Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo kulturowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The research subject discussed in the article is the main conditions of the cultural nationality of The Italian Republic. In the first part of the text, the notions of spiritual and material cultural heritage and the concept of national identity are described and explained. Next, the problem of Italian national identity is discussed. The Italian Republic is a young state with a strong regional identity and still weak national identity. Italy is inhabited by many ethnic groups, often characterized by diverse cultures and customs. The situation is complicated by the Italian Peninsula’s history, which contributed to the conflict of interest between the north and south. The author analyzes history, language, and religion, searching for common elements determining Italian nationality. Italian society, as mentioned above, has still been searching for its national identity. Unification of the nation is a process that is in progress. It is still a challenge for both the authorities and the citizens. Finally, the elements of Italian material cultural heritage are characterized, and the domains of cultural heritage and the institutions responsible for their security are described.
PL
Przedmiotem rozważań podjętych w artykule są najważniejsze uwarunkowania bezpieczeństwa kulturowego Republiki Włoskiej. W pierwszej części tekstu opisano i wyjaśniono zagadnienia z zakresu duchowego i materialnego dziedzictwa kulturowego oraz tożsamości narodowej, najważniejszych elementów bezpieczeństwa kulturowego, które stanowi integralną część bezpieczeństwa narodowego. Następnie został poruszony problem włoskiej tożsamości narodowej. Republika Włoska to młode państwo o silnych tożsamościach regionalnych i wciąż jeszcze słabej tożsamości narodowej. Włochy zamieszkuje grup etnicznych i społecznych o często odmiennych kulturach i obyczajach. Sytuację dodatkowo komplikuje zawiła historia Półwyspu Apenińskiego, która przyczyniła się do konfliktu interesów pomiędzy północą a południem kraju. Autorka analizuje czynniki, które determinują narodowość włoską, takie jak: historia, język, religia, poszukując części wspólnych. Społeczeństwo włoskie, jak wspomniano wcześniej, wciąż poszukuje tożsamości narodowej. Zjednoczenie narodu to proces, który nadal trwa. Stanowi wciąż wyzwanie dla władz państwowych i obywateli. Na koniec scharakteryzowano elementy materialnego dziedzictwa kulturowego Włoch oraz opisano dobra dziedzictwa kulturowego i najważniejsze instytucje odpowiedzialne za ich ochronę.
EN
The article presents various ways of defining cultural security, which is one of the human primary needs represented in the literature on the subject. It focuses on explaining the meaning of the term “monument”, which is defined and understood in many ways. The history of the Land of Liw and the Liw Castle is presented through the analysis of historical literature. Furthermore, the article discusses Otto Warpechowski’s contribution to the protection of the Liw Castle, which is the cultural heritage of the Mazovia region and the entire Poland, against total destruction planned by the Nazi authorities. The article reveals the impact that the Castle in Liw has on the feeling of cultural security of the local community, and describes cultural activities undertaken at the Liw Castle aimed at promoting the sense of safety, cultural identity and belonging to the Polish cultural community and a local community.
PL
Artykuł pokazuje różne sposoby definiowania bezpieczeństwa kulturowego będącego jedną z naczelnych potrzeb człowieka oraz reprezentowaną w literaturze przedmiotu. Skupia się na wyjaśnieniu znaczenia terminu „zabytek”, który jest definiowany i rozumiany na wiele sposobów. Poprzez analizę literatury historycznej przedstawione zostały dzieje ziemi liwskiej i zamku liwskiego. Artykuł porusza również kwestię wkładu Otto Warpechowskiego w ochronę zamku liwskiego przed całkowitym zniszczeniem, jakie było zamiarem władz nazistowskich a będącego dziedzictwem kulturowym regionu Mazowsza i całej Polski. Artykuł ukazuje, jaką rolę odgrywa Zamek w Liwie w poczuciu bezpieczeństwa kulturowego społeczności lokalnej oraz jakie działania kulturalne są podejmowane na zamku liwskim, aby podnieść poziom poczucia bezpieczeństwa, tożsamości kulturowej oraz przynależności do wspólnoty kulturowej Polski, społeczności lokalnej.
EN
The objective of the article is to establish the grounds for trading in cultural property within the territory of the EU single internal market and to investigate the trading dynamics in importing and exporting such property in the years 2008-2015. The analysis is based on the EU legal acts, statistical data published by Eurostat and a critical review of the literature. The thesis has been formulated that trading in cultural property represents an important element of taking care of the protection of cultural security and potential and demonstrates endeavours for the cultural expansion of the respective EU member states, whose share in the structure of import and export of cultural property on the European Union market is far from being even. The share of a given state in the international exchange of cultural property presents an important aspect of creating not only economic, but also cultural security. In the years 2008-2015, a few European states were able to gain dominance in trading in cultural property in the European Union. Potentially, it poses a threat of cultural uniformity and standardisation, being the phenomenon which adversely affects the protection of unique systems of cultural security in Europe.
PL
Celem artykułu było określenie podstaw prawnych obrotów handlowych dobrami kulturalnymi na obszarze jednolitego rynku wewnętrznego UE oraz zbadanie dynamiki obrotów w imporcie i eksporcie tych dóbr w latach 2008-2015. Analizę oparto na: aktach prawa UE, danych statystycznych opublikowanych przez Eurostat, a także krytycznym odniesieniu się do treści piśmiennictwa. Postawiono tezę, że obroty handlowe dobrami kulturalnymi stanowią ważny element dbałości o ochronę bezpieczeństwa i potencjału kulturowego, a także są wyrazem dążenia do ekspansji kulturalnej poszczególnych państw UE, które charakteryzuje nierównomierny udział w strukturze importu i eksportu dóbr kultury na rynku unijnym. Udział państwa w międzynarodowej wymianie dóbr kultury to ważny aspekt kreowania nie tylko bezpieczeństwa ekonomicznego, ale także kulturowego. W latach 2008-2015 kilka państw europejskich było w stanie zdominować wymianę handlową w obszarze dóbr kulturalnych w UE. Potencjalnie grozi to zjawiskami uniformizacji i standaryzacji kulturowej, które należy rozpatrywać jako niekorzystne dla ochrony unikalnych systemów bezpieczeństwa kulturowego w Europie.
EN
While for some immigrants contemporary Europe is a paradise, others consider it an evil and a plague, which should be fought with fire. It is the battlefield between the Western culture and the culture brought from the south with the influx of the Muslim population, which leads to the erosion of the former. Refugees who mingled with radical Islamic warriors penetrate the borders of the EU. Some people try to live alongside their native inhabitants, set up their enclaves, profess their faith, and enforce their laws, especially Sharia law. This behavior of the Muslims directly affects the possibilities of preserving and nourishing the values that determine the national and religious identity of local communities. As a consequence, it poses an immediate threat to the security of the cultural state. Constant anxiety and fear for their lives and health as well as the good of the culture fuel the ongoing terrorist attacks carried out by current Islamists as well as their children and grandchildren who have been recruited and drawn to faith in Allah.
PL
Podczas gdy dla niektórych imigrantów współczesna Europa wydaje się być rajem, inni uważają ją za zło i zarazę, z którą należy walczyć ogniem. Jest to pole bitwy między kulturą zachodnią a kulturą sprowadzoną z południa wraz z napływem ludności muzułmańskiej, co prowadzi do erozji tej pierwszej. Uchodźcy, którzy zmieszali się z radykalnymi islamskimi wojownikami, penetrują granice UE. Niektórzy ludzie próbują żyć razem z tubylcami, zakładać enklawy, wyznawać wiarę i egzekwować swoje prawa, zwłaszcza prawo szariatu. Takie zachowanie muzułmanów bezpośrednio wpływa na możliwości zachowania i pielęgnowania wartości, które determinują tożsamość narodową i religijną społeczności lokalnych. W konsekwencji stanowią bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa kulturowego. Ciągły niepokój i lęk o życie i zdrowie, a także dobro kultury podsycają ciągłe ataki terrorystyczne przeprowadzane przez islamistów, a także ich dzieci i wnuki, które zostały zwerbowane i związane z wiarą w Allaha.
PL
Tematem artykułu jest problematyka bezpieczeństwa kulturowego rozpatrywana w ujęciu ogólnym. Głównym powodem poruszenia kwestii bezpieczeństwa kulturowego i podkreślenia istoty konieczności podjęcia debaty w zakresie bezpieczeństwa kulturowego, jest niedobór wiedzy w danym obszarze. Ponadto, artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na zagadnienie związane z edukacją kulturową. Treść publikacji rozpoczyna się próbą zdefiniowania terminu „kultura” poprzez ukazanie wybranych definicji kultury. Następnie, podjęto próby wyjaśnienia pojęcia bezpieczeństwa kulturowego. Kolejny rozdział artykułu wyszczególnia komponenty bezpieczeństwa kulturowego i ukazuje je w świetle współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa kulturowego. Ponadto, w artykule przedstawiono akty prawne dotyczące bezpieczeństwa kulturowego oraz zaakcentowano kwestie edukacji kulturowej w kontekście współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa kulturowego. Analiza zasadniczych treści dostępnej literatury pozwala w ostatniej części publikacji przedstawić konkluzje i wnioski dotyczące podjętej tematyki.
EN
This article’s focus is on the issues related to the widely defined term “cultural security”. The purpose of this article is to emphasize the importance and need for further discussion in the area of cultural security, as well as highlight aspects concerning the cultural education of a society. This article begins with an attempt to define the term “culture” by introducing its various definitions, followed by an attempt to explain the term “cultural security”. The next chapter details the most significant components of cultural security and demonstrates these components in the light of current threats to cultural security. Furthermore, the article presents chosen law regulations and emphasizes educational issues in the context of existing cultural threats. Finally, at the end of the article’s exploration and analysis of the available and relevant literature, it is possible to formulate conclusions about the chosen subject.
6
Content available remote Bezpieczeństwo kulturowe a orientalizm : konieczność współczesności?
EN
In the situation of increasing unification of the activities of political, economic and cultural as well as increased military activity interpersonal contacts between representatives of individual countries is a necessity arising from joint interests, conferences, negotiations, economic and political or joint military action. Knowledge of the principles of dealing with cultural barriers in interpersonal communication helps to avoid many awkward and unpleasant situation, which could cast a shadow on interpersonal relationships at various levels of activity. This carries the possibility of the development of interpersonal contacts, including negotiations between representatives of different nations or groups of countries, which occur through the exchange between nations, social groups, thanks to lively contacts, economic, political or military. This last aspect is particularly important when it comes to safety culture and its relationship with orientalism and contemporary challenges to international security. This state of affairs affects primarily one aspect of contemporary international reality, ie. An endless era of the dominant presence of international disputes solved by force. Even more - a relatively frequent than international disputes are disagreements, disputes between states and entities other than sovereign states. Even a cursory analysis of the participation of NATO forces in operations last decade, shows that the use and the use of NATO forces need international negotiations based on an important community of interest.
PL
W opracowaniu skupiono się na specyficznym aspekcie bezpieczeństwa kulturowego, który związany jest z przemówieniami publicznymi, traktowanymi jako element zarządzania kapitałem społecznym. Bazując na przeprowadzonych badaniach własnych oraz na krytycznej analizie literatury przedmiotu, wyciągnięto wnioski o zasadności zajmowania się wskazaną tematyką w środowisku kadry kierowniczej Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP. Autor wskazuje na wagę transmisji postaw i wzorcotwórczej funkcji działalności oficera wobec dziedzictwa kulturowego, które zespolone z jednostką można rozpatrywać jako element kapitału ludzkiego.
EN
In contents of the study they concentrated on the peculiar safety aspect cultural which is connected with speeches public, treated as the element of managing the social capital. Being based on conducted own examinations and on the critical analysis of the literature on the subject, they concluded for legitimacies of doing recommended with subject matter in the environment of the senior staff of the army of military forces the Republic of Poland. The author shows transmission of attitudes by weight and models of function of activity of the officer towards the cultural legacy, which united with the individual it is possible to consider the element of the human capital.
PL
Artykuł przedstawia bezpieczeństwo społeczne jako obszar (sektor) współczesnego bezpieczeństwa z perspektywy bezpieczeństwa wewnętrznego. W artykule poruszono kwestie dotyczące procesów poszerzania i pogłębiania bezpieczeństwa, jego powszechnie uznanych obszarów (sektorów) oraz występujących między nimi wzajemnych zależności. Charakteryzując bezpieczeństwo społeczne, wskazano na zagadnienia natury kulturowej i socjalnej, które następnie odniesiono do podstawowej siatki pojęciowej bezpieczeństwa wewnętrznego (bezpieczeństwo publiczne; bezpieczeństwo ustrojowe; bezpieczeństwo powszechne) oraz do redefiniowanego obecnie paradygmatu bezpieczeństwa. Związek łączący bezpieczeństwo społeczne i bezpieczeństwo wewnętrzne zilustrowano przykładem oficjalnych dokumentów rządu Finlandii (Program Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Strategia Bezpieczeństwa dla Społeczeństwa).
EN
The article presents social security as an area (sector) of security from the perspective of modern internal security. This paper discusses the issues related to broadening and deepening security, the well-established areas (sectors) and interdependencies between them. The article ad-dresses the issues of cultural and welfare nature, which are then referred to the basic conceptual grid of internal security and to the current security paradigm. The relationship between social security and internal security is exemplified by the official documents of the Finnish government (the Internal Security Program, the Strategy for Security in Society).
9
Content available remote Kultura w systemie Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
PL
Kultura to znamię grup społecznych - jest częścią interesu narodowego i wiąże się z zapewnieniem przetrwania narodu. W związku z tym, w systemie bezpieczeństwa narodowego kształtuje się sfera, która dotyczy bezpieczeństwa kulturowego. We współczesnej świecie, gdzie wielkie znaczenie ma przepływ informacji i procesy ekonomiczne, wymowa bezpieczeństwa kulturowego jest w dużej mierze niwelowana. Jednak obecność kultury w życiu społecznym staje się coraz bardziej widoczna i rośnie potrzeba dostrzeżenia problemów kulturowych, które, jak się okazuje, w świecie kapitalistycznym wcale nie maleją.
PL
Od zarania dziejów życiu człowieka towarzyszyła potrzeba zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Wraz z postępem cywilizacyjnym, technicznym i technologicznym, masowym dostępem do informacji, rosnącym znaczeniem rozwoju nauki i edukacji oraz innymi dynamicznymi zmianami zachodzącymi w świecie, człowiek coraz bardziej uświadamiał sobie, że praktycznie wszystkie sfery jego życia związane są też z bezpieczeństwem, a osiągnięcie pełnego bezpieczeństwa nigdy nie będzie możliwe, ponieważ niemożliwe jest pełne wyeliminowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa. Coraz bardziej powszechny przepływ ludzi, towarów i usług oraz idące za tym przenikanie się kultur (ich współistnienie oraz rywalizacja między nimi) uzmysławiały także, że nowe zagrożenia mogą mieć różny charakter i natężenie, a także trudne do przewidzenia skutki, jakie mogą one wywoływać. Dlatego naturalnym dążeniem każdej społeczności jest pragnienie istnienia i funkcjonowania w otaczającej nas zmieniającej się rzeczywistości, w oparciu o więzi łączące tę społeczność, zapewniające jej zaspokojenie potrzeb indywidualnych i zbiorowych. Każda społeczność, w ramach wytworzonej przez siebie formy organizacyjnej (np. państwa), będzie dążyć do utrzymania wewnętrznego porządku oraz zachowania bezpieczeństwa wobec zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, a także tworzyć dobre podwaliny dla dalszego bezpiecznego funkcjonowania: skutecznego i zrozumiałego prawa, przejrzystych i racjonalnie usytuowanych kompetencji i struktur, szybkich i bezpiecznych kanałów łączności i komunikacji, inwestycji w naukę i technologię, wreszcie: większej współpracy i zaufania w relacjach państwo – obywatel oraz pomiędzy obywatelami. Nie ulega wątpliwości, że w Polsce konieczne jest usystematyzowanie wiedzy na tematy bezpieczeństwa narodowego w dobie współczesnych zmian zachodzących na arenie międzynarodowej, w tym przyszłych czynników, które w nieodległej przyszłości będą musiały być uwzględnione w procesie transformowania i rozwijania systemu bezpieczeństwa naszego państwa. Szczególne znaczenie w tym względzie powinna odgrywać spójna i długofalowa polityka wielokulturowości.
EN
Human life from the very beginning was accompanied by a need to provide the security. A man, noticing civilizational, technical and technological progress, mass access to information, the growing importance of development of science and education, and dynamic changes taking place in the world, increasingly realized that practically all spheres of human life are related to a security. The full achievement of a security will never be possible, because it is impossible to fully eliminate threats and challenges. The increasingly widespread movement of people, goods and services, and the consequent merging of cultures (their coexistence and competition between them) have already proved, that new dangers can be different in nature and intensity, as well as difficult to predict in the sense of effects they may cause. Therefore, there are natural efforts of every community to fulfill the desire for further existence and functioning in the changing security environment, based on the ties between the community, meeting individual and collective needs. Every community, functioning in the framework of its organizational form (i.e. the state), will seek to maintain internal order and security against external and internal threats, and create good foundations for further existance: an effective and comprehensive law, transparent and reasonably located responsibilities and structures, fast and secure communication systems, investment in science and technology, finally, greater cooperation and trust between the state’s structures and citizens and among the citizens. There is no doubt that it is necessary to optimize the knowledge on the issues of national security in Poland, in the era of modern developments in the international arena. These efforts should include evolving new factors, which have to be taken into account in the process of transforming and developing the security system of our country. The consistent and long-term multicultural policy shall have a significant meaning in this regard.
11
Content available remote Dziedzictwo kulturowe w polityce Organizacji Narodów Zjednoczonych
PL
Kultura jest pojęciem obejmującym bardzo szeroki zakres. Ochrona dziedzictwa narodowego oraz zapewnianie tożsamości kulturowej jest jednym z priorytetowych celów, do których dąży każde państwo jak również organizacje międzynarodowe. W niniejszym artykule podjęta została tematyka zabezpieczenia powyższych wartości w kontekście działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych. Autor dokonuje przeglądu podstawowych definicji kultury, charakteryzuje jedną z organizacji wyspecjalizowanych ONZ, jaką jest Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury oraz ocenia skuteczność podejmowanych przez nią działań.
EN
The article deals with the issue of cultural security on the territory of former Yugoslavia. The starting point for the further reflection is an assumption that cultural factor seems to determinate significantly the character of security concept on the mentioned above territory. Having discussed the definition of the notion which takes into consideration the politological and anthropological perspective of the phenomena, the author presents the determinants of cultural security in the Balkan region. They include the cultural character of the Balkan nations (presenting the role of intellectuals in shaping the modem national awareness in the Balkan nations, the profound significance of folk culture and collective memory), great role of the superpowers in the Balkans (the concept of the Balkans as the subordinate system; Golembski, 1982) and anti-democratic traditions. Then the author describes the concepts of cultural security that appeared in the history of Yugoslavia and its nations and depended on the mentioned above factors. Further the attention is focused on the idea of yugoslavism, the concept of cultural security created by Tito and the pluralistic model of cultural security connected with activities of so called international community in the region and the “export of democracy" observed there (Samson, 1998). In the conclusion the author states that although nationalistic countries still appear on the international arena, their autonomy is limited by “new more powerful actors” emerging (e.g. institutions and international corporations). Superpowers’ interventions contribute to serious cultural changes in the region. Therefore the suggestion is justified to carry out research on the influence of international civil and military structures on the culture of the Balkan nations and their vision of cultural security.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.