Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  air voids
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono przegląd zagadnień trwałości betonu zastosowanego na kilku odcinkach nowych dróg ekspresowych w Polsce. Dwuwarstwowe nawierzchnie z betonu niezbrojonego, dyblowane i kotwione, wykonano w technologii ślizgowej. Trwałość betonu w warunkach wpływu mrozu oraz oddziaływania soli odladzających określono na podstawie oceny stopnia napowietrzenia, w tym wskaźnika rozmieszczenia porów i zawartości mikroporów, oznaczonej na próbkach rdzeniowych wywierconych z wykonanych nawierzchni. Stwierdzono drobne pęcherzyki powietrza wskazuje na optymalne efekty podwyższonej mrozoodporności bez wyraźnie negatywnego wpływu na wytrzymałość. Ustalono korelację zawartości mikroporów w stwardniałym betonie a wynikami pomiarów w mieszance betonowej za pomocą Super Air Meter. Ocenę trwałości betonu w środowisku o dużej wilgotności, w połączeniu z obciążeniem zmęczeniowym ruchem drogowym i oddziaływaniem roztworów soli odladzających, przeprowadzono wykorzystując nowe zasady doboru kruszyw niereaktywnych. Dobór kruszywa na podstawie analizy petrograficznej oraz oceny ekspansywnego zachowania się betonu został w pełni potwierdzony wynikami badań betonu formowanego na budowie, Przeprowadzono je w symulowanych warunkach eksploatacyjnych z zewnętrznym oddziaływaniem roztworu chlorku sodu. Omówiono przydatność przyjętej metody badań trwałości do poszukiwania alternatywnych materiałów do budowy nawierzchni.
EN
A review of concrete durability at several sections of the new built expressways in Poland is presented. Two-layers jointed plain concrete pavements were constructed using a slip-form technology. For freeze-thaw and deicing salts durability of concrete the specified air void properties, including the spacing factor and the microvoids content, was evaluated on core specimens drilled from the constructed pavements. The observed system of fine air voids indicates optimal features for increased frost and scaling resistance without a significant negative impact on strength. The correlation was established between the microvoid content in the hardened concrete and the data of the Super Air Metre on fresh concrete mix was established. Concrete durability in high moisture environment, combined with fatigue traffic load and external supply of alkaline deicing salt solutions, was considered using newly developed principles of nonreactive aggregate selection. The aggregate selection based on petrographic analysis and the assessment of expansive behaviour of concrete was fully confirmed using the performance tests with external supply of sodium chloride. The suitability of the established methodology for durability acceptance testing for exploration of alternative materials for paving is discussed.
EN
The article presents an analysis of the change in air voids in asphalt mixtures subjected to fatigue tests at three temperatures of 0°C, 10°C and 25°C. The X-ray computerized tomography imaging method, XCT, was used to identify the air voids in the samples. The research allowed to determine changes in the content of air voids in subsequent fatigue cycles in the sample area. The relationship between air voids volume and the stiffness modulus value was also determined during fatigue for three temperatures. The largest changes were found in samples with notches at 0°C. The analysis of the change in the content of air voids showed that the micro-cracking nucleation processes develop with the number of fatigue cycles. Using the numerical model finite element method we determined the distribution and change in fatigue damage in the extreme areas of the sample during various stages of fatigue. We found clear relationship between the damage and the increased content of air voids.
PL
Mieszanki mineralno-asfaltowe są materiałami cechującymi się pewnym stopniem niejednorodności, co jest jednym z powodów otrzymywania w niektórych przypadkach wyników pomiarów o znacznym rozrzucie i obarczonych dużą niepewnością. Wyniki takie są mało użyteczne i mogą prowadzić do podejmowania błędnych decyzji. Można temu zapobiegać poprzez rzetelne analizy niepewności pomiaru stosowanych metod badawczych, które należy przeprowadzić przed przystąpieniem do realizacji badań. W artykule przedstawiono obliczenia niepewności pomiaru gęstości objętościowej mieszanki mineralno-asfaltowej różnymi metodami badawczymi, które dają zróżnicowane wyniki. Zaprezentowano przykłady zastosowania testów pozwalających na wyeliminowanie wartości odbiegających oraz związanych z nimi testów zgodności.
EN
Asphalt mixtures are materials characterized by significant heterogeneity, which can be one of the reasons for obtaining measurement results with considerable scatter and large measurement uncertainty. These results are not very useful and reliable then they can lead one to make bad decisions used. This should be prevented by performing solid analysis of measurement uncertainty of the research methods. This analysis should be carried out before the start of research program. The paper presents the calculation of measurement uncertainty for asphalt mixture bulk density determined by different test methods. The paper also presents application of outlier tests and normality tests.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości, ekspansji w roztworze Na2SO4, dyfrakcji rentgenowskiej oraz mikroskopii skaningowej zapraw napowietrzonych i nienapowietrzonych z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego i wapiennego. W roztworze Na2SO4 napowietrzone zaprawy uległy szybszej ekspansji i rozpadowi niż zaprawy nienapowietrzone. W zaprawach napowietrzonych wykryto większą ilość ettringitu, który występował w porach powietrznych i w mikrostrukturze zaczynu oddalonego od porów. Zastąpienie 20% cementu popiołami lotnymi przyniosło znaczącą poprawę odporności zapraw na korozję siarczanową. Zaprawy z popiołem wapiennym wykazały najmniejsze odkształcenia i największą trwałość. We wszystkich zaprawach produktami korozji siarczanowej były gips i ettringit.
EN
The effects of entrained air on sulphate resistance of fly ash blended cements mortars long term immersed in Na2SO4 solution were investigated. The expansion strains and decrease in strength of air entrained mortars were faster than those of non-air entrained ones. It was found with SEM and XRD analyses that ettringite and gypsum were the main sulfate attack products. The SEM studies of mortars microstructure showed that the highest amount of ettringite observed occurred in air voids partially filled with this phase. The sulphate resistance of AE and nAE mortars containing high or low calcium fly ash blended cements was significantly higher compared to plain OPC mortar.
PL
W artykule przedstawiono ocenę wpływu popiołów lotnych na charakterystykę porów powietrznych i mrozoodporność betonu. Ocenie poddano takie cechy, jak: zawartość powietrza badana metodą ciśnieniową, wytrzymałość na ściskanie, głębokość penetracji wodą pod ciśnieniem, mrozoodporność przy 150 cyklach oraz charakterystykę porów powietrznych. Oznaczono parametry charakteryzujące strukturę porowatości: całkowitą zawartość powietrza w betonie A, wskaźnik rozmieszczenia porów L, zawartość mikroporów A300.
EN
The paper presents the influence of fly ashes for the parameters which define the characteristics of the air pores and frost resistance of aerated concrete. Tests of concrete mix have been performed, such as the slump cone consistency and air content with pressure method used. Compressive strength, the depth of water penetration under pressure, frost resistance at 150 cycles and the characteristics of air pores have been evaluated for concrete. Parameters characterizing the pore structure have been marked: the total air content in concrete A, the ratio of pores location L, the content of micropores A300.
PL
W artykule rozważany jest wpływ nowej generacji superplastyfikatorów (SP), domieszki stabilizującej (VMA) oraz domieszki przeciwpieniącej (AFA) na wartość parametrów porów powietrznych, mrozoodporność w obecności oraz bez obecności soli odladzających nienapowietrzonego i napowietrzonego betonu samozagęszczalnego (SCC). Rezultaty badań dowiodły, że SCC jest mrozoodporny mimo, że parametry porów powietrznych nie spełniają wymogów normowych. Ponadto, bardzo istotnym wpływem na mrozoodporność SCC jest rodzaj superplastyfikatora.
EN
The influence of a new generation of superplasticizers (SPs), viscosity modifying (VMA) and anti-foaming (AFA) admixtures on the internal frost resistance, frost resistance in the presence of deicing salts, durability coefficient (DF) and parameters of air-voids of both hardened non air-entrained and air-entrained self-compacting concretes (SCC) is investigated. The research results showed that SCC is frost resistant despite the fact that the parameters of air-voids were different than recommended by the standard. Moreover, the type of SP significantly affects the frost-resistance of SCC.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu domieszek SP, AEA, AFA i VMA na zawartość powietrza w mieszance, jej urabialność oraz charakterystykę porowatości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu samozagęszczalnego. Rezultaty badań wykazały, że wymienione domieszki znacząco wpływają na urabialność oraz charakterystykę porowatości mieszanki betonowej, weryfikowaną za pomocą urządzenia AVA, i betonu według PN-EN 480-11:2008. Wykazano także niezadawalającą zgodność między wynikami badania wielkości parametrów porowatości samozagęszczalnej mieszanki betonowej i stwardniałego betonu.
EN
The influence of SP, AEA, AFA and VMA on air content, workability and porosity characteristics of self-compacting concrete (SCC) is presented in the paper. The research results proved that the admixtures influence workability and porosity characteristics of both fresh concrete mix according to the results of AVA research and hardened SCC according to PN-EN 480-11:2008. It has been stated that the relationship between porosity characteristics of the fresh and hardened SCC was not satisfactory.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.