Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ZS engine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the problem of the wear of the components of injection apparatus of a self-ignition engine during the addition of water. The observer was subject to an injector from the KIPOR KDE3500E generator set engine. The tests carried out consisted in observing the atomizer after 120 minutes of running the engine powered with diesel oil and after working at the same time but with the addition of water to the intake manifold.
PL
W artykule przedstawiono problematykę zużywania się elementów aparatury wtryskowej silnika o zapłonie samoczynnym podczas dozowania wody. Obserwacji podlegał wtryskiwacz z silnika agregatu prądotwórczego KIPOR KDE3500E. Przeprowadzone badania polegały na obserwacji stanu rozpylacza po 120 minutach pracy silnika zasilanego olejem napędowego oraz po pracy w takich samych warunkach, lecz z dodatkiem wody do kolektora ssącego.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań katalitycznego ograniczenia emisji tlenku węgla i weglowodorów podczas rozruchu silnika o ZS. Badania przeprowadzono na stanowisku w komorze klimatycznej w obniżonych temperaturach otoczenia: –7 ,-15 i –20oC. W badaniach zastosowano podgrzewany trójfunkcyjny reaktor katalityczny platynowo-palladowy z monolitem metalowym. Metodyka prowadzonych badań polegała na pomiarze stężenia toksycznych składników spalin przed i za z reaktorem katalitycznym przy jednoczesnym pomiarze parametrów rozruchu i pomiarze temperatur w wybranych miejscach silnika oraz reaktora katalitycznego. Stężenia tlenku węgla i węglowodorów w okresie rozruchu ograniczono poprzez wstępne podgrzanie reaktora katalitycznego przed rozruchem za pomocą grzejnika elektrycznego. Przy podgrzaniu powierzchni reaktora do ok. 400oC uzyskuje się w temperaturze otoczenia –7oC średnie obniżenie stężenia CO o 80...90%, natomiast węglowodorów o ok. 70%.
EN
This article presents the results of the tests of catalytic reduction of carbon oxide and hydrocarbon emission during the self-ignition engine start-up. The tests were performed at the station in the climate chamber at lowered ambient temperatures: –7 ,-15 and –20oC. A heated three-function platinum-palladium catalytic reactor with a metal monolith was used in the tests. The test methodology included a measurement of toxic fume concentraction upstream and downstream the catalytic reactor at simultaneous measurement of the start-up parameters and measurement of temperatures in selected engine and catalytic reactor locations. Carbon oxide and hydrocarbon emission during the start-up period can be reduced by initial heating up the catalytic reactor before the start-up by means of an electric heater. When heating up the reactor surface up to 400oC at ambient temperature of –7oC, CO concentration can be reduced by 80...90% and the hydrocarbon concentration can be reduced by app. 70% on the average.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań pokazujące zmiany podstawowych wskaźników pracy sinika rolniczego o zapłonie samoczynnym Perkins 1104C-44. W tych samych prędkościowo-obciążeniowych warunkach pracy silnika wyznaczono także jego sprawności efektywną. W czasie badań silnik zasilano czterema rodzajami czystych 100% olejów spożywczych otrzymanych z różnych roślin (tzn. oleju rzepakowego, oleju słonecznikowego, oleju z lnianki (rydzowego), a także oleju sojowego). Uzyskane wyniki badań przy zasilaniu olejami spożywczymi odniesiono do rezultatów wyznaczonych dla oleju napędowego EKODIESEL ULTRA B. Badania realizowane były na bazie charakterystyki zewnętrznej (prędkościowej) oraz obciążeniowej z wykorzystaniem stanowiska hamownianego wyposażonego w automatyczny system sterowania silnikiem. Charakterystyka obciążeniowa była rejestrowana przy dwóch charakterystycznych prędkościach obrotnych wału korbowego silnika. Przy prędkości obrotowej odpowiadającej maksymalnemu momentowi obrotowemu (1400 obr/min) oraz prędkości obrotowej odpowiadającej maksymalnej mocy silnika (2200 obr/min).
EN
This paper presents the results of research showing the changes in the main indicators of agricultural engine it will continue ignition Perkins 1104C-44. At the same speed-load operating conditions were determined as its efficient performance. At the time, the engine is fed with four 100% of edible oils derived from various plants (ie, rapeseed oil, sunflower oil, camelina oil, and soybean oil). The results obtained with supply edible oils were compared to the results set for diesel fuel Ekodiesel Ultra B. Tests were carried out on the basis of external characteristics (velocity) and the use of stress positions equipped with an automatic control system for the engine. Load characteristics were recorded at two characteristic speeds of the engine. At a speed corresponding to the maximum torque (1400 rpm) and speed corresponding to maximum power (2200 rpm).
EN
The tests performed under real traffic conditions provide invaluable information on the relations between the engine parameters, vehicle parameters and traffic conditions (traffic congestion) on one side and the exhaust emissions on the other. The paper presents the result of road tests obtained in an urban and extra-urban cycles for vehicles fitted with different engines, spark ignition engine and compression ignition engine. For the tests a portable emission analyzer SEMTECH DS. by SENSORS was used. This analyzer provides online measurement of the concentrations of exhaust emission components on a vehicle in motion under real traffic conditions. The tests were performed in city traffic. A comparative analysis has been presented of the obtained results for vehicles with individual powertrains.
PL
Badania wykonywane w rzeczywistych warunkach eksploatacji dostarczają cenne informacje na temat zależności miedzy parametrami pracy silnika, parametrami jazdy samochodu, jak również warunkami drogowymi (natężeniem ruchu) a emisją związków toksycznych spalin. W artykule przedstawiono wyniki badań drogowych uzyskane w cyklu miejskim, wykonane dla pojazdów wyposażonych w silnik benzynowy i silnik o zapłonie samoczynnym. Do pomiarów tych wykorzystano mobilny analizator spalin SEMTECH DS. firmy SENSORS. Jest to analizator, który umożliwia badanie stężeń związków szkodliwych spalin on-line podczas jazdy samochodem w rzeczywistych warunkach drogowych. Badania drogowe wykonano w ruchu miejskim. Przedstawiono analizę porównawczą uzyskanych wyników badań.
PL
W pracy na przykładzie dwu samochodów osobowych z silnikiem ZI i ZS metodami numerycznymi obliczono ich przebiegowe zużycie paliwa w złożonych warunkach ruchu, a wyniki zestawiono z danymi pomiarowymi. Wprowadzono dodatkowy współczynnik korekcyjny cyklu autostradowego.
EN
Mileage fuel consumption in various trafficconditions for two types of cars has been discussed in the paper. Numerical methods have been used for calculating fuel consumption and a correcting coefficient for motorway driving cycle has been introduced as well.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.