Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  barwienie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Energy conservation plays a vital role in overcoming the burning issues of global Warming worldwide. The synthesis of organic dyes using the conventional method consumes high levels of energy, temperature, as well as solvents, which further leads to additional costs as well as increases in energy consumption. To save energy, time and cost, the synthesis of dye using microwave based energy might be a good option. In this study, a comparison was drawn between the conventional synthesis and microwave based synthesis of fluorescein dye. The resultant dyes were characterised using the different techniques of UV-Visible and FTIR spectroscopy. Furthermore, colour values were evaluated for dyed wool and Nylon 6 fabrics. In view of this, the work in the present investigation is related to the synthesis of fluorescein with two different methods (conventional and microwave). This dye may be used for various applications in the textile industry.
PL
Oszczędność energii odgrywa kluczową rolę w przezwyciężaniu palących problemów globalnego ocieplenia na całym świecie. Synteza barwników organicznych metodą konwencjonalną pochłania duże ilości energii, temperatury, a także rozpuszczalników, co dodatkowo prowadzi do dodatkowych kosztów oraz wzrostu zużycia energii. Aby zaoszczędzić energię, czas i koszty, dobrym rozwiązaniem może być synteza barwnika przy użyciu energii mikrofalowej. W badaniu dokonano porównania między syntezą konwencjonalną a syntezą fluoresceiny opartą na mikrofalach. Powstałe barwniki scharakteryzowano przy użyciu różnych technik spektroskopii UV-Visible i FTIR. Ponadto oceniono wartości kolorów dla tkanin z wełny barwionej i Nylonu 6.
EN
Spiro [2H-indole-2,3’–[3H]naphth[2,1-b][1,4]oxazine],1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-6’–(1-piperidinyl) was incorporated onto polypropylene and photochromic polypropylene multifilaments produced through the mass coloration technique. Subsequently the polypropylene (PP) filaments were doped with a different concentration of photochromic pigment, and after producing the filaments different drawing ratios were applied. The photochromic colour build was found to be maximum with the highest concentration of dyes as well as with the lowest drawing ratio. Also the colour differences for L*, a*, b* and ΔE* were analysed with respect to the different concentrations and drawing ratios of the filament. The filaments generally showed good stability of photocoloration during the colour measurement till five cycles. The results for the optical density were reduced by increasing the fineness of the filament. In this experimental work, the impact of the drawing ratio on the optical and mechanical properties of these multifilaments were investigated.
PL
W pracy przedstawiono efekty wprowadzenia spiro [2H-indolo-2,3’ ‚– [3H] nafta [2,1-b][1,4] oksazyna], 1,3-dihydro-1,3,3-trimetylo-6’ – (1- piperydynylu) do polipropylenu i fotochromowych polipropylenowych multifilamentów wytwarzanych techniką masowego zabarwienia. Następnie włókna polipropylenowe (PP) domieszkowano różnym stężeniem pigmentu fotochromowego, a po wytworzeniu włókien zastosowano różne współczynniki rozciągania. Stwierdzono, że kolor fotochromowy jest maksymalny przy najwyższym stężeniu barwników, jak również przy najniższym stosunku rozciągania. Analizowano również różnice koloru dla L*, a*, b* i ΔE* w odniesieniu do różnych stężeń i współczynników rozciągania. Włókna na ogół wykazywały dobrą stabilność fotokoloracji podczas pomiaru barwy do pięciu cykli. Wyniki gęstości optycznej zmniejszono przez zwiększenie rozdrobnienia włókna. W pracy zbadano również wpływ współczynnika rozciągania na właściwości optyczne i mechaniczne włókien.
EN
Before dyeing, woven cotton fabrics have been passed through different pretreatments like desizing, scouring, bleaching and mercerising to enhance quality. In every treatment cotton fabric is treated with different chemicals and mechanical processes. After these treatments, the feel of the fabric has been changed. The change in feel or in terms of the hand value of treated fabrics were analysed by determining the bending length, crease recovery angle, SEM, FTIR, surface roughness and smoothness properties. Other physical properties viz. the tear and tensile strength were also evaluated. Fabric surface roughness and smoothness were determined using the Kawabata Evaluation System (KES) and digital image processing method. Using MATLAB software, digital image processing techniques were used to evaluate the roughness index. The study revealed that the pretreatment process alters the fabric surface. Statistical analysis (ANOVA) was carried out using SPSS software in order to establish the relationship between the pretreatment process effect on the bending length, smoothness and crease recovery angle.
PL
W celu poprawy jakości tkaniny bawełniane przed barwieniem poddawane są obróbce wstępnej składającej się z następujących etapów: odklejanie, szorowanie, wybielanie i merceryzowanie. Podczas każdego etapu tkanina bawełniana jest poddawana różnym procesom chemicznym i mechanicznym. Przebadano tkaniny SEM, FTIR, określono chropowatości powierzchni i gładkość. Oceniono również wytrzymałość na rozdarcie i rozciąganie. Chropowatość i gładkość powierzchni tkaniny określono przy użyciu Kawabata Evaluation System (KES), metody cyfrowego przetwarzania obrazu i oprogramowania MATLAB. Badanie ujawniło, że proces obróbki wstępnej zmienia powierzchnię tkaniny. Wyniki badań poddano analizie statystycznej.
EN
Supercritical carbon dioxide dyeing, a new type of anhydrous dyeing method, has a lot of advantages, mainly conservation of energy, prevention of pollution, reusability of dye, and many more. This study presents a viable method for the dyeing of an ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE) fabric by using supercritical carbon dioxide (scCO2) as a medium. Five hydrozono propanenitrile dyes that are functional colorants having antibacterial activity were applied for the dyeing of the UHMWPE fabric in scCO2 at a pressure of 20 MPa and at temperature of 120°C. The dyeability of UHMWPE fabric under scCO2 was evaluated by color measurement, whereby the color strength K/S was calculated. As the treating time and concentration of dye increased, the dyeability of the UHMWPE fabric displayed the tendency to continually improve. As decaline was added into scCO2 as the cosolvent, we obtained higher K/S. Furthermore, color fastness to rubbing and sublimation of the dyed UHMWPE fabric were determined according to Japanese Industrial Standards (JIS) L 0849 2 and JIS L 0854, and the trend showed that the increase in fastness corresponded to the increase in duration of the treatment. The influence of scCO2 dyeing on the mechanical properties of UHMWPE was also examined. Consequently, it was found that dyeing in scCO2 containing decaline reduced the crystallinity of the UHMWPE fabric and the breaking strength decreased. The antimicrobial property of UHMWPE dyed with N′-(2-chloro-4-methylphenyl)-2-oxo-2-(p-tolyl)acetohydrazonoyl cyanide was tested against three different microorganisms, and the results have been reported.
EN
The aim of the study was to evaluate the effectiveness of the technology proposed for low-loaded wastewater treatment enabling multiple reuse of recycled water in a closed circuit. The subject of the study was real textile wastewater produced during the dyeing of cellulose fibres with reactive dyes. Initial wastewater was divided into low- and high-loaded streams. The low-loaded wastewater was subjected to pretreatment at biological, ultrafiltration and ozonation stages. The pretreatment was carried out four times. The reclaimed water was reused in the rinsing and washing operations. Evaluation was made of functional properties of cotton knitted fabric dyed in the process in which the reclaimed water was used. The permissible number of recycling cycles of reclaimed water for selected unit operations (rinsing, washing) was analysed with respect to functional properties of the dyed knitted fabric. In selected cases for all parameters tested, good, acceptable colorfastness was obtained.
PL
Celem badań było sprawdzenie możliwości wielokrotnego użycia odzyskanej ze ścieków pofarbiarskich wody w obiegu zamkniętym. Przedmiotem badań były rzeczywiste ścieki włókiennicze pochodzące z technologii barwienia wyrobów z włókien celulozowych barwnikami reaktywnymi. Ścieki wyjściowe były rozdzielane na strumienie niskoobciążone i wyżej obciążone. Ścieki niskoobciążone poddano podczyszczaniu w etapach biologicznym, ultrafiltracji i ozonowania. Podczyszczanie wykonywano czterokrotnie. Odzyskana woda była zawracana do operacji płukania i prania. Dokonano oceny parametrów użytkowych dzianin bawełnianych wybarwionych w procesie technologicznym, w którym wykorzystano odzyskaną wodę. Dopuszczalna ilość cykli zawracania odzyskanej wody do wytypowanych operacji jednostkowych (płukanie, pranie) była analizowana w odniesieniu do uzyskanych parametrów użytkowych barwionych dzianin. W wybranych próbach dla wszystkich badanych parametrów uzyskano dobre, akceptowalne odporności wybarwień.
EN
The present study examined the physical properties related to the intelligent coolness characteristics including the wearing comfort of Huvis elastic fiber (HEF) knitted fabrics. For this purpose, three kinds of covered filament yarn specimens, such as PET-HEF, Aerocool-HEF, and PET-spandex, were prepared, and their knitted fabric specimens were made using these covered yarn specimens. These knitted fabric specimens were dyed at different dyeing temperatures and times to analyze the dyeing characteristics. The moisture absorption rate, drying, and hygral expansion of the three kinds of knitted fabric specimens were measured and compared with the yarn characteristics to determine the wearing comfort of HEF knitted fabrics.
8
Content available remote Profile dyfuzji barwnika solwatochromowego w poliamidzie 6
PL
Przedstawiono wyniki badań dyfuzji wybranego barwnika solwatochromowego w poliamidzie 6. Badania przeprowadzono w trzech różnych temperaturach wcześniej zaproponowaną przez autorów metodą wyznaczania profili dyfuzji na podstawie mikroskopowych obrazów przekrojów granulek polimeru. Stwierdzono, że dyfuzję w badanym polimerze można scharakteryzować za pomocą jednego współczynnika dyfuzji, którego wartość wyliczono z równania wynikającego z II prawa dyfuzji Ficka, z wykorzystaniem funkcji erf.
EN
Com. polyamide grains were dyed at 66–86°C for 192 h with 5-(5-nitro-6-hydroxynaphtholane-2)-7,7-dimethyl-7H-indolyl[1,2-a]quinolinium dye to det. the diffusion coeffs. The dyed grains were sliced and studied by light microscopy for dye diffusion profiles. The results were approximated math.
9
Content available Ultrasonic Assisted Dyeing of Angora Fi̇bre
EN
In this study it was aimed to determine the effect of ultrasound usage on the colour yield in dyeing angora fibres, and it was found that dyeing in the presence of ultrasound energy increases the dye-uptake of angora fibres, hence higher colour yield values were obtained. According to experimental results, it can be said that at all points the colour yield values were higher in the presence of ultrasound than in its absence . The difference between them was greater for darker shades and for dyeing carried out in an acidic medium (pH 5), and also for moderate dyeing periods (90 min.). Furthermore there is no important difference between washing fastness, alkali solubility and strength values of fibres dyed in the presence and absence of ultrasound.
PL
Badania poświęcone były określeniu wpływu ultradźwięków na właściwości kolorystyczne barwionych włókien angora. Stwierdzono, że barwienie przy zastosowaniu ultradźwięków zwiększa pobieranie barwnika przez włókna angory, w wyniku czego uzyskuje się większą intensywność barwy. Różnice w barwieniu były większe w przypadku ciemniejszych odcieni i dla barwienia przeprowadzonego w kwaśnym środowisku (pH 5), jak również dla średnich czasów barwienia (90 min). Stwierdzono również brak wyraźnego wpływu odporności na pranie i wytrzymałość włókien barwionych w obecności, jak i bez ultradźwięków. Nie stwierdzono istotnych różnic w barwieniu przy stosowaniu różnych częstotliwości ultradźwięków.
EN
Economical efficiency and environmental protection are key elements of modern textile treatment, where chemical fluids are digitally assigned to designated places in a printinglike process. Except arbitrarily designed colour patterns, technology provides the ability to add individual functionalities not achievable in the classical approach i.e. dip dyeing based processes. The precise deposition of chemicals or bonding components like microelectronic chips on a material substrate is crucial in producing multilayered fabrics. This paper demonstrates an optical monitoring system which enables the precise control of the deposition of functional materials or components on fabric. The optical system consists of a set of Fibre Optic Image Bundles (FOIB) connected to a single CCD line camera which enables the correlation in space and time of images acquired from different parts of the area monitored. During the deposition process the system measures fabric surface deformation and detects motion instability, and then adjusts the printing parameters accordingly.
PL
Czynniki ekonomiczne oraz ochrona środowiska odgrywają kluczową rolę w nowoczesnej technice barwienia materiałów tekstylnych, w której barwniki są nakładane w procesie przypominającym drukowanie. Poza dowolnie zaprojektowanym barwnym wzorem technologia ta pozwala na dodanie indywidualnych cech produktu, co nie jest możliwe do osiągnięcia klasycznymi metodami barwienia zanurzeniowego. Precyzyjne nakładanie na materiał barwników oraz specjalizowanych komponentów, jak na przykład, struktur elektronicznych decyduje o jakości produkcji. Artykuł przedstawia optyczny system monitorujący, który ułatwia dokładne, wielowarstwowe nakładanie na tekstylia barwników i funkcjonalnych materiałów. System optyczny jest złożony z wiązki obrazowodów dołączonych do pojedynczej liniowej kamery CCD, co pozwala na korelację w czasie i przestrzeni obrazów zbieranych z różnych obszarów kontrolnych. W trakcie nakładania warstw system mierzy deformacje powierzchni płótna oraz wykrywa zakłócenia w jego przesuwie, a następnie odpowiednio modyfikuje parametry druku.
EN
The simultaneous finishing and dyeing of nylon fabric were investigated through exhaustion using acid dye and colloidal silver nanoparticles to obtain colored nylon with antimicrobial properties. The antimicrobial property of the fabrics was evaluated against two pathogenic bacteria including E. coli and S. aureus. The durability of antibacterial properties and the colour coordination of the fabrics treated against washing were investigated. In addition, some properties of the fabrics treated, including the surface morphology, and XRD and EDX diagrams were reported and discussed.
PL
Badano właściwości antybakteryjne tkanin nylonowych po procesie jednoczesnego barwienia barwnikami kwasowymi i nanoszenia preparacji antybakteryjnej z zastosowaniem nanocząstek srebra koloidalnego. Właściwości antybakteryjne tkanin oceniano w kierunku dwóch bakterii chorobotwórczych, tj: E. coli i S. aureus. Badano trwałość właściwości antybakteryjnych i wybarwienia tkanin po praniu. Ponadto omówiono morfologię powierzchni oraz wykresy XRD i EDX otrzymanych tkanin.
EN
This study evaluates the wrinkle behaviour and wrinkle resistant properties of cotton fabrics dyed by Direct Blue 2B in the presence and absence of nano-TiO2 particles. A finishing process on samples was performed before dyeing by means of 1,2,3,4-butanetetracarboxylic acid (BTCA) and sodium hypophosphite (SHP) using a pad dry cure method. Such experiments as wrinkle recovery test (AATCC-128), water drop test and dye fastness determination (ISO 105-C01) were conducted to understand how current treatment impacted the cotton fabrics’ properties. Finally, samples were characterised using the X-ray diffractometery method to scrutinise how crystallinity changes and dominates the structural parameter (wrinkle behaviour) of cotton fabrics. Furthermore, scanning electron microscopy (SEM) was used to visualise the surface variations of the samples before and after dyeing process. The results showed that the wrinkle resistant of cross-linked fabrics have been improved after direct dyeing. Furthermore, levelness dyeing and good fastness properties of dyes on cross-linked fabrics were observed.
EN
The paper presents the possibilities of application of ultrasounds in wet textile processes and particularly in scouring processes. The first attempts of ultrasound scouring were carried out on the delicate alpaca fibres with the use of special adapted device of POLSONIC Company. Positive results were obtained and the techniques of scouring of these fibres on the industrial scale was developed (implementation 2011) The investigation in the Research Institute POLMATEX CENARO on the scouring of delicate textile products (silk) on the SONIC-14 device was carried out with the positive results. The initial attempts of scouring, i.e. handkerchiefs and scarves made of natural silk were made. These products did not undergo damages after scouring process and were kept initial shape and structure. Very good quality and effectiveness of scouring was obtained, too.
15
Content available remote Eshed Avital Avital. Wielobarwna intuicja twórcy
PL
Eshed Avital Avital pracuje w porcelanie z domieszką kolorów i faktur. Po latach eksperymentów i odkrywania faktur ukrytych w naturze, opracowała unikalną technikę, która sprawia, że jej prace stają się niepowtarzalne. Pracuje na kole, a następnie rzeźbi w porcelanie aż do momentu, gdy kształt nabiera przezroczystości. Każde naczynie, i jego kolor, powstaje intuicyjnie. Gdy artystka rozpoczyna pracę, nigdy nie wie, jaki będzie efekt końcowy. Spod jej palców wychodzą małe arcydzieła.
EN
Eshed Avital Avital works with porcelain, with a touch of colors and textures. After years of researching and exploring textures from nature, she’s developed a unique technique that gives her work a personal signature. She works with a wheel, and then carves the porcelain until the bowl becomes transparent. Each bowl she creates is intuitive, as is the color. When she starts creating, all she knows is how she will begin, but she never knows how the process will end.
16
Content available remote Obowiązek znakowania i barwienia paliw a wynikające stąd problemy
PL
W artykule opisano zaobserwowane w Instytucie Nafty i Gazu problemy związane z oznaczaniem zawartości barwników oraz znacznika fiskalnego na zgodność z wymaganiami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych.
EN
This article describes the problems observed in the Oil and Gas Institute relating to the determination of solvent dyes and fiscal marker for compliance with requirements specified in the Regulation of the Minister of Finance dated 20.08.2010 on the use of markers and dyes in fuels.
EN
A production technology for agricultural biodegradable strings composed of polylactide (PLA) staple fibres was developed that uses the ring spinning method. During complete relaxation, strings with an unbalanced twist tend to detwist because of torque, which can be eliminated by thermal stabilisation. This study assessed the effects of fibre twist stabilisation on the PLA crystalline structure and also analysed the effect of those crystalline structure changes on strength. In addition, some strings were dyed a dark colour to analyse the effect of dyeing on the structural and physical properties. Dyeing at 80 - 90 ºC with a TERASIL Schwarz B, dyeing with a TERASIL Schwarz W-NS without a carrier and stabilising undyed strings in water at 80 ºC resulted in considerable reduction in unbalanced twist while maintaining a reasonable tenacity of 10 cN/tex. The quality of the strings processed met the requirements for application in horticulture.
PL
W ramach realizacji projektu badawczego Biogratex opracowano technologię wytwarzania rolniczych sznurków biodegradowalnych z włókien PLA. Jego właściwości fizyczne dopasowane są do trudnych warunków panujących na polu i w szklarni. Sznurek charakteryzuje się, między innymi, miękkością w dotyku przez co staje się przyjazny dla roślin. Istotnym osiągnięciem jest opracowanie metod barwienia sznurków z włókien PLA i ocena wpływu warunków barwienia na strukturę polimeru oraz właściwości użytkowe sznurków.
18
Content available remote Pigmenty nieorganiczne do barwienia wyrobów wapienno-piaskowych
PL
Przeprowadzono doświadczenia barwienia wyrobów wapienno-piaskowych, w masie. Do barwienia zastosowano odporne na działanie wodorotlenku wapnia w warunkach hydrotermalnych nieorganiczne, syntetyczne pigmenty żelazowe (czerwony, żółty, brązowy), ceramiczne pigmenty o strukturze hematytu (czarny) i mulitu (zielony). Za wyjątkiem czarnego, dodatek pozostałych pigmentów w ilości 2÷3% masy daje zadowalające kolory i nie ma ujemnego wpływu na właściwości użytkowe wyrobów, a przede wszystkim wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność.
EN
The results of experiments of colouring of sand-Iime products, in mass were presented. The inorganic, synthetic ferric pigments (red, yellow, brown), ceramic pigments having structure of hematite (black) and mullite (green), all resistant in calcium hydroxide solution in hydrothermal conditions, were used. Except for the black pigment, the addition of remaining pigments in the quantity of 2÷3 mass % gave satisfactory colours effects and had no negative effect upon the properties of sand-lime products, especially on compressive strength and freeze-thaw resistance.
PL
Celem przeprowadzonych badań było zastosowanie podłoży z dodatkiem gliceryny odpadowej z produkcji biodiesla do hodowli wybranych szczepów drożdży i przeprowadzenie barwienia wewnątrzkomórkowego tłuszczu. Zastosowano szczepy z gatunku Candida utilis ATTC 9950 oraz z gatunków Rhodotorula glutinis, Rh. gracilis oraz Rh. mucilaginosa. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że badane szczepy były zdolne do wzrostu w podłożach, w których jako źródło węgla zastosowano glicerynę. Na podstawie wyników barwienia czernią Sudanu B wykazano obecność wewnątrzkomórkowego tłuszczu u wszystkich szczepów drożdży z podłoży hodowlanych o wyższych stężeniach gliceryny (10 i 15%) źródła węgla. W większości przypadków tłuszcz w obrazie mikroskopowym komórek pojawiał się dopiero po 48 h hodowli. W przypadku mniejszych stężeń glicerolu w podłożach (2 i 5% ) nie stwierdzono obecności tłuszczu w komórkach drożdży.
EN
The aim of the study was to employ a crude glycerol from biodiesel production to cultivate selected yeast strains and perform intracellular fat staining. Selected strains were as follows: Candida utilis ATCC 9950, Rhodotorula glutinis, Rh. gracilis, and Rh. mucilaginosa. The results found that all of the selected strains were able to grow in media where crude glycerol was used as a carbon source. The presence of intracellular fat in all strains was observed but only in case when higher concentrations of carbon source were used. In most cases, fat presence in microscopic preparations was observed after 48h of cultivation. In case of lower concentration of glycerol in media (2 and 5%), fat presence in yeast cells was not detected.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.