Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Analizie poddano charakterystykę impedancyjną od niestandardowych defektów w materiale rury austenitycznej. Wskazania te otrzymano podczas skanowania rury ze stali 316 sondą wewnętrzną z wykorzystaniem aparatu MultiScan 5800. Zastosowano klasyczną metodę prądów wirowych ECT badając zarówno rurę z zaprojektowanymi defektami opracowanymi na podstawie analizy najczęściej spotykanych uszkodzeń we wkładach rurowych przemysłowych wymienników ciepła, jak i rury referencyjne, z defektami standardowymi. Wytworzone niestandardowe wady miały na celu symulować spotykane w diagnostyce przemysłowej kombinacje pęknięć, wżerów lub innych ubytków powstałych w wyniku działania agresywnych czynników chemicznych i mechanicznych. Badania polegały na skanowaniu całej długości rury ze stałą prędkości, przy użyciu sondy przelotowej rejestrującej zmiany impedancji elektrycznej w trybie względnym i trybie absolutnym. Na podstawie otrzymanych wyników możliwe było opisanie wymiarów i położenia wad standardowych, weryfikując zgodność rzeczywistych parametrów poszczególnych wad względem projektu wirtualnego. Interpretacja wyników dla wad niestandardowych była oparta na porównaniu ich z wynikami uzyskanymi dla standardowych próbek referencyjnych. Otrzymane wartości dla złożonych wad niestandardowych umożliwiły ich scharakteryzowanie poprzez określenie ich objętości oraz położenia względem sondy pomiarowej. W większości przypadków nie była możliwa interpretacja geometrii wady, czego można dokonać stosując inne techniki badań nieniszczących.
EN
The impedance characteristics from non-standard defects in the austenitic tube material were analyzed. These indications were obtained during the scanning of steel pipe 316 with an internal probe using the MultiScan 5800 apparatus. The classic ECT vortex current method was used to examine both the pipe with designed defects developed on the basis of analysis of the most common failures in industrial heat exchanger tube inserts and reference tubes with defects standard. The non-standard defects created were aimed at simulating the combinations of cracks, pits or other defects occurring as a result of aggressive chemical and mechanical factors encountered in industrial diagnostics. The tests consisted in scanning the entire length of the pipe with constant velocity, using a transient probe recording electrical impedance changes in relative mode and absolute mode. On the basis of the results obtained, it was possible to describe the dimensions and location of standard defects, verifying the conformity of the actual parameters of particular defects to the virtual design. Interpretation of results for non-standard defects was based on a comparison with the results obtained for standard reference samples. The obtained values for complex non-standard defects enabled their characterization by determining their volume and position in relation to the measuring probe. In most cases, it was not possible to interpret the geometry of the defect, which can be done using other non-destructive testing techniques.
PL
W niniejszym artykule omówiono metodykę, zastosowania oraz możliwości badań metodą dalekozasięgowej defektoskopii ultradźwiękowej (LRUT – ang. Long Range Ultrasonic Testing). Metoda umożliwia zobrazowanie całej ścianki rury z jednego położenia przetworników oraz detekcję i lokalizację nieciągłości w postaci ubytków grubości i efektów korozji na rurociągach. Wykorzystuje tzw. fale kierowane (ang. guided waves) rozchodzące się wzdłuż rury, wytwarzane przez opaski, składające się z wielu połączonych ze sobą modułów piezoelektrycznych. Odebrany sygnał, w postaci zobrazowania amplitudowego w czasie (A-Scan), dostarcza informacji odnośnie do lokalnych zmian przekroju poprzecznego rury.
EN
This article discusses the methodology, applications and capabilities of Long Range Ultrasonic Testing (LRUT) method. The method allows screening the entire pipe wall, over tens of meters, from a single inspection position, as well as detection and location of discontinuities in the form of wall loss and corrosion effects on pipelines. It uses guided waves propagating in the axial direction of the pipe, excited by transducer rings consisting of connected piezoelectric modules. The received signal, in form of amplitude time scan (A-Scan), provides information on general variations in the total cross-sectional area of pipe.
PL
Precyzyjna ocena stopnia degradacji materiału wirnika turbiny parowej wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań materiałowych. Zastosowanie minipróbek pozwala na ocenę wpływu efektów degradacji materiału wirnika na jego właściwości mechaniczne. W artykule omówiono metodykę pobierania próbek materiału w sposób mało inwazyjny w stosunku do badanego obiektu oraz metodykę badań wytrzymałościowych pobranego w ten sposób materiału przy wykorzystaniu małych próbek, tj. statycznej próby rozciągania. Jednocześnie skupiono się na interpretacji wyników przeprowadzonych badań w kontekście zależności właściwości od wielkości elementu określanego terminem efektu skali.
EN
Accurate evaluation of the turbine rotor material degradation requires specialized material testing. The use of a miniaturized specimens allows the assessment of the rotor material degradation effects on its mechanical properties. The paper presents a methodology for semi-destructive sampling the material and the methodology of mechanical testing of the obtained material with the use of miniaturized specimens such as Miniature Specimen Tensile Test (MSTT). At the same time, the paper discusses interpretation of the tests results in terms of the dependence of material properties on the sample size, called “scaling effect”.
PL
Precyzyjna ocena stopnia degradacji materiału wirnika turbiny parowej wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań materiałowych, uwzględniających mikroskopię świetlną i skaningową oraz badania wytrzymałościowe. Ponieważ pozyskiwanie próbek o standardowych rozmiarach osłabiłoby pod względem wytrzymałościowym konstrukcję wirnika, w artykule zaprezentowano metodykę pobierania próbek materiału w sposób mało inwazyjny w stosunku do badanego obiektu, pozostawiający powierzchnię wirnika bez karbów i znacznych pocienień. Zastosowanie odpowiednich parametrów cięcia, chłodzenia i mocowania urządzenia umożliwiło pobranie niewielkich próbek o niezmienionej, nieodkształconej i nieprzegrzanej mikrostrukturze. W pracy omówiono metodykę badań wytrzymałościowych pobranego w ten sposób materiału przy wykorzystaniu małych próbek tj. statycznej próby rozciągania oraz metody zginania miniaturowych dysków (Small Punch Test).
EN
Accurate evaluation of the turbine rotor material degradation requires specialized material testing, including light microscopy, SE M and tensile test. Since obtaining standard size samples would significantly weaken the rotor construction, the paper presents a methodology for semi-destructive sampling the material, leaving the surface of the rotor without notches and with a relatively small wall loss. The application of suitable cutting parameters, cooling and equipment fixing enabled the sampling of small samples without interfering in their microstructure. The paper discusses the methodology of mechanical testing of the obtained material with the use of miniaturized specimens such as Miniature Specimen Tensile Test (MSTT ) and Small Punch Test (SPT) method.
EN
This paper presents an experimental analysis, which was carried out to evaluate the addition of nitrogen as an element complementing a chemical composition used for such cast parts. It has been demonstrated that nitrogen is very advantageous in the process of austenitizing and quenching, improving the stability and homogeneity of the alloy structure. Plates used as a lining of rotary mills operating in cement plants are castings, which acquire their properties mainly through proper heat treatment. Together with an appropriate microstructure and chemical composition, correct heat treatment allow to improve the wear resistance and significantly reduce the abrasive corrosion. Extensive investigations enabled establishing an optimum nitrogen content in the chemical composition of thick-walled castings used in cement industry. Results of experiments, managed for the steel of ledeburate type containing 0.8–1.2% of carbon, have found that the optimal level of nitrogen is in the amount of 0.07–0.10%. The proposed modification helped to reduce the amount of an expensive chromium, increase the hardness of the material (by about 2 HRC to 4 HRC), and to achieve the uniform microstructure and hardness, which noticeably improved the lifetime of the rotary mills plates.
EN
Tightness and material aspects of bolted flange connections with gaskets of nonlinear properties exposed to variable loads The paper presents the problems regarding bolted flange connections with gaskets used in chemical, petrochemical and energy industry. The aim of the research is to present state of knowledge regarding pipelines and apparatus in industrial installations and rules and regulations regarding flange connections tightness. Additionally a calculation example regarding flange connection according to ASME VIIIDIV 1 requirement and then detailed Finite Element Analysis presented; impact of nonlinear material properties (gasket loading unloading curves) on the connection tightness for complex loading programme is shown. It is finally concluded that in addition to usual design calculations more precise calculation is needed to fully verify behaviour of sealed connection at complex extreme variable loadings. Material aspect is very important at designing, testing, service and maintenance; taking it into consideration may avoid many problems related to safe exploitation.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań w zakresie identyfikacji i lokalizacji pęknięcia warstwy aluminidkowej na stopie niklu, pod wpływem obciążeń zmęczeniowych, z zastosowaniem nieniszczących technik badawczych. Testom zmęczeniowym poddano próbki ze stopu niklu z warstwą aluminidową o grubości ok. 20 i 40 μm uzyskaną w procesie chemicznego osadzania z fazy gazowej CVD (Chemical. Vapor. Deposition). Do identyfikacji uszkodzenia zdefiniowanego jako pęknięcie warstwy wykorzystano metodę prądów wirowych (ET) oraz optyczną metodę elektronicznej interferometrii plamkowej (ESPI). Ta ostatnia metoda pozwoliła na wykrycie pęknięć tworzących się w czasie cyklicznego obciążenia próbki, w oparciu o wskazanie lokalizacji deformacji. Umożliwiło to ocenę trwałości zmęczeniowej warstwy, której pękanie poprzedza uszkodzenie całej próbki.
EN
The paper presents results of fatigue test conducted on nickel based superalloy MAR 247 with aluminide layer of varying thickness. The trial for identification of damage localization with the use of Eddy Current (ET) and Electronic Speckle Pattern Interferometry optical method (ESPI) was made. It allowed for detection of cracks forming during cyclic loading of the sample. This enabled evaluation of fatigue life of the layer, as the formation of crack precede sample decohesion. Based on the fatigue tests created Wöhler curves were assigned for the samples with the aluminide layer of 20 and 40 microns thickness.
PL
Celem badań opisanych w artykule było sprawdzenie możliwości monitorowania i lokalizacji wad podziemnych rurociągów przesyłowych. Obecnie stosowane metody, takie jak monitorowanie zmian ciśnienia wewnątrz rurociągu, nie pozwalają na wykrycie i lokalizację niewielkich wycieków. Lokalizacja możliwa jest między innymi dzięki wykorzystaniu tzw. tłoków inteligentnych, jednak system rurociągów podziemnych w Polsce w wielu przypadkach nie jest przystosowany do takich badań. Jednym z rozwiązań jest badanie metodą emisji akustycznej (AT). Prace wykonane w ramach projektu pozwoliły na zaprojektowanie systemu do badań rurociągów podziemnych, wykorzystującego emisję akustyczną. Wykonano testy zastosowania czujników pomiarowych wprowadzonych do wnętrza badanego rurociągu. Wprowadzenie czujnika do wewnątrz ma przewagę nad tradycyjnym zastosowaniem AT, którego sposób wykonania polega na odkopaniu punktów pomiarowych i zamontowaniu czujników na powierzchni rurociągu. Opracowana metodyka pozwala również na wykonanie badań diagnostycznych w miejscach, gdzie tradycyjne badanie zawodzi, przykładem mogą być rurociągi znajdujące się pod zbiornikami wodnymi. Analiza wyników badań wykazała, że sygnał z czujników umieszczonych wewnątrz rurociągu jest porównywalny z odczytem czujników umieszczonych tradycyjnie. Potwierdzono również zmianę podatności na zakłócenia zewnętrzne, zależną od umiejscowienia czujników pomiarowych. Badania pozwoliły również na zaprojektowanie modułu transportowego dla czujnika pomiarowego wprowadzanego do wnętrza rurociągu. Dodatkowo wykonano założenia dla systemu do zdalnego monitorowania badań i przesyłania alarmów drogą bezprzewodową. Badania realizowano w ramach projektu rozwojowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NR15 0050-10: Innowacyjny system badawczy do detekcji i lokalizacji nieciągłości w materiale konstrukcyjnym przemysłowych podziemnych rurociągów przesyłowych.
EN
The aim of investigations described in this article was to verify the possibility of monitoring and localizing of underground pipelines faults. The nowadays used methods, like monitoring pressure changes inside a pipeline, do not allow detection and spotting of small leaks. Identification of such places is possible, among other methods, by means of the so-called „intelligent pistons” but the underground pipeline system in Poland is in many cases not ready for this type of testing so one of the solutions is the acoustic emission method (AT) and the investigations carried out under this project allowed designing a system for testing underground pipelines based on this method. Tested was the application of measurement sensors put inside a pipeline that is a much better method than the traditional use of AT where one must unearth the measuring points and place sensors on a pipeline surface - this way it can be used in such inaccessible places like pipelines running under water reservoirs. The analysis of testing results shows that the signal from sensors placed inside a pipeline is comparable to read-outs from the traditionally mounted ones. Confirmed is also a change in susceptibility to external interferences dependent on the location of sensors. Investigations allowed as well designing of a transporting module for a sensor put into a pipeline and elaboration of guidelines for remote testing monitoring and wireless transmission of alarm signals. All this research was realized under the development project of the National Centre for Research and Development Nr 15 0050-10 „Innovation system for detection and localization of discontinuities in constructional material of industrial underground pipelines”.
9
Content available Metatarsalgia – pomiary nacisku stopy na podłoże
PL
W pracy przedstawiono analizę nacisku stopy na podłoże dla 7 zdrowych osób oraz 4 osób z paluchem koślawym. Badania dynamiczne przeprowadzono przy użyciu bieżni firmy Zebris. Na podstawie raportów wygenerowanych przez oprogramowanie dokonano oceny wpływu metatarsalgii na rozkład nacisku stopy na podłoże. Uzyskane wielkości dotyczące chodu, mapy nacisku stopy na podłoże oraz wielkości opisujące trajektorię środka nacisku otrzymane dla osób z paluchem koślawym, porównano z wynikami osób zdrowych.
EN
The aim of our study was to carry out an analysis of the pressure distribution on the ground for 7 healthy persons and 4 patients with hallux valgus. Dynamic tests were performed using a treadmill Zebris. On the basis of obtained reports the assessment of the influence of Hallux Valgus disease on pressure distribution of foot on the ground was carried out. All results were compared with these obtained for healthy people.
PL
Badania laboratoryjne nad zastosowaniem technik nieniszczących do oceny stanu technicznego konstrukcji pracujących w warunkach dużych obciążeń eksploatacyjnych pozwalają istotnie poszerzyć wiedzę o mechanizmach zniszczenia. Szczególną rolę odgrywa w tym aspekcie metoda emisji akustycznej (AT). Artykuł pokazuje możliwości zastosowania tej metody do monitorowania istniejących i rozwijających się mikropęknięć w konstrukcjach betonowych, co stwarza możliwość detekcji powstającego zagrożenia i pozwala uchronić obiekt przed zniszczeniem. Badania w statycznej próbie ściskania rdzeni betonowych z równoczesną rejestracją sygnałów akustycznych pozwoliły określić charakterystyczne parametry sygnałów generowanych przez tarcie oraz tworzenie się oraz rozwój mikropęknięć. Analiza zmian intensywności i aktywności emisji akustycznej umożliwiła wykrycie momentu, w którym istniejące w materiale mikropęknięcia propagują w materiale i doprowadzają do całkowitego zniszczenia konstrukcji. Zebrana w ten sposób charakterystyka akustyczna pozwoli skutecznie monitorować rozwój mikropęknięć podczas badań konstrukcji betonowych.
EN
Laboratory research using non-destructive techniques for assessment of structures working under heavy operating loads, significantly extends knowledge about the failure mechanisms. A special role in this aspect plays the acoustic emission method (AT). The article shows the possibilities of this method to monitoring of existing and propagating micro-cracks in concrete structures. It allows to detect emerging risk and to protect object from damage. Static compression tests with simultaneous recording of acoustic signals generated in the material helped to determine the characteristic parameters of the signals generated by friction and the formation and propagation of micro-cracks. Analysis of acoustic emission intensity and activity allowed to detect the point at which the existing micro-cracks propagation in the material and lead to destruction of the structure. Identification of the characteristics of acoustic emission signals allows effective monitoring of concrete constructions in service conditions.
PL
Zaprezentowane badania skupiały się na ocenie możliwości wykorzystania pomiarów konduktywności do identyfikacji i lokalizacji uszkodzenia zmęczeniowego w próbkach ze stopu aluminium 2017. Monitorowanie zmian przewodności w wybranych punktach próbki po kolejnych cyklach obciążeń rozciągających pozwoliło stwierdzić spadek tego parametru w miejscu powstania i rozwoju uszkodzenia, prowadzącego do pęknięcia próbki. Istotne zmiany przewodności występują w ostatnim etapie zmęczenia i są związane prawdopodobnie z lokalnym odkształceniem plastycznym towarzyszącym rozwojowi pęknięcia dominującego. Testy prowadzono na próbkach wyciętych z blachy walcowanej o grubości 1, 2 i 3 mm poddanych cyklicznym obciążeniom rozciągającym. Pomiar konduktywności realizowany był kilkakrotnie, po zadanej sekwencji cykli, w siedmiu miejscach po obu stronach próbki, co umożliwiło na lokalizację uszkodzenia zmęczeniowego.
EN
The research have focused on the use of conductivity measurements to the identification and location of fatigue failure in the aluminum alloy 2017 samples. Monitoring changes in conductivity at selected points of the samples, following subsequent tensile load, have revealed the decrease in conductivity in place of the initiation and development of damage, before the cracks sample. Significant changes in conductivity occur in the last stage and the associated fatigue are likely to be a local plastic deformation accompanying the development of cracks dominant. Tests performed on samples cut from the rolled sheet with a thickness of 1, 2 and 3 mm treated with a cyclic tensile stress. Conductivity was carried out several times, the key sequence cycles in seven locations on both sides of the sample, allowing the location of fatigue damage.
PL
Badania nieniszczące (NDT) są istotnym elementem diagnozowania bezpiecznej eksploatacji rurociągów podziemnych. W przypadku nowych rurociągów o dużych średnicach badania NDT są prowadzone przy użyciu tzw. tłoków inteligentnych, których zastosowanie jest nie zawsze możliwe. W tym kontekście przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem emisji akustycznej (AT) do monitorowania wad w rurociągach podziemnych. Badania AT prowadzone w warunkach laboratoryjnych miały na celu opracowanie metodyki pomiarowej, która miałaby zastosowanie w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Uzyskane wyniki potwierdziły możliwości AT w lokalizowaniu i monitorowaniu defektów powstających w podziemnych rurociągach. Przeprowadzono badania na rurociągach w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Ich efektem są wytyczne do stworzenia systemu badawczego do detekcji i lokalizacji nieciągłości w przemysłowych podziemnych rurociągach przesyłowych.
EN
Non destructive testing (NDT) is of significant importance when it comes to safety evaluation of underground pipeline exploatation. In addition to regular NDT, an intelligent piston is used in a case of great diameter pipelines, although its usage is not always possible. In this respect, the results from monitoring underground pipeline defects with Acoustic Emission testing (AE) were presented. AE laboratory research was carried out to develop a methodology of measurements that could be applied in the real technological conditions. The obtained results prove the utility of AE testing in localizing and monitoring defects in underground pipelines. A part of a research was carried out in real technological conditions. As a result, new guidelines were set up for scientific researches on detection and localization of material defects in underground pipelines under technological conditions.
EN
Chromium- and nickel based alloys offer good mechanical properties, while keeping them also in highly corrosive environment. In addition, the introduction of the nitrogen at the level of 0.3 to 0.5% to the alloy structure, increases the plastic deformation ability of the cast alloy. This observation is fully confirmed by the results of the plastic deformation tests (performed on Gleeble), which are presented in this paper. The laboratory samples made of NiCrN wrought alloy and processed by die forging, demonstrated the significant increase of the yield stress and plastic deformation ability for the applied deformation degrees. The experiments showed about twofold increase of the resistance to cyclic loading for the forged products, when comparing it to the initial alloy state after casting. The developed technology (validated by numerical simulations) has been used to manufacture the workpiece for the propeller shaft. The results of the deformation performance for the element subjected to plastic processing have been compared with the material in its cast state.
PL
Badania dotyczyły oceny możliwości monitorowania rozwoju degradacji stali P91 pod wpływem zmiennych obciążeń cyklicznych, na podstawie zmian wartości kąta fazowego sygnału prądowirowego mierzonej w kolejnych cyklach zmęczeniowych. Na podstawie badań zależności wartości kąta fazowego sygnału prądowirowego od stanu naprężeń (rozciągających i ściskających) w próbce poddanej obciążeniem zmęczeniowym stwierdzono niemal liniowy wpływ wielkości i kierunku naprężenia na ten parametr. Badania w zakresie oceny stopnia uszkodzenia zmęczeniowego próbek realizowano podczas zatrzymania prób zmęczeniowych po określonej liczbie cykli, przy zerowej sile obciążenia, w kilku miejscach, wzdłuż osi głównej próbki. Na tej podstawie możliwa była lokalizacja miejsc rozwoju uszkodzeń zmęczeniowych przed powstaniem pęknięcia.
EN
The investigations concerned the possibility of monitoring the degradation of P91 steel during cyclic loading, based on the changes in phase angle of eddy current signal measured at successive fatigue cycles. The investigations of the influence of the stress state (compressive and tensile) in the sample on the values of phase angle evidence almost linear dependence of this parameter and the value and direction of the stress. The estimation of the fatigue failure degree of the samples was realized after specified number of cycles. The measurements were performed in several points along the principal axis of the sample. Based on this investigations, it was possible to detect the zones in which the fatigue failure were evolved, before fracture occurred.
PL
Przedstawiono wyniki badań związanych z oceną rozwoju uszkodzenia zmęczeniowego próbek ze stali P91 pod wpływem zmiennych obciążeń cyklicznych. Badania te dotyczyły ilościowej oceny uszkodzenia na podstawie rejestracji i analizy zmian pętli histerezy zmęczeniowej, w kolejnych cyklach obciążeń. Według opracowanych algorytmów wyznaczono parametry uszkodzenia na postawie rozwoju odkształceń średnich oraz amplitudy odkształcenia. Analiza tych zmiennych pozwoliła zdeliniować dwa mechanizmy rozwoju degradacji zmę- czeniowej w badanej stali. Jest to z jednej strony mechanizm zwany ratchetingiem, związany z generowaniem lokalnych odkształceń plastycznych wokół elementów mikrostruktury, z drugiej strony cykliczna plastyczność związana z mikropoślizgami poprzedzającymi powstanie pasm poślizgów. Opisano badania mikroskopowe (SEM) próbek zmęczeniowych zarówno w zakresie metalogralii jak i Iraktogrfii, co po- zwoliło wskazać na mikrostrukturalne aspekty mechanizmów rozwoju uszkodzenia zmęczeniowego.
EN
Presented are results of investigations connected with an assessment of development of fatigue failures of P91 steel sam pies under the influence of variable cyclic loading. The investigations referred to quantitative failure assessment on the basis of registration and analysis of fatigue hysteresis loop changes in successive loading cycles. According to the elaborated algorithms, failure parameters are determined on the basis of medium strains development and the strain amplitude. Analysis of these variabies allows to deline two mechanisms of fatigue degradation development in investigated steel. One is the mechanism called ratcheting and connected with generation of local plastic strains around microstructure elements, the other is a cyclic plasticity connected with microslips preceding the origination of slip bands. Described is microscopy research (SEM) of fatigue samples both in the scope of metalIography and of fractography that enabled indication of microstructural aspects of fatigue failure development mechanisms.
PL
Badania w statycznej próbie rozciągania z równoczesną rejestracją sygnałów akustycznych w materiałach wykorzystywanych do budowy urządzeń ciśnieniowych, pozwalają istotnie poszerzyć wiedzę o mechanizmach zniszczenia. Badania prezentowane w artykule obejmowały zarówno materiały w stanie dostawy, jak i po długim okresie ich eksploatacji. Celem pracy było poznanie charakterystyk sygnałów emisji akustycznej generowanych w zakresie sprężystym i plastycznym. Do badań wykorzystano płaskie próbki z karbem i bez karbu. Poddawano je próbom według różnych schematów obciążenia. Pozwoliło to stwierdzić wpływ degradacji na charakterystyki akustyczne stali 15HM. W przypadku stali K18 ujawnił się wpływ wielkości ziarna na otrzymane charakterystyki akustyczne.
EN
Static tensile tests with simultaneous recording of acoustic signals generated in the material significantly extend knowledge about the mechanisms of failure. Research conducted in this paper concerned with both the as supplied material, and after a long period of exposure to service conditions. The aim of this study was to identify the characteristics of acoustic emission signals generated in plastic and elastic range of deformations. Flat notched and unnotched samples were used in this study. The samples were subjected to different loadings representative of in service conditions. The signals indicating degradation of steel 15HM were determined. In the case of steel K18 the influence of grain size was revealed.
PL
W pracy przedstawiono analizę problemu zapewnienia szczelności połączeń kołnierzowych z wykorzystaniem uszczelnień statycznych. Omówiono zakres zastosowania różnych uszczelek oraz przedstawiono ich wady i zalety. Omówiono przepisy polskie i światowe dotyczące stosowania uszczelnień spoczynkowych. Przedstawiono analizę opłacalności poprawienia obowiązujących przepisów dotyczących szczelności.
EN
The analysis of ensuring leaktightness of flange connections using static seals was considered in the paper. Different gasket types and their properties, advantages and disadvantages were discussed. Polish and Word standards for static seals usage were presented. Cost-effectiveness analysis of actual standards improvement was described.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wodoru na adhezję plateru do podłoża w złączach wytworzonych metodą walcowania na gorąco. Badano próbki blachy stalowej C20Y (podłoże) platerowanej odporną na korozję stalą ferrytyczną X20Cr13 lub stalą X6Cr13 (z przekładką niklową). Wykonano próby ścinania oraz badania fraktograficzne powierzchni przełomów stosując technikę elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM). Wykazano, że w badanych złączach, wodór powoduje spadek wytrzymałości na ścinanie (osłabienie adhezji) połączenia między stalą niestopową a platerem wykonanym z odpornej na korozję stali ferrytycznej, podobnie jak w przypadku złączy wytwarzanych metodą wybuchową.
EN
In this work the results of the influence of hydrogen on adhesion of plated coating in joints zone produced by hot rolling are presented. The samples of carbon steel C20Y (base) plated ferritic stainless steel X20Cr13 or X6Cr13 (with nickel interlayer) were investigated. Specimens were destructively tested in bond shear test. Scanning electron microscopy (SEM) was used for a through examination of the shear fracture surface. It was shown that hydrogen causes a decrease in shear strength (weakness of adhesion) of the interface between the carbon steel (base plate) and ferritic stainless steels bonded by hot rolling, similarly as in the joints produced by explosive cladding method.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wodoru katodowego na złącza plater - blacha stalowa wytworzone metodą walcowania na gorąco. Badania wykonano na próbkach blachy stalowej 20Y (stanowiącej podłoże) platerowanej odporną na korozję stalą ferrytyczną OH 13 lub stalą 2H13. W celach porównawczych badano także próbki z przekładką niklową. Wykonano badania mikrostrukturalne i mikroanalityczne oraz pomiary mikrotwardości próbek w stanie początkowym oraz po nasycaniu wodorem katodowym. W badaniach strukturalnych stosowano techniki mikroskopii świetlnej, elektronowej mikroskopii skaningowej oraz technikę mikroanalizy rentgenowskiej składu chemicznego. Wykazano, że mikrostruktura złączy plater - blacha stalowa wytworzonych metodą walcowania na gorąco może ulegać degradacji wodorowej (korozji wodorowej) w temperaturze otoczenia.
EN
The influence of hydrogen on microstructure of the interface between carbon steel Y20 (base plate) and OH 13, 2H13 ferritic stainless steels bonded by hot rolling, was investigated. For comparative purposes, additional samples with a nickel interlayer between the carbon steel and stainless steel were studied. Light and scanning electron microscopy were used to investigate the microstructure and chemical composition measured using X-ray EDS microanalysis. Microhard-ness profiles were obtained across the interface. It was found that cathodic hydrogen causes significant degradation of the microstructure (hydrogen degradation) of the join in hot rolled clad plates at ambient temperature.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań mających na celu określenie przyczyny korozji przy spoinie obwodowej łączącej wycinki rurociągu technologicznego instalacji przemysłowej wykonanego z różnych materiałów. Przeprowadzono badania mikrostrukturalne i mikroanalityczne stosując techniki mikroskopii świetlnej (LM), elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM), a także pomiary składu chemicznego techniką mikroanalizy rentgenowskiej (EDS) i fluoroscencyjnej spektrometrii rentgenowskiej. Wykonano także test podatności na korozję międzykrystaliczną. Wykazano, że przyczyną niszczenia korozyjnego rurociągu jest uwrażliwienie granic ziaren w strefie wpływu ciepła po stronie elementu ze stali kwasoodpornej 321. Uzyskane wyniki mikroanalizy wskazują, że skłonność do korozji międzykrystalicznej w badanym materiale nie zależy od zawartości węgla lub dodatków stabilizujących (Ti Nb), lecz jest spowodowana zubożeniem granic ziaren w chrom w procesie spawania na skutek powstawania tlenków bogatych w Cr.
EN
This paper presents the results of investigations carried out to elucidate the cause of corrosion in the heat affected zone of a weld of dissimilar materials on a pipeline of industrial installation. To this end detailed microstructural and microanalytical studies were performed using such techniques as light (LM) and scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive (EDS) and fluorescent X-ray spectrometry. Susceptibility to intercrystalline corrosion was also tested. It was shown that corrosion of the pipeline was caused by sensitization of the grain boundaries in the heat-affected zone on the side of the pipe segment made of 321stainless steel leading to the inter-crystalline corrosion. The microanalysis results indicated that susceptibility to inter-crystalline corrosion was caused not by carbon and/or stabilising additions (Ti, Nb) but by the reduction of the chromium content at grains boundaries due to formation of Cr rich oxides during the process of welding.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.