Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  planowanie energetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
We wprowadzeniu autorzy zarysowują tło teoretyczne, związane z lokalną gospodarką energetyczną, także w wymiarze międzynarodowym. W kolejnej części charakteryzują istotne elementy zarządzania gospodarką energetyczną w gminie. W głównej części artykułu, w analizie przypadków, autorzy wykazali, że nowatorskie platformy wpływające na gospodarkę energetyczną w gminie mogą występować na różnych poziomach i przybierać różny charakter.
EN
In an introductory part authors give theoretical background concerning local energy economy also in the international dimension. In next part authors characterize significant elements of management of energy economy in a commune. In the course of case analysis, which is the main part of the article, authors proved that innovative platforms which influence energy economy in commune can function on various levels and have various character.
EN
In this work, estimations are made of the energy not served (ENS) in a power capacity expansion problem in the case of integration of intermittent sustainable technologies. For this purpose, part of the power generation system of the United Arab Emirates (UAE) is examined. Five capacity expansion scenarios using sustainable power generation technologies are investigated, including the integration of carbon capture and storage (CCS) technologies and solar-based power generation systems (intermittent systems as well as dispatchable systems using thermal storage), and compared with the business as usual scenario (BAU) for various natural gas prices. Based on the input data and assumptions made, the results indicate that the BAU scenario is the least cost option. However, if the UAE move towards the use of sustainable power generation technologies in order to reduce carbon dioxide emissions, the most suitable alternative technologies are: (i) natural gas combined cycle technology integrated with CCS systems, and (ii) concentrated solar power systems with 24/7 operation. The other candidate sustainable technologies have a considerable adverse impact on system reliability since their dispatchability is marginal, leading to power interruptions and thus high ENS cost.
3
Content available remote Planowanie zasilania obszarów zurbanizowanych w skroplony gaz ziemny (LNG)
PL
Skroplony gaz ziemny (LNG) jest medium energetycznym, które może być efektywnie wykorzystane do pokrycia potrzeb energetycznych obszarów zurbanizowanych. Jest to szczególnie istotne dla obszarów zlokalizowanych z dala od przesyłowej bądź dystrybucyjnej infrastruktury gazowej. Zastosowanie LNG w takich obszarach powinno być poprzedzone pracami planistycznymi, uwzględniającymi stan strony popytu i podaży rynku gazu. W artykule przedstawiono analizę wielokryterialną AHP wyboru sposobu zasilania danego obszaru ze stacji regazyfikacji (LNG) na przykładzie wybranej gminy z terenu województwa wielkopolskiego. W analizie przedstawiono główne kryteria decyzyjne (m.in. cenę końcową paliwa gazowego, cenę zakupu i transportu LNG, odległość od punktu sprzedaży i załadunku, etc.) uwzględniane w planowaniu zasilania obszarów zurbanizowanych.
EN
Liquefied natural gas (LNG) is the energetic medium, which can be effectively used to cover the energy needs of urban areas. This is particularly important for areas located away from the distribution or transmission of the gas infrastructure. The use of LNG in such areas should be preceded by planning work, taking into account the demand and supply of gas market. The research presents an multicriterial AHP choice analysis of the power station regasification (LNG) of a particular area on the example of selected community in the Wielkopolska region. The analysis presents the main decision criteria (including the final price of gas, the price of the purchase and transport of LNG, the distance from the point of sale and loading, etc.) taken into consideration the planning of urban areas supply.
PL
Każdy samorząd powinien stawiać sobie za cel dobrobyt i bezpieczeństwo mieszkańców, wzrost gospodarczy oraz czyste środowisko przyrodnicze. Niestety, niewielu gminnych włodarzy docenia tu rolę planowania energetycznego. Wiadomo, że prąd, ciepło i gaz trzeba dostarczyć, ale żeby od razu widzieć w tym szansę na rozwój i dobrobyt?
PL
Przedstawiono założenia zaawansowanego planowania rozwoju lokalnych systemów energetycznych. Opisano etapy tego typu planowania i sposób ujęcia w nim wymagań efektywności energetycznej. Omówiono rolę audytorów efektywności energetycznej oraz wymagania odnośnie do ich kształcenia.
EN
The assumptions to advanced local energy planning were introduced. The stages of planning the development were described and the recognition of the energy efficiency in planning process was mentioned. The role of energy efficiency auditors and the requirements for their training was discussed.
EN
In this paper, the next in a series of publications on the subject, assumptions are presented of a power system development model in terms of electricity generation technology infrastructure in Poland, in the long term perspective until 2060. The model is based on the mathematical structure of the MARKAL optimization package. Among other things developed are a forecast of the fi nal demand for electricity and heat, the current mix of power and electricity generation in Poland, and a forecast of decomissioning in the power and co-generation plants. The study also contains a summary of technical and economic indicators of the generation technologies considered in the model.The author shall not be responsible for any outcome of use of the research results presented herein.
PL
Niniejszy artykuł, będącym kontynuacją cyklu o tej tematyce, przedstawiona założenia modelu rozwoju systemu energetycznego w zakresie struktury technologicznej wytwarzania energii elektrycznej w Polsce, w perspektywie długoterminowej, do 2060 roku. Model ten oparty jest na strukturze matematycznej pakietu optymalizacyjnego MARKAL. Opracowano m.in. prognozę zapotrzebowania finalnego na energię elektryczną i ciepło, aktualną strukturę mocy i produkcji energii elektrycznej w Polsce oraz prognozę wyłączania mocy w istniejących elektrowniach i elektrociepłowniach. Opracowanie zawiera również zestawienie wskaźników techniczno-ekonomicznych technologii energetycznych rozpatrywanych w modelu.
7
Content available remote Optymalne planowanie energetyczne w wymiarze lokalnym
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie planowania energetycznego na poziomie lokalnym (gminnym). W zagadnieniu tym zaakcentowano możliwość rozważenia tzw. węzłów energetycznych. Wzajemne powiązania węzłów energetycznych realizowane są za pomocą systemów sieciowych, w tym sieci elektroenergetycznych, gazowniczych i cieplnych. Łączne rozpatrywanie połączonych systemów sieciowych prowadzi do możliwości optymalizacji na szczeblu lokalnym przy uwzględnieniu uwarunkowań miejscowych. Działania te mogą być istotne dla samorządów gminnych.
EN
The issue of the energy planning on the local (communal) level was presented in the paper. The possibility of considering so-called energy hubs was stressed in this paper. The mutual connection of energy hubs are realized using network systems, including power system, gas and thermal grids. The total investigation of connected network systems guides to the possibility of the optimization on the local level considering local conditions. These workings can be essential for communal councils.
PL
Artykuł dotyczy możliwości wykorzystania wielokryterialnych metod wspomagania decyzji w planowaniu strategii zrównoważonego rozwoju gminy. Po wstępnym sformułowaniu zagadnienia decyzyjnego omówiono model matematyczny tego problemu oraz zastosowaną metodę wieloatrybutowego podejmowania decyzji. Artykuł zawiera również przykładowy dyskretny problem decyzyjny oraz jego rozwiązanie w postaci obiektywnego rankingu porządkującego wszystkie warianty decyzyjne rozwoju gminy od najlepszych do najgorszych przy danych kryteriach decyzyjnych.
EN
The paper deals with the possibility of application of multicriteria decision-aid methods in planning local sustainable development. In the beginning, the formulation of the decision problem and the mathematical model are discussed. Then more details on the method of solving decision-making problems by using multi-attribute decision making methods is shown. The paper concludes with an example of application of this method for objective ranking of discrete decision problem of local sustainable development.
PL
Przedstawiono założenia do planu zaopatrzenia w ciepło dla trzech gmin wiejskich województwa małopolskiego, dla których określono bieżące zużycie energii finalnej oraz związane z nim zanieczyszczenie powietrza. Dla potrzeb planu w analizowanych gminach sformułowano kilka koncepcji rozwoju energetycznego. Przy wyborze konkretnego scenariusza rozwoju wykorzystano metody podejmowania decyzji w warunkach niepewności, które pozwoliły wyłonić scenariusz, który jest najbardziej optymalny w danych warunkach.
EN
Paper presented the brief foredesign for plaining of heat energy supply to three selected rural communes of Małopolskie province. The current consumption of final energy as well as expected air pollution were determined. As a basis for planning few development options of energy supply to surveyed communes were formulated. At the choice of actual development option the methods of decision making under uncertainty conditions were applied, what enabled to select the option optimal for given circumstances.
PL
W pracy przedstawiono uniwersalną metodykę opracowania programu ekoenergetycznego dla obszaru administracyjnego wielkości pojedynczego województwa. Wykazano, że biomasa pochodzenia rolniczego ma decydujące znaczenie we wzroście udziału odnawialnych zasobów energii w bilansie energetycznym. Przedstawiono wyniki badań bilansu energetycznego dla woj. warmińsko-mazurskiego, które zilustrowano za pomocą wykresu Sankey'a.
EN
The paper presents a general methodology for drawing up an eco-energy programme for an administrative area of the size of a single voivodeship. It has been proved that biomass from agriculture is of decisive importance for the increase of renewable energy resources share in the energy balance. The paper shows the results of energy balance research carried out for Warmińsko- Mazurskie Voivodeship, illustrated using the Sankey diagram.
PL
W artykule omówiono planowanie gospodarcze i energetyczne w gminie, wielokrotnie już opisywane w literaturze przedmiotu. Wzbogacono go jednak o nowe treści. Przedstawiono planowanie jako formę aktywności władz publicznych, ponieważ jest ono podstawą każdej racjonalnej decyzji. Akty planowania energetycznego w gminach mają ułatwiać procesy decyzyjne władz publicznych i być wyrazem polityki energetycznej gminy. Z tego względu procesowi planowania energetycznego w gminach należy poświęcić więcej uwagi i to w różnych aspektach.
EN
The article deals with a topic already widely discussed in respective literature, however, enriched here by a new approach that presents planning as a form of public activity, which is a basis of any rational decision . Acts of energy planning in communes are to facilitate decision making processes by public authorities and to manifest energy policy of communes. Therefore, the process of energy planning in communes should be considered with more care and in different aspects.
PL
W pracy zastosowano podejście systemowe do rozwiązywania zagadnień ekoenergetycznych tj. wytwarzania odnawialnych nośników energii pochodzenia rolniczego na poziomie wybranej gminy województwa warmińsko - mazurskiego. Wykazano potrzebę całościowych, systemowych rozwiązań wyznaczania zapotrzebowania na energię z zasobów odnawialnych pochodzenia rolniczego. Budowę systemu wytwarzania odnawialnych nośników energii zrealizowano w dwóch etapach: I budowa modelu relacyjnego, II budowa modelu matematycznego i programu symulacyjnego (numerycznego). W niniejszym artykule przedstawiono etap I - model relacyjny systemu.
EN
A comprehensive approach was applied to solve ecoenergetic problems i.e. generation of renewable carriers of energy carriers of agricultural origin in a chosen commune of Warmia and Mazury Voivodship. The need of complete, comprehensive solutions for the determination of the demand for the energy from renewable resources of agricultural origin was presented. The building of a system of generating renewable energy carriers was carried out in two stages: building a relational model, mathematical model and a simulated program (numeric). In the present article the first stagea relational model of a system is presented.
PL
W strefie klimatycznej, w której znajduje się Polska zaopatrzenie w ciepło należy do najważniejszych usług energetycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa. Obowiązki związane z realizacją tego zadania spoczywają, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, właśnie na gminie. Ustawa ta, w artykule 7 ust. 1 punkt 3 wskazuje, że: "...Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: ...zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz."
PL
Gminy są zobligowane do opracowania projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zgodnie z ustawą Prawo energetyczne. Opracowanie projektu założeń o dobrej jakości i jego dalsza realizacja może przynieść gminom szereg wymiennych korzyści ekologicznych, ekonomicznych i społecznych.
EN
According to the Power Bill communities are obliged to elaborate preliminary projects of supply plans of heat, electric energy and gas fuels. Elaboration of the project of good quality can give Communities many ecological, economic and social advantages.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.