Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  assessment methods
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Ogłoszenie w marcu 2020 roku zamknięcia uczelni z powodu pandemii i konieczność natychmiastowego wdrożenia nauczania on-line były zarówno dla nas, jak i dla studentów, dużym wyzwaniem. Nauczanie zdalne zaburzyło nie tylko tradycyjny rytm zajęć, ale również typową relację nauczyciel-student. Oprócz kwestii technicznych, szczególnie ważna stała się sprawa odpowiedniego motywowania studentów do samodyscypliny, koncentracji i systematyczności w nauce. Artykuł przedstawia nasze doświadczenia z trzech semestrów pracy zdalnej. Przedstawimy opinie studentów o zajęciach zdalnych, które zebrałyśmy w ankietach i indywidualnych rozmowach.
EN
The closure of universities in March 2020 due to the pandemic and the need for immediate implementation of online learning was a big challenge for both us and students. E-learning disrupted not only the traditional rhythm of classes, but also the typical teacher-student relationship. In addition to technical difficulties, the issue of properly motivating students to discipline themselves, concentrate and learn systematically became particularly important. The article presents our experiences from three semesters of remote work. The last two semesters of e-learning brought different experiences than the first one. At the beginning, both our and the students’ technical skills were not perfect, but at least we knew each other and we were aware of the students’ mathematical abilities. In 2020/2021 the situation was quite different. We and our new students had gained a lot of technical experience, but we did not know each other. We explain how we dealt with this situation and which methods were helpful. We also present students’ opinions about remote classes that we collected in surveys and individual interviews.
2
Content available remote Assessment Methods for Evaluation of Recommender Systems: A Survey
EN
The recommender system (RS) filters out important information from a large pool of dynamically generated information to set some important decisions in terms of some recommendations according to the user’s past behavior, preferences, and interests. A recommender system is the subclass of information filtering systems that can anticipate the needs of the user before the needs are recognized by the user in the near future. But an evaluation of the recommender system is an important factor as it involves the trust of the user in the system. Various incompatible assessment methods are used for the evaluation of recommender systems, but the proper evaluation of a recommender system needs a particular objective set by the recommender system. This paper surveys and organizes the concepts and definitions of various metrics to assess recommender systems. Also, this survey tries to find out the relationship between the assessment methods and their categorization by type.
EN
Criticality is considered as a fundamental category of production planning, maintenance process planning and management. The criticality assessment of machines and devices can be a structured set of activities allowing to identify failures which have the greatest potential impact on the company’s business goals. It can be also used to define maintenance strategies, investment strategies and development plans, assisting the company in prioritizing their allocations of financial resources to those machines and devices that are critical in accordance with the predefined business criteria. In a criticality assessment process many different and interacting criteria have to be taken into consideration, despite the fact that there is a high level of uncertainty related to various parameters. In addition, not all assessment criteria are equally important. Therefore, it is necessary to determine the weight of each criterion taking into account different requirements of machine criticality process stakeholders. That is why a novel model of a machine criticality assessment is proposed in this paper. The model extends the existing methods of assessing machines criticality, taking into account not only the importance of machine criticality assessment criteria, but also possible interactions between them.
4
PL
W artykule przedstawiono propozycje wprowadzenia zmian w systemie opiniowania służbowego żołnierzy w Siłach Zbrojnych RP. Ocenianie służbowe/okresowe stanowi jeden z bardzo istotnych instrumentów dowodzenia i zarządzania jednostkami wojskowymi. Obowiązujący system oceniania służbowego/okresowego nie uwzględnia najlepszych praktyk zarządzania i wymaga pewnych zmian w celu jego udoskonalenia oraz dostosowania do obecnych potrzeb Sił Zbrojnych. System oceniania powinien być dostosowany do rodzaju organizacji (firmy) i uwzględniać jej specyfikę. W zaproponowanym procesie opiniowania okresowego przyjęto podejście funkcjonalne, uwzględniając jego najistotniejsze aspekty. Na każdym z etapów procesu wskazano na zakres przedsięwzięć i propozycji zmian z nim związanych. Starano się zastosować ujęcie kompleksowe obejmujące podmioty oceniania, procedury, spójne narzędzia, sprecyzowane kryteria, metody i techniki oceniania oraz zasady oceniania.
EN
The article presents proposals for changes to the system of service opinion of soldiers in the Polish Armed Forces. Service/periodic assessment is one of the very important instruments of command and management of military units. The current service/periodic assessment system does not take into account best management practices and requires some changes to improve it and adapt it to the current needs of the Armed Forces. The assessment system should be adapted to the type of organization (company) and take into account its specificity. The proposed interim opinion process adapted a functional approach taking into account its most important aspects. At each stage of the process, the scope of the projects and proposals for changes related to it were indicated. Efforts were made to apply a comprehensive approach involving assessment entities, procedures, coherent tools, specific criteria, assessment methods and techniques, and evaluation principles.
EN
The article presents the methodology for selecting the optimal variant of the road on a regional level. The suggested methodology is based on a combination of criteria value normalization method and the variant assessment method. Based on survey studies conducted using the Delphi method, a starting list of criteria was designed and the significance of the individual groups of main criteria and sub-criteria was determined. The final assessments of the analysed variants are calculated based on the aggregation of the marks obtained for the normalization and assessment methods. The methodology can be divided into six stages: determining the variants for analysis, selecting the variant assessment criteria, creating the assessment matrix, normalizing criteria value, using the variant assessment method, variant ranking. The methodology was tested on the examples of planning a bypass of Mazury and Księżyno towns as a part of Regional Road 678 in Poland.
EN
The aim of this article is to present and investigate the main concepts of supply chain vulnerability and resilience. Thus, the fundamental differences between vulnerability and resilience definitions are discussed. The main issues on vulnerability and resilience assessment are investigated, and the case study of footwear retail supply chain disruption problems is analysed.
7
PL
Inwestycje budowlane są nierozerwanie związane z rozwojem gospodarczym każdego kraju. Rozbudowa miast i osiedli, budowa obiektów przemysłowych, handlowych, rekreacyjnych oraz sieci komunikacyjnej jest konieczna i wynika ze strategii rozwoju regionów. Aby ich realizacja była możliwa konieczne jest przygotowanie terenów przeznaczonych pod rozbudowę. W wielu regionach naszego kraju tereny pod budownictwo są coraz bardziej ograniczone, a ponadto inwestorom często zależy na atrakcyjnej lokalizacji inwestycji. Z tego też powodu coraz częściej inwestycje budowlane niebezpiecznie zbliżają się do terenów cennych przyrodniczo i chronionych a często wchodzą na te obszary. Aby zminimalizować negatywne oddziaływania inwestycji na środowisko opracowuje się kilka wariantów inwestycji a następnie oceniając ich pozytywne i negatywne skutki dokonuje się wyboru alternatywy, najlepszej z punktu widzenia otaczającego środowiska. Dla zobrazowania postępowania przedstawiono przykład analizy z zastosowaniem proponowanej przez autorkę metody wskaźnikowej.
EN
Construction investments are related to the economic development of each country. Expansion of towns and settlements, construction, industrial, commercial and recreational objects and the communication network is necessary and results from regional development strategies. For their implementation it is necessary to prepare the area designated for their development. In many regions of our country area suitable for construction are increasingly limited, and furthermore investors often looks for an attractive investment location. For this reason, more and more construction projects dangerously close to areas of high natural value and protected and often are entering the these areas. To minimize the negative investment impact on the environment there are developed several variants of investment. Next, assessing the positive and negative effects, we choose the best, from the point of view of the surrounding environment solution. To illustrate the procedure example of analysis using the method proposed by the author, the indicator is shown.
PL
Rozwój usług telekomunikacyjnych pociąga za sobą konieczność efektywnego wykorzystania pasma przydzielonego do transmisji. Sygnały foniczne przed przesłaniem poddawane są kodowaniu. Celem prezentowanych badań było określenie wpływu techniki kodowania na ocenę jakości sygnału fonicznego reprezentującego różne gatunki muzyki. Ocenę wykonano, zalecaną przez International Telecommunication Union, subiektywną metodą wykorzystującą pięciostopniową skalę ocen. W badaniach wykorzystano sygnały testowe z bazy sygnałów muzycznych stworzonej w Katedrze Akustyki i Multimediów.
EN
The progress in the telecommunication services demands the necessity of more efficient usage of assigned transmission band. Audio signals are encoded before the sending. The main aim of the presented research was to determine the influence of the coding techniques on the quality assessment of the audio signal which was demonstrated by various music genres. The quality assessment of the audio signal was carried out according to International Telecommunication Union recommendation with the subjective method using five degrees evaluation marks. In the tests the signals were taken from the database set at the Chair of Acoustics and Multimedia.
EN
The paper presents a method of simplified evaluation based on the concept of the threshold (minimum) value of economic effects, i.e. the value covering capitalised project expenditures constituting the basis for estimating the rate of economic efficiency for different variants of R&D project implementation. The usefulness of the proposed method was assessed using the example of a research unit conducting advanced research and development activity in the area of technical solutions and their deployment in the field of electro-technical equipment and systems. The proposed method of assessing the economic potential can be used for the preliminary assessment of the project in the phase of the preparation of the project concept, when the research unit seeks to select project variants, as well as in the subsequent phases of the project implementation (at the designated checkpoints of the R&D project), when the research unit is focused on effectively managing the research process, making the decision on the continuation or termination of research activity.
PL
W artykule przedstawiono metodę uproszczonej oceny opartej na koncepcji wartości granicznej (minimalnej) efektów ekonomicznych, czyli wartości pokrywającej zaktualizowane nakłady na projekt, stanowiącej podstawę szacowania stopy efektywności ekonomicznej dla wariantów realizacji projektów B+R. Oceny przydatności proponowanej metody dokonano na przykładzie jednostki badawczej prowadzącej zaawansowane prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe nad rozwiązaniami technicznymi w dziedzinie urządzeń i systemów elektrotechnicznych. Proponowana metoda oceny potencjału komercyjnego może być stosowana zarówno w ramach oceny wstępnej projektu, jak i w fazie przygotowania koncepcji projektu, gdy podmiot badawczy stara się wybrać warianty realizacji oraz po poszczególnych etapach realizacji projektu (w punktach kontrolnych projektu B+R), gdy podmiot badawczy stara się skutecznie zarządzać procesem badawczym rozstrzygając o kontynuowaniu lub wstrzymaniu prac badawczych.
PL
Modelowanie systemu bezpieczeństwa narodowego, a szczególnie ocena jego podsystemów są determinowane różnymi czynnikami. Zależne są od środowiska politycznego, sytuacji w regionie, potencjału i założeń systemu obronnego państwa, relacji społecznych czy potencjału gospodarczego. Przyjętym i powszechnie stosowanym wyznacznikiem bezpieczeństwa narodowego jest Index NSI. Jednak w artykule przedstawiono inne podejście do oceny systemu bezpieczeństwa narodowego poprzez ocenę jego podsystemów.
EN
Modeling of the national security system and, in particular, the assessment of its subsystems are determined by various factors. Depend on the political environment, the situation in the region, the potential and the assumptions of the defense system, Member States, social relations and economic potential. Adopted and widely used as an indicator of national security is NSI Index. However, the article gives a different approach for the assessment of the national security system by assessing its subsystems.
11
Content available remote Analysis of methods for assessing partner relationships in construction projects
EN
In the world of literature, only a few methods for assessing partner relationships in construction project have been described. This paper analyses five of them. Methodology is discussed as well as the advantages and disadvantages of each individual method. On this basis, the guidelines for the development of a comprehensive system of assessment and control of partner relationships have been summarised.
PL
W światowej literaturze przedmiotu opisanych zostało zaledwie kilka metod oceny relacji partnerskich w przedsięwzięciu budowlanym. W artykule dokonano analizy pięciu z nich. Omówiono metodologię oraz wskazano zalety i wady poszczególnych metod. Na tej podstawie zestawiono wytyczne do opracowania kompleksowego systemu oceny i sterowania relacjami partnerskimi w przedsięwzięciu budowlanym.
PL
W deterministycznym modelu oceny efektów synergetycznych zastosowano linie graniczne (próg efektywności oraz linia synergii zerowej). W firmach zwiększających rozmiary działalności efekty synergetyczne tkwią we wzroście sprzedaży oraz relatywnych oszczędnościach w zużyciu zasobów. Opis modelu został dokonany z wykorzystaniem uniwersalnych mierników oceny systemów (kwoty zysku i wskaźnika produktywności). W niniejszym artykule wskazano również wybrane aspekty badań efektów synergetycznych w warunkach niepewności, zalecając przestrzeganie zasady precyzji w formalizacji form współpracy.
EN
In the deterministic model of the assessment of synergistic effects, limiting lines (effectiveness threshold and zero synergy line) have been used. Synergistic effects within companies that increase ranges of activity are characterised by the increase in sales and relative resource consumption-related savings. The description of the model has been made with the aid of universal measures of the system's assessment (profit amount and productivity ratio). In this paper, chosen aspects of the research in the area of synergistic effects in conditions of uncertainty have been shown (where abidance to precision rule in the formalisation of the form of cooperation is recommended).
EN
City Recreational Parks (RP) exert important functions for inhabitants of great agglomerations. They create peculiar ecosystem subjected to high pressure of anthropogenic factors (ie, motorization, maintenance, dusts), which may be a source of heavy metal contamination. Four parks located within the city Poznan have been: RP Marcinkowski (RPM), RP Solacki (RPS), RP Wodziczko (RPW) and RP Piatkowo (RPP). The aim of the work was to apply different quantitative methods for assessing heavy metal contamination state of these parks and to outline the encountered difficulties in the choice of the appropriate method. On the basis of the assessment made by the IUNG suggestion [16], it appeared, that soils of all Recreational Parks may be considered as not contaminated by Pb, Cu and Zn. Cadmium was the main contaminant of RPM, RPS and RPW soils. The use of data representing the geochemical background [17], classifies soils of all parks as contaminated to polluted, even, whereas the evaluation made on the basis of mean heavy metal contents of Polish soils [18], stated that cadmium solely exceeded the reference value. Criteria reported in the Minister of Environment Directive [19] dealing with heavy metal thresholds seem to be less restrictive. The resulting assessment revealed that soils of investigated parks are free of any contamination.
PL
Rekreacyjne Parki (RP) miejskie spełniają ważne funkcje dla mieszkańców wielkich aglomeracji. Tworzą swoisty ekosystem, który jest poddany silnej presji czynników antropogenicznych (motoryzacja, prace pielęgnacyjne, pyły) mogących być źródłem zanieczyszczenia metali ciężkimi. Badaniami objęto cztery parki mieszczące się w mieście Poznań: RP Marcinkowskiego (RPM), RP Sołacki (RPS), RP Wodniczki (RPW) i RP Piątkowo (RPP). Celem pracy było zastosowanie różnych metod ilościowej oceny stanu zanieczyszczenia gleb tych parków metalami ciężkimi oraz wskazanie na trudności wyboru odpowiedniej metody. Z oceny przeprowadzonej metodą zaproponowaną przez IUNG [16] wynika, że gleby wszystkich parków są niezanieczyszczone Cu, Zn i Pb. Kadm był głównym czynnikiem zanieczyszczającym gleby RPM, RPS i RPW. Gdy zastosowano jako kryterium tło geochemiczne [17], gleby parków zaliczono do grup od zanieczyszczonych do skażonych, natomiast według oceny dokonanej w oparciu o średnie zawartości metali ciężkich dla gleb polskich [18], tylko zawartość kadmu znacznie przekraczała wartość referencyjną. Kryteria zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska [19] odnośnie progowych zawartości metali ciężkich wydają się być "mniej restrykcyjne". Ocena przeprowadzona w oparciu o te wartości progowe wykazała, że gleby badanych parków są wolne od zanieczyszczeń.
14
Content available remote Assessment of RC structures influenced by crude oil products
EN
Thinking about structures far beyond 2000, it has to be remember about those, who are exist. From that point the durability of RC systems in crude oil product environments is now recognised as a very important part of the design process. Durability analysis of RC structures by field and laboratory tests based on data collected over many years are described. The question of crude oil and its products influence on concrete and reinforced concrete is closely connected with this material mining, processing and further exploitation in various industry branches. The oil products affect tanks walls, foundations and other constructions supporting machines and storage floors. Therefore, the range and technical importance of the problem are wide and especially connected with industrial construction. The assessment methods of concrete and RC damage by crude oil products based on their feature tests is presented.
PL
Praca jest poświęcona oddziaływaniu substancji ropopochodnych na konstrukcje żelbetowe. Na podstawie badań własnych oraz analizy literatury przedmiotu scharakteryzowano efekty wpływu produktów ropopochodnych na cechy fizyczno-mechaniczne dojrzałego betonu. W pracy omówiono także opracowane przez autora metody oceny szkodliwości wpływu produktów węglowodorowych na beton i żelbet, oparte na badaniu cech tych produktów. W celu usystematyzowania poruszonych zagadnień pokazano własny schemat postępowania w procesie projektowania konstrukcji żelbetowych poddanych działaniu substancji ropopochodnych. Ten tok postępowania pozwala prognozować na podstawie badania oddziałującego środowiska skutki jego działania, następnie określać stopień jego agresywności i podejmować niezbędne kroki zapobiegawcze w procesie projektowym. Może także służyć do oceny i analizy już zaolejonych konstrukcyjnych elementów żelbetowych.
PL
W niniejszym artykule opisano istotę analitycznej metody badania efektów synergetycznych w strategiach rozwojowych. Podstawę prezentowanego modelu eksplikacji efektów synergetycznych stanowi koncepcja systemowo-procesowej identyfikacji harmonizowanych i integrowanych obiektów. Źródła tych efektów tkwią w różnorodnych modyfikacjach wejść, wyjść i stosowanych technologii (procedur transformacji), które są możliwe dzięki współpracy pomiędzy obiektami.
EN
In this article the fundamentals of the analytic method of synergistic effects' analysis in development strategies have been described. The basis of the presented model that allows explanation of synergistic effects is the concept of system-process identification of the integrated objects. These effects have their roots in various modifications of input, output and used technologies (transformation procedures), which are possible due to cooperation between objects.
EN
Problem of optimal solution choice among possible variants is the most common issue in engineering practices. Character and type of building influences method of its assessment, as well as set of criterion to be used. In this paper authors present chosen aspects of design solutions quantification and practical attitude to this important issue. Paper presents methodology of design solutions assessment in respect of the designing of the housing investment projects - taking under consideration location of the buildings and level of security and safety in the single flat. Authors present results of the extended questionnaire dealing with set of the most important assessment criterion choice, necessary for proper formulation of the assessment tool. Some conclusions relevant to the works are presented, as well as proposal of future relevant research.
PL
Problem wyboru najlepszego rozwiązania spośród możliwych wariantów często występuje w praktyce inżynierskiej. Do oceny poszczególnych typów obiektów budowlanych z reguły przyjmuje się innego typu kryteria oceny, co wynika przede wszystkim z przeznaczenia i charakteru obiektów. Autorzy referatu przedstawili wybrane zagadnienia kwantyfikacji problemów projektowych oraz praktyczne podejście do prezentowanej tematyki. W opracowaniu przedstawiono metodykę oceny rozwiązań deweloperskich w odniesieniu do lokalizacji i poziomu bezpieczeństwa projektowanych i istniejących obiektów mieszkalnych. Zaprezentowano wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych w celu opracowywania eksperckiego systemu oceny rozwiązań projektowych. W podsumowaniu zaprezentowano wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz oraz zaproponowano kierunki dalszych badań.
EN
The mobile network technologies are continuously evolving towards high bandwidth, QoS enabled, mobility rich 4G solutions that will revolutionize capabilities of novel services in wireless networks. In parallel the end-terminals portfolio has exploded with devices providing greater functionality and usability with more processing power on board. Panoramic displays touch screens and TV-out ports are steps towards providing improved user satisfaction. It is estimated that half of all handsets sold will be "smart" in four years and by 2015 almost all will be. The above trends combined with the shift towards cloud computing, software as a service and mobile commerce puts higher pressure on the HTTP based services. However the real user experience is not only driven by combined performance of underlying access network and terminal characteristics. The complexity of internal processing of a web browser used to render data to a user may influence the quality of experience (QoE). Thus to assess the real user experience of the HTTP services it is not enough to analyze packet level metrics on the mobile terminal (or inside network) as implementation of various browsers may affect efficiency of data rendering differently. Authors propose the novel idea of applying concept of image processing to the analysis of visual information as originally seen by the end user on the mobile terminal's screen. The paper presents the concept, system design, verification and validation and preliminary results of the proposed techniques. Results presented show that the use of image processing techniques has numerous advantages against complementary user assisted measurement techniques for objective QoE measurement.
18
Content available remote Architectural and environmental acoustics as an aspect of sustainable development
EN
Sustainability, among other global and local issues, embraces also problems connected with protection against noise and vibration. In this context architectural acoustics and environmental acoustics should be considered as a part of the sustainable development policy. It refers to the environment and land management as well as to the whole building sector. Proper acoustic conditions prevailing in the external environment and in the interior of a building are not only a question of a comfort or quality but the real problem of creating healthy and active society. One of the most important point is the possibility of proper assessment, in acoustic terms, of an environment and proper assessment of land areas designated for specic use. The paper presents an attempt at systemising of the acoustical issues within the sustainability frame. The parameters and factors which should be taken into consideration while preparing principles of environmental noise management considered as an aspect of sustainable development are discussed.
PL
Przedstawiono metody oceny niskotemperaturowych właściwości olejów silnikowych. Scharakteryzowano trzy strefy silnika mające wpływ na pompowalność olejów w niskich temperaturach. Szczególną uwagę poświecono zagadnieniu żelowania olejów smarowych oraz metodzie wyznaczania parametrów określających zdolność olejów do tworzenia żelowatej struktury, tj. wskaźnika żelowania i temperatury żelowania.
EN
The paper presents the evaluation methods of the low temperature performance (characteristics) of engine oils. Three zones affecting engine oil pumpability at low temperature were characterized. Special attention was paid to the issue of engine oils and to the method of establishing parameters determining the ability of oils to form a gel structure, i.e. the gelation index and gelation temperature.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.