Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  agrologistyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Information flows in logistics and their capacity become a starting point for consideration in the field of the Logistic Information System. In order to select the most significant information in the perspective of decision accuracy, of the greatest value and in a short time, there is a need to employ proper information means and techniques. Only computer techniques are capable of dealing with such a large amount of data, and transform them into valuable and useful information. Purpose of the work is to present significance of logistics in agribusiness enterprises, and the logistic information itself.
PL
Przepływy informacyjne w logistyce i ich objętość stają się punktem wyjścia do rozważań na temat logistycznego systemu informacji LIS. Aby wybrać informacje najistotniejsze z punktu trafności decydowania, o największej wartości i w krótkim czasie, należy zastosować odpowiednie środki i techniki informacyjne. Tylko techniki komputerowe są w stanie uporać się z tak olbrzymią ilością danych i przetworzyć je w wartościowe, użyteczne informacje. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie ważności znaczenia logistyki w przedsiębiorstwach z sektora agrobiznesu oraz samej informacji logistycznej w agrologistyce.
PL
W ostatnich latach firmy rolno-spożywcze szukają nowych rozwiązań w teoriach i praktykach strategii logistycznych, celem usprawnienia działalności i podniesienia swojej konkurencyjności. Logistyka stosowana w rolnictwie jako proces planowania, kontrolowania i organizowania przepływu materiałów dba o koszty, czas dostarczania produktów i wydajność pracy. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia zastosowania w rolnictwie odpowiednich środków transportu. W artykule opisano najnowsze modele samochodów firmy Mercedes-Benz wyprodukowane z myślą o ekonomiczności pracy w agrobiznesie.
EN
In recent years, agri-food industry companies have been searching for new solutions in theories and practices of logistics strategies, aiming at improving their operations and growing their competitive advantage. Logistics in agriculture as a process of planning, monitoring and organizing of goods flow processes, deals with costs, goods delivery time and work efficiency. The aim of the present article is to present the importance of using proper means of transport in agriculture. This paper describes the latest Mercedes-Benz cars manufactured to increase the cost-effectiveness of work in agribusiness.
PL
Agrologistyka stanowi rodzaj logistyki, dostosowany do wyzwań stawianych przez działalność związaną z uzyskiwaniem surowców rolnych, ich przechowywaniem i przetwarzaniem oraz magazynowaniem, transportem i zbytem towarów rolnych. Specyfika takiej działalności powoduje, że w jej trakcie pojawiają się problemy decyzyjne o różnym stopniu złożoności. W pracy dokonano przeglądu najświeższej literatury zagranicznej związanej z zagadnieniami poruszanymi w badaniach nad łańcuchami dostaw żywności oraz metodami ich rozwiązywania. Pozwala on zorientować się w najnowszych trendach badawczych i stosowanych podejściach do rozwiązywania problemów towarzyszących działalności agrologistycznej.
EN
Agri-logistics covers the diverse activities that deal with satisfying the demands pertaining to the logistic chain in agriculture. The activities deal with obtaining, processing, preserving, storing, transportation and sale of agricultural products. The peculiarity of agricultural chain processes results in decision making problems of different kinds and complexity. The recent scientific research achievements related to agricultural delivery chains are presented, therefore, in the paper to show the current trends and ways for solving the problems that are related to the design and operation of food supply chains.
PL
Celem artykułu jest wskazanie roli i próba oceny agrologistyki w funkcjonowaniu agrobiznesu. Przedstawiono prawne i pozaprawne instrumenty mające wpływ na rozwój agrologistyki. Do prawnych instrumentów agrologistyki należą: rejestry zwierząt, transport zwierząt ,ochrona i transport roślin, grupy producentów rolnych, umowy kontraktacyjne oraz środki unijne. Lepsza organizacja logistyki może doprowadzić do obniżenia kosztów i podniesienia poziomu obsługi klientów. Agrologistyka jest istotnym czynnikiem poprawy konkurencyjności i efektywności agrobiznesu. Agrobiznes obejmuje wszystkie podmioty, które biorą udział w wytwarzaniu żywności i dostarczaniu jej do konsumenta.
EN
Purpose of this article is to indicate and attempt of evaluation agro logistics in agribusiness. The article introduces law and non-law aspects which have influence on agribusiness development. Law aspects consists: animals register, animals transportation, plants protection and transportation, groups of agro manufacturers and EU resources. Better logistics can cause lower expenses and better customer service. Agro logistics is an important issue in improvement of agribusiness competitiveness and efficiency. Agribusiness includes all objects which take a part in food production and food delivery to the consumer.
PL
W pracy autorzy prezentują problematykę związaną z efektywnym zastosowaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w agrologistyce. Badania zostaną ograniczone do jednego przykładu praktycznej implementacji tego typu rozwiązania w gospodarce. Jest to ważne zagadnienie, w czasach nam współczesnych, ze względu na ciągle zwiększającą się populację globalną (obecnie żyje na Ziemi 7 088 908 763 osób, a przyrost roczny wynosi 1,03). Tak szybki wzrost populacji globalnej generuje coraz większe potrzeby związane z produkcją żywności. Co więcej wydaje się celowe podkreślenie faktu, że ponad połowa zbiorów zbóż przypada na 4 kraje: Chiny, USA, Indie i Rosję. Ponadto tylko w USA i Rosji istnieją nadwyżki produkcji przeznaczane na eksport (produkcja zbóż w Chinach i Indiach w których mieszka około 1/3 całej populacji świata nie do końca pokrywa ich lokalny popyt). Sytuacja w zakresie wydajności produkcji rolnej zmienia się równie dynamicznie. Źródeł takiego stanu rzeczy należy upatrywać w wzajemnym oddziaływaniu na siebie różnego rodzaju czynników. Występują tutaj obok siebie czynniki o naturze prawnej, społecznej jak również typowo agrarnej (takie jak mechanizacja i automatyzacja, stosowanie nowych, bardziej wydajnych, odpornych na choroby i panujące warunki klimatyczne odmian, nawożenie, wapnowanie, nawadnianie/odwadnianie - regulacje gospodarki wodnej, środki ochrony czy też wyrównywanie powierzchni pól).
EN
The paper aims at presenting and analysing processes connected with the performance of selected agrotechnical operations with the usage of state-of-the-art ICT. The author focuses on the analysis of fertilization of cultivated fields in this respect. The research methods included empirical observation and the analysis of pertinent literature providing an overview of the application of selected technologies in practice. As a result of research the authors formulated conclusions, stressed the need to carry out further research and suggested research directions.
PL
W artykule przedstawiono zasady dotyczące zakładania i funkcjonowania grup producentów rolnych, które wpływają na usprawnienie zarządzania logistycznego na rynku owoców i warzyw. Rozważania skupiły się na uznanych grupach producentów rolnych, organizacjach producentów owoców i warzyw, umowach członkowskich i kontraktacji oraz zasada finansowania rynku owoców i warzyw.
EN
The article presents the rules of the establishment and operation of producer groups which help to improve the management of logistics on the fruit and vegetables market. The discussion focuses on the recognized groups of agricultural producers, organizations of fruit and vegetables producers, member and farming contracts and the principle of financing the fruit and vegetables market.
PL
Agrologistyka ma na celu tworzenie rozwiązań optymalizujących przepływ materiałów w zakresie zaopatrzenia, produkcji oraz dystrybucji w obszarach funkcjonalnych branż rolnej, ogrodniczej, sadowniczej oraz leśnej. Ma ona na celu podniesienie atrakcyjności wyżej wymienionych sektorów gospodarki przy jednoczesnym obniżeniu kosztów pośrednich i bezpośrednich związanych z obsługa logistyczna i wytwarzaniem. Dzięki zastosowaniu komputera i systemu nawigacji satelitarnej GPS otworzyły się przed rolnictwem nowe możliwości. Poprzez zastosowanie technologii RFID w rolnictwie możliwa stała się identyfikacja zwierząt, która wspomaga ich hodowle, monitoring oraz utrzymanie populacji.
EN
Agrologistics aims to create solutions that optimize the flow of materials in terms of supply, production and distribution industries in functional areas of agriculture, horticulture, fruit growing and forestry. It aims to increase the attractiveness of these sectors of the economy while reducing direct and indirect costs associated with handling the logistics and manufacturing. By using a computer and a GPS navigation system opened up new opportunities for agriculture. Through the use of RFID technology in agriculture it possible to identify animals, which supports their breeding, monitoring and maintenance of the population.
PL
Celem artykułu było wskazanie i próba oceny wybranych prawnych instrumentów rozwoju agrologistyki. Przedstawiono pojecie agrologistyki, a nastepnie rozważania skupiały się na rejestrze zwierząt, zasadach transportu zwierząt, ochronie roślin, grupach producentów rolnych, umowie kontraktacji oraz środkach unijnych.
EN
The purpose of this article is to identify and make an attempt to evaluate the development of selected legal instruments of the development of agro logistics. The paper presents the concept of agro logistics and focuses on the register of animals, animal transport rules, plant protection, agricultural producer groups, the procurement contract and the EU funds.
PL
Artykuł porusza role technologii informacyjnych w logistyce agrobiznesu i prezentuje dwa odmienne przykłady rozwiązań organizacji zarządzania łańcucha dostaw artykułów spożywczych i kwiatów, reprezentujących różniące się koncepcje scentralizowanego i zdecentralizowanego kształtowania łańcucha dostaw.
EN
The article brings up the role of information technology in agribusiness logistics and presents two disparate examples of solutions of organizing the supply chain management of supplying groceries and flowers, representing differing concepts of centralized and decentralized development of the supply chain.
PL
Agrologistyka ukierunkowana na optymalizacje czasowo-kosztowa działań w zakresie produkcji pierwotnej (uprawa roślin rolniczych i ogrodniczych, chów zwierząt), transportu środków do produkcji i surowców rolniczych, przechowywania plonów, pakowania, dystrybucji oraz przetwarzania surowców i biomasy stanowi integralna składowa funkcjonowania podmiotów gospodarczych sektora rolno-spożywczego. Celem pracy było przedstawienie wybranych standardów jakościowych odnoszących się do tej działalności i ukierunkowanych na zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych dla różnych segmentów konsumentów produktów żywnościowych, opakowań i biomasy do produkcji biopaliw.
EN
Agrologistics focused on time-cost optimalization of activities involved in primary produce (growing of agricultural and horticultural plants, animal husbandry), transport of goods designated for production and transport of crops, storage of crops, packaging, distribution and processing of raw materials and biomass constitute an integral part of functioning for business subjects operating in food-agriculture sector. The goal of the paper was to present selected quality systems related to this activity and aimed to assurance the quality and safety of food products dedicated for different segments of consumers, packaging and biomass for biofuel production.
PL
Celem artykułu jest próba przybliżenia polskiemu Czytelnikowi zakresu działalności spółdzielni funkcjonujących w branży rolno-spożywczej w wybranych państwach Unii Europejskiej i wskazanie ich wpływu na rozwój agrologistyki. Przedstawiono podstawowe informacji na temat aktywności spółdzielni rolniczych w Danii, Francji, Niemczech i Belgii. Dzięki zrzeszaniu się producenci rolni mogą obniżyć koszty prowadzenia gospodarstw rolnych poprzez, np. wspólne użytkowanie sprzętu rolniczego, zakup środków produkcji, magazynowanie produktów rolnych, ich sprzedaż po wyższej cenie.
EN
The purpose of this article is to make an attempt to introduce the Polish reader to the scope of the activities of cooperatives operating in the agri-food sector in selected countries of Western Europe and to indicate its impact on the development of agro logistics. It presents basic information about the activities of agricultural cooperatives in Denmark, France, Germany and Belgium. Forming associations allows agricultural producers to reduce the costs of farm management through sharing agricultural equipment, purchasing means of production, storing agricultural products and selling them at higher prices.
PL
Celem artykułu była próba odpowiedzi na pytanie, czy przepisy prawne dotyczące zakładania i funkcjonowania grup producentów rolnych stanowią efektywny instrument zachęcający się do zrzeszania i współpracy rolników, a tym samym rozwoju agrologistyki. Z uwagi na ograniczone ramy artykułu rozważania były ograniczone tylko do grup utworzonych na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Przedstawiono podstawowe zasady zakładania grup, w tym obligatoryjne i fakultatywne elementy aktów założycielskich, zwolnienia podatkowe, dane statystyczne oraz programy PROW z których mogą korzystać grupy.
XX
The aim of this paper is to make an attempt to answer the question whether the laws concerning the establishment and cooperation of agricultural producer groups are an effective instrument for encouraging the farmers to associate and cooperate and, thus, the agro logistics to develop. Due to a limited scope of this paper, the considerations are limited only to the groups created under the Act of 15 September 2000 on agricultural producer groups and their associations. The article presents the basic principles of setting up the groups, including mandatory and optional elements of incorporation acts, tax exemptions, statistical data, and the PROW programs that the groups may benefit from.
PL
W pracy przedstawiono wielkość i strukturę przepływów surowcowotowarowych w gospodarstwach rolnych w aspekcie kierunku produkcji. Założony cel został zrealizowany na podstawie badań przeprowadzonych w 80 gospodarstwach Polski Południowej. Obiekty do badań zostały podzielone na 4 grupy: gospodarstwa jednokierunkowe - ukierunkowane na produkcję roślinną i zwierzęcą, gospodarstwa dwukierunkowe i mieszane. W wyniku przeprowadzonych badań dokonano oceny wielkości i struktury przepływów surowcowo-towarowych w głównych obszarach logistyki: zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Końcowym efektem przeprowadzonych badań było stworzenie modeli przepływów surowcowo-towarowych w badanych gospodarstwach obrazujących wielkość i strukturę przepływającej masy towarów.
EN
The work study presents the size and the structure of raw-materials and goods flow in agricultural farms with regard to the production trend. The assumed aim was carried out based on research conducted in 80 farms of Southern Poland. The facilities covered by the research were divided into four groups: one-trend farms - plant and animal production oriented, two-trend farms and mixed - trend farms. As a result of the research which was carried out, the size and the structure of raw materials and goods flows was assessed within main areas of logistics: supply and distribution. Forming models of raw materials and goods flow in the researched farms, which illustrate the size and the structure of goods mass flow, was the final effect of the research.
15
Content available remote Rolnictwo precyzyjne - agrologistyka w dobie społeczeństwa informacyjnego
EN
This paper aims at presenting the consequences of implementing new technologies in agriculture. On the basis of pertinent literature the author has presented the economic and organizational effects which may be obtained as a result of implementing RFID and GPS in agriculture.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.