Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 155

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dyrektywa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono nowe wymagania jakie zostały określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w związku z zagrożeniami zdrowotnymi ze strony bakterii z rodzaju Legionella, wiązanymi z wewnętrznymi systemami wodociągowymi. Omówiono znaczenie i zakres istotnych zmian dotyczących wdrożenia opartego na ryzyku podejścia do bezpieczeństwa wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym nowych obowiązków dla właścicieli i zarządzających instalacjami wodnymi wewnątrz budynków.
EN
This article presents the new requirements that have been set out in the European Parliament and Council Directive on the quality of water intended for human consumption in relation to health risks from bacteria of the genus Legionella associated with domestic distribution systems. It discusses the relevance and scope of the significant changes regarding the implementation of a risk-based approach to the safety of water intended for human consumption including new responsibilities of owners and managers of domestic distribution systems in buildings.
PL
Polska jako kraj funkcjonujący w otoczeniu międzynarodowym podpisała szereg umów i porozumień, które wiązały się również z koniecznością respektowania aktów prawnych mających przełożenie na polski ład prawny. Część z nich dotyczy wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. Ich znajomość jest kluczowa dla bezpiecznego planowania oraz prowadzenia robót nie tylko w zgodzie z prawem krajowym, ale również aktami międzynarodowymi. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zagranicznych aktów prawnych warunkujących bezpieczeństwo w sektorze budowalnym oraz przybliżenie kluczowych zapisów.
EN
Poland, as a country operating in the international environment, signed a number of agreements and understandings, which also entailed the need to respect legal acts that had an impact on the Polish legal order. Some of them concern the requirements of occupational health and safety at the construction site. Their knowledge is crucial for safe planning and carrying out works not only in accordance with national law, but also with international regulations. The aim of this work is to present foreign legal acts that determine safety in the construction sector and to present the key provisions.
4
PL
System świadectw charakterystyki energetycznej (ŚChE) istnieje już od prawie dwudziestu lat. Kolejne wersje dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków wprowadzały nowe wymagania lub poprawiały funkcjonowanie implementowanych przepisów. Sektor budownictwa ma istotny wpływ na redukcję zapotrzebowania na energię i emisję zanieczyszczeń, a tym samym spełnienie celów klimatycznych. Świadectwa charakterystyki energetycznej są doskonałym narzędziem, które może być wykorzystane w tym celu. W artykule przedstawiono realizowane obecnie międzynarodowe projekty obejmujące swoim zakresem system świadectw charakterystyki energetycznej. Pokazano, że w większości z nich chodzi o wzmocnienie wagi świadectw charakterystyki energetycznej oraz uzupełnienie ich funkcjonalności. Opisano także dziesięć tworzonych w ramach projektu X-tendo, innowacyjnych funkcjonalności nowej generacji ŚChE. Wprowadzenie ich do krajowych systemów zwiększy zaufanie do oceny i certyfikacji charakterystyki energetycznej i poprawi ich akceptację oraz przyspieszy modernizację budynków.
EN
The system of energy performance certificates has been in place for almost twenty years. Successive versions of the recast directives on the energy performance of buildings introduced new requirements or improved the functioning of the implemented regulations. The building sector is important in reducing energy demand and pollutant emissions and thus meeting climate goals. Energy performance certificates are an excellent tool that can be used for this purpose. The article presents the currently on-going international projects on the system of energy performance certificates. It has been shown that most of them are about strengthening the importance of energy performance certificates and supplementing their functionality. It also describes the ten innovative functionalities of the next generation of EPC developed by the X-tendo project. Introducing them into national systems will increase confidence in the assessment and certification of energy performance, which will improve their acceptance and speed up refurbishment of buildings.
PL
Pierwsza europejska dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powstała w 1998 roku. W międzyczasie wprowadzano do niej zmiany, jednak nie były one rewolucyjne. Największe obciążenie dla wodociągów spowodowała zmiana w 2015 r. oparta na wymaganiach Euratom. 23 grudnia 2020 r. została opublikowana od dłuższego czasu wyczekiwana nowa dyrektywa 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przekształcająca tę z 1998 roku. Debata nad jej treścią trwała kilka lat, instytucje unijne, zgodnie z zasadami, szeroko konsultowały wszystkie zapisy. Wydaje się, że założenia nowej dyrektywy są jasne, jednak czy tak jest okaże się dopiero podczas jej transpozycji, a następnie wdrażania.
PL
Ten rok przyniósł wiele wydarzeń, które zmienią budownictwo i branżę usług komunalnych. Ograniczenia spowodowane pandemią przyspieszą m.in. proces digitalizacji w przedsiębiorstwach wodociągowych i ciepłowniczych. Także administracja i obsługa budynków przejdą przyspieszony proces cyfryzacji zarządzania i nadzoru nad instalacjami. Paradoksalnie pandemia nie zahamuje rozwoju, ale przyczyni się do szybszego wdrażania unijnych zaleceń dotyczących opomiarowania i zużycia mediów oraz inteligentnych budynków.
EN
One of the areas of activity of the KOMAG Institute of Mining Technology is related to broadly understood ensuring of technical safety. This activity is carried out by the Division of Attestation Tests, Certifying Body, which by carrying out numerous processes of certification, conformity assessments, issuing opinions and expert opinions, contributes to maintaining and increasing the level of technical safety associated with the use of products, mainly machinery and equipment. This article reviews the activities of the Certifying Body, its competences and authorizations and presents how such activities influence technical safety.
PL
Jednym z obszarów działalności Instytutu Techniki Górniczej KOMAG jest działalność związana z szeroko rozumianym zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego. Działalność tę w Instytucie realizuje Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca, który prowadząc liczne procesy certyfikacji, oceny zgodności, wydawania opinii i ekspertyz przyczynia się do utrzymania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa technicznego związanego ze stosowaniem wyrobów, głównie maszyn i urządzeń. W niniejszym artykule dokonano przeglądu działalności jednostki certyfikującej, posiadanych kompetencji i uprawnień oraz omówiono w jaki sposób taka działalność kształtuje bezpieczeństwo techniczne. (Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń w aspekcie działań Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca KOMAG)
PL
W artykule przedstawiono aktualne przepisy dotyczące bezpieczeństwa wyrobów oświetleniowych.
EN
The article presents current regulations regarding the safety of lighting products.
PL
Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie niosą za sobą regulacje dotyczące emisji i efektywności energetycznej, KAPE rozwija autorski program wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw energetyki cieplnej rozważających modernizację źródeł wytwórczych. Celem programu jest doprowadzenie źródła ciepła do stanu spełniającego założenia efektywnego systemu ciepłowniczego i wymagań dyrektywy MCP lub IED.
PL
Nowe regulacje kładą nacisk na synergię pomiędzy korzystaniem z OZE a niskim zapotrzebowaniem na energię przez budynki wyposażone w inteligentne systemy automatyki i sterowania instalacjami wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi i ogrzewania.
PL
Europejski kodeks łączności elektronicznej, opublikowany w grudniu 2018 roku, konsoliduje i modernizuje trzon unijnego porządku regulacyjnego w sektorze telekomunikacyjnym. Wymaga on implementacji przez państwa członkowskie w okresie 2 lat. Główne cele regulacyjne polegają na stworzeniu warunków budowy sieci o bardzo dużej przepustowości oraz bezprzewodowych sieci 5G, niezbędnych do osiągnięcia jednolitego rynku cyfrowego. Mają temu służyć zmiany w gospodarowaniu częstotliwościami oraz modyfikacja warunków dostępu do infrastruktury technicznej, sieci i usług. Porządek regulacyjny zostaje rozszerzony na usługi OTT, które mają funkcjonalność porównywalną z usługami łączności elektronicznej. Eliminuje się dostrzeżone słabości ochrony interesów użytkowników usług. Zmiany mają służyć tworzeniu warunków do oferowania usług hurtowych i detalicznych w skali paneuropejskiej.
EN
European Electronic Communications Code, published in December 2018, consolidates and modernizes the core of the EU regulatory framework in telecommunications sector. The Code requires transposition by the Member States within 2 years. Main regulatory goals consist in creation of conditions allowing the construction of very high capacity networks and 5G wireless communications systems necessary for the functioning of the digital single market. New goals require amendments in radio spectrum management and adjustments of access to infrastructure, networks and services. The regulatory framework is extended to OTT services that are functionally equivalent to electronic communications services. The perceived weaknesses of the protection of end users’ interests are eliminated. The modernization is oriented toward creation of conditions allowing pan-European offerings on wholesale and retail level.
PL
Artykuł przedstawia modułowy system oceny zgodności materiałów wybuchowych określony unijną decyzją 768/2008/WE i dyrektywą 2014/28/UE. Opisuje genezę wdrożenia tego systemu, jego zasady i podstawy formalno-prawne. Określa procedury stosowane w modułach oceny zgodności dla materiałów wybuchowych. Zawiera informacje o doświadczeniach w tym zakresie Głównego Instytutu Górnictwa, jako jednostki notyfikowanej Unii Europejskiej.
EN
The article presents a modular system for assessing the conformity of explosivesspecified in the EU Decision 768/2008/EC and Directive 2014/28/EU. Describes the genesis of the implementation of this system, its principles and formal and legal basis. Specifiesthe procedures used in conformity assessment modules for explosives. It contains information about the experience in this area of the Central Mining Institute as a notified bodyof the European Union.
14
Content available remote RODO po roku
PL
Jak to się zaczęło. 25 maja 2018 roku to data, kiedy zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Jednocześnie została uchylona dyrektywa 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Polskie prawo zostało dostosowane do obowiązującego Rozporządzenia, ostatnie zmiany nastąpiły w maju br., kiedy do ponad 160 ustaw zostały wprowadzone poprawki.
PL
Przedmiotem artykułu jest omówienie polskich i europejskich norm dotyczących projektowania, wykonywania oraz utrzymania dachów i stropodachów. W pierwszej części zostały w nim omówione ustawowe przepisy ustawy Prawo Budowlane, a także rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i dyrektywa Rady dotycząca tego zagadnienia. Część druga poświęcona jest przepisom wykonawczym, a trzecia normom wymienionym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które zostały przytoczone w obszernej tabeli.
EN
The subject of the article is a discussion of Polish and European standards concerning the design, execution and maintenance of roofs and fiat roofs. The first part includes a discussion of the statutory provisions of the Polish Construction Law, as well as the regulation of the European Parliament and the directive of the Commission related to this issue. Part two is devoted to implementation provisions, and the third part concerns itself with standards listed in the regulation of the Polish minister of infrastructure on conditions, to which buildings and their placement should correspond, which were quoted in a broad table.
PL
W artykule przedstawiono aktualne przepisy dotyczące bezpieczeństwa wyrobów oświetleniowych.
EN
The article presents current regulations regarding the safety of lighting products.
PL
Pod koniec marca 2018 r. Stanisław Trzaskowski, przewodniczący Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, otrzymał od Zbigniewa Józefa Króla, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, Stanowisko RP do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (COM(2017)753). Stanowisko to zostało przyjęte w dniu 19 marca 2018 r. w trybie obiegowym przez Komitet do spraw Europejskich, natomiast w trzy dni później, 22 marca, zostało rozpatrzone bez uwag przez Komisję Sejmu RP do spraw Unii Europejskiej. W przedmiotowym dokumencie znalazło się kilka zagadnień budzących wątpliwości, w świetle materiałów udostępnionych na stronie Komisji Europejskiej (KE) [https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-753_pl] poświęconej projektowi zmian Dyrektywy 98/83/WE (DWD) [Dyrektywa Rady 98/83/WE z 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. UE – L 330 z 5.12.1998 r.)].
EN
The appropriate selection of a semi-trailer in food transport is one of the most significant factors related to management in transport companies. Two parts of the paper present research and analytical issues concerning this subject matter (second part available in: TT 2/2018). The description of this logistics problem is initiated with the proper planning of the road transport process, from consignor to recipient. Furthermore, the choice of a modern vehicle and loading system is based on the transportation of fresh strawberries. The first part of the article discusses current legal provisions existing in the European Union and Poland that concern the transport of perishable products. Moreover, the paper presents community law that concerns load restraint, and the choice of a vehicle, which is done by means of weighted-average methodology.
PL
Problem optymalnego doboru odpowiedniej naczepy ciężarowej do przewozu towaru żywnościowego jest jednym z najważniejszych elementów prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem transportowych. Problematykę badawczą i analityczną przedstawiono w dwóch częściach referatu (część druga dostępna w numerze TT 2/2018). Przedstawiono ten ważny problem logistyczny, zaczynając od prawidłowego zaplanowania procesu transportowego rozpoczynającego się u nadawcy, a kończącego u odbiorcy pod kątem i na przykładzie wyboru nowoczesnego pojazdu drogowego i systemu ładunkowego na przykładzie przewozu truskawki świeżej. W części pierwszej szczegółowo przedstawiono obecną sytuację przepisów prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej oraz w Polsce związanej z transportem artykułów łatwopsujących. Szeroko zaprezentowano wspólnotowe przepisy prawne dotyczące prawidłowego zabezpieczenia ładunku oraz dokonano wyboru pojazdu drogowego metodą wagową (ważoną) do transportu wybranego ładunku.
19
Content available remote Miejsce i rola normalizacji w europejskich inicjatywach strategicznych
PL
Celem artykułu jest analiza i ocena wpływu procesów normalizacji na optymalizacje działań strategicznych Unii Europejskiej, ukierunkowanych na rozwój różnych obszarów gospodarczych wspólnoty. W szczególności wyeksponowano potrzebę szerszego wykorzystywania norm,jako jednego z narzędzi innowacyjności i rozwoju. Problem badawczy wyrażononastępującympytaniem: Jaki wpływ ma wykorzystanie norm oraz optymalizacja procesu normalizacyjnego na efektywność przyjętych w ramach Unii Europejskiej strategii politycznych igospodarczych? W trakcieopracowania artykułu wykorzystano następujące metody badawcze: analiza dokumentów, synteza, wnioskowanie oraz narzędzie badawcze, jakim byłykwestionariusze wywiadu. Artykuł składa się ze wstępusygnalizującego podstawyrozważań problemów podjętych w opracowaniu, części głównej dotyczącej ujęcia kontekstu politycznego rozwoju normalizacji europejskiej i jej znaczenia dla bezpieczeństwa produktów, a takżekierunków poprawiających efektywność procesu normalizacyjnego, w kontekście szerszego wykorzystania norm i ich znaczenia dla przyjętych strategii.
EN
The aim of the article is to analyze and assess the impact of standardization processes on optimizing the strategic activities of the European Union, directed at the development of various economic areas of the community. In particular, the need to use standards more widely was highlighted as one of the tools for innovation and development. The research problem was expressed by the following question: What is the impact of the use of standards and the optimization of the standardization process on the effectiveness of the political and economic policies adopted within the European Union? During the development of the article, the following research methods were used: document analysis, synthesis, inference and a research tool, such as intelligence questionnaires. The article consists of an introduction signaling the basics of the problems discussed in the study, the main part regarding the political context of the development of European standardization and its significance for product safety, as well as directions improving the efficiency of the standardization process, in the context of wider use of norms and their significance for adopted strategies.
EN
The paper includes information on the documents related to the 4th Railway Package, the changes in directives and regulations and the threats caused by implementation of the package. The present paper makes a part of the study devoted to the changes to be introduced by the package. The first part of the paper provides description of the Fourth Railway Package, inclusive of a brief characteristics of the assumptions of the three previous packages. The next part describes the documents related to the package along with the changes resulting from implementation of the Fourth Railway Package. In the last part of the paper, attention was paid to the risks and rules of putting the vehicles into service, commonly known as homologation and certification.
PL
W artykule zawarto informacje dotyczące dokumentów związanych z IV Pakietem Kolejowym, zmian w dyrektywach i rozporządzeniach oraz zagrożeń związanych z wdrożeniem pakietu. Niniejszy artykuł jest częścią opracowania zawierającego opis zmian, które wprowadzi pakiet. W pierwszej części artykułu został opisany czwarty pakiet kolejowy wraz z krótką charakterystyką założeń trzech poprzednich pakietów. W kolejnej części zostały opisane dokumenty powiązane z pakietem wraz ze zmianami wynikającymi z wdrożenia czwartego pakietu kolejowego. W ostatniej części artykułu zwrócono uwagę na zagrożenia, a także przedstawiono zasady dopuszczania do eksploatacji, zwyczajowo zwanego homologacją oraz certyfikacji.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.