Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spawarka inwertorowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Hardware protections increasing the reliability of a prototype inverter welder
EN
The subject of the paper is a presentation of hardware protections, which increase the reliability of a prototype inverter welder. Under certain assumptions, the constructed device may be classified to a group containing objects with a serial reliability structure. As a result, the functionality of the inverter welder is provided, when all components (sub-assemblies) operate correctly. The paper presents the results of simulations, which confirm the essence of using each of the hardware protections. The tests were conducted using the ICAP/4 software by Intusoft.
PL
Tematem publikacji jest przedstawienie zabezpieczeń sprzętowych, zwiększających niezawodność prototypowej spawarki inwertorowej. Przy pewnych założeniach wykonane urządzenie może zostać zakwalifikowane do obiektów o strukturze szeregowej, w których funkcjonalność jest zapewniona, gdy wszystkie elementy składowe (podzespoły) pracują poprawnie. W pracy zostaną przedstawione wyniki badań symulacyjnych potwierdzające istotę zastosowania każdego z zabezpieczeń sprzętowych. Badania zostały przeprowadzone w programie ICAP/4 firmy Intusoft.
EN
The article presents the process of resistance welding in relation to the expulsion of liquid metal from the weld nugget. The research-related tests involved the synchronic recording of welding process parameters such as welding current and voltage as well as electrode force and travel. The phenomenon of expulsion was filmed using a high speed camera. The tests aimed to determine the most effective parameter as regards the detection of expulsion as well as the accurate determination of the moment of expulsion in relation to the above-named parameter. During the tests it appeared that the most favourable parameter was the force of electrodes. The tests required the precise synchronisation of the recording of process parameters with the recording of images (using the camera). The uncertainty of expulsion time determination was estimated at 0.1 ms. The research-related experimental tests were focused on the possibility of eliminating expulsion by stopping (blocking) the flow of welding current. In the case of expulsion, the process of welding was continued with a delayed second current pulse. The force signal, on the basis of which the expulsion detection was performed, was analysed using a dedicated controller which implementing the algorithm of discreet differentiation. The tests were performed using an inverter welding machine having an internal transformation frequency of 10 kHz. In this study, SORPAS software-aided FEM analysis was performed to analyse the possibility of the effective reduction of the expulsion phenomenon.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów zaburzeń przewodzonych emitowanych przez spawarkę inwertorową. Badania przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN 60974-10 z dnia 3 grudnia 2014. Urządzenie przebadano bez filtra EMI oraz z filtrem EMI.
EN
The paper presents the results of the conducted emissions measurements generated by inverter welder. The research was carried out in accordance with PN-EN 60974-10 norm of 3 December 2014. The device was tested without EMI filter and with EMI filter.
4
Content available remote Pomiar sprawności energetycznej podzespołów spawarki inwertorowej
PL
Efektywne wykorzystanie energii jest kluczowym czynnikiem wielu urządzeń. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów sprawności energetycznej podzespołów spawarki inwertorowej. Prezentowana metoda pozwala na obliczenie mocy czynnej oraz sprawności w przypadku przebiegów odkształconych.
EN
The efficient use of energy is a key factor in most devices. The article presents measurements of the Electric Power Efficiency of the welding inverter components. The following method allows us in principle to calculate Real Power and Electric Power Efficiency when waveforms are distorted.
PL
Rosnące koszty energii oraz problemy związane z obciążalnością źródeł energii i ochroną środowiska są powodami, dla których staje się celowe poszukiwanie nowych rozwiązań układowych urządzeń spawalniczych. Ze względu na stosunkowo duże moce znamionowe urządzeń spawalniczych, nawet niewielkie zwiększenie sprawności tych urządzeń może przynieść znaczące korzyści. Jednym ze sposobów pozwalających zwiększyć sprawność urządzeń spawalniczych są techniki rezonansowe konwersji energii. Zaletą tych układów jest eliminacja strat przełączania i wyższa częstotliwość pracy w porównaniu z układami klasycznymi. Aby dostatecznie wykorzystać zalety techniki rezonansowej i zmaksymalizować sprawność urządzenia spawalniczego należy właściwie dobrać elementy do budowy obwodu elektrycznego spawarki. W artykule zostały przedstawione wyniki badań oraz omówiony został wpływ elementów przełączających na poprawę sprawności urządzeń spawalniczych.
EN
Rising energy costs and problems associated with load capacity of energy sources and environmental protection are the reasons for which it becomes expedient to search for new solutions of circuits welding equipment. Due to the relatively high power ratings of welding equipment, even a small increase in the efficiency of these devices can bring significant benefits. One way to increase the efficiency of welding machines are resonant power conversion techniques. The advantage of these circuits is elimination of switching losses and higher operating frequency compared to conventional circuits. In order to adequately take advantage of the resonance techniques to maximize efficiency of welding equipment, items to build a circuit welder should be selected. The article presents the results of research and discusses the influence of switching elements to improve the efficiency of welding equipment.
PL
Artykuł dotyczy analizy zaburzeń elektromagnetycznych generowanych poprzez przewody zasilające spawarkę inwertorową. Prototypowa spawarka została zbudowana na Politechnice Lubelskiej. Opisano metody i wyniki pomiarów zaburzeń przewodzonych zmierzonych w torze zasilania spawarki. Analizę zaburzeń przeprowadzono w zakresie 9kHz-30MHz, w zakresie 30-300MHz wykonano pomiary mocy zaburzeń.
EN
The paper is the studies of electromagnetic disturbances generated by power cables of inverter welder. The prototype welder was built at the Technical University of Lublin. This paper describes the methods and results of measurements conducted disturbances measured in welding power supply circuit. The analysis was performed in the frequency range of 9 kHz to 300 MHz.
PL
Aluminium oraz ich stopy należą do materiałów konstrukcyjnych o coraz większym znaczeniu. W związku z ich zastosowaniem istnieje potrzeba wykonywania zarówno połączeń jednoimiennych, jak i różnoimiennych. Istotnymi problemami występującymi podczas spawania są duża przewodność cieplna oraz bardzo duże powinowactwo aluminium do tlenu, a powstający tlenek Al2O3 występuje na powierzchni w postaci szczelnej i trudno topliwej warstwy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.