Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 101

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  narzędzia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Żargon szklarski (cz. 2) : Narzędzia używane do kształtowania wyrobów
PL
W tej części cyklu wykorzystano ilustracje i informacje pochodzące z książek dotyczących technologii szkła i innych specjalizacji (patrz: Bibliografia) z lat 1955– –1981, czasopism „Przemysł Szklany”, „Przemysł Szklarski” i „Szkło i Ceramika”, a także z artykułów drukowanych w tych czasopismach w latach 1946–1960 oraz w „Roczniku Wołomińskim” nr XV i XVI i książce Piotra Haberko „Moje huty szkła”. Warto dodać, że znaczenie poszczególnych słów może się różnić w zależności od regionu, z którego pochodzą.
2
Content available remote Mechanizm zużycia ostrza z PcBN podczas obróbki stopu Inconel 718
PL
Narzędzia z PcBN są ostatnio z powodzeniem wprowadzane do obróbki superstopów na bazie niklu, jednak wiedza na temat mechanizmów ich zużycia pozostaje ograniczona. W artykule przedstawiono wyniki dogłębnego badania zużycia narzędzia z PcBN i powodujących je mechanizmów podczas szybkościowej obróbki stopu Inconel 718.
3
Content available Matematyka na zajęciach z arkuszy kalkulacyjnych
PL
Na zajęciach, zarówno w szkole, jak i na uczelni, do pokazania technicznej strony użycia arkusza kalkulacyjnego, tj. dostępnych funkcjonalności oraz organizacji danych, często wykorzystuje się proste zadania matematyczne. W naszym artykule zwracamy uwagę na potrzebę rozumienia przez użytkowników arkuszy kalkulacyjnych pojęć matematycznych, które umożliwiają odpowiednie przygotowanie danych oraz zinterpretowanie uzyskanych za pomocą narzędzi arkusza wyników. Zajęcia z Technologii informacyjnych, Arkuszy kalkulacyjnych czy z Zarządzania projektami są okazją do pokazania wagi interdyscyplinarności w nauce, w tym do motywowania, głębszego poznania i zrozumienia matematyki.
EN
At school and the university, simple mathematical tasks are used to show available functionalities of spreadsheets and ways of organizing data. We focus, in our article, on the necessity to understand the various mathematical concepts that enable proper data preparation and interpretation of results. Classes in Information Technology are an opportunity to show the importance of interdisciplinarity in science, thus motivating a better understanding of mathematics.
4
Content available remote Aparat do wprowadzania elementów wykonawczych do rurociągu pod ciśnieniem
PL
W artykule przedstawiono koncepcję oraz prototyp aparatu umożliwiającego wprowadzanie elementów wykonawczych do pracujących pod ciśnieniem rurociągów wodociągowych. Aparat opracowano początkowo jako urządzenie do likwidacji korków lodowych w rurociągach. Budowa prototypu wykazała znacznie większą jego uniwersalność. Powstała platforma umożliwiająca wprowadzanie próbników do pobierania wody bezpośrednio z przepływającego rurociągiem strumienia, osadu i biofilmu ze ścianek tego rurociągu, czujników ciśnienia i natężenia przepływu oraz wprowadzanie do wnętrza rurociągów przewodów dozujących np. roztwór chloru do dezynfekcji. W założeniach aparat może współpracować z powszechnie stosowanymi urządzeniami do nawiercania rurociągów, jak również z niektórymi typami hydrantów przeciwpożarowych. Artykuł zawiera opis koncepcji aparatu, budowy jego prototypu oraz wstępnego eksperymentu laboratoryjnego, polegającego na zastosowaniu aparatu do likwidacji korka lodowego we fragmencie rury wodociągowej.
EN
The article presents a concept and a prototype of a tool enabling the insertion of actuator elements into water supply pipelines working under pressure. The tool was initially developed as a device for removing ice plugs in pipelines. The construction of the prototype showed its much greater versatility. The result was a platform enabling the insertion of samplers directly in trie water stream flowing through the pipeline, pressure and flow rate sensors location in this stream, sediment, biofilm collection from the walls of the pipeline and dosage of disinfectant, e.g. chlorine, into the working pipelines. In assumptions, the tool can work with commonly used devices for drilling pipelines, as well as with some types of fire hydrants. The article describes the concept of the tool, the construction of its prototype and an initial laboratory experiment involving the use of a tool to remove an ice plug in a fragment of a water pipe.
PL
W artykule przedstawiono przyczyny stosowania w budowie dróg żwiru łamanego uzyskanego przez potłuczenie kamieni. Podano zasady tłuczenia kamieni, rodzaje narzędzi, sposoby kontroli otrzymanego żwiru, a także przykładowe koszty jego uzyskania. Pokazano ciężką pracę ręczną robotników przy tłuczeniu kamienia.
EN
The paper presents the reasons for using broken gravel obtained by breaking stones in road construction. The rules of breaking stones, types of tools, ways of controlling the gravel obtained, as well as examples of costs of obtaining it are given. The hard manual work of the workers in breaking stone was shown.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie i ocena funkcjonowania e-marketingu w Urzędzie Miasta Łodzi. Badania oparte są na źródłach wtórych oraz wynikach badań pierwotnych z wykorzystaniem obserwacji uczestniczącej. Przedstawione wnioski dotyczą podstawowych narzędzi marketingu internetowego, stosowanego przez Urząd Miasta Łodzi. Wyniki raportów instytucjonalnych wskazują, iż znacznie wzrasta zaufanie do internetowych źródeł informacji, a prym w podatności na to medium wiodą tzw. millenialsi, czyli przedstawiciele grupy wiekowej od 21 do 34 lat. Dlatego też instytucje, takie jak urzędy miasta, coraz śmielej wychodzą z ofertą internetową przede wszystkim do osób z tego przedziału wiekowego, zachęcając do korzystania z takich narzędzi jak: strona internetowa, Facebook. Snapchat czy Instagram.
EN
The aim of the article is to present and evaluate the functioning of e-marketing at the City Hall of Lodz. The research is based on secondary sources and participant observations. The conclusion concerns the basic tools of internet marketing used by the City Hall of Lodz. Different reports show that confidence to online sources of information is growing considerably and the so-called Millenials (the age group from 21 to 34 years old ) are the most susceptible to be influenced over internet activities. That is why institutions such as city councils more and more often develop the internet activities primarily dedicated to people from this age group,encouraging the use of such tools as: website, Facebook. Snapchat or Instagram.
EN
The present age is marked by an unsustainable trends not only in the field of production but also in consumption, and concerns all levels of the community. At enterprise level, there is an effort to eliminate these negative trends by the application of several concepts in which environment and security are the essential parts. The paper focuses on environmental management as a significant part of the corporate sustainability concept and reports using of specific environmental tools to promote corporate sustainability. Apart from the tools, the paper also deals with motives that lead enterprises to focus on the environmental protection. The data were obtained through a questionnaire survey among Slovak manufacture enterprises. The focus of the research is transformed into several hypotheses. Several methods of inferential statistics (Interval estimate, Chi-square test, Kruskal-Wallis ANOVA, and Wilcoxon signed-rank test) were used to verify our hypotheses. In hypothesis testing we used .05 level of significance. Based on the descriptive statistics it is evident that 50% of the total number of enterprises (N = 336) use at least one of the environmental management tools. Their using depends on the origin of capital. The results also indicate the individual benefits of focusing on environmental management and underline their importance to the business world.
PL
Zmiany zachodzące w organizacjach sektora ochrony zdrowia i w jego otoczeniu zwiększają zapotrzebowanie na wiedzę dotyczącą zarządzania tymi organizacjami oraz zarządzania w tych organizacjach. To pociąga za sobą konieczność stosowania odpowiednich metod i narzędzi zarządzania, a tym samym bycia organizacją uczącą się. W niniejszym opracowaniu – w wyniku przeprowadzonych badań terenowych – dokonano oceny stopnia stosowania metod i narzędzi zarządzania jakością usług zdrowotnych w wybranych podmiotach leczniczych mających siedzibę w województwie śląskim. Zastosowano case study. Wyniki badań wskazują, że stopień znajomości i stosowania metod i narzędzi zarządzania jakością w badanych szpitalach nie jest wysoki.
EN
Changes occurring in organizations in the healthcare sector and in its environment increase the need for knowledge regarding the management of these organizations and management in those organisations. This entails the need to apply appropriate methods and management tools, and thus to be a learning organization. In this study – as a result of field research – an assessment was made of the degree of application of methods and tools for quality management of health services in selected medical entities located in the Silesia Province. Case study was applied. The results indicate that there is not a high level of knowledge and use of methods and tools of quality management in researched hospitals.
9
Content available remote Zwiększanie produktywności obróbki skrawaniem
PL
Przedstawiono wybrane zagadnienia związane ze zwiększaniem produktywności obróbki skrawaniem. Podano przykłady wydłużania trwałości narzędzi poprzez osadzanie na ostrzach nanostrukturalnych powłok PVD. Omówiono podnoszenie produktywności poprzez dobór parametrów skrawania na podstawie badań obrabialności materiałów i możliwości Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w tym zakresie. Zaprezentowano niektóre aspekty oceny skrawalności materiałów i skrawności ostrzy narzędzi oraz wpływu cieczy obróbkowych na te właściwości.
EN
Selected issues related to increasing the productivity of machining were presented. Examples of increasing the tool life by depositing nanostructured PVD coatings on blades are presented. The increase of productivity through selection of machining parameters based on material machinability tests was discussed. The possibilities of The Institute of Advanced Manufacturing Technology in this regards are presented. Some aspects of materials machinability evaluation and cutting abilities of tool edges, as well as effects of metal cutting fluids on these properties are discussed.produktywność, narzędzia, trwałość narzędzia, powłoki, skrawalność materiałów, skrawność ostrzy narzędzi
PL
Przedstawiono zagadnienie nanoszenia powłok przeciwzużyciowych na ostrza narzędzi skrawających z węglików spiekanych i ze stali szybkotnących, ze szczególnym uwzględnieniem nowych możliwości w tym zakresie. Na podstawie wybranych wyników prowadzonych w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania badań nad opracowaniem powłok wielowarstwowych nanostrukturalnych i nadstrukturalnych, nanoszonych metodą łukową PVD, pokazano, że wytworzone powłoki mogą się przyczyniać do wzrostu trwałości narzędzi.
EN
The state of the art of deposition of wear resistant coatings on cemented carbide and high speed steel cutting tools is presented with special regard to new possibilities in this field. On the ground of some results of research carried out at the Institute of Advanced Manufacturing Technology on the PVD arc multilayer nanostructured and superlattice coatings development was shown that the obtained coatings can contribute to the tool lives increase.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie bezpośredniego lutowania diamentu do korpusu narzędzia. Omówiono największe zagrożenia dla złącza lutowanego, takie jak naprężenia i zła zwilżalność. Następnie zaprezentowano wytwarzanie półfabrykatów z polikrystalicznego diamentu różnymi metodami. Dalej przedstawiono stopy metali (lutowia) o osnowie ze srebra, z niklu i miedzi, które wykorzystuje się do lutowania diamentu. Omówiono najczęściej stosowane metody lutowania twardego (oporowe, indukcyjne, laserowe i w poczerwieni).
EN
The article presents the problem of direct brazing of diamond to the tool body. The greatest threats to the brazing joint were discussed: stress and poor wettability. Methods for producing polycrystalline diamond blanks by various methods were presented. The metal alloys (solders) with a silver, nickel and copper matrix that is used for brazing diamonds were described. The most commonly used brazing methods (resistance, induction, laser and infrared) were discussed.
PL
Celem niniejszej pracy, była analiza i ocena narzędzi wykorzystywanych do pracy grupowej w chmurze oraz na podstawie przyjętych kryteriów, wybranie najlepszego narzędzia. Wybór programów ukierunkowany był na użytkowników jakimi są studenci oraz pracownicy małych firm. W pracy wykorzystano analizę literatury oraz metody badawcze. Praca złożona jest z rozdziałów, w których uwagę skupiono się na zastosowaniu chmury obliczeniowej, objaśnieniu modeli i rodzajów chmur, ogólnym przedstawieniu wybranych narzędzi, przedstawieniu analizy problemu i metod badawczych, oraz prezentacji dokonywanych badań i wniosków z nich wynikających.
EN
The aim of this work was to analyze and evaluate the tools used for group work in the cloud and based on the adopted criteria, choose the best tool. The choice of programs was targeted at users such as students and small business employees. The work uses literature analysis and research methods. The work consists of chapters in which attention is focused on the use of cloud computing, explanation of models and types of clouds, general presentation of selected tools, presentation of the analysis of the problem and research methods, and presentation of research and conclusions resulting from them.
13
Content available Lean Tool Implementation in the Garment Industry
EN
Garment Manufacturing is one of the oldest in the world, compromising a high number of critical operations. The main issues in the garment industry are the lead time, production rate, very poor line balancing and fabric wastes. Productivity improvement is carried out by implementing the various lean tools in the industry, such as 5S, Value Stream Mapping (VSM) and line balancing in the sewing section. After the implementation of lean tools in the garment industry, the outcomes observed are a reduction in work-in-progress inventory, increases in the production process and increased line efficiency. Similarly the before and after implementation of 5S, which shows space utilisation in the sewing section, is increased. In this research, an implementation study was conducted in only one organisation. Hence the results extracted by the conduct of this implementation study are achievable and adaptable in similar organisations.
PL
Główne problemy w przemyśle odzieżowym to czas realizacji, tempo produkcji, bardzo niska równowaga linii i marnotrawstwo tkanin. Celem pracy było uzyskanie poprawy produktywności poprzez wdrożenie różnych narzędzi „Lean Management” w branży, takich jak 5S, Mapowanie Strumienia Wartości (VSM) i równoważenie linii w dziale szycia. Po wdrożeniu narzędzi „Lean Management” w przemyśle odzieżowym na podstawie uzyskanych rezultatów zaobserwowano zmniejszenie zapasów w toku prac, zwiększenie procesu produkcji i zwiększenie wydajności linii. Przedstawione w pracy wyniki dotyczą badania wdrożeniowego przeprowadzonego w jednej organizacji. W związku z tym wyniki uzyskane w ramach tego badania są możliwe do osiągnięcia i dostosowania w podobnych organizacjach.
14
Content available remote Innowacyjne narzędzia i technologie obróbki skrawaniem
PL
Przedstawiono nowoczesne narzędzia i technologie stosowane w obróbce skrawaniem oraz omówiono potencjalne kierunki rozwoju tych metod wytwarzania. Szczególną uwagę skupiono na materiałach narzędziowych i powłokach przeciwzużyciowych, a także na tych elementach konstrukcyjnych narzędzi oraz strategii skrawania, które silnie oddziałują na szeroko rozumianą efektywność wytwarzania.
EN
Modern tools and innovative technologies used in machining are presented, and potential development directions of these manufacturing techniques are described. Particular attention is drawn to anti-wear tool materials and coatings, as well as structural elements of tools and machining strategies which strongly affect the broadly understood manufacturing efficiency.
EN
The article presents issues related to innovation, its meaning and objectives. The development of the concept of innovation over the years is presented. The division of innovation by the area of activity to which it refers was made. The essence of innovation is briefly discussed. On the example of a vehicle, the strategy of innovation implementation was also characterized. The methods and tools used during the implementation of innovations are presented. Computer modelling and simulations as well as other tools for implementation of innovations are characterized.
PL
W artykule przedstawiono rozważania teoretyczne dotyczące wpływu zmiany szerokości narzędzia klinowego na przebieg procesu walcowania poprzeczno-klinowego. Rozpatrzono trzy warianty narzędzi, w których przyrost szerokości klina na długości zmieniał się w sposób ubywający, stały oraz narastający. Przeprowadzona analiza teoretyczna w oprogramowaniu Deform 3D ver. 11 pozwoliła określić kształt uzyskanych odkuwek. Ponadto wyznaczono stan naprężenia oraz odkształcenia, a także rozkład znormalizowanego kryterium pękania Cockcroft-Latham. Określono także wpływ kształtu klina na parametry siłowe procesu walcowania.
EN
The article presents theoretical considerations regarding the effect of changing the width of the wedge tool on the course of the cross-wedge rolling process. Three variants of tools were considered, in which the increase in the width of the wedge on the length of the tool changed in a way that was decreasing, constant and increasing. Theoretical analysis was carried out in the Deform 3D software ver. 11 allowed to determine the shape of the obtained forgings. In addition, the state of stress and strain as well as the distribution of the normalized Cockcroft-Latham damage criterion were determined. The influence of the wedge shape on the force parameters of the rolling process also was determined.
17
Content available remote Health-affirming everyday landscapes in sustainable city. Theories and tools
EN
As cities and urban population continue to grow, causing serious threats to public health, the development of health-affirming urban landscapes becomes even more important topic than ever before. The purpose of this paper is to answer the question which qualities of urban landscape make it the health-affirming landscape. In the first part of the paper, a concept of health-affirming landscapes and a modern approach to sustainable city design are examined. In the second part, the qualities of health-affirming urban landscape according to theories and research are discussed. The tools, which might be applied to urban design to create health-affirming landscapes are reviewed. The conclusions concern the need and possibilities to create health-affirming landscapes. The need for further research on impact of such landscapes on health and well-being of city dwellers is indicated.
EN
This paper discusses the close relationship between the concept of health-affirming everyday landscapes and the idea of sustainable city design. The French National program of eco-neighborhood certification ÉcoQuartier is described and the correlation between the concepts of health-affirming landscapes, sustainable cities, and eco-neighborhoods is explained using the example of a selected eco-neighborhood in France.
19
Content available remote Importance of Search Engine Marketing in the Digital World
EN
Object tracking is one of the vital fields of computer vision that detects the moving object from a video sequence. Internet has changed the world to global village. Due to improved connectivity and increase in data usage, any new or existing products or services can reach the consumer easily through digital marketing. Apart from creating a content rich website for a product, it is highly important that the website is at the top of the Search Engine Result Pages (SERPS) of a Search Engine. The technical aspect of Search Engine Marketing Management (SEMM) of the website can be substantially improved by carrying out Search Engine Optimization (SEO) analysis of the website. The SEO tool can be utilized for increasing the website traffic and consequently increasing the sales revenue. This paper focuses on the interlinkage of Search Engine Marketing and Search Engine Optimization. The paper also provides the impact of Keyword analysis and the other SEO friendly techniques that positively affects the digital marketing.
EN
The paper reports the results of a numerical analysis of helical-wedge rolling (HWR), a new metal forming method developed at the Lublin University of Technology. The numerical analysis was performed for three axisymmetric parts: a rotary cutter body, a stepped shaft and a ball pin. The numerical modeling was performed using the commercial simulation software Forge NxT 1.0. The paper examines changes in workpiece shape as well as variations in effective strains, temperatures, damage function, force parameters (on the rolls and guides), and torques acting on the rolls. It has been found that due to its advantages (low material losses and high efficiency), the new helical-wedge rolling process can be used as an alternative to currently employed methods for producing axisymmetric products.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.