Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  opór cieplny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
In this paper the authors focused on the analysis of relations between the material (such as knitted fabrics with a two and three dimensional structure) configurations and hygienic parameters of packages. In order to measure hygienic properties, the water vapour permeability and absorption were both used with the thermal resistance capacity. The connector role in the packages measured was played by air (in the case of two – layered package), polyurethane foam and three – dimensional knitted fabric with similar characteristics to polyurethane foam in respect of the mass per square metre and thickness. On the basis of the results obtained, a statistical model of the barrier was created and the changes in water vapour transport process described.
PL
W pracy autorzy skoncentrowali się na zbadaniu związków między konfiguracją materiałów takich, jak dzianiny o strukturze płaskiej i przestrzennej, a parametrami higienicznymi powstałych na ich bazie pakietów. Parametry te opisane są poprzez wartości przepuszczalności i absorpcji pary wodnej oraz oporu cieplnego. W roli konektorów oddzielających warstwy materiałowe zastosowano powietrze (w przypadku materiału dwuwarstwowego), recyklingową piankę poliuretanową oraz dzianinę dystansową o masie powierzchniowej i grubości najbardziej zbliżonej do materiału piankowego. Doboru materiałów, będących elementami konstrukcyjnymi pakietów, dokonano na podstawie wcześniejszych prac badawczych nad stworzeniem wewnętrznej bazy materiałów o wysokich właściwościach higienicznych, umożliwiających opracowanie innowacyjnych układów materiałowych przeznaczonych do konstruowania obuwia o podwyższonych walorach higienicznych. Na podstawie uzyskanych wyników badań przepuszczalności pary wodnej stworzono statystyczny model bariery tekstylnej i tworzywowej, a także przeanalizowano zachodzące zmiany jakościowe w procesie transportu pary wodnej. Dodatkowo – zbadano wpływ barier na wartości zastępczego oporu cieplnego dla układów materiałowych. W obu przypadkach – zarówno w odniesieniu do przepuszczalności pary wodnej, jak i uzyskanych wartości oporu cieplnego – stwierdzono różnice istotne statystycznie. W przypadku przepuszczalności pary wodnej, dla zadanego układu materiał – bariera – materiał zaproponowano również model regresyjny. Zaobserwowano spadek dopasowania modelu regresji wraz ze wzrostem ilości i jakości zastosowanej bariery. Świadczy to o wysokiej wrażliwości zjawiska dyfuzyjności na parametry strukturalne zastosowanych barier. Zaproponowane rozwiązanie stanowi obraz możliwych udoskonaleń na etapie projektowania i wytwarzania obuwia o podwyższonych właściwościach higienicznych.
EN
Motor coolers are operated with the coupling of temperature and pressure fields, in which the change rule is affected by multiple factors. In this study, the thermal resistance of the motorcooler was examined using the velocity coefficient method to reveal the influence of heat transfer and wind resistance. The temperature and pressure fields were analyzed using the finite element method based on the hydrodynamics and momentum theorem. By varying the heat transfer and wind resistance coefficients to reflect temperature and pressure characteristics, wind and water velocities were determined. Results demonstrate that the total convective heat transfer and wind resistance coefficients of the cooler model are sensitive to variations in face-to-face wind velocity, but not to those of the cooling water flow rate. When wind velocity increases from 0.8 to 5.19m/s, the total convective heat transfer increases by 1.85 times and wind resistance increases by 18.74 times. Variations in cooling water velocity has little effect on the Nusselt numberon the air side and the Euler number of the single row tube, which are multiplied with the increase of the Reynolds number. When the Reynolds number increases from 1020 to 6345, the Nusselt number increases by 2.05 times and the Euler numer decreases by 2.29 times. The results provide references for the design and performance testing of high-power motor coolers.
EN
In this paper authors focused on the thermal properties of polymer materials used as footwear linings. The research concerned on the two types textiles: with two-dimensional and spacer structures. The monitoring of thermal conductivity property through the upper footwear materials is very important in order to create the qualitative and quantitative evaluation of them and make the recommendations to use of them in a footwear applications. In the next step of research, the two-layered packages were created and then the previously mentioned properties were measured. The optimal packages due to the thermal resistance and absorption were found based also on the other hygienic measures, like water vapour permeability and absorption.
PL
Zbadano właściwości przewodnictwa cieplnego polimerowych materiałów obuwniczych płaskich i przestrzennych. Materiały te są powszechnie stosowane w roli wyściółek i podszewek. Monitorowanie zjawiska przewodnictwa cieplnego materiałów cholewkowych jest bardzo ważnym czynni- kiem w ocenie jakościowej i ilościowej materiałów rekomendowanych do wykorzystania w produkcji cholewek. W kolejnym etapie na bazie wcześniej zbadanych materiałów pojedynczych utworzono pakiety dwuwarstwowe i wytypowano te, które w najbardziej optymalny sposób zabezpieczały stopę przed utratą ciepła, a jednocześnie pozwalały na zachowanie bardzo dobrych właściwości higienicznych pod kątem absorpcji i przepuszczalności pary wodnej.
PL
W artykule przedstawiono wyniki oryginalnego badania, w którym przeanalizowano współczynnik przenoszenia ciepła fragmentu ściany z oknem z PVC z zewnętrzną osłoną przeciwsłoneczną w zależności od: typu osłony, scharakteryzowanego wartością dodatkowego oporu cieplnego wynikającego z zastosowania osłony, pola powierzchni okna, sposobu połączenia szyby z ramą, scharakteryzowanego wartością liniowego współczynnika przenikania ciepła mostka termicznego powstającego na granicy szyba-rama oraz współczynników przenikania ciepła oszklenia i ramy. Zbiór danych do analizy uzyskano przy realizacji eksperymentu obliczeniowego. Analiza wykonana została na podstawie opracowanego deterministycznego modelu matematycznego opisującego tę zależność. Informacja może być przydatna dla projektantów, naukowców, producentów i konsumentów stolarki okiennej.
EN
The article presents the results of the original study, which analysed the heat transfer coefficient of a wall fragment with a PVC window with an external sun visor depending on the type of cover, characterized by the value of additional thermal resistance resulting from the use of a cover, the window surface area, the way the glass is connected to the frame, characterized by the value of linear heat transfer coefficient of thermal bridge generated at the glass-frame border, as well as the heat transfer coefficients of the glazing and the frame. The data set for analysis was obtained during the implementation of the computational experiment. The analysis was made based on the developed deterministic mathematical model describing this relationship. Information can be useful for designers, scientists, producers and consumers of windows.
EN
Compression bandage (CB) as a porous material should provide both graduated pressure and thermal comfort properties to enable air permeability, heat transfer, and liquid perspiration out of the human body. The main factors affecting thermal comfort properties are the temperature difference between environment and skin, yarns’ structure and material, fabric thickness, porosity, areal density, number of fabric layers, trapped air, and fabric structure. Thermal resistance (Rct) and water vapor resistance (Ret) are evaluated for four types of woven CBs. All bandage types were applied at the range of extension (10–80%) using both two- and three-layer bandaging on thermal foot model (TFM). Rct values are compared with measured results by the Alambeta instrument, whereas Ret test is performed on the Permetest device. Thermal resistance is significantly decreased when increasing the bandage extension from 10 to 40%, then it is slightly increased by increasing the extension from 40 to 60%, after that it is decreased especially at 80% extension due to lower bandage thickness and higher compression.
6
EN
This paper presents mathematical modeling of a stationary thermal field in the cross section of a single-conductor cable with XLPE insulation. The equivalent circuit of thermal processes is made using the method of homogeneous bodies, and it includes dielectric losses, takes into account the ambient temperature, as well as the temperature dependence of the active resistance of the cable core. The assessment of the mathematical model adequacy is performed by comparing the obtained results with the calculation of thermal and electrical processes using the finite element method implemented in the software «ANSYS Workbench». The resulting mathematical model can be used to control the capacity of cable lines with XLPE insulation and limit their service life due to temperature aging of the insulation.
PL
Przedstawiono matematyczne modelowanie stacjonarnego pola temperatur w przekroju kabla z izolacją xlpe. Schemat procesów termicznych wykonano metodą jednorodnych ciał i obejmuje on straty dielektryczne biorąc pod uwagę temperaturę otoczenia, a także zależność od temperatury rezystancji żyły kablowej. Ocena adekwatności modelu matematycznego odbywa się poprzez porównanie uzyskanych wyników z obliczeń cieplnych i elektrycznych procesów z wykorzystaniem metody elementów skończonych, realizowanego w programie „ANSYS Workbench". Otrzymany model matematyczny może być używany do kontroli przepustowości linii kablowych z izolacją xlpe i ograniczenia ich żywotności poprzez temperatury starzenia się izolacji.
7
Content available remote Obliczanie współczynnika przenikania ciepła w technologii BIM
PL
Współczynnik przenikania ciepła to bardzo ważny parametr przegród budowlanych. Na jego podstawie można określić straty cieplne danej przegrody. Obliczane współczynniki U (przenikania ciepła) i R (opór cieplny) to istotne parametry całego modelu trójwymiarowego projektowanego budynku, który jest analizowany pod kątem efektywności energetycznej. Dzięki technologii BIM wymienione współczynniki mogą być obliczane w sposób automatyczny i być użyteczne podczas tworzenia zestawień czy oznaczania etykietami. Dostępne w aplikacjach BIM formatowanie warunkowe umożliwia identyfikację ścian niespełniających obowiązujących norm. W artykule przedstawiono obliczenia dotyczące pięciu najpopularniejszych ścian zewnętrznych.
EN
Heat transfer coefficient is a very important parameter of walls. On its basis, thermal losses can be determined for a given partition. The calculated coefficients U (heat transfer) and R (thermal resistance) are important parameters for the entire 3D model of the designed building, which is analyzed in terms of energy efficiency. In BIM technology, these factors can be calculated automatically and can be accessed when creating collations or marking views with labels. The conditional formatting available in BIM applications makes it possible to identify walls that do not meet the applicable standards. The article presents calculations for the five most popular external walls.
EN
Purpose: The purpose of the present study was to demonstrate the procedure for determining the thermal conductivity of a solid material with relatively high thermal conductivity, using an original self-designed apparatus. Design/methodology/approach: The thermal conductivity measurements have been performed according to the ASTM D5470 standard. The thermal conductivity was calculated from the recorded temperature values in steady-state heat transfer conditions and determined heat flux. Findings: It has been found from the obtained experimental results that the applied standard test method, which was initially introduced for thermal conductivity measurements of thermal interface materials (TIMs), is also suitable for materials with high thermal conductivity, giving reliable results. Research limitations/implications: The ASTM D5470 standard test method for measurement of thermal conductivity usually gives poor results for high conductive materials having thermal conductivity above 100 W/mK, due to problems with measuring heat flux and temperature drop across the investigated sample with reasonably high accuracy. Practical implications: The results obtained for the tested material show that the presented standard test method can also be used for materials with high thermal conductivity, which is of importance either for the industrial or laboratory applications. Originality/value: The thermal conductivity measurements have been carried out using an original self-designed apparatus, which was developed for testing broad range of engineering materials with high accuracy.
9
Content available remote Reconstruction of selected operating parametersof a thermoelectric device
EN
This paper presents preliminary research aimed at recognizing some selected operating parameters of a thermoelectric device. The inverse problem was formulated, for the solution of which a population heuristics (Ant Colony Optimization) was used. In the inverse task, selected parameters important for the cell operation were reconstructed based on relatively easy to obtain temperature measurements within heat exchangers and appropriate measurements of electrical quantities. The heuristics used, reconstructs the estimated variables, minimizing the differences between data from the measurements and data calculated in the model for their determined values. Since inverse tasks, as ill-conditioned problems, are characterized by high sensitivity to measurement errors, the tests began with calculations based on numerically generated data in order to fully maintain control of their disturbances.
PL
Celem badań była analiza porównawcza właściwości termoizolacyjnych wybranych asortymentów odzieży ochronnej, której funkcją podstawową jest ochrona przed zimnem. Badaniom poddano 5 losowo wybranych bezrękawników ochronnych oraz 1 kurtkę ochronną. Ponadto dla celów porównawczych wykonano badania pakietu materiałów włókienniczych pochodzącego z kufajki. Badania przeprowadzono za pomocą przyrządów Alambeta i Permetest. Uzyskane wyniki wykazały, że wyroby odzieżowe o podobnym wyglądzie i konstrukcji, zbliżonej strukturze materiałowej oraz zbliżonej cenie, charakteryzują się różnymi właściwościami termoizolacyjnymi. Szczególną uwagę należy zwracać na wartość oporu cieplnego oraz przepuszczalności pary wodnej, gdyż te dwa parametry są kluczowe dla zapewnienia komfortu termo-fizjologicznego użytkowania odzieży chroniącej przed zimnem.
EN
The aim of the work was a comparative analysis of thermal insulation properties of selected assortments of protective clothing, whose basic function is protection against cold. The study involved 5 randomly selected protective sleeveless jackets and 1 protective jacket. In addition, for the purposes of comparison, tests were carried out on a package of textile materials originating from a traditional donkey jacket. The tests were carried out using Alambeta and Permetest instruments. The obtained results showed that clothing products of similar appearance and construction, similar material structure and similar price, are characterized by different thermal insulation properties. Particularly, attention should be paid to the value of thermal resistance and water-vapor permeability, since these two parameters are crucial to ensure the comfort thermo-physiological of usage of clothing protecting against cold.
PL
W artykule przedstawiono przegląd wybranych metod badawczych stosowanych do pomiaru właściwości termoizolacyjnych materiałów odzieżowych przeznaczonych na odzież zawodową stosowaną w warunkach mikroklimatu zimnego. Omówiono takie przyrządy, jak: „model skóry”, Alambeta, Permetest oraz Thermo Labo II. Ponadto przedstawiono informację na temat manekinów termicznych stosowanych do pomiaru izolacyjności cieplnej wyrobów odzieżowych.
EN
The article presents an overview of selected measurement methods used to measure thermal insulation properties of clothing materials for working clothing used in cold microclimate conditions. Devices such as “skin model”, Alambeta, Permetest and Thermo Labo II were discussed. In addition, information on thermal manikins used to measure thermal insulation of clothing products is presented.
PL
Pompy ciepła pozyskujące energię z płytkich systemów geotermalnych są obecnie najbardziej efektywnymi urządzeniami grzewczo-chłodzącymi. Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini prowadzi badania w zakresie pomp ciepła oraz otworowych wymienników ciepła. W celu kompleksowej realizacji badań opracowano przenośnie urządzenie do prowadzenia testów reakcji termicznej (TRT) dla otworowych wymienników ciepła. Koncepcja urządzenia zakładała wykorzystanie dostępnych, krajowych komponentów składowych, co miało zapewnić niski koszt budowy. Test reakcji termicznej gruntu pozwala na określenie efektywnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego otworowego wymiennika ciepła oraz temperatury początkowej w wymienniku. Wykonane urządzenie testowano na wymiennikach testowych w Centrum w Miękini.
EN
Geothermal heat pumps are the most efficient heating and cooling devices. The AGH Sustainable Development and Energy Saving Center in Miękinia conducts heat pump and borehole heat exchangers research. To do the complex research a portable thermal response test device was developed. The concept of this device assume the use of available, domestic parts with a low cost of the construction. Thermal response test allows to determine an effective ground heat transfer coefficient, borehole heat exchanger thermal resistance and undisturbed fluid temperature. The constructed device was tested on the borehole heat exchangers in the Miękinia Laboratory.
13
Content available remote Energooszczędność podłóg w systemie wodnego ogrzewania podłogowego
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu oporu warstw wykończeniowych podłóg na ilość ciepła oddawaną do pomieszczenia. Przeprowadzono symulacje i obliczenia wydajności cieplnej podłogi grzewczej dla kilku wariantów posadzki. Szczególną uwagę poświęcono posadzkom drewnianym. Wykazano, że warstwa wykończeniowa z desek z naturalnego drewna klejonego wpływa istotnie na gęstość strumienia ciepła przekazywanego od grzejnika podłogowego do pomieszczenia.
EN
The article presents the analysis of influence of the floor finishing layers’ thermal resistance on the amount of heat delivered to the room. Simulations and calculations of thermal efficiency of the heating floor for several floor variants were carried out. Particular attention was paid to wooden floors. It was shown that the finishing layer made of natural laminated wood boards significantly influences the density of the heat flux transmitted from the floor heating system to a room.
14
Content available remote Heat transfer enhancement of graphite–modified concrete energy piles
EN
Designed for utilizing the ground-source systems for heating and cooling, the use of energy piles in commercial and residential buildings has increased exponentially especially in Europe. The heat transfer efficiency of energy piles may directly influence the energy-saving effect on buildings. Apart from the optimization of pipe laying, many other factors can also influence the heat transfer efficiency of energy piles. In this study, a new method that can increase the heat transfer efficiency of energy piles was proposed to explore the influences of adding graphite powder with high thermal conductivity to pile concrete on the heat transfer efficiency of energy piles. The thermal resistance models of energy piles in three different pipe-burying modes were constructed by combining the 2D plane method and the heat transfer mechanism of energy piles. The internal heat transfer characteristics of energy piles at different temperatures, graphite contents, and pipe-burying modes were discussed by combining the indoor thermal conductivity test of graphite-modified concrete. The external heat transfer characteristics of graphite-modified concrete energy piles were analyzed through numerical simulation analysis. Results demonstrate that the increase in graphite contents is beneficial to heat transfer in energy piles. In particular, thermal conductivity significantly increases when the graphite content exceeds 5%. The high temperature in the pipe is also conducive to the thermal conductivity of the energy pile. The thermal conductivity of the concrete samples with 8% graphite content in an environment at 40°C is 1.35 times that at 20°C. The heat transfer efficiency of the spiral coil-type energy pile is higher than those of single-U and double-U tube energy piles. The proposed method provides a certain reference for improving the heat transfer efficiency of energy piles and constructing the internal and external heat transfer models in energy piles.
EN
The aim of the presented work was to study the auxetic textiles covered with titanium silicide coating. The research was carried out to develop the material structure, which will be used for protective clothing, e.g. for firemen. The new material should be characterized by increased heat resistance coupled with protection against gas pressure impact caused e.g. by gas installation damage. In the paper, an assessment of the change in heat resistance properties of a Ti-Si coated auxetic textile loaded with gas pressure impulse was carried out.
RU
V statʹe opisany sposoby rasčëta toka dvuhfaznogo korotkogo zamykaniâ na zemlû v èlektričeskih setâh s izolirovannoj nejtralʹû dlâ celej ocenki termičeskoj stojkosti zazemlâûŝih provodnikov i zazemlite učityvaûŝie harakteristiki zazemleniâ oborudovaniâ – soprotivlenie zazemlâûŝego ustrojstva i soprotivlenie metallosvâzi oborudovaniâ s zazemlâûŝim ustrojstvom. Vyvedeny novye formuly dlâ rasčëta tokov dvuhfaznogo korotkogo zamykaniâ na zemlû i opredelena ih oblastʹprimeneniâ.
EN
The article describes ways of calculating two-phase ground fault current in electrical networks with isolated neutral for needs of calculating thermal resistance in equipment's grounding elements. Grounding resistance and metal resistance of high-voltage equipment are added to the existing methods of short circuit currents calculation.
EN
The work presented is a continuation of research on the interthread channels of single fabric taking into account the parameters of fabric structure. The stereographic method of threedimensional structure analysis of a single fabric, the method of 3D microscopy of fabric fragments in structural light and analysis of microscopic images of the 4th generation were introduced. Statistical analysis of the air permeability, water vapour resistance and thermal resistance indicators for flat textile products showed significant dependences of these flow rates on channel parameters as well as other fabric parameters. The correlation between the parameters measured and the flow indicators was determined. Very strong correlations of the air permeability indicator were found with the channel clearance area, warp count and approximate channel volume. A strong correlation with the thickness of fabrics was obtained for the water vapour resistance indicator. For heat resistance there was a strong correlation with the diameter of channel inlets. Strong correlations between fabric parameters and channel parameters were obtained for the channel clearance area and approximate channel volume, warp and channel ground area, weft count and fabric thickness, channel inlet diameter, and fabric thickness.
PL
Zaprezentowane prace są kontynuacją badań nad kanałami międzynitkowymi tkaniny pojedynczej z uwzględnieniem parametrów struktury tkaniny. Do identyfikacji kanałów międzynitkowych wprowadzono stereowizyjną metodę trójwymiarowej analizy struktury tkaniny pojedynczej, metodą mikroskanowania 3D fragmentów tkaniny w świetle strukturalnym oraz analizę obrazów mikroskopowych IV-ej generacji. Analiza statystyczna wskaźników przepuszczalności powietrza, oporu pary wodnej i oporu cieplnego płaskich wyrobów włókienniczych wykazała istotne zależności tych przepływów od parametrów kanału a także innych parametrów tkaniny. Określono korelacje między badanymi parametrami i wskaźnikami przepływowymi. Wykazano bardzo silne korelacje wskaźnika przepuszczalności powietrza z: polem prześwitu kanału, licznością osnowy i objętością przybliżoną kanału. Dla wskaźnika oporu pary wodnej uzyskano silną korelację z grubością tkaniny. Dla oporu cieplnego stwierdzono silną korelację ze średnicą wejścia do kanału międzynitkowego. Silne korelacje między parametrami tkaniny i parametrami kanału międzynitkowego uzyskano dla: pola powierzchni prześwitu kanału i objętości przybliżonej kanału, liczności osnowy i pola powierzchni prześwitu kanału, liczności wątku i grubości tkaniny, średnicy wejścia do kanału i grubości tkaniny. Badane wskaźniki przepływowe we wzajemnych zależnościach wykazały średni poziom korelacji. Eksperymentalne testy przepuszczalności powietrza, oporu pary wodnej oraz oporu cieplnego dla tkanin pojedynczych uzupełniły wiedzę o strukturze wyrobu i istotnego wpływu udziału surowca.
18
EN
In this research, thermal and water vapor resistance, components of thermal comfort of 65/35 and 33/67% polyester/ cotton (PES/CO) blend fabrics woven with 2/2 twill, matt twill, cellular and diced weaves, which are commonly used for clothing, were determined. The results indicate that both the fabric construction and the constituent fiber properties affect thermal comfort properties of clothing woven fabrics. Cellular weave, which is derivative of sateen weave and diced weave, which is compound weave, has the highest thermal resistance appropriating for cold climatic conditions. On the other hand, the 2/2 twill weave and matt twill weave, which is derivative of sateen weave, depicted the lowest water vapor thermal resistance, making it convenient for hot climatic conditions. Besides, fabrics woven with 65/35% PES/CO blend yarns have higher thermal resistance, so they are suitable for cold climatic conditions. Fabrics woven with 33/67% PES/CO blend yarns have lower water vapor resistance, so they are convenient for hot climatic conditions.
EN
The aim of this study was to analyse the effects of various fabric parameters on the thermal resistance, thermal conductivity, thermal transmittance, thermal absorptivity and thermal insulation of polyester/cotton double layer knitted interlock fabrics. It was found that by increasing fibre content with higher specific heat increases the thermal insulation while decreases the thermal transmittance and absorptivity of the fabric. It was concluded that double layer knitted fabrics developed with higher specific heat fibres, coarser yarn linear densities, higher knitting loop length and fabric thickness could be adequately used for winter clothing purposes.
EN
One of the most important developments seen in the synthetic fibre industry is absolutely producing microfibres. Microfibres provide many distinguishing properties for different end uses. In this study, the effects of filament linear densities on the comfort related properties of polyester knitted fabrics were investigated. For this aim, microfilament polyester textured yarns of 110 dtex with 0.33 dtex, 0.57 dtex and 0.76 dtex filament linear densities and conventional polyester textured yarns of 110 dtex with 1.14 dtex and 3.05 dtex filament linear densities were knitted. Dynamic liquid moisture management, air permeability, water vapour permeability and thermal properties of the fabrics were tested. Consequently it is seen that fabrics with coarser filaments have a better capability of transferring liquid moisture. Lower air permeability results are observed with finer filaments, while there is no considerable difference among the samples for water vapour permeability. Also higher thermal resistance results are obtained for samples of coarser filaments.
PL
Istotnym czynnikiem w rozwoju przemysłu tekstylnego włókien syntetycznych było wprowadzenie mikrowłókien. Mikrowłókna pozwalają na uzyskanie szeregu właściwości istotnych dla oceny właściwości użytkowych produktu. W pracy przedstawiono wpływ masy liniowej włókien na właściwości związane z komfortem poliestrowych dzianin. W tym celu wyprodukowano dzianiny z teksturowanych przędz 110 dtex o masie liniowej włókien 0,33, 0,57 i 0,76 dtex oraz konwencjonalnej przędzy teksturowanej 110 dtex o włóknach 1,14 i 3,05 dtex. Badano opór dzianin na dynamiczny przepływ wilgoci w postaci ciekłej, przepuszczalność powietrza, przepuszczalność pary wodnej i właściwości termiczne. Wyniki badań wskazują jednoznacznie, że dzianiny o większych grubościach włókien posiadają lepsze możliwości transportu cieczy. Mniejsze wartości przepuszczalności powietrza cechują dzianiny o cieńszych włóknach podczas gdy nie ma istotnej różnicy pomiędzy zachowaniem próbek dla przepuszczalności pary wodnej. Większą opornością termiczną charakteryzują się dzianiny wykonane z grubszych włókien.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.