Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  key elements
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Istotą traceability jest możliwość monitorowania ruchu i pochodzenia danego produktu (partii produkcyjnej) na każdym etapie łańcuch dostaw, czyli możliwość uzyskania danych z poprzedniego etapu łańcucha (od kogo i co otrzymano?) i jednocześnie dostarczenia informacji do następnego etapu (do kogo i co wysłano?). W artykule przedstawiono, na czym polega istota traceability, jakie są rozwiązania, a także jak firmy w Polsce realizują wymogi traceability. Tekst powstał w oparciu o wyniki badań autora nad systemami traceability.
EN
The essence of traceability is the possibility to monitor each product (and lot number) on every stage of a supply chain. In other words this is the possibility of gathering data from previous stage of chain (from whom and what was received?) and delivering the gathered information to the next stage in a simultaneous way (to whom and what was sent?). The paper presents the essence of traceability, which are solutions in this area, as well as how companies in Poland implement traceability requirements. The text is based on the results of the author’s research on traceability systems.
PL
W pracy omówiono krótko podejście Eurokodu 1 do oddziaływań wyjątkowych, które mimo bardzo małego prawdopodobieństwa wystąpienia, mogą mieć bardzo dużą intensywność i w końcowym wyniku doprowadzić do katastrofalnych skutków. Opisując wymagania stawiane odporności konstrukcji, przedstawiono wyjątkowe sytuacje obliczeniowe według normy PN-EN 1991-1-7. W pracy zawarto także analizę budynku szkieletowego o konstrukcji stalowej, który poddano lokalnemu usunięciu słupa na najniższej kondygnacji. Do analizy wykorzystano program komputerowy Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2013.
EN
The approach of Eurocode 1 to accidental actions was briefly presented in the paper. These specific actions occur very rarely but due to their high intensity may result in the total collapse of the building. Together with the description of structural robustness requirements, accidental design situations were discussed in accordance with the Standard PN-EN 1991-1-7. Furthermore, the analysis of steel framed building was carried out. The analysis concerns removal of a column on the lowest storey and was executed with the use of Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2013.
EN
Risk management is the process of identification, measurement, and risk assessment, followed by development of risk management strategies (internal/organizational management). Emergency situation - exceptional event, nonmilitary nature, that by scale and intensity threatens the lives and health of the population, environment, important materials and cultural values and to restore normality are necessary measures and urgent action, the allocation of additional resources and unified management of forces and means involved. Emergency situation management means identifying, recording and evaluating the types of risk and the underlying factors, stakeholder notification, warning people, limitation, removal or counteracting risk factors and negative effects and impact of these exceptional events. In the emergency response and restoration (Short-term recuperation period) the information about the hazard damages, and the restoration strategy becomes highly uncertain (ICP problems). Project management is the application of knowledge, skills, instruments and techniques on their project activities to meet requirements. The project fits into the concept of local management of emergency situations, seeking lines of organization and functioning of the National System of Management of Emergencies, namely: prevention and emergency management, insurance and coordinate human, material, financial and otherwise needed to restore a state of normality. Project aims to rationally exploit the full potential of the relief, economic and social characteristics given by the area of interest to efficiently and effectively managing risk.
PL
Zarządzanie ryzykiem jest procesem identyfikacji, pomiaru i oceny ryzyka, poprzedzonym przez rozwój strategii zarządzania ryzykiem (wewnętrzne/organizacyjne zarządzanie). Sytuacja krytyczna - nadzwyczajne zdarzenie o niemilitarnym charakterze, które przez swoją skalę i intensywność zagraża życiu i zdrowiu populacji, środowisku, ważnym materiałom i wartościom kulturalnym. Aby przywrócić stan normalności niezbędne są pomiary i natychmiastowe działania, przydział dodatkowych środków i ujednolicone zarządzanie siłami i innymi środkami. Zarządzanie sytuacją krytyczną oznacza identyfikację, rejestrację i ocenę różnych typów ryzyka i ukrytych czynników, zawiadomienie wspólników, ostrzeganie ludzi, ograniczanie i usuwanie towarzyszących ryzyku czynników i negatywnych efektów i skutków tych nieprzewidzianych wydarzeń. W systemach reagowania na zagrożenia i przywracania (krótki okres powrotu do stanu pierwotnego), informacja o niebezpiecznych zniszczeniach i strategia przywracania stanu pierwotnego jest bardzo niepewna (problemy ICP). Zarządzanie projektami to zastosowanie wiedzy, umiejętności, narzędzi oraz technik w przypadku zaplanowanych działań w celu spełnienia wymogów. Projekt wpisuje się w koncepcję lokalnego zarządzania sytuacjami krytycznymi i funkcjonowanie Narodowego Systemu Zarządzania Sytuacjami Krytycznymi: zapobieganie sytuacjom krytycznym i zarządzanie nimi, ubezpieczenie i organizacja ludzi, przywracanie stanu normalności. Celem projektu jest racjonalne wykorzystanie całego potencjału pomocy humanitarnej i charakterystyki terenu będącego przedmiotem zainteresowania w celu efektywnego i skutecznego zarządzania ryzykiem.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.