Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki pierwszego etapu realizacji projektu NGS-Concrete, którego celem w zakresie optymalizacji materiałowej jest modyfikacja kompozytów na poziomie atomowym, tj. wypełniaczami zawierającymi atomy o właściwościach rozpraszających i absorbujących promieniowanie neutronowe, które spowodują uzyskanie korzystnych właściwości osłonowych bez pogorszenia innych właściwości użytkowych betonu. Pierwszy etap badań obejmował pomiary właściwości osłonowych betonów przed promieniowaniem gamma i neutronowym we wzorcowych polach promieniowania. Równocześnie przeprowadzono symulacje komputerowe metodą Monte Carlo przy użyciu kodu MCNPx. W efekcie uzyskano wyniki symulacyjne i eksperymentalne pozwalające na wiarygodną ocenę efektywności różnych sposobów modyfikacji materiałowych, m.in. dodatków polimerowych, włókien polimerowych czy niekonwencjonalnych dodatków chemicznych, na właściwości osłonowe betonu. Jednocześnie potwierdzono możliwość zastosowania algorytmów symulacji komputerowych metody Monte Carlo do opisu transportu neutronów i promieniowania gamma przez beton.
EN
The paper presents the results of the first phase of the project NGS-Concrete, which aims in material optimization is a modification of the composites at the atomic level; it means by addition of modifiers containing atoms of good scattering and absorbing properties against neutron radiation. As a result the concrete obtain the beneficial properties of shielding without compromising the usability performance of concrete. The first stage of the study included measurements of the shielding properties of concrete against gamma and neutron radiation in the reference radiation fields. At the same time computer simulations of the Monte Carlo method using code MCNPx has been carried out. The results of computer simulation and experimental measurements allow for a reliable assessment of the effectiveness of different ways of materials modification, including polymer additives, polymer fibers, or unconventional chemical additives on the shielding properties of concrete. It has been also confirmed the possibility of using Monte Carlo method algorithms for computer simulation to describe the transport of neutrons and gamma rays through the concrete.
2
Content available remote Prefabrykowane budownictwo modułowe
PL
W artykule podjęto próbę uporządkowania terminologii związanej z cieszącym się coraz większym zainteresowaniem budownictwem modułowym oraz wskazanie potencjału stosowania obiektów modułowych w praktyce. Omówiono charakterystykę techniczną budownictwa modułowego. Przedstawione przykłady pokazują zrealizowane w Polsce w ostatnich latach obiekty użyteczności publicznej oraz jednorodzinne.
EN
The article attempts to organize the terminology related to the increasingly popular modular construction and to indicate the potential of using modular objects in practice. Technical characteristics of modular construction are discussed. The presented examples show public and single-family buildings constructed in Poland in recent years.
3
Content available Tomografia spektralna
PL
W pracy przedstawiono podstawy fizyczne oraz metody realizacji obrazowania spektralnego w tomografii komputerowej. Opisano różnice między metodami zaimplementowanymi komercyjnie w różnych typach tomografów komputerowych. W oparciu o przegląd literaturowy wymieniono możliwe zastosowania tych metod oraz potencjalne zyski wynikające z ich stosowania w porównaniu z klasycznymi metodami obrazowania tomograficznego.
EN
The study presents the physical basics and methods of performing spectral imaging in computed tomography (CT). The differences between the commercially implemented methods in various CT machines are described. Based on the literature review, possible applications of these methods and potential benefits resulting from their use in comparison with classical methods of CT imaging were listed.
PL
Status fizyka medycznego, rozumianego jako przedstawiciela jednej z profesji medycznych, jest w Europie bardzo zróżnicowany, czego dowodzą nie tylko nasze osobiste obserwacje, ale także badania poczynione w ostatnim czasie przez EFOMP (European Federation of Organisations for Medical Physics) [1-3].
PL
Ustawa Prawo Atomowe z 2019 roku określiła nowy rodzaj ścieżki rozwoju fizyków medycznych. Obok istniejącej od 2005 roku specjalizacji w dziedzinie fizyki medycznej dodała możliwość uzyskania tytułu fizyka medycznego „w zakresie”. Fizykiem medycznym w zakresie medycyny nuklearnej można zostać po ukończeniu kursu zgodnego z programem opracowanym przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w porozumieniu z konsultantem krajowym w stosownej dziedzinie lub po ukończeniu modułu ogólnego i modułu z medycyny nuklearnej (zgodnie z programem szkolenia specjalizacyjnego prowadzonego przez jednostkę posiadającą akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizyki medycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia).
PL
Przedstawienie możliwości oceny uszkodzeń posadzki w postaci spękań i zarysowań przy użyciu badań nieniszczących, tj. metody impact-echo (IE) oraz radarowej (GPR).
EN
High concentration of service loads on industrial concrete floors may cause a drop in their durability and quality, and thus lead to damages. In this paper an analysis of concrete floor damages in the form of cracks using the nondestructive Impact-echo and GPR method is carried out. The results obtained in the study allowed to identify the possible reasons of the damages of the tested concrete floor.
7
Content available remote History of positron emission tomography (PET) in Poland
EN
In this short chronological review, we showed the development of positron emission tomography (PET) starting from research on first isotopes through the concepts and prototype of PET machine to the current clinical practice and technological and clinical research. Particular emphasis was placed on a clear description of the milestones of PET development in Poland.
EN
Background and objectives: This study describes the treatment planning and dose delivery methods of radiotherapy for patients undergoing bone marrow transplantation. The analysis was carried out in the context of the evolution of these methods over the last 60 years. Materials and methods: A systematic literature search was carried out using the PubMed search engine. Overall, 90 relevant studies were included: 24 general studies, 10 describing isotopes usage, 24 related to conventional and 32 to advanced methods. Results: The analysis of the evolution of radiotherapy methods shows how signifi cantly the precision of dose planning methods and its delivery have changed. The atypical positioning caused by geometrical requirements for applications of isotopes or conventional techniques has been replaced by positioning on a therapeutic couch, which allows a more precise setup of the patient that is necessary for an exact delivery of the planned dose. The dose can be fully optimized and calculated on tomographic images by algorithms implemented in planning systems. Optimization process allows to reduce doses in organs at risk. The accuracy between planned and delivered doses can be checked by pretreatment verifi cation methods, and the patient positioning can be checked by image guidance procedures. Interpretation and conclusions: Current radiotherapy solutions allow a precise delivery of doses to the planning target volume while reducing doses to organs at risk. Nevertheless, it should be kept in mind that establishing radiotherapy as an important element of the whole therapeutic regimen resulted from the follow-up of patients treated by conventional techniques. To confi rm the clinical value of new advanced techniques, clinical trials are required.
PL
BIM to szansa dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego – zamawiających, projektantów, wykonawców, administratorów. U podstaw tego podejścia leżą uproszczenie procesu oraz równy dostęp wszystkich do niezbędnej dokumentacji.
10
Content available remote Niewłaściwa wentylacja ściany trójwarstwowej z elewacją klinkierową
PL
W artykule przedstawiono zasady projektowania i wykonywania ściany trójwarstwowej z uwagi na właściwą wentylację międzywarstwowej pustki powietrznej. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność pozostawienia szczelin wentylacyjnych, które obecnie są wykonywane z zastosowaniem puszek wentylacyjno-odwadniających. Jako przykład przedstawiono problemy wilgotnościowe w lokalu mieszkalnym, których jedną z przyczyn było niewłaściwe wykonanie tego elementu ściany trójwarstwowej.
EN
The article presents the principles of design and construction of a three-layer wall due to proper ventilation of the inter-layer air cavity. Particular attention was paid to the necessity to leave ventilation slots, which are currently made with the use of ventilation and drainage boxes. As a case study, internal moisture problems were presented, one of the reasons for which was the inadequate execution of this part of the three-layer wall.
PL
Badanie pobranej z transformatora próbki oleju uważa się za podstawowe narzędzie w procesie oceny jego stanu technicznego. Z jednej strony wyniki takiego badania powinny sygnalizować na jak najwcześniejszym etapie powstanie defektu i umożliwiać śledzenie jego rozwoju, z drugiej zaś po wyłączeniu transformatora z ruchu przez zabezpieczenia, powinny w jak najbardziej precyzyjny sposób, rozpoznawać charakter potencjalnego defektu i ułatwiać wybór adekwatnych metod diagnostycznych dla jego wiarygodnego potwierdzenia, a nawet wstępnej lokalizacji. W artykule przedstawiono kilka przypadków takich analiz, spośród bogatej bazy zgromadzonej przez autorów. W celu zweryfikowania poprawności wniosków, uzyskanych na podstawie badania oleju, skonfrontowano je ze spostrzeżeniami poczynionymi podczas wykorzystania innych metod diagnostycznych oraz przeprowadzonych rewizji wewnętrznych
EN
The examination of the oil sample taken from the transformer is considered to be the basic tool in the process of evaluating its technical condition. On the one hand, the results of such a study should signal the defect at the earliest possible stage and enable its development to be tracked, and on the other hand, after switching off the transformer, should in the most precise way recognize the nature of the potential defect and facilitate the selection of adequate diagnostic methods for its credible confirmation, and even initial location. The article presents several cases of such analyzes, from a rich database collected by the authors. In order to verify the correctness of the conclusions obtained on the basis of the oil tests, they were confronted with observations made during the use of other diagnostic methods and internal revisions carried out.
EN
The article describes selected graphical methods (Duval triangle, Duval pentagon and Mansour pentagon), which may be used for the analysis of gases dissolved in oil of power transformers. The effectiveness of recognizing the basic types of defects by these methods was assessed. This is of significant importance for the services responsible for maintaining transformers in operation.
PL
W artykule opisano wybrane metody graficzne (trójkąta i pięciokąta Duvala oraz pięciokąta Mansoura), które można stosować do analizy gazów rozpuszczonych w oleju transformatorów energetycznych. Oceniono skuteczność rozpoznawania przez te metody podstawowych typów defektów. Ma to istotne znaczenie dla służb odpowiedzialnych za utrzymanie transformatorów w ruchu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.