Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  moc pozorna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
A new definition formula for apparent power of the three-phase system is justificated. It is the average geometric value of the currents power losses and short circuit power of the voltage source loaded by transmission line resistances. The Buchholz's apparent power formula follows from this definition as a special case if both zero sequence components of currents and voltages are nil. Under unbalanced voltage the meaning of apparent power in accordance with proposed formula may exceed Buchholz's one more than on 10%. The generalized definition formula for introduced by Professor Fryze concept of power system’s active current is grounded. It is part of the short-circuit current that is equal to ratio between load power and short-circuit power of the voltage source. In such way specified active current provides up to 15% power losses gain in the transmission line compared to the original Fryze’s definition in the presence of voltage zero-sequence component.
PL
Opracowano nową formułę określającą pozorną moc układu trójfazowego. Jest to średnia wartość geometryczna strat prądu i mocy zwarciowej źródła napięcia obciążonego rezystancją kabla. Wzór na pozorną moc Buchholza wynika z tej definicji jako szczególnego przypadku, gdy oba składniki zerowej sekwencji prądów i napięć są zerowe. Przy niezrównoważonym napięciu pozorna wartość mocy zgodnie z proponowaną formułą może przekroczyć wartość formuły Buchholza o więcej niż 10%. Przedstawiono uogólnioną formułę determinującą koncepcję prądu czynnego systemu elektroenergetycznego wprowadzoną przez Profesora Fryzego. Jest to część prądu zwarciowego, równa stosunkowi mocy obciążenia i mocy zwarciowej źródła napięcia. W ten sposób określony prąd czynny zapewnia do 15% wzrost strat mocy w linii transmisyjnej w porównaniu z pierwotną definicją Fryze'a w obecności składowej zerowej napięcia.
PL
pracy wykazano, że wartości mocy biernej, obliczone na podstawie składowych wektorów przestrzennych napięcia i prądu zgodnie ze znaną formułą, mogą być ujemne, pomimo że napięcie wyprzedza w fazie prąd. Dotyczy to układów wielofazowych, w tym trójfazowych maszyn prądu przemiennego, w których nastąpiła zmiana kolejności faz. Zaproponowano skorygowaną formułę obliczania mocy biernej układu wielofazowego dla przypadku przeciwnej kolejności faz oraz podano interpretację matematyczną.
EN
In the paper it is shown, that values of reactive power, calculated on the basis of components of voltage and current space vectors in accordance with the well-known formula, may be negative, even though the current is lagging relative to the voltage. This concerns multi-phase systems, incl. three-phase electric machines of alternating current, in which a phase sequence has been reversed. The corrected formula for calculation of reactive power of multi-phase system for the case of reverse phase sequence is suggested and the mathematical interpretation is added.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia analizy mocy w układach z nieliniowym odbiornikiem energii oraz adekwatne wyniki pomiarów mocy pobieranej przez obrabiarkę CNC. Pomiary wskazują na duże odkształcenie prądu pobieranego przez obrabiarkę, jednak pomimo tego spełnione jest równie mocy w swej podstawowej postaci. Jednocześnie pomiary potwierdzają teorię mówiącą, iż moc czynna przenoszona przez wyższe harmoniczne posiada ujemna wartość.
EN
This article presents selected issue of power analysis in non-linear energy receiver systems and the corresponding power measurement results of a CNC machine tool. Measurements indicate a large distortion of the current consumed by the machine, yet nevertheless the power equation in its basic form is met. At the same time measurements confirmed the theory, that the active power transmitted by the higher harmonics has a negative value.
PL
Praca jest próbą spojrzenia, z punktu widzenia techniki mikrofalowej, na zagadnienia do techniki mikrofalowej nienależące: na zjawiska dotyczące mocy w sieciach energetycznych oraz na obwody prądu stałego. W pierwszym przypadku motywacją do takiego podejścia jest tocząca się wśród elektryków dyskusja dotycząca interpretacji zjawisk fizycznych,związanych z oscylacjami mocy biernej. Wychodząc z założenia, że równania Maxwella wyjaśniają wszystkie makroskopowe zjawiska elektromagnetyczne, zastosowano technikę mikrofalową do obwodów 50-hertzowych, ilustrując rozwiązania przykładami. W technice mikrofalowej do wyjaśniania zjawisk związanych z mocą używa się opisu za pomocą jedynie dwóch fal przenoszących moce czynne; nie używa się w niej pojęcia mocy biernej do opisu do zjawisk energetycznych (choć tu go użyto w celach porównawczych). Rozważania ograniczono do jednofazowych przebiegów sinusoidalnych. Podejście to pozwoliło na odkrycie zjawiska zmiany wartości współczynnika mocy (cos φ) wzdłuż jednorodnej bezstratnej linii przesyłowej. Na zakończenie pokazano, że w obwodach prądu stałego fale również istnieją, chociaż nie można ich zmierzyć. Podstawą takiego stwierdzenia jest przekonanie, że zjawiska fizyczne nie zmieniają się „nagle”; tzn., że pochodne po czasie muszą być skończone.
EN
The paper describes the use of microwave technique methods in the power phenomenon in electric power lines, which do not belong to the microwave technique at all. Starting from the assumption that Maxwell’s equations explain all macroscopic electromagnetic effects, the microwave method to the 50Hz circuits has been applied and the results have been illustrated by examples. Finally, it is explained that waves in DC circuit also exist, although, it is impossible to measure them. The reason to claim such conclusion results from the fact that physics does not change instantly.
5
Content available remote Napędy przekształtnikowe. Którą ofertę wybrać?
PL
Inżynier nie ma możliwości bycia specjalistą w przypadku każdego typu sterowników czy napędów, natomiast firma nie może zajmować się każdym rodzajem systemów automatyki. Wybór dostępnych na rynku produktów jest tak wielki, że bez rzeczowej analizy wyrobów i rozmów ze specjalistami trudno dziś odnaleźć się w gąszczu bogatych ofert.
PL
W artykule opisano zintegrowany układu do poprawy jakości energii elektrycznej UPQC (ang. Unified Power Quality Conditioner). Budowa układu UPQC oraz sposób dołączenia jego do sieci zasilającej prądu przemiennego zarówno jednofazowej jak i trójfazowej umożliwiają skuteczną kompensację niepożądanych zakłóceń występujących w przebiegach napięć zasilających odbiorniki jaki i prądach pobieranych przez nieliniowe odbiorniki. W artykule przedstawiono podstawową topologię układu. Przeprowadzone badania układu UPQC potwierdziły jego pozytywny wpływ na jakość energii elektrycznej. Uzyskano istotną poprawę parametrów energii elektrycznej. Zintegrowany układ do poprawy jakości energii elektrycznej UPQC może być stosowany wszędzie tam gdzie wymagana jest energia elektryczna o wysokiej jakości spełniająca wymagania normy PN-EN 50160.
EN
This paper describes the digital model and the actual Unified Power Quality Conditioner. Construction and connection of UPQC to the AC mains allows for effective compensation of unwanted interference occurring in waveforms voltages and currents of non-linear loads. This article presents an overview of the topology and control strategies.The study of the UPQC confirmed its positive impact on the power quality. The UPQC can be used anywhere where electrical energy is required for high-quality power according to standard PN-EN 50160.
7
Content available remote Moce w komutowanych obwodach elektrycznych. Spektralne rozproszenie mocy
PL
Autor opisuje definicje różnych rodzajów mocy elektrycznej w odniesieniu do prostego obwodu o zmiennej strukturze, w którym występuje zjawisko spektralnego rozproszenia mocy i konwersji mocy. Autor ilustruje względność pomiarów wielkości w obwodach elektrycznych. Wyjaśnia metodę analizy nieliniowych , komutowanych obwodów elektrycznych.
EN
The author interprets different types of electric power in relation to the circuit with alternating structure. The phenomena of spectral dispersion of energy (power) as well as the conversion of energy are described. The author illustrates relativity of measurement of electrical magnitudes in electrical circuits. The design principle for analysing the non-linear, electrically commutated circuits is also explained.
EN
We present a dynamic decomposition of apparent power in a polyphase network, based on measurements taken within a portion of a single cycle of the ac fundamental. We show that two time samples suffice for a definition that provides an attractive trade-off between computational cost and dynamic performance. The sub-cycle (or near-instantaneous) metrics that we introduce connect the time- and frequency–domain approaches in a natural way, and address the key weaknesses of the existing instantaneous decompositions. Furthermore, our power metrics are amenable to refinements via symmetrical components, thus connecting with concepts commonly used in system protection. We illustrate the sub-cycle decomposition via two polyphase examples: one of conceptual interest, the other an actual industrial voltage sag event.
PL
Przedstawiono dynamiczny rozkład mocy pozornej w obwodzie wielofazowym, oparty na pomiarach w części pojedynczego okresu harmonicznej podstawowej. Pokazano, że dwie próbki wystarczają dla defininicji, która jest atrakcyjnym kompromisem pomiędzy kosztem obliczeniowym a zachowaniem dynamicznym. Wprowadzone pod-okresowe (lub niemal-chwilowe) macierze, łączą podejście w dziedzinie czasowej z podejściem w dziedzinie częstotliwości w sposób naturalny i dotycza˛ kluczowej słabości istniejących rozkładów chwilowych. Ponadto, wprowadzone macierze mocy są podatne na uproszczenia z pomocą składowych symetrycznych, nawiązując w ten sposób do metod powszechnie stosowanych w technice zabezpieczeniowej. Rozkład pod-okresowy ilustrowany jest dwoma przykładami wielofazowymi: jeden o charakterze poznawczym i drugi dotyczący przemysłowej zapaści napięcia.
PL
Wstęp i cele: W pracy przedstawiono sposób analityczno-numeryczny wyznaczania wartości mocy wydzielanej na próbkach walcowych kompozytowych przez prąd upływnościowy powierzchniowy w ujęciu teorii perkolacji. W przyjętym modelu sformułowano w zapisie macierzowym prąd perkolacji, impedancję i moc wydzielaną na powierzchni próbek kompozytowych. Celem pracy było wyznaczenie wartości mocy traconej na powierzchni próbek kompozytowych. Materiał i metody: Podstawą opracowania była literatura dotycząca perkolacji. Badania starzeniowe oparto metodzie MGR (ang. Merry-Go-Round) dla próbek kompozytowych. Zastosowano metodę tak analityczno-numeryczną jak i doświadczalną. Wyniki opracowano numerycznie w programie MathCAD. Wyniki: W wyniku obliczeń analityczno-numerycznych uzyskano wartości mocy pozornej wydzielanej na powierzchni badanych próbek kompozytowych. Opracowano graficznie charakterystyki mocy pozornej. Wniosek: Podczas badania starzeniowego próbki kompozytowej metodą MGR, po osiągnięciu progu perkolacji następuje wzrost mocy pozornej wydzielanej na jej powierzchni.
EN
Introduction: Analytical and numerical determination of power occurring on cylinder composite samples by surface leakage current in the aspect of percolation theory have been presented in the paper. In the given model the value of percolation current, impedance and power occurring on the samples have been defined in matrix notation. Some determinations of power in the aspect of percolation theory have been elaborated in the paper. The main aim of the paper is some determination of apparent power values on the surface of composite samples. Material and methods: The basis of the study was literature contained percolation theory. The study was based on aging method MGR (Merry-Go-Round) for composite samples. In the paper have been used not only the analytical and numerical but also some experimental method. The results have been numerically elaborated in the MathCAD program. Results: Using some analytical and numerical calculations have been obtained the values of apparent power emitted on the surface of the tested composite samples. The apparent power characteristics have been graphically elaborated in the study. Conclusion: During the senescence study of the composite sample by MGR method, after reaching the percolation threshold there is an increase apparent power emitted on its surface.
10
Content available remote Fryze - Buchholz - Depenbrock: a time-domain power theory
EN
Several power theories trying to explain the difference between the physically defined active power and the apparent power are known – and under discussion. This paper gives an overview of a universal time-domain power theory mainly developed by Fryze, Buchholz and Depenbrock. It is verified by theoretical considerations and explained by examples. The theory allows the assessment of loads concerning effectivity of energy transfer and the application-specific splitting of currents into desirable and undesirable components – which in turn can, e.g., be compensated.
PL
Szereg teorii mocy stara się wyjaśnić różnice między fizycznie zdefiniowaną mocą czynną a mocą pozorną i zagadnienie to jest ciągle dyskutowane. Niniejszy artykuł przedstawia uniwersalną teorię mocy w dziedzinie czasowej rozwinięta głównie w pracach Fryzego, Buchholz’a i Depenbrock’a. Potwierdzona jest ona teoretycznie i wyjaśniona na przykładach. Teoria ta umożliwia ocenę obciążeń odnośnie skuteczności przesyłu energii oraz zastosowań odnośnie rozkładu prądów na składowe użyteczne i nieużyteczne, które mogą być następnie kompensowane.
PL
Przedmiotem artykułu, który stanowi drugą część opisu właściwości energetycznych i energetyczno-jakościowych obwodów elektrycznych z przebiegami niesinusoidalnymi okresowymi [63], jest uzasadnienie tezy, że „teoria mocy” dla ww. obwodów winna się opierać na wielkościach mających jednoznaczną interpretację fizykalną (prąd, napięcie, ich wielkości skuteczne, moc chwilowa, moc czynna oraz moc pozorna).
PL
Przedmiotem artykułu są właściwości energetyczne trójprzewodowych obwodów trójfazowychz przebiegami sinusoidalnymi. Jest więc on ograniczony w przeciwieństwie do poprzednich artykułów tej serii do szczególnych przebiegów okresowych. Nie można jednak opisać i wyjaśnić właściwości energetycznych obwodów trójfazowych z przebiegami okresowymi bez poprawnego opisu i interpretacji zjawisk energetycznych w takich obwodach z przebiegami sinusoidalnymi. Artykuł omawia i porównuje sposoby definiowania mocy pozornej w obwodach trójfazowych, pokazując, że powszechnie stosowane definicje tej mocy błędnie charakteryzują obciążenie źródeł zasilania w obwodach niezrównoważonych, to jest w obwodach różniących się impedancją faz odbiornika, a zatem prowadzą do błędnej wartości współczymnika mocy. Nie ma też obecnie przekonującej interpretacji zjawisk energetycznych w obwodach trójfazowych. W szczególności, nie można tłumaczyć obecności mocy biernej w takich obwodach oscylacją energii między źródłem zasilania a odbiornikiem. Opis i interpretacja zjawisk energetycznych w obwodach trójfazowych oparte są w niniejszym artykule na rozkładzie prądu zasilania takich odbiorników na trzy ortogonalne składowe energetyczne, mianowicie, na prąd czynny, bierny oraz prąd niezrównoważenia. Artykuł wprowadza ponadto pojęcia admitancji równoważnej oraz admitancji niezrównoważenia odbiornika trójfazowego, omawia także współczynnik mocy w takich układach i jego poprawę poprzez kompensację prądu biernego i prądu niezrównoważenia.
EN
Power properties of three-wire, three-phase systems witki sinusoida) voltages and currents are the subject of this paper. A faultless interpretation of these properties in Buch systems witki sinusoida) voltages and currents is indispensable for their description and interpretation in systems witki periodic voltages and currents. The paper discusses definitions of the apparent power in three-wire, three-phase systems and demonstrates, that the commonly used definitions of the apparent power describe erroneously the source loading in inbalanced systems. Also, the common interpretation of the power phenomena in three-phase systems is not convincing. In particular, the presence of the reactive power cannot be explained by the energy oscillation between the supply source and the load. The interpretation of the power phenomena in threephase systems is based on the supply current decomposition roto three orthogonal current components, namely, the active, reactive and unbalanced currents. Also, the paper introduces the concept of the equivalent and unbalanced admittances of three-phase loads. The paper discusses, moreover, the power factor improvement in sutki systems by compensation of the reactive and unbalanced currents.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.