Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bio-waste
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, musi dostosowywać się do wielu wymogów. W nadchodzących latach jednym z takich wyzwań jest osiągnięcie przez wszystkie kraje członkowskie odpowiednich poziomów recyklingu.
EN
The aim of the present study was to assess the vermicomposting process in a household vericpomoster as a way of organic fraction of municipal solid waste (OFMSW) treatment. Household bio-waste of fruit, vegetable and indoor plants origin was composted at vertical continuous feeding vermireactor for almost two years. The vermicomposter contains four boxes placed above each other; the capacity of each box was 15 dm3. Only once a box has been filled, the waste was inserted into the following box. The dynamics of parameters pH and electrical conductivity (EC) were monitored in time. Values of pH were not modified significantly during vermicomposting and fell into the value range 6-8 as required for composts. The values of EC in case of boxes 1 and 2 were initially relatively low (4-5 mS·cm-1) corresponding to the values of home composts while the initial value of EC of box 3 and later values of boxes 1 and 2 (7-9 mS·cm-1) corresponding to the values of industrial composts. The gradual addition of bio-waste, 12-15 kg of raw bio-waste can be composted in one box. The results of the study have shown that the use of a home vermicomposter is a viable way for OFMSW treatment.
3
Content available Biomass as a major component of pellets
EN
The article describes the quality parameters of the selected elements of biomass as a potential ecological biofuel. Several selected elements of a type of biomass were tested to determine the calorific value, humidity, content of sulfur and amount of ash produced in burning process. The concept of biomass and the legal aspects of its combustion are described. The research of biomass samples revealed that they may be turned into a high-energy, ecologically solid biofuel. Production of biofuel from the tested biomass does not require any additional binders. Studies have shown that the tested material can also act as a component of composite pellets. The quality parameters of such pellets can be determined with the composite calculator that is described in this article. The article also describes the technical aspects of the pellet production line, which should be applied to produce good-quality pellets from the tested types of biomass.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu kompostowania dla trzech rodzajów odpadów biologicznych: pulpy pomidorowej, pulpy marchwiowej i pulpy jabłkowej. Badania przeprowadzono w specjalnie skonstruowanych adiabatycznych bioreaktorach zaopatrzonych w odpowiednie czujniki oraz sterowany system napowietrzania. W celu uzyskania odpowiedniej porowatości wymieszano wymienione odpady z żytnią słomą w tych samych proporcjach. Dokonano także obliczeń energetycznych obrazujących możliwość odzyskania nadwyżek energii, bez wpływu na jakość procesu kompostowania. Najlepszy wynik otrzymano przy kompostowaniu mieszaniny z pulpą pomidorową - 3386,1 kJ*kg-1.
EN
This paper presents the results of the research process of composting for three types of biological waste: tomato pulp, carrot pulp and apple pulp. The test was conducted in a specially constructed adiabatic bioreactors with appropriate sensors and controlled system of aeration. In order to obtain adequate porosity the mentioned waste was mixed with rye straw in the same proportions. Energy calculations presenting the ability to recover surplus energy were carried out without effect on the quality of the composting process. The best result was obtained with composting the mixture with tomato pulp - 3386.1 kJ*kg-1.
PL
Liczba obiektów służących zagospodarowaniu odpadów rośnie. Tylko w okresie letnim przekazano do eksploatacji kilka zakładów oraz instalacji przetwarzania odpadów wyposażonych w nowoczesne technologie.
6
Content available remote Technologie przetwarzania odpadów biodegradowalnych
PL
Zadaniem priorytetowym w zakresie gospodarki odpadami w Polsce jest znaczne zmniejszenie strumienia odpadów organicznych ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania. Z założeń przyjętych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami wynika, że do 2007 roku, należy wybudować instalacje do ich przetwarzania o przepustowości 430 tys. Mg. Przetwarzanie odpadów może być prowadzone na drodze tlenowej (kompostowanie) i beztlenowej (fermentacja metanowa), lub w kombinacji obu tych technologii. W artykule przedstawiono możliwe do zastosowania w Polsce technologie kompostowania i fermentacji odpadów ulegających biodegradacji. Omówiono systemy kompostowania w pryzmach, kontenerach i komorach, wieżach i w bębnach kompostowniczych oraz metody fermentacji jednostopniowej, wielostopniowej i dwufazowej, realizowane w technologii „mokrej" i „suchej".
EN
Considerable reduction of organic bio-waste stream directed to landfills is the essential task for waste management in Poland. From the assumptions contained in the National Plan of Waste Management results necessity of construction up to 2007 of waste treatment installations of capacity of 430 thousand Mg. Waste treatment may be performed using an aerobic method (composting) and an anaerobic method (methane fermentation) or in processes being combination of the above methods. In the paper are presented possible for use in Poland technologies of bio-waste composting and fermentation. There are discussed composting systems in heaps, containers and chambers, in composting towers and drums and methods of single, multi and two-stage fermentation performed using „wet" and „dry" technology.
7
Content available remote Sludge characterization: a necessary support to regulations
EN
Sludge management is one of the critical issues facing modern society due to the fast increase in its production as a result of extended sewerage, new work installations and up-grading of existing facilities. The need for a regular and environmentally safe utilization and disposal of sludge of different origin is well recognized by the EU countries, whose sludge management policy is addressed to both (i) the development of treatment methods able to reduce the mass production and (ii) the application of reuse options instead of simple disposal ones. At present, the shape of sludge regulations in Europe is undergoing a period of great changes: a new Directive on land application will revise the previous one almost completely, and the production of a new Directive generally addressed to "bio-waste" has been undertaken to encourage prevention, reduction, and reuse of sludge. However, to properly perform sludge management, and correctly fulfill the legal requirements, the definition of standardized characterization methods and procedures is necessary. For this reason, the European Committee for Standardization (CEN) has established the Technical Committee 308 (TC308) whose scope is the standardization of methods and procedures employed for sludge characterization, and the production of guidelines for good management practice. In this paper the recent developments of work carried out by CEN/TC308 are outlined.
PL
Gospodarka osadowa jest jednym z podstawowych problemów dotyczących współczesnego społeczeństwa. Jest to spowodowane szybkim wzrostem masy osadów w wyniku rozbudowy systemów kanalizacji, budowy nowych instalacji oraz ulepszania już istniejących urządzeń. Potrzeba systematycznej oraz bezpiecznej dla środowiska utylizacji i usuwania osadów różnego pochodzenia jest uznawana przez kraje Unii Europejskiej, których polityka gospodarki osadami jest ukierunkowana zarówno na: (i) rozwój metod oczyszczania umożliwiających redukcję masy wytwarzanych osadów oraz (ii) wykorzystanie osadów zamiast ich usuwania. Obecnie w Europie przepisy i regulacje dotyczące osadów są w fazie istotnych zmian. Nowa dyrektywa dotycząca wykorzystania osadów ściekowych w rolnictwie ma zastąpić prawie w całości dotychczas obowiązującą. Podjęto także prace nad nową dyrektywą dotyczącą bioodpadów, która ma m.in. zachęcić do zapobiegania powstawaniu osadów oraz ich redukcji i wykorzystania. Jednakże, aby gospodarka osadami była prowadzona właściwie i zgodnie z wymaganiami prawnymi, niezbędne jest ustalenie definicji znormalizowanych metod i procedur dotyczących charakterystyki osadów. Z tego powodu Europejski Komitet Standaryzacji powołał Techniczny Komitet 308 (Technical Committee 308), w którego zakresie prac znalazły się: normalizacja metod i procedur stosowanych do charakterystyki osadów oraz opracowanie zaleceń dla prawidłowej gospodarki osadami. W artykule przedstawiono efekty ostatnich prac prowadzonych przez Europejski Komitet Standaryzacji oraz Techniczny Komitet 308.
EN
In recent years the technique of digestion of separate collected organic waste became more and more important in Germany. The quality of the solid residues of the compost of anaerobic digestion is of great importance for utilisation and marketing. When using a wet treatment process, a lot of wastewater is produced, which is reused as process water. These aspects have to be taken into account for a treatment concept and the degradation process. In investigations, sponsored by the German Federal Foundation for Environment, a survey of the digestion residues quality and their composts from different bio-waste digestion plants in Germany was given. The influence of the process management (wet/dry, meso-/thermophilic) on the product quality was determined, and the latter was compared with composts from aerobic treatment of bio-waste. A second project, sponsored by the Oswald Schulze Foundation, focused on the composition of wastewater from bio-waste digestion plants. The technical investigations of a single- -staged wet digestion comprised the influence of process water circulation, of the waste type (separate collected bio waste, kitchen waste) and of the process temperature on the process water composition. It became apparent that the closed substance cycle of the process water lead to a distinct increase of the concentration of the ingredients and that inhibition of the anaerobic degradation process might arise.
PL
W ostatnich latach w Niemczech wzrosło zainteresowanie procesem fermentacji gromadzonych oddzielnie odpadów organicznych. Jakość kompostu oraz stałych pozostałości po procesie fermentacji beztlenowej ma ogromne znaczenie dla ich utylizacji i wprowadzenia na rynek. Zastosowanie procesu mokrego oczyszczania powoduje wytwarzanie znacznych ilości ścieków, które można ponownie wykorzystać jako wody procesowe. Wymienione aspekty należy uwzględnić zarówno na etapie opracowania koncepcji unieszkodliwiania, jak i podczas fermentacji bioodpadów. W projekcie badawczym finansowanym przez German Federal Foundation for Environment przeprowadzono analizę jakości pozostałości fermentacyjnych oraz kompostu z różnych instalacji fermentacyjnych bioodpadów w Niemczech. Określono wpływ sposobu prowadzenia procesu (mokry/suchy, mezofilny/termofilny) na jakość produktu, którą później porównano z jakością kompostu otrzymanego na drodze fermentacji tlenowej. Projekt finansowany przez Oswald Schulze Foundation dotyczył składu ścieków powstałych w instalacjach fermentacyjnych bioodpadów. Techniczne badania jednoetapowej mokrej fermentacji uwzględniały ocenę wpływu cyrkulacji wód procesowych, typu odpadów (oddzielnie gromadzone bioodpady, odpady kuchenne) oraz temperatury procesu na skład wód procesowych. Zamknięty obieg wód procesowych spowodował znaczny wzrost stężenia składników, które mogły hamować proces fermentacji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.