Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zagrożenia powodziowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Odcinek dolnej Wisły jest bardzo nieregularny, co sprzyja tworzeniu się różnych rodzajów lodu i zatorów. Po wybudowaniu stopnia Włocławek w 1970 r., będącego pierwszym elementem Kaskady Dolnej Wisły i utworzeniu zbiornika Włocławek nastąpiła zmiana reżimu termicznego dolnej Wisły a w konsekwencji jej reżimu lodowego. W 1982 r. w wyniku zbiegu niekorzystnych sytuacji hydrologicznych i meteorologicznych powstał rozległy zator lodowy i przerwanie zapór bocznych w górnej części zbiornika Włocławek oraz zalanie dużych obszarów na lewym brzegu zbiornika, co spowodowało duże straty społeczne i gospodarcze. Po powodzi wszystkie zniszczenia zostały naprawione a możliwość napływu w przyszłości różnego rodzaju lodu do zbiornika ograniczono pływającym zaporami instalowanymi w górnej części zbiornika. Flotylla lodołamaczy stacjonująca powyżej stopnia, umożliwia kruszenie lodu na zbiorniku i jego spławianie w dół Wisły.
EN
The lower Vistula section is highly irregular, which contributes to creation of different ice types and jams. After the Włocławek barrage, being the first element of the Lower Vistula Cascade, was completed in 1970 and the Włocławek reservoir was created, the lower Vistula thermal regime and, as a consequence, its ice regime changed. In 1982, due to a coincidence of unfavourable hydrological and meteorological conditions, a widespread ice jam formed, leading to a breach of side dams in the upper part of the Włocławek reservoir and flooding of large areas located on the left bank of the reservoir, which caused significant social and economic losses. After the flood, all the damages were repaired and the possibility of future ice jams reduced by floating dams installed in the upper part of the reservoir. The fleet of icebreakers stationed upstream the barrage allows for breaking the ice in the reservoir and its rafting downstream.
2
Content available remote Zagrożenie zalania Mierzei Messyńskiej wodami Zatoki Gdańskiej
PL
Analiza możliwości zalania, erozji i przerwania Mierzei Messyńskiej z wykorzystaniem oprogramowania GIS i numerycznego modelu terenu w warunkach wystąpienia ekstremalnych wezbrań sztormowych. Wyznaczenie maksymalnych poziomów morza o okresie powtarzalności 50 i 100 lat dla sytuacji obecnej oraz w 2112 r.
EN
Analysis of possibility of flooding, erosion and breaching of Mierzeja Messyńska (Messina Spit) using GIS software and the digital elevation model for occurrence of the extreme storm surges. Determination of the maximum sea levels having return periods of 50 and 100 years, for the present situation and in 2112.
3
Content available Flood control of the lower Vistula
EN
So far it has been considered that the Włocławek reservoir is of little importance for flood protection of the downstream areas. The article shows the fallacy of this opinion. The Włocławek reservoir’s potential for flood water retention is herein determined. The impact of the Lower Vistula Cascade engineering on flood risk reduction is also analysed.
PL
Dotychczas uznawano, że zbiornik włocławski ma znikome znaczenie dla ochrony przed powodzią terenów położonych poniżej. W artykule wykazano nieprawdziwość tej opinii. Określono możliwości zbiornika włocławskiego, jeśli wykorzysta się jego potencjał retencjonowania wód powodziowych. Przeanalizowano również wpływ kaskadowej zabudowy dolnej Wisły na redukcję zagrożeń powodziowych.
PL
W referacie przedstawiono działania podjęte przez KWB Turów, dotyczące zabezpieczenia odkrywki przed wdarciem się wód wezbraniowych z cieków zewnętrznych otaczających odkrywkę oraz zabezpieczenia przed zagrożeniami, jakie niosą ze sobą opady nawalne. W dniach 7-8 sierpnia 2010 r. wystąpiły nawalne opady deszczu w Górach Izerskich, obejmujące terytorium Czech i Polski. Niezwykle silny opad spowodował bardzo szybko postępującą w czasie powódź błyskawiczną. Ilość wody, jaka spadła w ciągu doby, wynosiła około 150 litrów/m2. W otoczeniu KWB Turów wystąpiły z koryt trzy rzeki: Nysa Łużycka, Miedzianka i Witka, które spływały z ogromną prędkością do obszaru Niecki Żytawskiej. Rzeka Miedzianka spowodowała klęskę powodziowąw Bogatyni. Zostały zniszczone drogi, mosty oraz kilkadziesiąt budynków. Na zboczu wschodnim wyrobiska, na filarze rzeki Miedzianki, woda spowodowała rozmycie nasypu kolejowego na długości około 80 m i wdarła się na teren zakładu górniczego, doprowadzając do przerwania głównych ciągów przenośnikowych i komunikacyjnych. Wody pochodzące z opadów oraz wody, które wdarły się do wyrobiska z rzeki Miedzianki, spowodowały konieczność wstrzymania ruchu zakładu górniczego w dniach 7-8 sierpnia 2010 r. Woda zalała dwa najniższe poziomy eksploatacyjne i jeden poziom zwałowy. Na spągu wyrobiska powstały dwa obszary zalewowe. Nysa Łużycka, będąca rzeką graniczną z Niemcami, spowodowała powódź w miejscowości Porajów i Sieniawka. Na zachodnim zboczu odkrywki, na filarze Nysy Łużyckiej, powstało zagrożenie przerwania wałów przeciwpowodziowych. W aspekcie zdarzeń powodziowych z sierpnia 2010 r. Kopalnia Turów stanęła przed koniecznością przeanalizowania i dokonania oceny stanu zabezpieczenia odkrywki przed dopływem wód z zewnątrz i opracowania działań zabezpieczających na kolejne lata. Odtworzono i podwyższono wały ziemne zlokalizowane pomiędzy terenem odkrywki KWB Turów a rzeką Miedzianką, potokiem Ślad oraz na filarze rzeki Nysa Łużycka na przepływ miarodajny Qm05% (t.j. na opad 200-letni). Natomiast trzy miejsca wykazane jako miejsca niebezpieczne - gdzie nastąpiło wtargnięcie wód z rzek zewnętrznych - będą wymagały dodatkowego specjalnego zabezpieczenia wg projektu technicznego: podwyższenia wałów ziemnych na przepływ Qk01%, tj. na opad 1000-letni.
EN
This paper describes protective actions taken against the flood hazard in the open pit mine KWB Turów. Rivers and brooks surrounding the Turów open pit mine create a substantial hazard of water breaking through embankments and destroying the infrastructure of the mine. This paper shows the causes and results of the disastrous flood in August 2010. On the 7th-8th of August 2010, torrential rains occurred in the Izera Mountains on the territory of the Czech Republic and Poland. Heavy rain caused immediate and unusual flooding. These mountains are the source of all the rivers surrounding the Turów mine, including the Nysa Łużycka, Miedzianka, and Witka Rivers. Great amounts of water (totalling 150 billion litres over the course of 24 hours) flowing from the north sides of the mountains caused a flash flood resulting in natural disasters in Bogatynia, Porajów, and Sieniawka, destroying urban infrastructure and tens of historic buildings. On the pillar of the east side of the mine, water broke through the embankments and rushed into the open pit mine of Turów. The mine was forced to cease operations. Water flooded the bottom of the open pit and two working levels. On the west side of the mine, water from the overflowing Nysa Łużycka threatened to destroy the west embankments. Water broke through the dam on the Witka River, and 60 million m3 severed the only route between Bogatynia and the rest of Poland. This report describes the rescue and the liquidation action, recovering the flooded coal seams, and preventative actions taken against flooding. The damaged embankment and railroad were rebuilt, and the Miedzianka River cleaned. Protective embankments along the Ślad brook were extended. They reconstructed embankments located between the area of the Turów mine and the Miedzianka River and also on the pillar of the Nysa Łużycka River against two-hundred-year flood. However, three dangerous locations were indicated where the forced entry of water resulted from outside rivers - requiring additional reinforcement efforts according to the technical plan in order to raise the earth embankments higher to account for the one-thousand-year flood.
PL
W artykule omówiono zagrożenia i sposoby ochrony przed powodzią oraz ich wpływ na sposób kształtowania obszarów zurbanizowanych. Na przykładzie strategii rozwoju Rotterdamu Rotterdam Waterstad 2035 zilustrowano zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem powodzi, uwzględniające zagrożenia ze strony morza, rzek i opadów. Głównym celem strategii jest nie tylko kompleksowa ochrona przed powodzią, ale budowanie tożsamości miasta w oparciu o atrakcyjność żywiołu wody. Rewitalizacja nadbrzeży rzeki Mozy oraz unikalny system wodnych placów służących retencji deszczówki mają stworzyć nowy wizerunek Rotterdamu jako wodnego miasta.
EN
The paper describes flood hazards as well as protection methods against them and their impact on the way of urban areas development. An integrated approach to flood risk management, including see, river and rainwater threats, was illustrated on the basis of Rotterdam development strategy called Waterstad 2035. Its main objective is not only a complex flood protection but also creating the identity of the city which is founded on water element attractiveness. The revitalisation of the Meuse River banks along with a unique system of water squares designed for rainwater retention are supposed to create a new image of Rotterdam as a water city.
PL
W dniu 7 sierpnia 2010 roku wystąpiły nawalne opady deszczu w Górach Izerskich, obejmując terytorium Czech i Polski. Biorą tu początek wszystkie rzeki okolicy, a wśród nich Nysa Łużycka, Miedzianka i Witka. Nie spotykany do tej pory, tak silny opad spowodował powódź błyskawiczną - spadło około 150 mld litrów wody w ciągu doby. Spływające wody ze stromych północnych stoków z ogromną prędkością do obszaru Niecki Żytawskiej wystąpiły z koryt na wysokość około 1 piętra okolicznych domów. Rzeka Miedzianka spowodowała klęskę powodziową w Bogatyni, niszcząc drogi, mosty oraz kilkadziesiąt budynków. Na filarze rzeki Miedzianki zbocza wschodniego wyrobiska zakładu górniczego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Odział Kopalnia Węgla Brunatnego "Turów" woda spowodowała rozmycie nasypu kolejowego i wdarła się na teren zakładu górniczego w rejonie placu bazy transportowej. Dodatkowo gwałtowny opad deszczu spowodował znaczny przyrost i przelanie się zbiorników osadowych na pompowniach, wystąpienie wód z rowów oraz ich gwałtowny spływ w dół wyrobiska powodujący przerywanie głównych ciągów przenośnikowych i komunikacyjnych. W wyniku tych zniszczeń zatrzymano ruch zakładu górniczego. Spiętrzając się na spągu odkrywki, woda zalała dwa najniższe poziomy eksploatacyjne i podtopiła jeden zwałowy. Graniczna z Niemcami rzeka Nysa Łużycka spowodowała powódź w miejscowości Porajów i Sieniawka. Na zachodnim zboczu odkrywki na filarze Nysy powstało zagrożenie przerwania wałów przeciwpowodziowych. Zniszczenie zapory zbiornika Niedów (o pojemności 5 mln m3) spowodowało przerwanie jedynej drogi dojazdowej do worka turoszowskiego, odcinając Nieckę Żytawską od Polski. Artykuł opisuje podjętą akcję ratowniczą i jej przebieg, likwidację skutków powodzi, wznowienie wydobycia i dalsze działania technologiczne w celu odzyskania zatopionego węgla, odmulania, uruchomienia dolnego frontu zwałowego, oraz techniczne działania zabezpieczające i profilaktyczne.
EN
On the 7th August 2010 there occur torrential rain in Izera Mountains on the territory of Czech Republic and Poland. In these Mountains begins every rivers surrounding mine "Turów", among other things Nysa Łużycka, Miedzianka and Witka. Great amount of water flowing from the North sides of mountains to cause flash flood. In time of 24 hours to flow down 150 billion litre of water. Such amount of water, cause natural disaster in Bogatynia, Porajów and Sieniawka, destroyed urban infrastructure and tens historic buildings. On the pillar of East side of mine, water broke through the embankments and rush in open pit mine Turów. Additionally significant increase and brimming over caused the violent rainfall of settlings basin on pumping stations, overflow of waters from ditches and their violent flow into the bottom of the excavation causing breaking main draughts belt conveyors and communications. The mine had to stop coal mining. Water to flood open-pit bottom and two working levels and ducked one level dump. On the West side of mine, water from flooding Nysa tried to destroy west embankments. Water broke through the dam (5 millions m3) on the Witka River and caused destroy an only access road between Bogatynia (Żytawa Basin ) and the rest of Poland. This report describes the rescue action, liquidation of ravages, recovering flooding coal seams and other protection actions against the flood.
PL
Artykuł opracowano na podstawie "Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły" przekazanego do uzgodnień międzyresortowych w maju 2011 r. i wykonanego na zamówienie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewody małopolskiego przez zespół pod kierunkiem Janusza Zaleskiego w składzie: Antoni Bojarski, Jerzy Grela, Zofia Gręplowska, Beata Kondel i Elżbieta Nachlik.
EN
The article presents critical opinion on the recent "Programme of upper Vistula basin flood protection". In the opinion of the authors, many actions proposed by the Programme do not reduce the flood threat, but are limited to local protection against flood consequences, what moves the risk downstream and increases it. They indicate a series of actions reducing the flood risk through increase of retention in different stages of flood waves translocation and serving to reduce the flood threat by stopping development of riverside terrains, reconstruction of bidges and withdrawal from destructive exploitation of river loads.
9
Content available remote Wykorzystanie danych przestrzennych w kształtowaniu zasobów wodnych
EN
The objective of this paper is to show the role of spatial terrain data in planning solutions of problems in the area of water resources management as well as the identification of main methodical and technical problems accompanying the planning process. Basing in the first place on the rules used in water resources management in connection with regional policy of socio-economic development, we have defined:. Spatial scales - levels of analysis of subjects in defining problems within the framework of water management (regional, basin and local) and their reference to terrain data bases - Subjects selected for further analysis in order to formulate some particular problems on junction of water resources management and application of terrain data bases for planning water management undertakings. Subjects which are the aim of analysis concentrate on problems dealing with flood protection, where looking for effective solutions is strongly connected with spatial terrain data base, differentiated both thematically and with respect to accuracy level. The following two subjects have been selected: Formation of river space for safe flood water outflow in conformity with environmental requirements. Retention of rainfall in a catchment in order to reduce flood discharge into the river. The element connecting both the above mentioned subjects at the stage of formulation of technical solutions, is determination of flood hazard level and assessment of possibility of its limitation. This analysis is based on the data base collecting terrain data and information about its development. Problems arise from spatial interpretation of the range of flood hazard. It results from the fact that the initial information is not complete and that combination of the two subjects is in different dimensions. Relation: type of data - accuracy of data . analysis of results and their interpretation was performed on example of flood hazard assessment. We identified main methodical and technical problems. We also referred to the role of some additional information coming both from another source and concerning another form of geodesic data presentation as, for example, the use of ortophotomaps in particular analyses and assessments.
10
Content available remote Zarządzanie terenami zalewowymi. Doświadczenia zagraniczne i krajowe
EN
The article provides an overview of the floodplain management in the foreign countries. The development and implementation of floodplain management and its role in reducing flood damages in Poland are also presented. Increasing attention has been focused on three basis problems: - purposes and principles of delimitating of flood threat zones, - the analyze of the level of flood threat in this areas and its reducing, - the guidance concerning proper construction methods for buildings in flood hazard areas.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.