwania turystów, jeżeli są to miejscowości atrakcyjne, bądź innych czynników, które powodują wzrost gospodarczy danego regionu i ostatecznie wybranych miasteczek. Często dobry klimat, czyste powietrze, czyste wody rzek i wybrzeży morskich, wartości historyczne, drobna skala miejscowości, niedalekie odległości od miejsc pracy i usług powodują, że w danym regionie osiedlają się przybysze.
EN
It is indispensable for small towns to find the key to local possibilities of economic activisation, such as attracting tourists or finding other factors that cause future economic growth of the given region and its towns. Quite often conditions such as good climate, clean air, clean rivers and sea waters, historic values, small scale of localities and little distances cause that new settlers chose the region as their home.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
1695--1702, CD2
PL
Atrakcyjność turystyczna regionów wybrzeża morskiego jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na decyzje armatorów o włączeniu ich do programów tras wycieczkowych. Konkurencja między portami morskimi i poszczególnymi przybrzeżnymi regionami Morza Bałtyckiego Ponadto walka konkurencyjna pomiędzy portami morskimi o armatorów statków wycieczkowych jest niezwykle silna. Celem tego artykułu jest identyfikacja czynników, które decydują o atrakcyjności turystycznej miasta Gdańska jako ważnej destynacji rejsów turystycznych. W artykule przedstawiono wyniki badań, prowadzonych wśród pasażerów statków wycieczkowych odwiedzających wybrzeże Gdańska w 2014 roku, a także badań prowadzonych przez Instytut Eurotest.
EN
Tourist attractiveness of the sea coast regions is one of the most important factors affecting cruise shipowners' decisions about including them into programs of cruise routes. Competition between seaports and coastal regions the Baltic Sea market in order to attract cruise lines is strong. The purpose of this article is to identify the factors that determine tourist attractiveness of the city of Gdansk as an important stage of cruise travels. The results of original research, carried out among cruise ship passengers visiting the coast of Gdansk in 2014 and also the results of the Eurotest Research Institute from Gdansk carried out among visitors to Gdansk, have been presented in this article.
PL
Zespół architektoniczny na Świętym Krzyżu jest unikatową atrakcją turystyczną i stanowi element zintegrowanego produktu turystycznego regionu świętokrzyskiego. Jest położony w centrum Gór Świętokrzyskich, w Paśmie Łysogórskim, w otoczeniu sędziwych jodeł Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz w sąsiedztwie gołoborzy plejstoceńskich. Powstał w miejscu pogańskiego kultu, czego pozostałościami do dziś są wały kultowe. Bazylika mniejsza i klasztor są perłą architektury sakralnej, a jego dzieje były nierozerwalnie związane z losami narodu polskiego. To najstarsze w Polsce sanktuarium i miejsce kultu relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Do XVII wieku, czyli do heroicznej obrony Jasnej Góry przed Szwedami, było najważniejszym miejscem pielgrzymkowym królów, możnych rodów oraz prostego ludu polskiego. Benedyktyńskie opactwo słynęło przez wiele wieków jako locum sacrum o ogólnopolskim zasięgu, stanowiło także centrum elitarnej kultury monastycznej, w którym rozwijała się twórczość piśmiennicza, gdzie gromadzono i kopiowano księgi. To właśnie tutaj powstały Kazania świętokrzyskie, które wraz z Bogurodzicą stanowią najstarszy zabytek średniowiecznej prozy religijnej i rozpoczynają dzieje polskiej literatury. Od niepamiętnych czasów klasztor był i jest obecnie celem licznych pielgrzymek oraz wycieczek przybywających z całej Polski a także z zagranicy.
EN
The architectural ensemble of Holy Cross is a unique tourist attraction and part of an integrated tourism product of the Świętokrzyskie Province. It is situated in the center of the Holy Cross Mountains, the band of Łysogórskim, surrounded by venerable firs Holy Cross National Park and in the vicinity of the Pleistocene boulder fields. It was built in the place of pagan worship, which remains to this day are shafts cult. Minor Basilica and the monastery is the pearl of sacral architecture and its history have been inextricably linked with the fate of the Polish nation. This is the oldest sanctuary in Poland and place of worship the relics of the Holy Cross Wood. To the seventeenth century, that is, to the heroic defense of Jasna Góra against the Swedes, was the most important place of pilgrimage kings, powerful families and the Polish people straight. Benedictine abbey was famous for many centuries as a locum sacred national-scale, was also a center of monastic elite culture where creativity flourished stationery, where collected and copied books. It was here that the Holy Cross Sermons, which together with the Mother of God are the oldest monument of medieval religious prose and begin the history of Polish literature. Since time immemorial, the monastery was and is now the pilgrimage and trips coming from across the Polish and foreign.
PL
Obowiązkiem państwa polskiego jest zapewnienie równego dostępu do kultury wszystkim jego obywatelom. Oznacza to także równy dostęp do miejsc, których misją jest umożliwienie obcowania z kulturą, sztuką i ich twórcami. Należą do nich budynki takich instytucji jak muzea, teatry czy inne ośrodki kultury. By spełniały swoją funkcję i służyły maksymalnej liczbie odwiedzających, niezbędne jest przystosowanie ich przestrzeni wystawienniczych do wymogów widzów – także tych niepełnosprawnych.
PL
Kamieniarskie ośrodki okolic Kielc i Chęcin znane były ze swoich wyrobów od co najmniej XVI w. Ich rozwój uwarunkowany był przede wszystkim lokalną bazą surowcową oraz unowocześnianiem technik wydobywania i obróbki skał. Eksploatowano tu zwłaszcza paleozoiczne skały mające walory dekoracyjne, a więc dewońskie wapienie i permskie zlepieńce. Te ostatnie posłużyły do wykonania trzonu pierwszej kolumny Zygmunta III Wazy, która stanęła w 1644 r. na Placu Zamkowym w Warszawie. W artykule przedstawiono szczegółową charakterystykę petrograficzną zlepieńca zygmuntowskiego, podano jego wiek i genezę. Zlepieńce te wydobywano w kamieniołomie „Jerzmaniec” na Czerwonej Górze, nieopodal Chęcin. Od imienia króla skałę tę zaczęto nazwać zlepieńcem zygmuntowskim a kamieniołom „Zygmuntówką”. Zlepieniec ten, z racji swoich unikatowych walorów dekoracyjnych, znalazł zastosowanie w wielu budowlach sakralnych i świeckich oraz zajął poczesne miejsce w historii, architekturze i sztuce naszego kraju. Posłużył on do wyrobu kolumn, schodów, tablic inskrypcyjnych, portali, parapetów, oraz płyt na posadzki i okładziny ścienne. Zarówno zlepieniec zygmuntowski jak i kamieniołom, w którym go wydobywano, jest atrakcją geoturystyczną o znaczących walorach naukowych, poznawczych i dydaktycznych. Wiedza na ten temat jest jednak stosunkowo słabo rozpowszechniona i w nieznacznym stopniu wykorzystywana w turystyce oraz promowaniu regionu świętokrzyskiego.
EN
Stonemasonry center of area Kielce and Chęciny were known from their products since at least sixteenth century. Their development was conditioned mainly by local, raw base and modern techniques of extraction and processing of rocks. Exploited here, especially Paleozolic rocks with decorative qualities, so Devonian limestones and Permian conglomerates. These latter were used to make the stem of first column of Zygmunt III Waza which stood in 1644 at Castle Square in Warsaw. In the article shows detailed petrographic characterization of Zygmuntowski conglomerate, given his age and genesis. These conglomerates mined in a quarry „Jerzmaniec” at Red Mountain, near Chęciny. From the name of the king the rock called Zygmuntowski conglomerate and a quarry „Zygmuntówka”. This conglomerate, owing to its unique decorative qualities, has been applied in a number of sacred and secular buildings and took a prominent place in the history, architecture and art of our country. It was used for the manufacture of window sills, columns, stairs, inscription tables, portals and panels for floors and wall coverings. Both Zygmuntowski conglomerate and the quarry where it was mined, is the geotouristic attraction of significant scientific, cognitive and didactic values. Such knowledge, however, is relatively poorly disseminated and minor extent in tourism and promoting Świętokrzyski region.
EN
Tourists are tired of mass tourism and are therefore seeking places and experiences they could call genuine and different. In city tourism, focus is being increasingly shifted towards direct and authentic experience of urban space through spontaneous contact with the space itself and the inhabitants who create it. The authors, on the basis of three Polish cities being known as tourist destinations, analyzes the role of backyards and lanes in building up the identity of a city and the way their image as a tourist attraction is created.
PL
Zmęczeni turystyką masową turyści poszukują odmienności i autentyzmu miejsc oraz doświadczeń z nimi związanych. W turystyce miejskiej coraz więcej uwagi zwraca się na bezpośredniość i prawdziwość doświadczania przestrzeni miejskiej poprzez spontaniczny kontakt zarówno z nią samą, jak i jej wytwórcami − mieszkańcami miasta. Autorzy artykułu na przykładzie trzech turystycznych miast Polski analizują rolę podwórzy i zaułków w budowaniu tożsamości miasta, konfrontując jednocześnie wykorzystanie ich potencjału z kształtowaniem turystycznego wizerunku miasta.
PL
W artykule została przedstawiona istota i znaczenie produktu turystycznego jako istotnego czynnika kształtowania strategii rozwoju gminy miasta Radomia. W pierwszej części rozważań skoncentrowano się na charakterystyce produktu turystycznego w ujęciu teoretycznym. Omówiono zagadnienia dotyczące struktury produktu turystycznego, będącego elementem marketingu mix, mającego wpływ na atrakcyjność regionu i jego konkurencyjność. W drugiej części zaprezentowano rodzaje produktów turystycznych na przykładzie miasta Radomia, skupiając swą uwagę na ich znaczeniu, a także wykorzystaniu atrakcji turystycznych dla kształtowania rozwoju miasta.
EN
The paper presented the essence and meaning of the tourism product in development strategy of the city of Radom. The first part of the discussion focused on the characteristics of the tourism product in terms of theoretical. Discussed issues of the tourism product as a key element of the marketing mix, affecting the attractiveness of the region. The second part presented the types of tourism products on the example of the city of Radom. The synthetic approach pointed to the place which is a major tourist attraction of the analyzed community.
14
Content available Eden Project - the Cornwall Peninsula peculiarity
EN
The Eden Project-the largest natural scientific complex - was established in 2001 in the surroundings of Bodelva situated in the southern part of Cornwall (Great Britain). It was created in a kaolin pit closed down in the XlXth century. This venture has three main functions: natural, educational and touristic. The project presents unusually interesting and original architecture. Under light-transmitting, semicircular domes there are various ecosystems called biomes which differ from the external environment. The entire project consists of the following parts: the Mediterranean biome, the rainforest biome, a unit called "the Core" and the visitor centre. The area where all the buildings are located is covered by the external biome. The Eden Project is a huge educative institution which reflects processes occurring in the nature. The aim of this venture is, above all, education of ecological aspects concerning life on the Earth and presentation of the necessity to preserve the biodiversity. Since its opening, the Eden Project has been visited by 1.2 million tourists every year.
PL
W okolicach miejscowości Bodelva, położonej w południowej części Kornwalii (Wielka Brytania), w 2001 roku powstał Projekt Eden - największy kompleks przyrodniczy, utworzony w nieczynnym od XIX wieku wyrobisku pozostałym po odkrywkowej eksploatacji kaolinu. Przedsięwzięcie to pełni trzy główne funkcje: przyrodniczą, edukacyjną i turystyczną. Projekt Eden charakteryzuje niezwykłe ciekawa i oryginalna architektura. Składają się na nią przepuszczające światło półkułiste kopuły, pod którymi znajdują się odmienne względem siebie i względem środowiska zewnętrznego ekosystemy zwane biomami. Na całość projektu składają się: biom śródziemnomorski, biom lasu deszczowego, a także obiekt zwany „Jądrem" oraz budynek centrum dla odwiedzających. Teren, na którym znajdują się wszystkie budynki, okala biom zewnętrzny. Projekt Eden to olbrzymia instytucja edukacyjna, która odzwierciedla relacje zachodzące w naturze. Celem tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim nauczanie o ekologicznych aspektach związanych z życiem na Ziemi oraz ukazanie konieczności zachowania bioróżnorodności. Od czasu otwarcia Projekt Eden corocznie odwiedza 1,2 mln turystów.
PL
Środki transportu jako atrakcje turystyczne oraz inne funkcje turystyczne transportu miejskiego we Wrocławiu. Rozwój funkcji turystycznej transportu miejskiego Wrocławia na tle wybranych przykładów innych miast.
EN
Modes of transport as tourist attractions and other tourist functions of urban public transport in Wrocław. Development of public transport tourist function in Wrocław with reference to other cities.
16
Content available remote Odkrywkowa kopalnia miedzi Chuquicamata i inne atrakcje pustyni Atakama (Chile)
PL
Przedstawiono ogólną charakterystykę złoża rud miedzi Chuquicamata, gdzie eksploatacja prowadzona jest w najgłębszej odkrywce na świecie, na tle występowania innych złóż chilijskiego pasa miedzionośnego. Omówiono także niektóre atrakcje geoturystyczne pustyni Atakama, m. in. Dolinę Księżycową k. San Pedro de Atacama, Salar de Atacama, gejzery El Tatio, rezerwaty Laguna Miscanti i Miniques, łuk Skalny La Portada oraz wulkaniczne złoże magnetytu El Laco położone w Andach.
EN
The general characteristics of the copper deposits Chuquicamata is presented, where exploitation is carried in the deepest opencast in the world, on the background of other deposits of Chilean copper belt. Also some geo-tourist attractions of Atakama desert among others: moon Valey by San Pedro de Atacama, Salar de Atacama, geysers El Tatio, reserves Laguna Miscanti and Miniques, rock arc La Portada as well as volcanic magnetite deposit El Laco in the Andes.
17
Content available remote Historyczne i współczesne znaczenie transportu w turystyce
PL
Z istoty turystyki wymagającej zmiany miejsca pobytu wynika niezbędność transportu dla działalności turystycznej. W początkowych fazach rozwoju turystyki główną funkcją transportu było zapewnienie przewozu do miejsc atrakcyjnych turystycznie. Rozwój sieci transportowej i środków transportu przyczynił się do zwiększenia dostępności walorów turystycznych oraz skrócenia czasu podróży i podniesienia jej komfortu. Możliwe było również zwiększenie liczby uczestniczących w podróżach - początkowo przez wzrost pojemności środków transportu, a później przez obniżanie jego kosztów. Współcześnie transport staje się dodatkowo odrębną atrakcją turystyczną, która skłania turystów do podjęcia decyzji o podróży turystycznej, przyczyniając się do zwiększenia liczby podróżujących.
EN
A consequence of transport for tourism development can be classified in three dimensions. a general determinant of tourism development, facilitation of tourism flow and creation of tourism attractions. Among different factors that determine the tourism development transport IS one of most significant ones. Transport originally conditioned the tourism which is an activity where a movement is essential. Basic fimctions of transport in tourism encapsulate access to tourism attractions and movement inside the tourism destination. The development of new means of transport and transport network contributed to improved access of tourism attractions, reduced joumey time and improved its comfort. The gradual increase in capacity of transport means and network contributed to a significant rise of tourism flow. Contemporary transport very often is a tourism attraction itself, which potentially enhance again the tourism statistics.
PL
W artykule przedstawiono w skrócie historię kopalni .Ignacy. (.Hoym.). Zwrócono uwagę na wpływ, jaki miała zmieniająca się sytuacja polityczna na Śląsku na wybór patrona kopalni. Przedstawiono sylwetki dwóch patronów kopalni hr. C.G.H von Hoyma - ministra pruskiego do spraw Śląska oraz Ignacego Mościckiego - Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej. Omówiono możliwości wykorzystania zachowanych obiektów powierzchniowych kopalni jako atrakcji turystycznej Ziemi Rybnickiej.
EN
The article introduces briefly the history of .Ignacy" (.Hoym") coal mine. It brings attention to the fact how the changing political situation in Silesia influenced a choice of a patron of this mine. It presents the characteristic features of the two patrons of the mine - count C.G.H von Hoym, a Prussian minister for Silesia matters and Ignacy Mościcki, President of the Polish Republic. It also discusses a possibility of utilization of the preserved surface objects of the mine as a tourist attraction of Rybnik Region.
EN
The work includes species characteristics of some representatives of the deer family (deer, fallow deer, roe-deer, elk) living in their natural environment or bred on a farm, which is becoming more and more frequent and which we can observe as eco- or agrotourism. In the latter case, deer or fallow deer breeding farms organized in a form of a “mini zoo” or producing valuable and very good meat or skins are of particular attraction.
20
Content available remote Adaptacja dawnego kamieniołomu wapienia na Malcie dla potrzeb turystyki
PL
W artykule zaprezentowano walory turystyczne, edukacyjne i popularyzatorskie muzeum kamieniarstwa i górnictwa odkrywkowego na Malcie w miejscowości Siggiewi. Z inicjatywy i za pieniądze prywatne powstała placówka muzealna, która zaadaptowała na swoje potrzeby kamieniołom wapienia, prezentując w wyjątkowo atrakcyjnej formie, z dużym zaangażowaniem sił i środków metody ręcznego, a później mechanicznego pozyskiwania skał. Pokazano ogrom i różnorodność narzędzi i przyrządów wykorzystywanych w górnictwie skalnym. Wreszcie zaprezentowano przykład zadrzewienia spągu kamieniołomu i wykorzystania go dla potrzeb sadownictwa. Muzeum "wapiennego dziedzictwa" stanowi wspaniały pierwowzór dla inicjatywy powołania podobnej placówki w Polsce.
EN
The article shows the touristic, educational and popularizational aspects of the Limestone Heritage Complex in Siggiewi (Republic of Malta). The Limestone Heritage Centre is a family run museum which has adapted for its need an old limestone quarry. It presents the history and tradition of Maltese masonry, the crafts and tools used in the process of exploration, excavation and utilizaton of the stone raw materials. Also the methods that were popular in stone mining and quarrying in the twientieth century are shown as well as the methods of afforestation of old quarries. The author holds The Limestone Heritage Complex up as a model for other initiativies which aim is to popularize the knowledge about mining.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.