Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1421

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 72 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  beton
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 72 next fast forward last
PL
Na przykładzie dwóch żelbetowych przewodów rurowych, wykonanych w jednym przypadku z betonu o bardzo wysokiej, a w drugim o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości, pokazano, które parametry techniczne należy zgodnie z normami porównać, aby stwierdzić czy droższy beton można zastąpić tańszym w określonych warunkach terenowych. Wymieniono też inne, nienormowane, parametry, które mogą byś istotne przy dokonywaniu wyboru.
EN
The example of two reinforced concrete pipes made in one case of very high concrete and in the other with exceptionally high strength concrete shows which technical parameters should be compared according to the standards to determine whether the more expensive can be replaced by cheaper ones under certain field conditions. There are also other, non-standard, parameters that may be important for the choice.
PL
W pracy podkreślono, że w modyfikacji składu betonu nanocząstkami upatruje się możliwości poprawy cech fizycznych i mechanicznych otrzymanego z ich udziałem tworzywa. Zauważono, że w tym celu prowadzone są badania w wielu laboratoriach na świecie, a ich rezultaty są obiecujące, pomimo tego, że na chwilę obecną badania są niepełne i mocno rozproszone. Stwierdzono, że brak jest między innymi badań betonu samozagęszczającego się modyfikowanego nanododatkami. W pracy zaprezentowane zostały rezultaty badań własnych takiego betonu, mające na celu wypełnienie luki w literaturze. Łącznie badaniom poddano 11 serii betonu samozagęszczającego się modyfikowanego różną ilością trzech nanododatków, w zakresie cech reologicznych mieszanek betonowych, porowatości stwardniałego betonu, wytrzymałości na ściskanie i twardości. Otrzymano rezultaty wskazujące na to, że nanododatki wpływają na poprawę niektórych cech uzyskanego z ich udziałem betonu.
EN
The study emphasized that a possibility of improving physical and mechanical properties of concrete is seen in its modification with nanoparticles. It was observed that towards this goal studies are conducted in many laboratories in the world and their results are promising, even though research at the moment are not complete and highly scattered. It was concluded, that among others, there are no tests of self-compacting concrete modified with nanoadditives. In the paper results of own research of above mentioned concrete are presented, aimed at fulfilling gaps in the literature. In total 11 series of self-compacting concrete modified with various amount of three nanoadditives were investigated, in the scope of rheological properties of the concrete mix, porosity of the hardened concrete, compressive strength and hardness. Obtained results indicate that nanoadditives impact on improving some properties of the concrete made with their participation.
PL
Artykuł opisuje wpływ współczynnika wodno-cementowego na stabilność napowietrzenia i w konsekwencji na charakterystykę porów powietrznych, odpowiedzialną za zapewnienie odporności na złuszczanie betonów. Analizę przeprowadzono w oparciu o wyniki badań 6 napowietrzonych i 6 nienapowietrzonych betonów o zmiennym w/c w zakresie 0,53-0,30. Charakterystyki porów powietrznych w stwardniałych betonach określono za pomocą automatycznego systemu RapidAir 457 zgodnie z normą EN 480-11. Struktura napowietrzenia zmienia się wraz ze zmianą współczynnika w/c. W/c nie wpływa na zawartość korzystnych porów od napowietrzenia, jednakże odpowiada za zawartość dużych porów. Najkorzystniejszą strukturę porów uzyskano w betonie, który ma optymalną lepkość pozwalającą na ucieczkę dużych porów podczas zagęszczania i zapobiegającą koalescencji drobnych porów, a także zawartość superplastyfikatora niepowodującą dodatkowego napowietrzania.
EN
The article describes the influence of the water–cement ratio on the stability of air entrainment and, consequently, on the characteristics of the air pores responsible for ensuring the scaling resistance of concretes. The analysis is based on the test results of 6 air-entrained and 6 non-air-entrained concretes with the variable w/c ratio within the range of 0.53-0.30.
EN
The paper presents the influence of fine recycled concrete aggregate (RCA) on selected physical and mechanical parameters of cement mortar. RCA was divided into three groups: fine (0/0.25 mm), medium (0.25/1 mm) and the thickest fraction 1/2 mm. The investigations confirmed a significant correlation between the total amount of RCA and the obtained flow for the mixtures and compressive strength. Results showed that the fine RCA should be separated into subgroups as not only total RCA amount but quantity of RCA in each subfraction can have varying influence on mortar properties.
PL
W artykule przedstawiono wpływ drobnego kruszywa recyklingowego (ang. RCA) na wybrane parametry fizyczne i mechaniczne zapraw cementowych. Kruszywo podzielono na trzy podgrupy frakcyjne: drobne (f: 0/0,25 mm), średnie (m: 0.25/1 mm) oraz najgrubszą frakcję c: 1/2 mm. Badania potwierdziły istotne powiązanie pomiędzy sumaryczną ilością RCA a uzyskiwanym rozpływem mieszanek i wytrzymałością na ściskanie. Uzyskane rezultaty wskazały również na to, iż w obrębie RCA warto wydzielić podgrupy frakcji, gdyż nie tylko sumaryczna ilość, ale również udział RCA w danej podgrupie może mieć znaczący wpływ na właściwości zapraw.
EN
The purpose of introducing air into the concrete mix is to increase the freeze-thaw and scaling resistance of hardened concrete. The utility of the sequential pressure method (Super Air Meter - SAM) for assessment of the air entrainment quality was verified by comparing the results obtained with this method with the results of the air-void analysis of hardened concrete. The results of the tests carried out on mixes designed and produced at a laboratory and the mixes produced on an industrial scale during expressway construction are considered. Furthermore, the relationships between the SAM number and the micro air-void content A300 in hardened concrete and the freeze-thaw and de-icing salt resistance are analysed as part of this research. A clear co-relation between the SAM number, a parameter that characterises the air-entrainment of the concrete mix, and the microvoid content has been demonstrated.
PL
Napowietrzenie mieszanki betonowej stosuje się w celu podwyższenia mrozoodporności betonu i jego odporności na złuszczenia powierzchniowe. Przeprowadzono badania możliwości charakteryzowania jakości napowietrzenia mieszanki betonowej za pomocą pomiarów metodą sekwencyjno-ciśnieniową, oceniając zgodność jej wyników z wynikami pomiaru charakterystyki porów w betonie stwardniałym. Przedstawiono wyniki badań mieszanek zaprojektowanych i wykonanych w laboratorium, jak i mieszanek wykonanych przemysłowo na budowie drogi ekspresowej. Analizowano relację tzw. liczby SAM mieszanki betonowej w odniesieniu do zawartości mikroporów A300 w stwardniałym betonie oraz odporności na cykliczne działanie mrozu w obecności soli odladzających. Wykazano wyraźną korelację między parametrem charakteryzującym napowietrzenie mieszanki betonowej (liczba SAM) a zawartością mikroporów w betonie stwardniałym.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wyznaczania efektywnego współczynnika jonów chlorkowych w betonie o w/c = 0,3. Próbki betonu po 14 miesiącach twardnienia poddano 39-41 dniowemu wnikaniu jonów chlorkowych z 3% roztworu NaCl. Badania przeprowadzono na trzech rodzajach powierzchni: powierzchni górnej, powierzchni bocznej i ciętej. Największy efektywny współczynnik dyfuzji jonów chlorkowych (4,7⋅10-12 m2/s) otrzymano w przypadku wnikania chlorków do betonu od powierzchni formowanej, nieco mniejszy dla powierzchni zacieranej (4,2⋅10-12 m2/s), a najmniejszy (1,2⋅10-12 m2/s) dla powierzchni ciętej.
EN
The results of tests for determining the chloride ion effective diffusion coefficient in concrete with w/c = 0.3 were presented. Concrete samples after 14 months of hardening were subjected to 39-41 days ingress of chloride ions from 3% NaCl solution. The tests were carried out on three types of surfaces: top, side and sawn surface. The highest chloride ion effective diffusion coefficient (4,7⋅10-12 m2/s) was obtained in the case of chloride penetration into the concrete from the side surface, slightly smaller for the top surface (4,2⋅10-12 m2/s) and the smallest (1,2⋅10-12 m2/s) for the sawn surface.
PL
W artykule przedstawiono przykłady najnowszej polskiej architektury betonowej, odkrywając bogactwo rozwiązań handlowych w różnych technologiach betonowych. Pomocne w zdefiniowaniu idei współczesnej architektury betonowej jest wskazanie dwóch trendów projektowych – ekspresyjnego i racjonalnego. Podejście do detalu architektonicznego odpowiada temu.
EN
The article presents examples of the latest Polish Concrete Architecture by discovering the wealth of retail solutions in various concrete technologies. Helpful in defining the idea of contemporary concrete architecture is to point to two design trends – expressive and rational. The approach to architectural detail corresponds to this.
PL
W obecnym czasie wyznacznikiem jakości betonu nie jest jego wytrzymałość, ale wieloletnia trwałość w skomplikowanych warunkach środowiskowych, zwłaszcza w wypadku oddziaływania na konstrukcję znakozmiennych temperatur i środków odladzających. Powyższa teza przyświecała autorom normy PN-EN 206+A1:2016-12 i dostosowującego jej zapisy do wymagań lokalnych – krajowego uzupełnienia PN-B-06265:2018-10. Omówiono podstawowe założenia i zabiegi, które powinien podejmować projektant mieszanki betonowej w celu zapewnienia właściwej trwałości. Zostały one skonfrontowane z wymaganiami największego polskiego inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, które zostały zawarte w opublikowanych w roku bieżącym Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – beton w drogowych obiektach inżynierskich.
EN
Presently, the basic determinant for concrete quality constitutes not the compressive strength but its long-term durability in complicated environmental conditions and especially for the case of action of temperatures variable in sign and de-icing agents onto the structure. The above thesis guided the authors of the code PN-EN 206+A1:2016-12 and its national appendix PN-B-06265:2018-10, adjusting the European codes regulations into local conditions. In the paper there are presented the basic assumptions and steps that should be taken by concrete mix designer in order to ensure the adequate durability of material. Those information were confronted with the requirements of the largest investor in Poland – General National Roads and Motorways Management, which were included in the document published this year titled “Implementation conditions and acceptance of construction works – concrete in road engineering structures”.
EN
Concrete is a versatile construction material that can be used in a wide range of service and environmental conditions. Sustainable concrete is characterized by two basic features. It should withstand those conditions that can impact its service life (and should be identified during design and addressed in project specifications) as well as it contains some alternative raw materials in its composition. The paper aims at a simultaneous study of both chemical and engineering properties of concretes after an acidic exposure. For this purpose, a specific experimental program was set and executed, with the aim of using the proper size of samples for individual testing methods. Two kinds of additions (silica fume and zeolite) were used as concrete components. Two aspects of the impact of concrete´s composition were investigated: the impact on chemical behaviour (leaching the main concrete components) and the impact on physical-mechanical properties (density, water absorption capacity, flexural and compressive strength). Findings revealed that the best resistivity against HCl attack has been proven for the samples with silica fume addition only. The physico-mechanical performance of large-sized concrete´s and the results of leaching of small-sized concrete´s samples exposed to hydrochloric acid correlated well. The comparison of chemical and physical-mechanical performance of samples points to the necessity of complex evaluation of concrete durability.
PL
Beton jest wszechstronnym materiałem budowlanym, który można stosować w różnych środowiskach. „Zrównoważony” beton charakteryzuje się dwiema podstawowymi cechami: powinien wytrzymać warunki, które mogą wpłynąć na jego trwałość (i powinny zostać zidentyfikowane podczas projektowania i uwzględnione w specyfikacjach projektu), a także zawiera w swoim składzie pewne alternatywne surowce. W celu jednoczesnego badania właściwości chemicznych i inżynieryjnych betonu po ekspozycji w środowisku kwaśnym opracowano i uruchomiono specjalny program eksperymentalny, mający na celu zastosowanie odpowiedniej wielkości próbek dla poszczególnych metod testowania. W betonie zastosowano dwa rodzaje dodatków – krzemionkę płomieniową i zeolit. Przebadano wpływ dodatków na właściwości chemiczne (ługowanie głównych składników betonu) oraz na właściwości fizyko- -mechaniczne (gęstość, zdolność absorpcji wody, wytrzymałość na zginanie i ściskanie). Badania wykazały, że najlepszą odpornością na atak HCl charakteryzują się próbki z dodatkiem krzemionki płomieniowej. Uzyskano dobrą korelację właściwości fizyko-mechanicznych dla dużych i małych próbek betonu narażonych na działanie kwasu solnego. Porównaniem właściwości chemicznych i fizyko-mechanicznych próbek wskazuje na konieczność kompleksowej oceny trwałości betonu.
10
Content available Nawierzchnie betonowe a zrównoważone budownictwo
PL
Pierwsze polskie doświadczenia z budową nawierzchni betonowych miały miejsce ok. sto lat temu. Od ponad wieku nie zmieniły się także podstawowe zasady produkcji betonu. Niemniej w budownictwie drogowym i mostowym dzięki betonom nowej generacji można dziś stosować rozwiązania, które do tej pory były nieosiągalne. Wysoka trwałość betonu oraz coraz większa wiedza i doświadczenie wykonawców sprawiają, że na polskich drogach spotyka się go coraz częściej.
11
Content available Kruszywa w budownictwie kubaturowym
PL
Z perspektywy minionego półrocza 2020 r. można stwierdzić, że mimo pandemii koronawirusa w Polsce realizowane są liczne projekty budowlane, w tym spora liczba inwestycji mieszkaniowych. W parze z rozwojem w obszarze budownictwa kubaturowego idzie wzrost produkcji cementu, co z kolei powoduje zwielokrotnienie zużycia kruszywa. W przypadku wszystkich segmentów budownictwa o przydatności kruszywa do produkcji betonu decyduje szereg jego właściwości fizycznych, chemicznych i geometrycznych.
PL
Polska jest czwartym co do wielkości producentem betonu towarowego w Europie. Produkujemy go rocznie ponad 26 mln m3 . Liczby pokazują skalę: 592 producentów betonu w Polsce, 1075 wytwórni i ok. 3150 specjalistycznych pojazdów, tzw. betonomieszarek. Skala z kolei odzwierciedla wpływ branży na otoczenie. W tym roku budownictwo mierzy się z nową rzeczywistością – w produkcji, zatrudnieniu i transporcie.
13
PL
Beton jest najpowszechniej stosowanym materiałem na świecie. Wyprzedza go tylko zużycie wody. Znany ludziom od wieków, nadal nie traci nic ze swojej popularności i jest z powodzeniem wykorzystywany w wielu przedsięwzięciach budowlanych. Szerokie możliwości stosowania zawdzięcza swoim charakterystycznym cechom, jak m.in. wytrzymałość, trwałość i wszechstronność. Te właściwości betonu sprawiają, że jest to solidna i trwała opcja w przypadku każdego rodzaju realizacji – od budownictwa inżynieryjnego, przez mieszkaniowe, po hydrotechniczne.
PL
W obecnej technologii betonu trudno znaleźć miejsce dla takiego, w którego składzie brakowałoby domieszek chemicznych. Ich duża różnorodność pod względem działania oraz łatwa dostępność przy stosunkowo niskich cenach powodują, że praktycznie wszystkie betony konstrukcyjne modyfikuje się domieszkami – w zasadzie z wyjątkiem chudych betonów podkładowych. Tym bardziej więc nie można się bez nich obyć w przypadku betonów stosowanych w realizacji obiektów infrastruktury drogowej, a w szczególności mostów.
EN
In the current concrete technology, it is difficult to find room for a concrete whose composition does not include chemical admixtures. Due to their enormous variety in terms of their action and easy availability at relatively low prices, practically all structural concretes are modified with admixtures – basically except lean concretes. All the more then it is impossible to do without them in the case of concretes used for the completion of road infrastructural structures, particularly bridges.
15
Content available remote Wpływ dodatku miału gumowego SBR na właściwości zapraw cementowych
PL
Zagospodarowanie odpadów gumowych ma duże znaczenie dla ochrony środowiska. Ważny jest też aspekt ekonomiczny. W wyniku recyklingu materiałowego odpadów gumowych otrzymuje się granulat o różnych frakcjach, który jest z powodzeniem stosowany np. w budownictwie drogowym do modyfikacji asfaltów. Prowadzone są także badania zastosowania granulatów gumowych do produkcji betonu cementowego. W artykule przedstawiono wyniki badań zapraw cementowych z dodatkiem miału gumowego SBR z recyklingu odpadów gumowych pochodzących ze sprzętów AGD, uszczelek samochodowych i taśmociągów przemysłowych. Zastosowanie miału gumowego w zaprawach cementowych powoduje zmniejszenie ich wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie oraz gęstości pozornej i zwiększenie nasiąkliwości ze wzrostem ilości miału gumowego. Wzrost ilości gumy sprawia, że zaprawa staje się materiałem mniej kruchym, ponieważ rośnie relacja między wytrzymałością na rozciąganie i wytrzymałością na ściskanie.
EN
The management of rubber waste is of great importance for environmental protection, the economic aspect is important. The material recycling of rubber waste results in granulate with different fractions. It is successfully used e.g. in road construction to modify asphalt. Research is also being conducted into the use of rubber granules for the production of cement concrete. The article presents the results of tests of cement mortars with the addition of SBR rubber dust from recycled rubber waste from household appliances, car seals and industrial belt conveyors. The application of rubber dust in cement mortars causes a decrease in their compressive and tensile strength, a decrease in apparent density and an increase in absorbability with an increase in the amount of rubber dust. The increase in the amount of rubber makes the mortar less brittle as the relation between tensile strength and compressive strength increases.
PL
W artykule skoncentrowano się na analizie procesów pękania w betonie z popiołem lotnym (fly ash – FA) z uwzględnieniem drugiego modelu pękania i określono parametr KIIc. Głównym celem badań było potwierdzenie zbieżności i określenie zakresu rozbieżności pomiędzy wynikami KIIc uzyskanymi na prasie MTS 810 i z zastosowaniem cyfrowej korelacji obrazu (Digital Image Correlation – DIC). Analiza wyników badań wykazała wyraźną zbieżność między wartościami uzyskanymi z obu urządzeń pomiarowych. Ponadto wyniki badań potwierdzają zależności z wcześniejszych doświadczeń dotyczących odporności na pękanie betonu zawierającego FA, przeprowadzonych przy pierwszym modelu pękania.
EN
The article focuses on analyzing the fracture processes in fly ash (FA) concrete taking into account the second model of cracking and the KIIc parameter was determined. Two measuring devices were used in the studies. The main goal of the studies was to confirm the convergence and determine the discrepancy ranges, between the KIIc results obtained on the MTS 810 press and the use of the Digital Image Correlation (DIC). The analysis of the obtained test results showed clear convergences between the values obtained from both measuring devices. Furthermore, the presented test results also confirm the values of previous experiments on fracture toughness of concrete containing FA conducted at the first model of cracking.
18
Content available remote Innowacyjne zastosowanie betonu w budownictwie mieszkaniowym
19
Content available remote Funkcja dojrzałości betonu w praktyce
first rewind previous Strona / 72 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.