Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  visible and infrared radiation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
This paper presents the requirements for the method and extent of testing of non coherent optical radiation at work places, as well as the meters used for tests. The requirements are based on the current standards in the field of optical radiation. The scope of the exposure measurements are presented in conjunction with the current values of MDE. There is a description of the method of determining the angular dimension of radiation source á and how to calculate the effective source radiance from the measured effective irradiance. At the end, the paper presents the recommended frequency of testing and suggestions concerning the content of the study.
PL
W referacie tym, na podstawie zapisów zawartych w aktualnych normach z zakresu promieniowania optycznego, omówiono wymagania dotyczące metody i zakresu badania nielaserowego promieniowania optycznego na stanowiskach pracy oraz stosowanej aparatury pomiarowej. Zakres pomiarów ekspozycji przedstawiono w powiązaniu z aktualnymi wartościami MDE. Omówiono także sposób wyznaczania wymiaru kątowego źródła promieniowania ? oraz metodę obliczania skutecznej luminancji energetycznej źródła na podstawie zmierzonego skutecznego natężenia napromienienia. Na zakończenie referatu przedstawiono wymagania dotyczące częstotliwości wykonywania badań oraz propozycje dotyczące zawartości raportu z badań.
EN
This paper presents the requirements for the method and extent of testing of non coherent optical radiation at work places as well as the meters used for tests. The requirements are based on the current standards in the field of optical radiation. The scope of the exposure measurements are presented in conjunction with the current values of MDE. There is a description of the method of determining the angular dimension of radiation source ? and how to calculate the effective source radiance from the measured effective irradiance. At the end, the paper presents the recommended frequency of testing and suggestions concerning the content of the study.
PL
W artykule opisano metodę oceny maszyn emitujących promieniowanie optyczne, która polega na pomiarze parametrów promieniowania nadfioletowego, widzialnego lub podczerwonego określonych w normach PN-EN 12198 Część 1. i 2. Na podstawie wyników tych pomiarów jest wyznaczana kategoria emisji promieniowania określonej maszyny. Wartość kategorii emisji stanowi podstawę do oceny ryzyka pracowników, którzy mogą być zagrożeni tym promieniowaniem oraz do określenia rodzajów środków w celu ograniczenia emisji tego promieniowania. Następnie scharakteryzowano wymienione rodzaje promieniowań oraz przestawiono przykładowe maszyny, w których procesach technologicznych jest ono wykorzystywane. Zaprezentowaną metodę oceny kategorii emisji wykorzystano do oceny trzech przykładowych maszyn, które emitują promieniowanie: nadfioletowe, widzialne oraz podczerwone.
EN
This article discusses a method of evaluating machines emitting optical radiation, which involves measuring parameters of ultraviolet, visible or infrared light listed in standards PN-EN 12198 Part 1 and 2. The category of radiation of specific machines is determined on the basis of the results of those measurements. The value of emission categories is the basis for assessing the risk of employees exposed to radiation and for determining the types of measures reducing the emission of radiation. This article characterizes those types of radiation and gives examples of machines with the relevant technological processes. The method of evaluating emission categories is shown in three sample machines that emit ultraviolet, visible and infrared radiation.
EN
This paper presents assessment methods for machinery emitting optical radiation. The method is based on described in standard PN-EN 12198 Part 1 and 2 measurements of ultraviolet, visible or infrared radiation parameters. The results of the measurements determine category of radiation emission for certain machinery. Then the example machineries where technological processes use ultraviolet, visible or infrared radiation are presented.
PL
W referacie przedstawiono metodę oceny maszyn emitujących nielaserowe promieniowanie optyczne: nadfioletowe, widzialne lub podczerwone. Ocena ta dokonywana jest podczas obsługi, nastawiania i konserwacji maszyny. Na podstawie tych pomiarów wyznaczana jest kategoria emisji promieniowania w skali od 0 do 2. W artykule przestawiono także przykładowe maszyny, w których procesach technologicznych wykorzystywane jest promieniowanie nadfioletowe, widzialne lub podczerwone. Dokonano również oceny zagrożenia promieniowaniem optycznym na stanowiskach obsługi wybranych maszyn, zgodnie z kryteriami obowiązującymi w naszym kraju.
EN
In this paper, we examine sources of optical radiation and the effects of interaction of specific types of optical radiation i.e. ultra-violet, visible and infra-red, on a human organism. Next, the current criteria for assessing optical radiation hazards and contemporary measurement methods for establishing the total and effective intensity of irradiation with ultra-violet radiation, as well as the intensity of irradiation with infra-red and visible radiation. In the following section, examples of temporary working posts for welders were presented, as used during maintenance works aboard ships. Measurement results for optical radiation at the selected working post were then quoted, accounting for three specific exposure times. The last section contains conclusions drawn from measurement results and interviews with a group of ship hull welders.
PL
W referacie omówiono źródła promieniowania optycznego oraz skutki oddziaływania poszczególnych rodzajów promieniowania, tj. ultrafioletowego, widzialnego i podczerwonego na organizm człowieka. Przedstawiono aktualne kryteria oceny zagrożenia promieniowaniem optycznym oraz metody pomiarów całkowitego oraz skutecznego natężenia napromienienia promieniowaniem UV oraz natężenia napromienienia promieniowaniem podczerwonym i widzialnym. W dalszej części pokazano przykładowe, tymczasowe stanowiska pracy spawaczy podczas wykonywanych prac remontowych na pokładzie statku. Przytoczono wyniki pomiarów promieniowania optycznego na wybranym stanowisku pracy z uwzględnieniem trzech różnych czasów ekspozycji. Zamieszczono wnioski z wyników pomiarów oraz z rozmów z grupą spawaczy kadłubowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.