Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Powłoki MethocelTM zawierające solubilizat mieszaniny ekstraktów roślinnych (PSP) lub polilizynę naniesiono na papier pokryty hydrofobowymi powłokami Aquacer lub Ultralub, poddano starzeniu w temp. 120°C i zbadano działanie przeciwbakteryjne. Badania te wykazały, że powłoka aktywna zawierająca 2% polilizyny uzyskała właściwości antybakteryjne względem bakterii S. aureus oraz E. coli. Proces starzenia nie zmienił powłoki Ultralub i nie pogorszył w sposób istotny jej właściwości przeciwdrobnoustrojowych. PSP dodany do hydrofilowej warstwy nie nadał powłokom właściwości przeciwbakteryjnych.
EN
Papers covered with hydrophobic layers (Aquacer, Ultralub) were coated with antimicrobial layers by M. Mizielińska et al. (2018), aged at 120°C for 24 h and studied for antimicrobial activity against E. coli and S. aureus. The papers coated with polylysine remained active against both strains after the ageing which did influence neither the Ultralub subcoating nor the coating with polylysine.
2
Content available remote Powlekany papier opakowaniowy. Cz. 1, Właściwości mechaniczne i antybakteryjne
PL
Dokonano poprawy właściwości papieru pokrytego hydrofobowymi powłokami Eurocryl 2080, Ecoprint lub Exceval poprzez naniesienie powłoki MethocelTM, zawierającej substancję aktywną: solubilizat mieszaniny ekstraktów roślinnych (PSP) lub polilizynę. Oceniono wpływ wprowadzonych modyfikacji na przeciwbakteryjne właściwości powlekanego papieru oraz na jego właściwości mechaniczne i barierowe. Powlekanie papieru zwiększyło siłę przebicia oraz maksymalną siłę przy zerwaniu. Hydrofobowe powłoki Exceval, Ecroprint i Eurocryl pozwoliły uzyskać papier o zwiększonej barie-rowości względem pary wodnej, a dodatkowa warstwa MethocelTM z polilizyną (2%) lub z PSP (2%) umożliwiła uzyskanie materiału hamującego wzrost szczepów S. aureus oraz E. coli. Najlepsze wyniki uzyskano dla powłoki Eurocryl pokrytej warstwą zawierającą polilizynę.
EN
Papers covered with hydrophobic layers (Eurocryl 2080, Ecoprint, Exceval) were coated with MethocelTM containing 2% of polylysine or 2% of plant extract solubilizate (PSP) to improve their barrier and mech. properties and antimicrobial activity against E. coli and S. aureus. The coating resulted in increasing burst strength at break and tensile at break of the papers. Hydrophobic Exceval, Ecroprint and Eurocryl coatings decreased water vapor permeability of the papers. MethocelTM layer containing 2% polylysine or 2% PSP increased antimicrobial activity against E. coli and S. aureus. The best results were obtained for Eurocryl- covered paper coated addnl. with polylysine-contg. MethocelTM.
PL
Obrazy są niezwykle skomplikowanymi i trudnymi do analizy chemicznej obiektami. Składają się z wielu warstw, które znacząco różnią się pomiędzy sobą pod względem składu oraz struktury. Aby określić budowę i skład chemiczny obrazu, można użyć wielu różnych technik analitycznych, wśród których można wyróżnić techniki: nieinwazyjne, inwazyjne nieniszczące i inwazyjne niszczące próbkę. Jednak dopiero użycie wielu technik daje pełniejszy wgląd w badany obiekt.
EN
Paintings are complex objects and their analysis is difficult and time consuming. Painting consists of many layers, with varying chemical composition and structure. To analyze painting many various analytical techniques, including non-invasive, non-destructive and destructive, may be deployed, but only multi-analytical approach gives the best results.
4
Content available remote Omówienie normy PN-B-02151-4:2015-06 przywołanej w warunkach technicznych 2018
PL
W artykule omówiono podstawowe wymagania wynikające z normy PN-B-02151-4:2015-06 oraz wyjaśniono pojęcia z zakresu izolacyjności akustycznej.
EN
The article discusses the basie requirements arising from PN-B-02151-4-:2015-06 and clarifies certain concepts in the field of soundproofing.
5
Content available remote Systemy dźwiękochłonne do kształtowania akustyki wnętrz
PL
Nauki zajmujące się zjawiskami elektrycznymi czerpią mocno z tego, co podpatrzyliśmy w przyrodzie ożywionej, a elektryczność i procesy życiowe są ściśle ze sobą związane. Czy można pozyskiwać energię z organizmów żywych?
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu stężenia oraz masy cząsteczkowej poli(soli sodowej siarczanu styrenu) (PSS) na wielkość cząstek wodnej dyspersji poli(hydroksyalkanolanów) (PHA). Stwierdzono, że im mniejsza jest masa cząsteczkowa zastosowanego PSS, tym mniejsza jest wielkość cząstek PHA w dyspersji. Spośród analizowanych stężeń najmniejszą wielkość cząstek dyspersji uzyskano przy zastosowaniu PSS o stężeniu 0,25% mas. Otrzymana dyspersja była stabilna po 7 dniach przechowywania. Nie stwierdzono jednak poprawy właściwości barierowych względem pary wodnej papieru powlekanego tą dyspersją. Analiza SEM wykazała na powierzchni papieru obecność miejscowych skupisk PHA zamiast jednolitego filmu.
EN
Soln. of a com. poly(hydroxyalkanoate) in CH₂Cl₂ was dispersed in an aq. soln. of poly(Na styrene sulfonate) (PSS) to produce a stable emulsion for packagings. The size of dispersion particles and emulsion stability decreased with decreasing mol. mass of PSS. No improvement in barrier properties of coated papers against water vapour was obsd.
PL
Wybrane probiotyki kapsułkowano w maśle kakaowym, pakowano w MAP oraz w atmosferze powietrza. Do części kapsułek dodano witaminę C oraz tokoferol. Kapsułki przechowywano przez cztery miesiące w temp. 25°C. Badania wykazały, że immobilizacja i pakowanie drobnoustrojow w MAP spowodowało, że bakterie przechowywane przez miesiąc w temp. pokojowej były stabilne, a ich liczba mieściła się w tym samym rzędzie logarytmicznym. Czteromiesięczny okres przechowywania immobilizowanych probiotyków pakowanych w MAP spowodował spadek ich liczebności o dwa rzędy logarytmiczne. Przechowywanie kapsułek pakowanych bez modyfikowanej atmosfery w temp. 25°C doprowadziło do spadku liczby komorek o 4 rzędy logarytmiczne. Dodatek tokoferolu lub witaminy C nie wpłynął na zwiększenie przeżywalności probiotyków.
EN
The chosen probiotics were encapsulated using cocoa butter as hydrophobic substance and packed in MAP conditions. The vitamin C and tocopherol were used as additives. The samples were stored for 4 months at 25°C. The results of the study showed that the number of bacterial cells that were immobilized and packed in MAP did not decrease after one month of storage in room temperature conditions. The 2 log reduction of the number of viable cells packed in MAP was noticed after 4 months of storage. In comparison to these samples the 4 log reduction of the amount of probiotics packed in air conditions was demonstrated. The antioxidants as additives did not increase the survivability of bacterial cells.
PL
Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań folii otrzymanych z polilaktydu (PLA) oraz polietylenu małej gęstości PE-LD (low-density polyethylene) otrzymywanych metodą wylewania (cast) zawierających w swoim składzie olejek eteryczny z aldehydem cynamonowym (CEO) oraz kompleksy z β-cyklodekstryną (β-CD). Olejek eteryczny w obu postaciach dodawano w celu nadania foliom właściwości antymikrobiologicznych. Stwierdzono, że dodatek 5% CEO oraz 5% kompleksów β-CD/CEO nie wpływa znacząco na jakość mechaniczną folii. Otrzymane folie PE-LD z dodatkiem CEO hamują wzrost bakterii Gram-dodatnich (S. aureus) i Gram-ujemnych (E. coli) o odpowiednio 99,99% oraz 99,81% w porównaniu z czystą folią. Dodatek kompleksów β-CD/CEO hamuje wzrost obu referencyjnych bakterii o 99,99%. Badania folii PLA z CEO wykazały działanie antymikrobiologiczne tylko dla bakterii Gram-dodatnich (S. aureus). Liczba drobnoustrojów zmniejszyła się o 96,45%.
EN
Cinnamic aldehyde and its complex with β-cyclodextrin were added (5%) to the title films, tested then for mech. and antimicrobial properties. The tests did not show any significant deterioration of the mech. properties of the modified films. Cinnamic aldehyde-doped PE-LD films inhibited the growth of both Gram-pos. bacteria (S. aureus) and Gram-neg. bacteria (E. coli) by 99.99% and 99.81%. resp., whereas β-cyclodextrin complex-doped films by 99.99% for both strains. The PLA films inhibited only the growth of Gram-pos. bacteria (S. aureus) by 96.45%.
PL
Zbadano możliwości wykorzystania polihydroksyalkanolanów (PHA) jako powłoki naniesionej na materiał opakowaniowy (papier). Podjęte badania stanowią wstępny etap weryfikacji przydatności PHA wyprodukowanego na bazie wody odpadowej pochodzącej z produkcji papieru (koncepcja zamkniętego obiegu w przemyśle papierniczym). Zastosowanie powłok PHA otrzymywanych metodą rozpuszczalnikową poprawia barierowość papieru niezależnie od jego gramatury. Barierowość powlekanego papieru wzrasta wraz z grubością naniesionej powłoki. Powlekany papier może być swobodnie poddany recyklingowi w każdej instalacji przetwórstwa papieru (kategoria A), co umożliwia zamknięcie obiegu w przemyśle papierniczym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
EN
Eight com. polyhydroxyalkanoates were used for coating packaging paper to decrease the water vapor permeability. The barrier properties of the coatings increased with increasing the thickness of the barrier layer.
PL
W artykule przedstawiono nowe wymagania dotyczące akustyki. Omówiono zagadnienia pogłosu, transmisji mowy oraz chłonności akustycznej. Przedstawiono wymagania akustyczne stawiane obiektom biurowym i sportowym, salom i pracowniom szkolnym, salom audytoryjnym i wykładowym oraz innym po-mieszczeniom o podobnym przeznaczeniu.
EN
The article presents the new acoustic requirements. The issues discussed include reverberation, speech transmission, and sound absorption. There is also a presentation of acoustic requirements for office buildings, sports facilities, rooms/labs in schools, auditoriums/lecture halls, and other rooms with similar designation.
13
Content available remote Akustyka wnętrz budynków oświatowych
PL
W artykule przedstawiono w zarysie główne problemy związane z akustyką wnętrz budynków oświatowych: negatywny wpływ hałasu i nadmiernej pogłosowości pomieszczeń na użytkowników tych pomieszczeń, wymagania polskiej normy oraz wskazówki dotyczące możliwych rozwiązań technicznych.
EN
The article outlines the key issues related to sound properties inside school buildings: the negative effect that noise and excessive reverberation has on the users of these premises, the requirements of the Polish Standards, and indications of available engineering solutions.
PL
Artykuł obejmuje problematykę zmiany zasięgu prawa własności gruntów, graniczących z wodami płynącymi. Szczegółowe badania przeprowadzone zostaną na działkach ewidencyjnych, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Ropa - obszar miasta Biecz. Otrzymane dane umożliwią stwierdzenie, w jakim zakresie wody płynące powodują zmiany dotychczasowych granic działek ewidencyjnych, wymuszając ponowne ustalenie linii brzegowej oraz jaki jest wpływ oddziaływania wód na rolniczą przestrzeń produkcyjną.
EN
The article covers the issue of changes in the scope of ownership of land bordering with the flowing waters. Detailed studies will be carried out on registered parcels of land, in the direct neighborhood of the river Ropa - the area of the city Biecz. The data obtained will allow to determine in what extent the flowing waters cause changes in the existing boundaries of the parcels, forcing a re-determination of the coastline, and what is the effect of the influence that waters have on the agricultural production area.
PL
Artykuł omawia proces tworzenia trójwymiarowego modelu ostańca jako metody inwentaryzacji pomników przyrody nieożywionej. Przedmiotem badań był jeden z najbardziej znanych pomników przyrody nieożywionej w Polsce, jakim jest Maczuga Herkulesa znajdująca się w Ojcowskim Parku Narodowym. Model 3D skałki powstał na podstawie danych geometrycznych, które pozyskano przy wykorzystaniu naziemnego skaningu laserowego (TLS). Technologia ta jest z powodzeniem stosowana między innymi do dokumentacji zabytków, zarówno pochodzenia antropogenicznego (budowli, dzieł sztuki), jak i pomników przyrody. W celu stworzenia modelu Maczugi Herkulesa zaplanowano i przeprowadzono pomiar skanerem laserowym Leica Scan-Station C10. Dodatkowo podczas prac terenowych założono i pomierzono osnowę geodezyjną przy wykorzystaniu metody tachimetrycznej i satelitarnej. Miało to na celu dokładne zlokalizowanie obiektu w państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz późniejsze nadanie punktom modelu współrzędnych w geodezyjnych układach odniesienia. Prace kameralne obejmowały stworzenie modelu 3D ostańca na podstawie pozyskanej chmury punktów reprezentującej cały obiekt. Wynikowa chmura punktów i utworzony model 3D mogą w przyszłości służyć jako dane pierwotne potrzebne do badania okresowych zmian geometrii ostańca. W artykule wykazano, że zastosowana metodyka pozyskiwania danych przestrzennych przy wykorzystaniu naziemnego skaningu laserowego pozwala na zarówno szybkie, jak i wierne odwzorowanie geometrii rzeczywistego obiektu w postaci trójwymiarowego modelu numerycznego.
EN
This article discusses the process of creating a three-dimensional model of a rock as an inventory method of inanimate nature monuments. The subject of the research was one of the best-known monuments of inanimate nature in Poland, namely the Maczuga Herkulesa situated in the Ojcowski National Park. The 3D model of the rock was created on the basis of geometric data which was acquired with the usage of Terrestrial Laser Scanning. This technology has been successfully applied, among others things, to document monuments, both of anthropogenic (buildings, works of arts) and natural origin. In order to create a model of the Maczuga Herkulesa rock, the measurements by means of Leica ScanStation C10 laser scanner was planned and conducted. Additionally, a control network was created and measured during field works by means of tacheometric and satellite methods. It was aimed at the precise localisation of the object in the National Spatial Reference System, as well as at marking the points of the model with coordinates in the current reference systems. The analysis included the creation of a 3D model of the rock on the basis of the obtained point cloud representing the whole object. In the future, the point cloud and the created 3D model can serve as initial data, which are necessary in order to define periodic changes in monadnock geometry. It was proved in the article that the applied method of acquiring spatial data by means of terrestrial laser scanning enables both fast and accurate transfer of the real object’s geometry to a three-dimensional numeric model.
EN
The silver nanopowder pastes are relatively new kind of nanomaterials that exhibit interesting and useable properties. Research in field of preparing contacts for silicon solar cells with silver nanopowder will be continued to obtain rational results which enable to evaluate the new kind of contacts with respect to possible application in larger scale.
PL
Spożycie soli w wielu krajach przekracza 5 g/dobę (zalecenie Światowej Organizacji Zdrowia) - w krajach rozwiniętych wynosi średnio ponad 9 g/dobę. W Polsce jest znacznie wyższe, w grupie mężczyzn nawet 2-3 razy przekracza zalecenie WHO. Nadmiar soli (sodu) w diecie jest istotnym czynnikiem rozwoju nadciśnienia tętniczego, które z kolei przyczynia się do powstawania chorób sercowo-naczyniowych, udaru mózgu i chorób nerek. Problem jest na tyle poważny, że WHO oraz KE zalecają wprowadzanie narodowych programów zmniejszenia spożycia soli w poszczególnych populacjach. Wiele krajów w różnym czasie podjęło takie inicjatywy, m.in. Finlandia, Wielka Brytania, Irlandia, USA, Kanada, Polska.
EN
Salt intake in many countries exceeds 5 g/day (the recommendation of the World Health Organization); the average in developed countries amounts to more than 9 g /day. Salt intake in Poland is 2-3 times higher in relation to WHO recommendation, and male population shows particularly high intake levels. Excess salt (sodium) intake is a major factor of the development of hypertension, which in turn predisposes to the emergence of cardiovascular diseases, stroke and kidney diseases. The problem is so serious that the WHO and the European Commission recommended the introduction of national programs to reduce salt intake in different populations. Many countries, at various time periods, have developed salt reduction programs, i.a. Finland, United Kingdom, Ireland, USA and Canada. The same applies to Poland.
EN
Color is one of the most important components of a historical work of art. Natural materials used for dyeing belong to few classes, three the most important among them are: mordant (e.g. weld, madder, cochineal), vat (e.g. indigo, Tyrian purple), and direct dyes (e.g. saffron, annato, turmeric). The most often used are mordant dyes — their shades appear thanks to the formation of complexes, which are constituted by the combination of dyestuff color components and metal ions. Identification of natural dyestuffs is an important target in the scientific examination of paintings, textiles, illuminated manuscripts, and colored printings or maps, as well as it plays an essential role in archaeometry, conservation, and restoration of works of art. Furthermore, it creates a serious challenge for analytical chemistry, since an amount of the sample is usually restricted to micrograms or even less. Most dyestuffs contain more than one coloring substancematter, and analytical methods used for their identification must include a separation step, performed mainly with the use of chrom atography or related techniques. In the analysis of art objects, the most suitable detector is mass spectrometer (MS). The most typical ionization modes utilized in MS techniques are electron . impact ionization (El), classical chemical ionization (CI), atmospheric pressure chemical ionization (APCI), electrospray ionization (ESI), fast atom bombardment (FAB), and matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF-MS). The choice of proper instrumentation is limited by the properties of the analyzed samples and their preliminary chemical treatment.
PL
Barwa jest jednym z naj ważniej szych komponentów historycznych dziel sztuki. Naturalne substancje używane do barwienia należą do kilku klas, z których najważniejszymi są: barwniki zaprawowe (m.in. rezeda, marzanna farbierska, koszenila), kadziowe (indygo, purpura Tyryjska) i bezpośrednie (szafran, annato, turmerik). Najszersze zastosowanie znajdowały barwniki zaprawowe, których odcienie wydobywano wiążąc je w kompleksy z odpowiednio dobieranymi jonami metali. Identyfikacja barwników jest istotnym elementem kompleksowych badań warstw malarskich, tkanin, iluminowanych rękopisów, barwnych druków i map, a badania te odgrywaj ą ważną role w archeometrii, konserwacji i restauracji dziel sztuki. Nie należą one do prostych działali analitycznych, miedzy innymi z racji bardzo małych (rzędu mikrogramów) ilości próbek poddawanych analizie. Większość naturalnych materiałów stosowanych w barwi arstwie jest mieszaninami wielu substancji kolory żujących (i nie tylko). Z tego względu procedury analityczne stosowane do ich identyfikacji muszą zawierać etap rozdzielania, zwykle chromatograficzny lub z użyciem technik pokrewnych chromatografii. Najbardziej odpowiednimi detektorami w używanych zestawach aparaturowych są spektrometry mas (MS) zjonizacją: elektronami (El), chemiczną(CI), chemiczną pod ciśnieniem atmosferycznym (APCI), za pomocą elektrorozpraszania (ESI), bombardowania szybkimi atomami (FAB), a także desorpcji laserowej wspomaganej przez matryce i przy użyciu analizatora czasu przelotu (MALDI-TOF-MS). Wybór wariantu aparaturowego jest uzależniony od właściwości analizowanego materiału i sposobu chemicznego przygotowania próbki.
PL
W reakcji eteryfikacji gliceryny izobutenem zastosowano grupę stałych katalizatorów kwasowych opartych na Nafionie. Stosowano różne techniki tworzenia kompozytów Nafionu w celu zwiększenia jego powierzchni katalitycznej. Osiągnięto zwiększenie selektywności procesu eteryfikacji i znaczne ograniczenie ubocznych reakcji tworzenia dimerów izobutenu. Te same układy katalityczne zastosowano w procesie estryfikacji kwasów tłuszczowych izobutenem uzyskując względnie wysoką wydajność estrów.
EN
Nafion H(10 and 20%)-on-SiO2 (Aerosil 200) prepd. by impregnation in resp. H2O and MeOH, and for comparison, Amber- lyst 35 dry, Nafion NR50 and SAC-13, BET surface 65, 125, 45, 0.02, and 200 m2/g, resp., were examd. as catalysts in etherification of glycerol (90°C, 17 atm, 6 hrs, glycerol/iso- butene 1:5 by moles, catalyst 5%) and esterification of oleic acid (90oC, 6 hrs, acid/isobutene 1:2 by moles, catalyst 7% reactants wt. basis) run with a com. (11.4:28.4:60 w/w) isobutane-1-butene-isobutene fraction. The 10% and the 20% composites had comparable acid strengths (0.18 and 0.21 meq H+/g, resp.), were more active than the ref. catalysts, converted glycerol in 90.5 and 81.2%, resp. (98% selectivity toward tert-Bu ethers) and oleic acid in 50+% each, and gave only 2.4 and 7.8% isobutene dimers in the etherificate.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.