Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zarys koncepcji wykorzystania Internetu rzeczy (Internet of Things – IoT) w procesach zarządzania kryzysowego oraz korzyści, jakie z tego wynikają a także zagrożenia z tym związane. Podjęto przy tym próbę identyfikacji obszaru i dziedzin użycia Internetu rzeczy w szeroko pojmowanych systemach zapewniania bezpieczeństwa. Rozważania podjęte w tym opracowaniu skłaniają ku szerszemu spojrzeniu na problem Internetu rzeczy, podkreślają jego znaczenie i rolę w dynamicznie zmieniającym się świecie, który wraz z rozwojem technicznym i globalizacją narażony jest na coraz to nowsze z tym związane zagrożenia, które wymuszają potrzebę wzmacniania i doskonalenia systemów zarządzania kryzysowego, szczególnie w kontekście zapewniania informacyjnej ciągłości działania.
EN
The article presents an outline concept of using the Internet of Things (IoT) in crisis management processes. Also presented are the resulting benefits and the related risks. An attempt is made to identify the extent and the domains of the use of the Internet of Things in broadly defined security systems. This discussion encourages a broader approach to the Internet of Things and underscores its role and importance in the fast changing world which is exposed to ever new dangers accompanying technological development and globalization. These dangers require the strengthening and perfecting of crisis management systems, particularly for the purpose to assure the informational continuity of functioning.
2
Content available remote Internet of things as a determinant of security and continuity of functioning
EN
One of the fastest developing information technologies, the Internet of Things (IoT) facilitates integration of diverse devices and objects. The IoT technology is based on the strengths of the Internet, particularly on the ability to establish networks of cooperating devices used on a mass scale. More and more numerous devices are connected to the Internet which also serves to monitor their condition and work. This shows the future potential utilization of the Internet for various aspects of the management of economic processes and for complex systems of assuring the security and continuity of functioning of individual subjects and of the entire state. Farther development of this technology may, in the future, become the basis of the development of other technologies and of the implementation of diverse network models in economic and organizational processes in order to improve their effectiveness. This effectiveness can be directly related to the collection of very large amounts of data and to the multifaceted data exploration online (Big Data systems). Increasingly essential are therefore the issues of data explosion, of data processing security and of the security of the whole technology.
PL
Jedna z najszybciej rozwijających się technologii informacyjnych, Internet of Things (IoT), ułatwia integrację różnych urządzeń i obiektów. Technologia IoT bazuje na mocnych stronach Internetu, w szczególności na możliwości tworzenia sieci współpracujących urządzeń używanych na masową skalę. Coraz więcej urządzeń jest podłączonych do Internetu, co służy również do monitorowania ich stanu i pracy. Wskazuje to na przyszłe potencjalne wykorzystanie Internetu do różnych aspektów zarządzania procesami gospodarczymi oraz złożonych systemów zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania poszczególnych podmiotów i całego państwa. Dalszy rozwój tej technologii może w przyszłości stać się podstawą rozwoju innych technologii i wdrażania zróżnicowanych modeli sieciowych w procesach gospodarczych i organizacyjnych w celu poprawy ich efektywności. Efektywność ta może bezpośrednio odnosić się do gromadzenia bardzo dużych ilości danych oraz do wielowymiarowych eksploracji danych w Internecie (systemy Big Data). Coraz ważniejsze są zatem kwestie eksplozji danych, bezpieczeństwa przetwarzania danych i bezpieczeństwa całej technologii.
3
Content available remote Systemy informacji geoprzestrzennej w zarządzaniu procesami biznesowymi
PL
Systemy Informacji Geoprzestrzennej (GIS), zazwyczaj kojarzone z zastosowaniami kartograficznymi, rozszerzają swój zakres wykorzystania. Internet Rzeczy w połączeniu z formułą otwartych danych zwiększa powszechność i dostępność danych geograficznych. Możliwe więc staje się zwiększenie zakresu zasobów informacyjnych utrzymywanych dotychczas w postaci znakowej. Narzędzia GIS wzbogacają funkcjonalność rozwiązań informatycznych w obszarze zarządzania poprzez coraz szersze wykorzystanie zarówno analiz geoprzestrzennych, jak również własności samych systemów GIS. Artykuł jest próbą pokazania możliwości wykorzystania wymiaru geograficznego dla potrzeb analiz biznesowych.
EN
Geospatial Information Systems, usually associated with cartographic, are expanding their range of use. The Internet of Things combined with the open data formula increases the universality and availability of geographic data, which allows to increase the range of information resources held so far in the alphanumeric form. Thanks to the availability of GIS tools, it becomes possible to enrich the functionality of business management solutions through the increasing use of geospatial analyzes and GIS systems. The article is an attempt to show the possibility of using the geographical dimension for the needs of business analyzes.
PL
W dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym szczególny nacisk kładziony jest na rozwój systemów wspomagających zarządzanie. Jednym z takich rozwiązań, o którym traktuje niniejsza praca jest wykorzystanie rozwiązania Internet of Things w usprawnianiu funkcjonowania systemów logistycznych w zarządzaniu kryzysowym. Rozważany jest ten aspekt w odniesieniu do szerszej perspektywy, jaką są systemy zarządzania kryzysowego. Rozwiązanie to posiada zarówno wady, jak i zalety, które są także przedmiotem dyskusji w tym artykule.
EN
In today's information society, emphasis is placed on the development of management support systems. One of the solutions that this study is about is the usage of the Internet of Things in improving the functioning of logistics systems in crisis management. This aspect has been considered in relation to the wider perspective of crisis systems management. This solution has advantages and disadvantages that are also included in this study.
PL
W artykule podjęto problem identyfikacji czynników wzmacniających zapewnianie bezpieczeństwa i ciągłości działania podmiotów administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru informacyjnego. Przedstawiono tu pewne uogólnione założenia i wymagania dla modelu zapewniania ciągłości działania wraz z ramową koncepcją samego modelu wielowymiarowego tzw. „pajęczynowego” posiłkującego się dostępnymi standardami NIST/BCP.
EN
Article identifies the factors that strengthen the public administration security and continuity, especially in informational dimension. It presents the basic assumptions and requirements for continuity of government model, the framework of “spider’s web” risk analysis tool. The system is based on the NIST 800-34 standard, as described.
6
Content available remote Dane geoprzestrzenne w monitorowaniu i analizie zagrożeń
PL
W artykule przedstawiono zarys problemu modelowania obiektów rzeczywistych do postaci „wirtualnej” możliwej do przetwarzania w systemach informatycznych. Skoncentrowano się na operacyjnych obiektach geoprzestrzennych zobrazowywanych na podkładach mapowych, dla potrzeb analizy zagrożeń systemów zarządzania kryzysowego. Dokonano porównań stosowanych standardów i zaproponowano rozwiązanie służące zwiększeniu jednoznaczności modelowania.
EN
The article outlines various problems of modeling of the real world objects to form a “virtual” possibility for processing within information systems. The focus was made on geospatial operational objects pictured within the map frames, for the purposes of crisis management systems and hazard analysis. Comparisons are presented between the standards and propositions of solution to improve clarity and modeling capability.
PL
Jednym z zasadniczych elementów bezpieczeństwa jest działalność badawcza i rozwojowa, zasadniczo wpływają one na elementy dostosowawcze całego systemu funkcjonowania państwa do zmieniających się stosunków sił i zagrożeń jego podmiotowości. W artykule autorzy przedstawiają najważniejsze elementy i uwarunkowania działalności badawczo-rozwojowej w Polsce, w ramach rozwiązań i instytucji przyczyniających się do innowacyjności w zakresie rozwoju badań i strategii naukowych. Jak stwierdzają autorzy, zasadniczo odgrywają one istotną rolę w odniesieniu do stymulacji całego sektora bezpieczeństwa państwa. Przedstawione zostają ich organizacyjne, prawne i analityczne aspekty rozwoju badań naukowych, w ramach ewolucji i dostosowywania do nowych wyzwań, zmieniających się warunków gospodarczych, politycznych i tych bezpośrednio oddziałujących na przemiany technologiczne i inne współczesnego świata. Przyczyniają się one do wzmocnienia funkcjonalności państwa, z uwzględnieniem specyfiki sektora bezpieczeństwa.
EN
One of the required elements of security rests on research and development activity. Its impact can be measured by functionality of State adaptive processes in view of everchanging values of power and dangers to its entity. In the article, the authors present the most important aspects of organizational schemes and elements determining research-development activity in Poland, in view of institutions and organization of impacting the innovative processes of scientific nature and the creative strategies developed. According to the authors, those compounds play an essential role for stimuli of the entire security sector of the state. They exhibit the organizational, legal and analytic aspects of research development, in view of evolution and adaptation to new challenges, changing economy, policies, and elements directly affecting technologies or other characteristic of the contemporary world. Its role in strengthening of the functionality of the State is underlined, including the influence on the security sector.
EN
An attempt has been made to specify a determinant of effectiveness of a modern organization in this article. One of the determinants is information effectiveness. Gathering various types of information has been the basis for enhancing modern operating entities. Very large information resources can be subject to multifaceted exploration and discovery of knowledge. Extracting/generating maximum amount of knowledge from systems which gather polymorphic information of very high volume (so called “Big-Data” systems) in the form of numerical data, text files, images (video) is possible due to various mechanisms of multifaceted analysis. It is especially relevant in modern, distributed, process oriented and multi-entity organizations which require integrated operation for execution of complex, common processes, drawing from a uniform knowledge base.
PL
Celem tego opracowania jest identyfikacja roli przemysłu obronnego w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa i w kreowaniu postępu naukowo-technicznego w gospodarce narodowej, a w szczególności w kontekście determinowania poziomu bezpieczeństwa i obronności państwa. W artykule zostaną określone ważniejsze atrybuty przemysłu obronnego, a w tym zadania oraz jego funkcje w systemie obronnym państwa z uwzględnieniem jego wpływu na funkcjonowanie gospodarki i bezpieczeństwa państwa. Widoczne to jest zarówno w kontekście politycznym, gospodarczym, jak i technologiczno-militarnym. Przemysł obronny staje się więc jednym z decydujących czynników przyczyniających się do wzmacniania bezpieczeństwa i obronności państwa, a w tym ciągłości działania systemów obronnych i ich zabezpieczenia logistycznego. Ponadto decyduje o potencjale danego państwa na arenie międzynarodowej i jego pozycji w odbiorze zewnętrznym.
EN
The purpose of this study is identify the role of defense industry providing The national security and creating technological and scientific progress in national industry, especially in the context of determining the national security and defence background. This article will be determined more important attributes of defense industry, including its tasks and functions in the national defence system having regard to its influence on industry functioning and national security. This is especially evident both political, economic and military-technological contextes. Defense industry is becoming so one of decisive factors to contribute towards enhances national security and defence, likewise consistency working defence systems and their logistic lines. Furthermore, defense industry decides about potential of Any state in international relations and his perception there.
10
Content available remote Monitorowanie zagrożeń z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej
PL
W artykule dokonano opisu możliwości wykorzystania systemów GIS do monitorowania zagrożeń w systemach zarządzania kryzysowego z uwzględnieniem kryterium ich informacyjnej ciągłości działania. Autorzy podjęli więc próbę wstępnej oceny możliwości wykorzystania systemów GIS oraz udostępniania danych i usług geoprzestrzennych jako platformy integracyjnej dla systemów zarządzania kryzysowego. Rozwój rozwiązań projektowanych i wdrażanych w ramach projektu ISOK może skutkować dalszym podnoszeniem jakości, skalowalności, dostępności oraz poziomu bezpieczeństwa w systemach zarządzania kryzysowego.
EN
The article discusses the ability of using GIS systems to monitor threats in crisis management systems within meeting the information continuity criteria. Authors are trying to judge ability of using GIS systems (data and geolocation services) as a integration platform for crisis management systems operations. Development of ISOK system may result in quality, scalability, accessibility and security improvement of crisis management systems.
11
Content available remote Integracja i bezpieczeństwo procesów logistycznych w środowisku rozproszonym
PL
Współczesne organizacje logistyczne są złożonymi systemami działania. Warunkiem efektywnej realizacji ich zadań jest integracja i bezpieczeństwo informacyjne procesów wykonawczych i decyzyjnych. Bazą zapewniającą integrację i ciągłość działania rozproszonych realizatorów procesów logistycznych może być platforma usług Cloud-Computing. Dynamiczne monitorowanie procesów wykonawczych i kontrola stanu realizacji decyzji może służyć maksymalizacji łańcucha wartości dodanej w systemach logistycznych. W referacie zamierza się więc przedstawić: 1) Dominujące cechy współczesnych organizacji logistycznych; 2) Środowisko tzw. „chmury” obliczeniowej; 3) Kryteria efektywnej i bezpiecznej realizacji procesów logistycznych; 4) Koncepcję skutecznej integracji i ciągłości działania systemów logistycznych oraz kierunki jej rozwoju.
EN
Contemporary logistics organizations are complex systems. Condition for effective realization of their functions is integration and information security f execution and decision-making processes. Cloud computing can be a base which ensures integration and continuity of distributed logistic processes. Dynamic monitoring of execution processes and a control of their progress may be used for maximization of value chain in logistic systems. We are going to present: 1) Dominant features of logistic organizations 2) Environment of cloud computing 3) Effectiveness and safety criteria of logistic processes execution 4) Concept of effective integration and continuity of logistic systems and direction of their development.
12
Content available remote Evaluation of quality in project management
EN
The article discusses the problem of quality evaluation. Evaluation is a response to the desire for unequivocal evaluations and comparisons, and ultimately, objectification of project value and quality. Transition to the ‘measurable’ world forces the contractor’s need to become aware of the factors conditioning the value and the quality of project processes and outcomes and the need for their comprehensive and coherent validation.
PL
W artykule podjęto problem ewaluacji jakości. Ewaluacja jest odpowiedzią na dążenie do jednoznaczności ocen i porównań oraz ostatecznie obiektywizacji wartości i jakości projektów. Przechodzenie do świata mierzalnego wymusza na wykonawcy co najmniej potrzebę uświadomienia czynników warunkujących wartość i jakość procesów oraz produktów realizowanych w projekcie, a także kompleksową i spójną ich walidację.
EN
Modern organizations commonly use the strategy of a learning organization, and therefore operate with not only material resources, but also information resources. The collected data resources become the basis for generating business and management information. This database is maintained on various platforms using integrated BI (Business Intelligence) systems enabling knowledge to be generated through the data-mining mechanisms embedded in the artificial intelligence models. In this article, the authors focus on AI (Artificial Intelligence) models and systems based on ANN's (Artificial Neural Networks) and fuzzy set theory, which can be useful in solutions dedicated to supporting the complex management of modern organisations, and in particular the support of active functions (forecasting, planning and monitoring activities, as well as risk analysis and system effectiveness).
14
Content available remote Model zarządzania procesowego w doskonaleniu systemów logistycznych
PL
Współczesne organizacje gospodarcze, a w tym systemy logistyczne próbują z różnym skutkiem dostosowywać się do dynamicznie zmieniających się warunków. Głównym czynnikiem zmian są istniejące i prognozowane technologie teleinformatyczne, które mogą jednak być nie tylko szansą, ale i zagrożeniem. Traktując więc logistykę - w wymiarze każdego podmiotu gospodarczego - jako złożony system działania, można postrzegać możliwość jej usprawniania z wykorzystaniem strategii X-engineeringu. Warunkiem tej koncepcji jest tzw. urynkowienie relacji wewnętrznych, a więc próba wydobycia dominujących wartości każdego podmiotu logistycznego w taki sposób, aby zwiększać wartość całego systemu poprzez efektywne związki z otoczeniem. Bazą takich działań może być integracja działań/procesów w sferze informacyjno-decyzyjnej i dynamiczne współdziałanie podmiotów zorientowanych na wspólną wartość, kreowaną przez realizatorów rozproszonych procesów logistycznych. Dynamiczne tworzenie tzw. łańcucha dostaw poprzez dostęp do jednolitej bazy informacyjnej dla potencjalnych i faktycznych realizatorów procesów logistycznych – może być skutecznym sposobem maksymalizacji wartości dodanej każdego procesu i całego systemu logistycznego. Zatem w referacie zamierza się zidentyfikować i zdewaluować: 1) Atrybuty współczesnej organizacji logistycznej; 2) Atrybuty organizacji procesowo zorientowanej; 3) Warunki efektywnego działania systemów logistycznych w środowisku modeli procesowych; 4) Strategię X-engineeringu w kształtowaniu dynamicznych struktur organizacyjnych w logistyce współczesnego przedsiębiorstwa. Strategia X-engineeringu i modele zarządzania procesowego wymuszają bowiem identyfikację procesów jako obiektów organizacyjnych i mogą determinować budowę i wdrażanie efektywnej architektury XXI wieku w złożonych systemach logistycznych.
EN
Modern business organizations with logistics systems are trying to adapt to dynamic changes in environment. The main factor of these changes is current and forecasted information technology, which can be a chance for success or threat for organization. If we see logistics as a working system, we can see possibility of improving it by adjusting X-engineering strategy in management. The main condition of this, is so called marketing inside relations, which is an attempt to get main values of each logistics subject in way it would be possible to increase system total value by effective relations with environment. The foundation of such actions could be integration of actions/processes in information-decisive sphere and dynamic teamwork of all subjects directed to shared value created by executives of all logistics processes. Dynamic creation of supply chain by access to uniform information base for potential and real executives of logistics processes could be effective way to maximize added value of each proces and logistics system. In this report I will try to identify and evaluate: 1. Features of modern logistics; 2. Features of modern proces organization; 3. Conditions of effecient logistics system in process model environment; 4. X-engineering strategy in organizations dynamic structures shaping in logistcs of modern organization. X-engineering strategy and process management model forces on managers to do process identification as a organizational object and can determine construction and implementation of efficient structure in complex logistics systems.
15
Content available remote Communication management in projects
EN
The article tackles the problem of systematization and integration of the communication process in designing and in project management. The basis for analysis of the scope and form of communication were the selected methodologies and tools for project management. Results of selected designing techniques and tools are a premise to present the concept of integration of information on substantive solutions and managerial information based on the possibility to maintain a uniform project repository and to extract from this base necessary information on the progress of works with the assumption of operating a uniform language designing language (project description).
PL
W artykule podjęto problem systematyzacji i integracji procesu komunikowania się w projektowaniu i w zarządzaniu projektami. Podstawę do analizy zakresu i formy komunikacji stanowiły wybrane metodyki oraz narzędzia zarządzania projektami. Wyniki analizy wybranych technik i narzędzi projektowania stanowią przesłankę do pokazania koncepcji integracji informacji o rozwiązaniach merytorycznych i informacji zarządczej bazującej na możliwości utrzymywania jednolitego repozytorium projektu i wydobywania z tej bazy niezbędnej informacji o postępach prac przy założeniu operowania jednolitym językiem projektowania (opisu projektu).
EN
The article is devoted to the problems of the security management for the dispersed organizational structures. The security is one of the system criteria that determine the factual value of the organization, what tends to expose the information and decision-making processes in an article. These processes determine the efficiency of modern business units and directly affect the level of the overall security of dispersed organizations. The security of an organization can be seen in various aspects ranging from the system security (general, global) through the economic security to the information security. The process nature of the relationships between the links of an dispersed structure indicates the need for the creation of the operational security. A particular role is played by the ICT as a strengthening factor for the widely understood potential of the company and its economic security in this area, e.g. in the framework of stimulating processes of a group learning, using of dispersed databases, or verifying generated knowledge in terms of the efficiency and certainty of the decision-making processes in dispersed structures. This article is a kind of an outline of the concept of the new H-H type structural solution (the hybrid of the hierarchical and heterarchical configurations), taking the criterion of an information and economic security into an account.
PL
W niniejszym artykule dokonano analizy możliwości integracji usług wspomagania działań biznesowych w środowisku chmury obliczeniowej (ang. cloud computing). Środowisko chmury obliczeniowej jest traktowane jako platforma integracji usług informatycznych z wykorzystaniem różnych koncepcji i modeli wdrażania. Wiele kryteriów oceny wskazuje, że jest to efektywna metoda dostarczania różnorodnych usług w rozległej sieci internetowej, wspierających działania biznesowe przy zachowaniu skalowalności, dostępności i bezpieczeństwa oferowanych usług.
EN
In this article we have tried to identify possibilities of information services integration in the cloud computing environment. The cloud computing environment is treated as an integration platform for different models and concepts of IT services implementation. Many evaluation criteria indicate these solutions as an effective method of providing different Internet services, which may support business decision processes, proving their scalability, availability and security.
PL
W artykule przedstawiono problem bezpieczeństwa zasobów informacyjnych w kontekście wykorzystania informatycznych systemów wspomagających zarządzanie. Skoncentrowano się na metodach i technikach zapewniania ciągłości działania w aspekcie bezpieczeństwa informacyjnego współczesnych organizacji. Przywołano podstawowe dokumenty, standardy i procedury zapewniania bezpieczeństwa informacji w organizacji.
EN
In this article we have tried to identify security problem for information resources in using aspect of Integrated Management Information Systems. We presented possibility of adaptation some of the methods and techniques of continuity functioning of organization in information security aspects. The main goal of our concept is connected with documents, standards and procedures management of information security.
19
Content available remote Bezpieczeństwo struktur rozproszonych w sytuacjach kryzysowych
PL
Wiele organizacji funkcjonujących we współczesnym świecie ma charakter rozproszony. Struktury rozproszone mogą sprawnie funkcjonować dzięki technologiom informatycznym. W artykule eksponowany jest problem bezpieczeństwa struktur rozproszonych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacyjnego w sytuacjach kryzysowych. Identyfikowany jest przede wszystkim problem zapewniania i utrzymywania oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa informacyjnego, głownie w aspekcie ciągłości działania ze szczególnym uwzględnieniem maksymalizacji użyteczności oraz wartości poszczególnych jednostek powiązanych odpowiednimi relacjami w warunkach kryzysowych. Oznacza to potrzebę dynamicznego dostosowywania struktur do zadań realizowanych w środowisku silnych ograniczeń czasowych i zasobowych. Ważną rolę można tu przypisać koncepcji X-engineeringu, która może być swoistą strategią zarządzania bezpieczeństwem organizacji rozproszonej przestrzennie i informacyjnie z uwzględnieniem technologii ICT2. Koncepcja ta bazuje na triadzie: proces, propozycja, partycypacja. Procesy uzyskują więc status obiektów organizacyjnych i możliwy jest wówczas dynamiczny dobór ich realizatorów. Może nastąpić zatem decentralizacja funkcji decyzyjnych stosownie do kompetencji podmiotów realizujących w rozproszeniu terytorialnym wspólne procesy. Elastyczność zmiany struktur wykonawczych w zależności od zadań i dostępności zasobów może być zapewniona przez tzw. struktury typu H-H, które uwzględniają stany dyspersji, tj. decentralizacji funkcji decyzyjnych w warunkach braku zagrożeń oraz centralizacji funkcji decyzyjnych w sytuacji kryzysowej (zagrożeń). Narzędzia informatyczne rożnych klas zapewniają skuteczną realizację procesów roboczych i decyzyjnych.
EN
In the contemporary world many of its functional organizations are dispersed. The dispersed structures can function efficiently thanks to the ICT technology. In presented article the focus is placed on security of the dispersed structures, with a particular regard to the information security, mainly with respect to the crisis situation management. There is a special consideration given to methods providing and maintaining desired level of an information security, mainly in terms of the operations’ continuity and with reference to maximization of the utility and value of each units connected by assumed relationships in the crisis circumstances. This presentation highlights the need of dynamic adaptation of the structures to the tasks taken under conditions of strong restrictions because of time and resources. Special importance can be given in this case to the concept of X-Engineering, which can stimulate a specific kind of a security management strategy of the spatially and informationally dispersed organization with the use of the ICT technology. This concept is based on the triad: process, proposal, participation. The processes obtain a status of the organizational objects what makes possible to select their executers dynamically. Therefore, there may be observed the decentralization of the decision-making functions in accordance to the provinces of the units that execute the common processes in a territorial dispersion of a particular situation. The flexibility of changing the executive structures depends on tasks and resources’ availability and can be ensured by the H-H type structure, which identifies the dispersion states – i.e. the decentralization of a decision-making function – under the conditions of a lack of threats, and the centralization of the decision-making functions – in an emergency/crisis situation (or the situation under threat). The different classes’ of ICT tools ensure the effective implementation of the operating and decision-making processes.
PL
W artykule podjęto próbę dyskusji na temat integracji rozwiązań standardowych i komercyjnych prze-widzianych do wyboru, wdrożenia i eksploatacji lub projektowanych na zamówwienie (dedykowanych) dla konkretnej organizacji. Skoncentrowano się na perspektywie organizacyjno-funkcjonalnej wybranych klas zasobów i systemów informatycznych, umożliwiających integrację usług informatycznych w organizacji biznesowej.
EN
In this paper we are trying to discuss an integration of standard and commercial solutions, which will be proposed for choosing, implementation and exploitation or especially projected for the organization. We are focusing on organizational and functional perspective of chosen information resources and systems class, which will be given possibilities of integration IT services in the business organization.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.