Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  accident rate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The variability of hazards occurring during the construction and expansion of temporary metal structures is the result of many factors. It mainly depends on the environment in which the structure is to be built and the ground on which it is to be located. The fitter generates the most threats during work related to the transfer of elements of a given metal structure as well as assembly and disassembly, and therefore the fitter is the most exposed person to any threats related to the construction of a metal structure.
PL
Głównym celem pracy jest przedstawienie poziomu wypadkowości w polskim górnictwie oraz uzyskanie odpowiedzi m.in. na następujące pytania: jak przedstawiają się w ostatniej dekadzie wskaźniki wypadkowości oraz w jakich rodzajach górnictwa występuje najwięcej wypadków przy pracy? Chcąc zrealizować cele pracy, dokonano analizy danych statystycznych z lat 2013-2022 pochodzących z Wyższego Urzędu Górniczego oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Analizę danych przeprowadzono dla całego górnictwa jak również dla poszczególnych jego rodzajów tj. górnictwa podziemnego, odkrywkowego i otworowego. Oprócz analizy wypadkowości bezwzględnej, wykorzystano również analizę wskaźnikową ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników częstości wypadków przy pracy: ogółem, ciężkich i śmiertelnych. W pracy zdefiniowano również podstawowe pojęcia dotyczące wypadków przy pracy
EN
The main purpose of the work is to present the level of accidents in the Polish mining industry and to obtain answers, among others, to the following questions: what are the accident rates in the last decade and in which types of mining do the most accidents at work occur? In order to achieve the objectives of the work, statistical data from the years 2013-2022 from the State Mining Authority and the Central Statistical Office were analyzed. The data analysis was carried out for the entire mining industry as well as for its individual types, i.e. underground, open pit and borehole mining. In addition to the absolute accident rate analysis, an indicator analysis was also used, with particular emphasis on the frequency rates of accidents at work: total, severe and fatal. The work also defines the basic concepts of accidents at work.
PL
Artykuł został poświęcony tematyce zagrożeń i ich możliwych następstw na stanowisku montera rusztowań. Wyróżnia się wiele typów rusztowań, według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 istnieją trzy typy rusztowań: systemowe, ochronne oraz robocze. Dobór typu rusztowania jest uwarunkowany przeznaczeniem z jakim ma zostać ono użytkowane. Zmienność zagrożeń wynikających z ich budowy uwarunkowana jest od miejsca budowy oraz warunków wewnątrzzakładowych. Głównym zadaniem montera rusztowań jest ich montaż i demontaż ale również przebudowa i/lub rozbudowa istniejących już konstrukcji. Każda z czynności generuje inne zagrożenia. Artykuł przedstawia zagrożenia na stanowisku montera z podziałem na czynniki: fizyczne, chemiczne, biologiczne oraz psychofizyczne. Celem doprecyzowania wykonano badania terenowe na terenie huty x aby określić wartości natężenia dźwięku w ciągu ośmiu godzin pracy montera rusztowań. Podjęto również tematykę prawidłowego doboru środków ochrony indywidualnej dla stanowiska pracy montera, który wykonuje pracę na terenie huty x.
EN
The article is devoted to the subject of threats and their possible consequences in the position of a scaffolding fitter. There are many types of scaffolding, according to the Regulation of the Minister of Infrastructure of February 6, 2003, there are three types of scaffolding: system, protective and working. The selection of the scaffolding type depends on the purpose for which it is to be used. The variability of risks resulting from their construction depends on the construction site and internal conditions. The main task of the scaffolding assembler is their assembly and disassembly, but also the reconstruction and / or extension of existing structures. Each of the activities generates different threats. The article presents hazards in the fitter's position, broken down into physical, chemical, biological and psychophysical factors. In order to make it more precise, field tests were carried out on the premises of smelter x to determine the sound intensity values during the eight hours of the scaffold assembler's work. The subject of the correct selection of personal protective equipment for the workplace of an assembler who performs work on the premises of smelter x was also discussed.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia tematykę identyfikacji zagrożeń środowiska pracy za pomocą listy kontrolnej. Formy kontroli na terenie krajów unii europejskiej nie są jasno sprecyzowane z wykorzystaniem jakich narzędzi mają zostać one wykonane. Istnieje wiele form prowadzenia stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, które mogą zostać wykorzystanie do badania ryzyka występującego na danym stanowisku pracy. Jedną z form wykorzystywanych jest lista kontrolną. Prawidłowo skonstruowana lista kontrolna powinna zawierać odpowiednio sformułowane pytania, które jasno wykazują niezgodności w procesach pracy na poszczególnych stanowiskach. Zmienność doboru pytań uwarunkowana jest charakterem prowadzanych prac oraz zagrożeń na stanowiskach pracy w danym przedsiębiorstwie lub organizacji. Aby listy kontrolne aby były jak najbardziej dopasowane do danego stanowiska pracy muszą podlegać częstej aktualizacji celem dążenia do zmniejszania ryzyka pracy co w konsekwencji zmniejsza również ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy lub sytuacji potencjalnej wypadkowej.
EN
This article presents the topic of identifying the hazards of the working environment by means of a checklist. Forms of inspections within the European Union countries are not clearly specified with what tools they are to be performed. There are many forms of conducting the state of occupational health and safety, which can be used to study the risks present at the workplace. One form used is the checklist. A properly constructed checklist should contain appropriately formulated questions that clearly demonstrate inconsistencies in the work processes of each position. Variability in the selection of questions is determined by the nature of the work carried out and the hazards at the workstations in a particular company or organization. In order for the checklists to be the most suitable for a particular workstation, they must be subject to frequent updating in order to strive to reduce the risk of work, which consequently also reduces the risk of an accident at work or a potential accident situation.
PL
Temat jaki został poruszony w artykule odnosi się do wypadkowości oraz znaczenie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego. Stanowisko kierowcy jest dość nieprzewidywalne pod względem sytuacji jakie mogą się wydarzyć. Wiąże się to z dużą odpowiedzialnością kierowcy, którą bierze za siebie jak i za inne osoby z którymi ma okazje współpracować. Ocena ryzyka jest ważnym elementem, który wpisuje się w stanowisko pracy. Pozwala pokazać na jakie aspekty pracy osoba na danym stanowisku musi najbardziej uważać aby nie zrobić sobie jak i innym krzywdy.
EN
The topic discussed in the article relates to the accident rate and the importance of risk assessment in the position of a truck driver. The driving position is quite unpredictable in terms of the situations that can happen. This is connected with the driver's great responsibility, which he takes for himself and for other people with whom he has the opportunity to cooperate. Risk assessment is an important element that fits in with the workplace. It allows you to show what aspects of work a person in a given position must be most careful about in order not to hurt themselves or others.
PL
W publikacji przedstawiono analizę wskaźnika częstości wypadków ogółem na 1000 zatrudnionych dla załogi własnej i firm usługowych w latach 2007-2018 dla trzech wybranych zakładów górniczych (o różnej strukturze i różnych przekształceniach własnościowych). Na podstawie danych statystycznych o wypadkowości, opracowanych wskaźników częstości wypadków ogółem i przy zastosowaniu wybranych modeli ekonometrycznych sporządzono krótkoterminową prognozę przewidywania liczby wypadków w tych kopalniach węgla kamiennego.
EN
The publication presents an analysis of the total accident ratę per 1000 employed for own crew and service companies in 2007-2018 for the three selected mining plants (as representatives of different structures and ownership transformations). On the basis of statistical data on accidents, developed total accident freąuency indicators and using selected econometric models, a short-term forecast of the number of accidents at these hard coal mines was prepared. Comparison of work safety by means of the accident ratę Wz for the considered coal mines has shown that in the years 2007-2011 the highest accident rates Wz were for „Budryk" minę, in 2012-2014 for „Mysłowice-Wesoła" minę, while in the remaining years for „Brzeszcze" one. The best goodness of matching to the time series of empirical points constituting the accident ratę Wz for mines „Brzeszcze" and „Budryk" is charac- terized by the creep trend model (harmonie weight forecasting), whose standardized, weighted total assessments (SWOS) were equal to - adeąuately: -1.2683 and -1.8149.Whereas for minę „Mysłowice-Wesoła" two models were characterized by the best goodness of matching: the linear model, of which SWOS = -1.4172, and the creeping trend model (forecasting by the method of harmonie weights) with SWOS = -1.3979.
EN
The usage, repair and maintenance of machines is one of the areas in which it still records a significant number of accident events. The occurrence of accidents at work generates social and economic costs for the enterprise. Therefore, employers should be take measures to improve safety at the workplace. The publication presents an accident analysis based on a comparison of the following measures: accident rates (i.e. number of accidents, event effects) and ratio analysis (frequency rate indicator and total accident rate indicator). Calculated indicators allowed to determine the accident rate during the usage, repair and maintenance of machines. The analysis covered a five-year period - i.e. 2013-2017. On the basis of the analyzes carried out, the proposal was presented of possible prevention solutions to reduce the number of accidents at work.
PL
Artykuł przedstawia analizę wskaźnikową liczby wypadków, wyznaczanie średniookresowego tempa zmian, przewidywanie liczby wypadków w losowo wybranym roku oraz wg różnych modeli do 2020 r. dla danych z wybranej kopalni węgla kamiennego z lat 2007–2016. W pracy oszacowano wskaźniki częstości i ciężkości wypadków oraz wyznaczono przeciętne tempo modyfikacji analizowanych zmiennych. Prognozę liczby wypadków w losowo wybranym roku opracowano, wykorzystując gęstość rozkładu prawdopodobieństwa Poissona. Do przewidywania liczby wypadków wykorzystano 20 różnych modeli prognostycznych, przy czym prognoza oparta na metodzie trendu pełzającego z wykorzystaniem wag harmonicznych charakteryzowała się najmniejszym błędami prognoz wygasłych.
EN
This study contains an index analysis of the number of accidents, determining the mid-term rate of change, predicting the number of accidents in a random year and forecasting the number of accidents according to different econometric models until 2020 year for data from selected coal mine from years 2007–2016. Frequency and severity of accident rates were estimated and the average rate of change of the analysed variables was determined. The prediction of the accidents number in a randomly selected year was based on the Poisson probability distribution density. Twenty forecasting models were used to predict the number of accidents, of which the forecast by the creeping trend method using harmonic weights gave the best results.
EN
Since modern enterprises have to challenge increasing social and economical expectations, including health and safety assurance, authors of the article attempt to formulate general guidelines for companies that want to decrease number of accidents and increase occupational safety level. The authors also attempted to verify the theory of the accident pyramid formulated by Heinrich, through the study of the relationship between the number of accidents at work and the number of registered near-misses in the selected company.Since modern enterprises have to challenge increasing social and economical expectations, including health and safety assurance, authors of the article attempt to formulate general guidelines for companies that want to decrease number of accidents and increase occupational safety level. The authors also attempted to verify the theory of the accident pyramid formulated by Heinrich, through the study of the relationship between the number of accidents at work and the number of registered near-misses in the selected company.
EN
Road transportation is playing an important role in almost all freight movements and contributes to the economy. It has the highest share in the modal division of transported goods. This situation is not about to change in the coming years. Therefore, it is necessary to change the current situation and modify rules and regulations, which could lead to a decrease in the number of accidents in either the EU or the USA. This paper identifies and compares different safety measures, rules and regulations governing the safety of truck transport in the EU and the USA. The number of accidents is a good safety indicator. Finally, suggestions for improvements in terms of truck drivers’ safety in the EU and the USA are proposed.
11
Content available remote Ocena zmian w wypadkowości w polskim budownictwie
PL
W artykule omówiono najważniejsze działania podjęte przez Unię Europejską oraz Polskę w celu poprawy bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Przeanalizowano wypadkowość w polskim budownictwie w latach 1992 – 2014. Oceniano, czy podjęte działania przyniosły oczekiwany efekt. Do oceny zastosowano następujące wskaźniki: liczbę osób poszkodowanych w wypadkach; wskaźnik częstości wypadków oraz jednopodstawowe indeksy dynamiki. Przedstawiono ranking wszystkich sekcji gospodarki pod względem wskaźnika częstości wypadków osiągniętego w 2014 r.
EN
The article discusses the most important actions taken by the European Union and Poland to improve occupational safety in the construction industry. In order to assess whether the taken actions bring the desired effect, the accident rate in the Polish construction industry in the years 1992 – 2014 was analysed. The following indicators were used to evaluate the accident rate: the number of people injured in accidents, the frequency rate of accidents and also the single base dynamic indexes. A ranking of all sectors of the economy with regards to the accident frequency rate achieved in 2014 was presented in order to better illustrate the occupational safety situation in the Polish construction industry.
PL
W artykule zaproponowano sposób oceny skuteczności działania wentylacji pożarowej w garażu podziemnym pod budynkiem mieszkalnym, jako reprezentatywnym przypadku wraz z jej oceną na podstawie modelu numerycznego. W niniejszej pracy na potrzeby analizy skuteczności pracy wentylacji pożarowej w garażu podziemnym wykonano symulacją komputerową odwzorowującą jej pracę i parametry otoczenia oddziaływujące na warunki panujące podczas pożaru. Artykuł zawiera omówienie sposobu przygotowania modelu do obliczeń wraz z opisem algorytmu liczącego i propozycją założeń do modelu. Na podstawie symulacji określono obliczeniowy, wymagany czas bezpiecznej ewakuacji, dla największej strefy dymowej A, który wynosi ok. 197 s.
EN
The aim of this paper was to forecast some accident rates in transportation and storage. The data of Polish Central Statistical Office were used as a source data and the different forecasting methods were used as a tool in forecasting process. The results were evaluated ex-post by calculation of their real and statistical percentage errors. The differences between this percentage errors reached even 100%. In conclusions of a research, there is a proposal to connect forecasting procedure an analyse of this real and statistical percentage errors. This makes the accident’s risk analysis more credible.
EN
For many years the mining and quarrying is among the most dangerous fields of human activity. This fact causes the need of analyze the causes and effects of this accidents. The article concerns the analysis of accidents occurred in the mining and quarrying, and is based on and statistical data and review of the literature. The aim is to show the number of accidents, to discuss of risks, causes and effects of dangerous events. It can lead to specify preventive measures.
PL
Od wielu lat górnictwo i wydobywanie wśród gałęzi gospodarki zajmuje czołowe miejsce pod względem narażenia na wypadki. Taka sytuacja uzasadnia potrzebę analizy przyczyn wypadków, a także ich skutków. W artykule dokonano więc analizy wypadków występujących w górnictwie i wydobywaniu na podstawie danych statystycznych oraz przeglądu piśmiennictwa. Jej celem było ukazanie ilości wypadków, omówienie zagrożeń, przyczyn oraz skutków niebezpiecznych zdarzeń, aby możliwe było sprecyzowanie działań prewencyjnych.
PL
W artykule, na podst. danych GUS, dokonano próby prognozowania wskaźników wypadkowości w zakładach przemysłowych oraz górniczych za pomocą modeli wygładzania wykładniczego: modelu liniowego Holta oraz modelu Browna. Prognozy oceniono expost, wyznaczając ich względne błędy, które obliczono względem wartości rzeczywistych wskaźników wypadkowości (ogłaszanych przez GUS) oraz ich wartości szacunkowych, wynikających z wykładniczego wygładzania szeregu czasowego. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że rzeczywiste błędy prognoz wskaźników wypadkowości mogą sięgać nawet 120%, przy błędach liczonych względem wartości szacunkowych na poziomie poniżej 10%. Z tak wysokich różnic tych błędów wynika postulowana w artykule propozycja włączenia analizy rzeczywistych błędów względnych prognoz do algorytmu procesu prognozowania wskaźników wypadkowości. Czyni to analizę ryzyka wystąpienia wypadku bardziej wiarygodną.
EN
The aim of this paper was to forecast the total, total fatal and total serious accident rates in manufacturing and in mining and quarrying. The data of Polish Central Statistical Office was used as a source data and the Holt’s linear trend method or Brown model were used as a tools in forecasting process. The results were evaluated ex-post by calculation of their real and statistical percentage errors. The differences between this percentage errors reached even 120%. In conclusions of a research, there is a proposal to connect forecasting procedure an analyse of this real and statistical percentage errors. This should make the accident’s risk analysis more credible.
PL
W artykule zaprezentowano podział zagrożeń jakie mogą przyczynić się do zaistnienia sytuacji zagrażających zdrowiu, a nawet życiu, pracownikom polskich kopalń odkrywkowych. Następnie przedstawiono wypadkowość w górnictwie odkrywkowego na tle górnictwa w Polsce, z uwzględnieniem danych za okres lat 2008-2014. Zaprezentowano udział wypadków ciężkich i śmiertelnych na tle wszystkich wypadków.Do wykonania analizy wykorzystano dane i raporty zgromadzone przez Wyższy Urząd Górniczy (WUG) w Katowicach.
EN
This paper presents the distribution of threats that may lead to situations threatening the health and even the life of workers in Polish surface mines. This is followed by surface mining accident rate against mining in Poland, including data for the years 2008-2014. The share of severe and fatal accidents on the background of all accidents was presented. To perform the analysis, data and reports collected by the State Mining Authority (SMA) in Katowice were used.
16
EN
Introduction and aim: The paper presents the problem of accident rate at work with taking into consideration the particular safety at electrical equipment. They point out, that the main cause of accidents at work is the human being. On the grounds of examples they present the manner of shaping the safe behaviours of employees at the operation of electrical equipment. Material and methods: The material is selected issues from the literature. The method of theoretical analysis has been shown in the paper. Results: In the paper was defined, that about 85% of all accidents are a result of human errors, of which 85% constitute a violation of safety rules, and the remaining 15% are a result of errors committed on account of inattention, forgetfulness or ignorance. Therefore a prophylactic success to a considerable extent depends on an efficient influencing the motivation to a safe conduct at the operation of electrical equipment. Conclusion: The problematique of training Polish electricians within the scope of work safety in relation to the process of changes, which take place on the educational market and labour market, is entangled in a chain of diversified personality, social, and material-technical factors. The consequence of the changing attitudes is an improvement of the conditions of work and reduction of the frequency of adopting dangerous conducts.
PL
Wstęp i cele: W artykule przedstawiono problem wypadkowości w pracy w szczególności z uwzględnieniem bezpieczeństwa w urządzeniach elektrycznych. Zwrócono uwagę, że główną przyczyną wypadków przy pracy jest człowiek. Na podstawie przykładów zilustrowano sposób kształtowania bezpiecznych zachowań pracowników w pracy urządzeń elektrycznych. Materiał i metody: Materiałem są wybrane zagadnienia z literatury przedmiotu. Zastosowano metodę analizy teoretycznej. Wyniki: W pracy określono, iż około 85% wszystkich wypadków są wynikiem błędów ludzkich, z czego 85% stanowią naruszenie zasad bezpieczeństwa, a pozostałe 15% są wynikiem błędów popełnionych z powodu nieuwagi, zapomnienia i niewiedzy. Dlatego też profilaktyczne sukces w znacznym stopniu zależy od skutecznego wpływu na motywację do bezpiecznego prowadzenia w pracy urządzeń elektrycznych. Wniosek: Problematyka treningu elektryków polskich w zakresie bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do procesu zmian, które odbywają się na rynku edukacyjnym i rynku pracy, jest zaplątana w sieć zróżnicowanej osobowości, społeczne i techniczne czynniki materialne. Konsekwencją zmieniających się postaw jest poprawa warunków pracy i zmniejszenie częstotliwości przyjmowania niebezpiecznych przepustek.
17
Content available Estimating possible rate of injuries in coal mines
EN
The article presents methods to calculate the values of injury rates in mines. The authors demonstrated how to estimate the value of compensation paid to the injured employees in the successive years (particularly next year). The research was performed based on the data from several hard coal mines.
PL
W artykule przedstawiono metody obliczania wartości wskaźnika wypadkowości w kopalniach. Na tej podstawie pokazano, w jaki sposób można oszacować wartość odszkodowań wypłacanych poszkodowanym pracownikom w latach następnych (w szczególności w kolejnym roku). Badania przeprowadzono w oparciu o informacje pochodzące z kilku kopalń węgla kamiennego.
PL
W pracy dokonano próby prognozowania wskaźników wypadkowości w transporcie i gospodarce magazynowej, a ponadto wskaźników wypadkowości wypadków śmiertelnych i ciężkich w tej branży. Wykorzystano dane GUS. Proces prognostyczny przeprowadzono za pomocą wybranych modeli prognozowania szeregów czasowych. Prognozy oceniono ex-post wyznaczając ich względne błędy procentowe. Błędy te obliczano względem wartości rzeczywistych wskaźników wypadkowości ogłaszanych przez GUS oraz względem wartości szacunkowych tych wskaźników, wynikających z wygładzania wykładniczego szeregu czasowego. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że rzeczywiste błędy prognoz wskaźników wypadkowości mogą przekraczać nawet 100%, przy błędach liczonych względem wartości szacunkowych na poziomie około 5%. Z tak wysokich różnic tych błędów wynika postulowana w pracy propozycja włączenia analizy błędów względnych rzeczywistych prognoz do algorytmu procesu prognozowania wskaźników wypadkowości. Czyni to analizę ryzyka wystąpienia wypadku bardziej wiarygodną.
EN
The aim of this paper was to forecast some accident rates in transportation and storage. The data of Polish Central Statistical Office were used as a source data and the different forecasting methods were used as a tool in forecasting process. The results were evaluated ex-post by calculation of their real and statistical percentage errors. The differences between this percentage errors reached even 100%. In conclusions of a research, there is a proposal to connect forecasting procedure an analyse of this real and statistical percentage errors. This makes the accident’s risk analysis more credible.
PL
W referacie przedstawiono wpływ systemu sterowania ruchem na bezpieczeństwo ruchu na przykładzie Inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego (ISSRRP). Opisano wpływu systemów ITS, wspomagających wybór ścieżki przejazdu, na bezpieczeństwo ruchu drogowego na podstawie studiów literatury. Scharakteryzowano system ISSRRP zlokalizowany na drogach województwa małopolskiego. Na podstawie zdarzeń drogowych z lat 2009-2013 opisano stan bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich wchodzących w skład systemu sterowania. W tym celu oszacowano wielkość zmian mierników bezpieczeństwa, tj. liczby wypadków, wskaźnika gęstości wypadków i względnego wskaźnika wypadkowego. Wykazano około 4% większą liczbę wypadków na drogach wchodzących w skład systemu sterowania z uwzględnieniem trendu zmian wypadków w czasie, w porównaniu do pozostałych dróg wojewódzkich w Małopolsce.
EN
In the paper the impact of the traffic control system on traffic safety, based on the Intelligent Traffic Control System in Podhalanski Region (ISSRRP), is presented. The impact of ITS systems, supporting the dynamic route guidance, on road safety based on the study of literature is described. ISSRRP system located on the roads in Malopolska region is characterized. On the basis of road accidents in 2009-2013 years the state of traffic safety on regional roads, included in the traffic control system, is described. For this purpose, estimation of change magnitude in safety measures (i.e. number of accidents, density of accident and rate of accident). Number of accidents on the roads included in the control system, taking into account the trend of accident changes over time, was approximately higher by 4% as compared to other regional roads in Malopolska region.
PL
Statystyki wykazują, że transport i gospodarka magazynowa należą do jednych z najbardziej narażonych na wypadki gałęzi gospodarki. Fakt ten uzasadnia potrzebę analizy zagrożeń w środowisku pracy, określenia ich skutków i poszukiwania działań prewencyjnych. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza część dotyczy analizy wypadków występujących w transporcie i gospodarce magazynowej na podstawie przeglądu piśmiennictwa oraz danych statystycznych. W drugiej części podjęto próbę prognozowania wskaźników wypadkowości w transporcie i gospodarce magazynowej. Posłużono się różnymi metodami prognozowania ilościowego i różnymi modelami prognostycznymi. Prognozy oceniano ex-post, obliczając względny błąd procentowy względem rzeczywistych wartości wskaźników wypadkowości.
EN
For many years the transportation and storage are among the most dangerous fields of human activity. This fact causes the need of analysis the causes and effects of this accidents and forces preventive action. The study consists of two parts. The first part concerns the analysis of accidents occurred in the transportation and storage, and is based on a review of the literature and statistical data. The second part is an attempt to forecasting the accident rates in transportation and storage using some different forecasting methods as a tool. The results were evaluated ex-post by calculation of their real and statistical percentage errors.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.