Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  GPIB
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono koncepcję oraz sposób realizacji struktury komputerowego systemu pomiarowego do kontroli mocy i energii elektrycznej w obwodach trójfazowych. Struktura tego systemu składa się z części analogowej i z części cyfrowej. Do części cyfrowej podano sposób opracowania programów przy wykorzystaniu zintegrowanego środowiska programistycznego LabWindows/CVI. Wyniki pomiarów mocy czynnej i biernej, współczynnika mocy oraz energii są przechowywane w pamięci komputera. Komputer, wyposażony w kartę interfejsową GPIB, spełnia rolę centralnej jednostki sterującej. Służy on także do wykonania obliczeń według opracowanych programów oraz umożliwia prezentowanie wyników na panelach wirtualnych przyrządów pomiarowych. Opracowany system pomiarowy służy studentom jako stanowisko dydaktyczne do projektowania elementów tego systemu.
EN
The paper presents the concept and structure of the method of implementation of computer measurement system for controlling power and energy in three-phase circuits. The structure of this system consists of analog and the digital part. For the digital part given way to develop programs using the integrated development environment LabWindows/CVI. The results of measurements of active and reactive power, power factor and energy are stored in computer's memory. The com-puter, equipped with a GPIB interface card, acts as the central control unit. It is also used to perform calculations according to the developed programs and allows the presentation of results on the panels of virtual instruments. The developed measuring system is used by students as a educational station to design elements of this system.
PL
W artykule, na przykładach sprzętu i oprogramowania firmy National Instruments, omówiono najnowsze trendy w projektowaniu modułowych systemów pomiarowych. Przedstawiono i porównano najczęściej stosowane magistrale do przesyłu danych w systemach pomiarowych. Zwrócono uwagę na wykorzystanie nowoczesnych, wielordzeniowych systemów przetwarzania danych, a także układów programowalnych typu FPGA, które nie tylko zwiększają szybkość wykonywania działań, ale także oferują nowe możliwości rekonfiguracji urządzeń.
EN
The paper discusses the latest trends in the design of modular measurement systems and presents some examples of the hardware and software from the National Instruments. The authors present and confront the most frequently used buses for the data transfer in the measurement instrumentation. Then they pay attention to use of modern, multi-core processing systems, as well as the programmable devices like FPGA, which only speed up the execution of an appliaction code, but also offer new opportunities to reconfigure devices.
PL
W artykule zaprezentowano, opracowane i zaimplementowane w Zespole Wzorców Odniesienia Wielkości Elektrycznych Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii, stanowisko pomiarowe, przeznaczone do półautomatycznej kalibracji oporników dekadowych. Wykorzystanie tego rodzaju rozwiązania technicznego skutkuje istotnym skróceniem czasu, niezbędnego dla potrzeb kalibracji opornika dekadowego, przy jednoczesnym podniesieniu poziomu niezawodności tego procesu.
EN
In this paper, the concept and implementation of automation of measuring installation for calibration of decade resistors are given. Application of this solution decreases the time and improves reliability of calibration of decade resistor.
PL
W artykule przedstawiono metodologię i wyniki pomiarów macierzy Muellera wybranych włókien światłowodowych zrealizowanych z wykorzystaniem autorskiego, specjalistycznego oprogramowania sterującego. Oprogramowanie to umożliwia zdalny i szybki pomiar oraz automatyczne wyznaczenie interesujących wielkości fizycznych opisujących badane włókna. Pomiar macierzy Muellera przeprowadzano w konfiguracji układowej: źródło światła, specjalizowany światłowodowy generator stanu polaryzacji, badane włókno oraz polarymetr z wejściem światłowodowym.
EN
The rapid development of telecommunication and sensor technology requires more comprehensive evaluation of the optical properties of optical components used. At present it seems that in both groups of applications, obtaining information about the polarization properties of fiber-optic components used in an optical path plays an increasing role. This leads to the need for ever more sophisticated measurement techniques in which the key issue is to use a computer performing functions of control, reading and processing data. In this paper a methodology and experimental results of Mueller matrices measurements of optical fibres based on specially designed software are presented. The successive sections present: the theoretical basis of the measurement method, the measurement system, description of the library I/O - VISA and the measurement results. The developed software allows for remote and fast measurements as well as control of all devices in the measurement system. A Mueller matrix was measured based on the following configuration: a laser light source, an optical fibre polarization generator, a tested optical fibre and a polarimeter with an optical fibre adapter (Fig. 1). The presented preliminary results are satisfactory and give a very good perspective for building a measurement system that will allow for automatic characterization of not only the polarization properties of optical fibers, but also passive components made based on them. The described measurement system will be used as a base for developing the system enabling full characterization of fiber optic components with special reference to their polarizing properties.
PL
Przedstawiono problematykę dotyczącą otwartego systemu pomiarowego, pracującego z magistralą standardu GPIB (IEC-625) dla potrzeb dydaktyki (zajęcia laboratoryjne, realizacja prac dyplomowych). Stosowane są dwa typy kontrolerów GPIB (aplikacja mikrokontrolera jednoukładowego i rozwiązanie z kontrolerem NEC-D7210). Zbudowane zestawy laboratoryjne korzystają również z oryginalnych rozwiązań (syntezer, czasomierz/częstościomierz i zasilacz krzyżowy), a także z dedykowanych modułów testowo - obserwacyjnych. Zamieszczono też rozwiązanie uniwersalnego interfejsu z mikrokontrolerem 68HC908AB32.
EN
In the paper laboratory measuring systems using a GPIB bus are presented [1]. They are used for didactic purposes that is why they should cooperate with master microprocessor systems. They comply with the ZPUA (firmware industrial system) and VME standards. For both standards GPIB bus controllers cards were designed and made [2]. They are application of one chip microcontroller (Fig. 1) and D7210 controller. These kits contain industrial as well as original scientific instruments (synthesizer, frequency - time digital meter, programmable DC power supply). All these instruments are applications of two microcontrollers. The first one controls the measurement cycle in the analogue part. The second ensures communication with the GPIB bus and user in the digital part. Both microcontrollers communicate with each other through a serial port with optocoupler (Fig. 2). The laboratory measurement systems are supplemented by auxiliary modules such as a voltage set or a commutator. The specific form of didactic laboratories imposed the necessity of using dedicated cards for observations of each GPIB bus line for step work. In order to unify measuring instruments, the universal interface for the GPIB bus was worked out basing on a 68HC908AB32 microcontroller (Fig. 3). It enables servicing the typical bus functions as well as connecting an LCD panel and keyboard. The presented laboratory measuring systems proved to be very useful for laboratory classes. The laboratory stands are continually expanded. They are used for preparing theses which realize various measurement applications of the GPIB bus.
PL
W artykule przedstawiono strukturę systemu do sprawdzania kondensatorów przeciwzakłóceniowych oraz schemat stanowiska pomiarowego. Z racji złożoności tego systemu, w ramach prac projektowych wykonano analizę rodzajów i skutków niezdatności (FMEA). W wyniku analizy wyselekcjonowano te rodzaje niezdatności, które są szczególnie istotne dla zapewnienia jakości działania systemu (niezdatność kontaktów elektrycznych oraz niezdatność parametryczna, polegająca na nadmiernym i niekontrolowanym wzroście niepewności pomiarów ponad granice dopuszczalnej tolerancji). Wyniki analizy FMEA poddano weryfikacji praktycznej przez opracowanie i zbadanie modeli głównych modułów systemu (pomiarowych i mechatronicznych), które decydują o precyzji pomiarów i wydajności testowania. Pozytywnie zweryfikowano procedury pomiarów głównych parametrów kondensatorów, przewidzianych do realizacji w ramach systemu do testowania. Zweryfikowano także układ detekcji impulsów prądu oraz układ kontroli kontaktów pomiarowych. W ramach badań doświadczalnych sprawdzano modele układów ładowania i rozładowania, bardzo zbliżone do przewidywanych rozwiązań docelowych. Wyniki doświadczalne pozwalają na optymalny dobór elementów, rzutujących na jakość badań i bezpieczeństwo obsługi systemu, tj.: przekaźniki wysokonapięciowe, rezystory mocy, kontakty teleskopowe. Na podstawie zebranych doświadczeń opracowano projekt oraz zbudowano model systemu do kontroli kondensatorów przeciwzakłóceniowych, który zostanie wdrożony w firmie Miflex S.A. w Kutnie.
EN
This paper presents the concept of a measurement system for capacitor testing. The diagram of the measurement stand has been also shown. Because of the high system complexity during design phase, Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) was carried out. As the result of the FMEA analysis, the failures that are particularly important for the quality of system operation were selected (electrical contact failures and parametric failures, i.e. an excessive and uncontrolled rise in measurement uncertainty above the limits of acceptable tolerance). The results of FMEA analysis were practically verified using the models (mechatronic and measurement models) of the main system modules that were designed and tested and which decide on the measurement accuracy and efficiency of testing. The measurement procedures for the main parameters of capacitors were also positively verified. The current pulse detection modules and measurement contact checking circuits were verified too. The main problems related to the quality of testing as well as their solutions have been presented. Many tester modules, e.g. measurement head, pulse detector, high voltage relays, and pneumatic cylinders, that have direct effect on the quality of tests and operator safety have been also checked. The Capacitor Testing System that has been designed and will be used in Miflex S.A. in Kutno has also been presented together with its characteristic parameters.
PL
Przedstawiono koncepcję systemu przeznaczonego do testowania kondensatorów przeciwzakłóceniowych. Opisano składowe systemy: pomiarowy, mechatroniczny i informatyczny oraz główne problemy związane z jakością testowania oraz sposoby ich rozwiązania.
EN
This paper presents a concept of system applied for testing of noise suppressing capacitors. The system components like measurement, mechatronic and control subsystems have been described. The main problems related to quality testing together with solutions for their solving have been described.
PL
Przedstawiono koncepcję rozwiązania systemu pomiarowo-informatycznego do testowania filtrów przeciwzakłóceniowych, opracowywanego w PIE w ramach projektu celowego. Opisano bloki systemu: podsystem pomiarowy, mechatroniczny i informatyczny. Przedstawiono główne problemy związane z jakością testowania oraz sposób ich rozwiązania.
EN
This paper presents a concept of computer aided measurement system for noise suppressing filters testing designed in PIE under the R&D project contract. The system components like measurement, mechatronic and control subsystems have been described. The main problems related to quality testing together with solutions for their solving have been described.
PL
Podjęto próbę usystematyzowania opisu pomiarów wspomaganych komputerem. Omówiono ogólne problemy występujące w zautomatyzowanych przyrządach pomiarowych, przy gromadzeniu danych i obróbce wyników pomiarowych. Opisano jako przykładowe rozwiązania stosowane w tym zakresie w Centrum Badawczo-Rozwojowym TP S.A.
EN
An approach to systematic description of computer aided measurements is presented. General problems existing in automated measuring eqipment, interfacing with computers, data acquisition and results processing are shortly described. An example of the computerized measuring system used in R&D Centre of TP S.A. is presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.